Pochodne funkcji wymiernych - matura-rozszerzona - Baza Wiedzy

Wprowadznie do pochodnych

Badając funkcje matematycy uznali, że przydatne byłoby jakieś narzędzie umożliwiające sprawdzenie, jak szybko się ona zmienia. Wprowadzili więc "pochodną" - pewną wielkość przypisywaną każdemu punktowi funkcji i określającą szybkość jej zmiany.

Ścisle podchodząc do sprawy: pochodna to granica:

$$lim↙{△ x → 0} {f(x_0 + △ x) - f(△ x)}/{△ x}$$
którą zwykle zapisujemy symbolicznie jako:

$$lim↙{△ x → 0} {△ y}/{△ x} = {dy}/{dx} = f'(x)$$

Podchodząc do tego geometrycznie:

1

Jak widać, robimy coraz bliższe sieczne - jeśli przejdziemy przez granicę, zbiegają one po prostu do stycznej do wykresu. W ujęciu geometrycznym pochodną funkcji jest właśnie styczna do jej wykresu.
 

Pochodne funkcji wymiernych

Oczywiście obliczanie pochodnej każdej funkcji z definicji byłoby dość kłopotliwe. Tak jak przy okazji granic, tak tutaj też istnieją wzory określające pochodną sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu, z których zwykle korzysta się przy obliczaniu pochodnych.

Pochodna sumy i różnicy jest po prostu sumą i różnicą pochodnych - nie ma w tym nic skomplikowanego. Trudniej zaczyna się robić, gdy mamy do czynienia z iloczynem albo ilorazem funkcji.

Suma: $$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$$

Różnica: $$(f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)$$

Iloczyn: $$(f(x)×g(x))' = f'(x)×g(x) + g'(x)×f(x)$$

Iloraz: $$({f(x)}/{g(x)})' = {f'(x)×g(x) + g'(x)×f(x)}/{(g(x))^2}$$


Warto także znać wzór na pochodną funkcji złożonej: $$(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$$.

Oczywiście funkcja stała ma pochodną równą 0 - w ogóle nie rośnie.

Ponadto trzeba zapamiętać pochodną funkcji potęgowej:
$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

Tylko to i powyższe cztery wzory pozwalają nam obliczyć pochodną dowolnej funkcji wymiernej.

Przykład: Obliczyć pochodną

$$f(x) = x^4 + 3x - 1$$

1) Jest to suma funkcji potęgowych, więc możemy skorzystać z tego, że pochodna sumy jest równa sumie pochodnych:
$$(x^4 + 3x - 1)' = (x^4)' + (3x)' - (1)'$$

2) Teraz pozostaje tylko obliczyć każdy ze składników korzystając ze wzoru na pochodną funkcji potęgowej:
$$f'(x) = 4x^3 + 12 - 0$$

Weźmy inną funkcję, tym razem bardziej skomplikowaną:
$$f(x) = {(x-1)(x-2)}/{x^2 - 1}$$

1) Na początek rozłóżmy mianownik na iloczyn ze wzoru skróconego mnożenia i skróćmy ułamek:
$$f(x) = {(x-1)(x-2)}/{(x-1)(x+1)}$$
$$f(x) = {x-2}/{x+1}$$

2) Dostaliśmy prostą funkcję wymierną: korzystając ze wzoru na pochodną ilorazu dostajemy:
$$f'(x) = {(x-2)'(x+1) + (x-2)(x+1)'}/{(x+1)^2}$$

3) Pochodną funkcji liniowej jest oczywiście 1, więc w wyniku dostajemy:
$$f'(x) = {x+1+x-2}/{(x+1)^2}$$
$$f'(x) = {2x-1}/{(x+1)^2}$$


Trzeci przykład - obliczanie pochodnej funkcji złożonej.

Weźmy funkcję $$f(x) = √{x^2 + x} = (x^2 + x)^{ {1}/{2} }$$.

Oznaczmy sobie $$g(x) = √{x} = x^{ {1}/{2} }$$ oraz $$h(x) = x^2 + x$$. Wtedy funkcja $$f(x)$$ jest po prostu złożeniem dwóch funkcji $$g(h(x))$$.

Jej pochodna jest w takim razie równa $$f'(x) = {1}/{2}(x^2+x)^{ {1}/{2}-1}×(x^2 + x)' = {1}/{2}(x^2+x)^{ -{1}/{2} }×(2x + 1)$$

Spis treści

Rozwiązane zadania
Funkcji rosnącej nie opisuje wzór...

Funkcja wykładnicza:

`f(x) = a^x`  

jest malejąca jeżeli:

`0 < a < 1` 

 

zatem funkcją malejącą jest:

`f(x) = (4/3)^(-x) = (3/4)^x` 

 

Odpowiedź C

Wyznacz wartość wyrażenia...

`a) \ log_4 3 * log_9 4 * log_16 5* log_25 6 = (log_2 3)/(log_2 4) *(log_2 4)/(log_2 9) * (log_2 5)/(log_2 16) *(log_2 6)/(log_2 25)=` 

`(log_ 3)/1 * 1/(2log_2 3) *(log_2 5)/4 * (log_2 6)/(2 log_2 5)= 1/2*1/4*1/2 * log_2 6 = (1/2)^4 log_2 6` 

 

`b) \ log_4 3 * log_9 4 * log_16 5* log_25 6 * log_36 7 * log_49 8 * log_64 9 * log_81 10 * log_100 11=` 

`(log_2 3)/(log_2 4) *(log_2 4)/(log_2 9) * (log_2 5)/(log_2 16) *(log_2 6)/(log_2 25) *(log_2 7)/(log_2 36) *(log_2 8)/(log_2 49) *(log_2 9)/(log_2 64) *(log_2 10)/(log_2 81) *(log_2 11)/(log_2 100)=` 

`(log_2 3)/1 *1/(2 log_2 3) *(log_2 5)/4 * (log_2 6)/(2 log_2 5) *(log_2 7)/(2 log_2 6) *(log_2 8)/(2 log_2 7) *(log_2 9)/(2 log_2 8) *(log_2 10)/(2 log_2 9) * (log_2 11)/(2 log_2 10)=` 

`= 1/2 * 1/4*1/2*1/2*1/2*1/2*1/2*(log_2 11)/2=(1/2)^9 * log_2 11` 

 

c) Zauważmy, że dla n=5 mamy:

`(1/2)^4 log_2 6 = (1/2)^(5-1) log_2 (5+1)`  

Dla n=10

`(1/2)^9 * log_2 11 = (1/2)^(10-1) log_2 (10+1)` 

A więc dla n=k

`(1/2)^(k-1) *log_2 (k+1)` 

Oblicz pole trójkąta o wierzchołkach...

a) Obliczmy długości boków trójkąta:

`|AB| = sqrt((0-3)^2+(-5-0)^2) = sqrt((-3)^2+(-5)^2) = sqrt(9+25) = sqrt34` 

`|AC| = sqrt((-3-3)^2+(3-0)^2) = sqrt((-6)^2+3^2) = sqrt(36+9) = sqrt45` 

`|BC| = sqrt((-3-0)^2+(3-(-5))^2) = sqrt((-3)^2+8^2) = sqrt(9+64) = sqrt73` 

Trójkąt nie jest ani równoramienny ani prostokątny.

 

Wyznaczmy równanie prostej AB w postaci ogólnej:

`Ax+By+C=0` 

 

`{(3A+B*0+C=0),(0*A-5B+C=0):}` 

`{(3A+C=0),(-5B+C=0):}` 

`{(C=-3A),(C=5B):}` 

Niech C = 1, wtedy:

`{(C=1),(A=-1/3),(B=1/5):}` 

równanie:

`-1/3x+1/5y+1=0 \ \ \ |*15` 

`-5x+3y+15=0` 

Obliczmy odległość punktu C od prostej AB:

`d = (|-5*(-3)+3*3+15|)/sqrt((-5)^2 +3^2) = (|15+9+15|)/sqrt34 = 39/sqrt34` 

 

Pole trójkąta:

`P = 1/2 * |AB|*d = 1/2 * sqrt34 * 39/sqrt34 = 1/2*39 = 39/2 = 19,5` 

 

b) Obliczmy długości boków:

`|AB|= sqrt((7-1)^2+(1-3)^2) = sqrt(6^2+(-2)^2) = sqrt(36+4) = sqrt40 = 2sqrt10` 

`|AC|= sqrt((3-1)^2+(5-3)^2) = sqrt(4+4) = sqrt8 = 2sqrt2` 

`|BC|= sqrt((3-7)^2+(5-1)^2) = sqrt((-4)^2+4^2) = sqrt(16+16) = sqrt32 = 4sqrt2` 

 

Zauważmy, że:

`|AC|^2 +|BC|^2 = |AB|^2` 

A więc z twierdzenia odwrotnego do Pitagorasa wiemy, że trójkąt jest prostokątny. Pole tego trójkąta wynosi:

`P = 1/2*|AC|*|BC| = 1/2*2sqrt2*4sqrt2 = 4*sqrt2*sqrt2 = 4*2 = 8`  

Proporczyk składa się z 3 pasów

Musimy wybrać 2 z 10 kolorów. Mamy 2 możliwości - pasy zewnętrzne są koloru A i pas wewnętrzny jest koloru B lub pasy zewnętrzne są koloru B i pas wewnętrzny jest koloru A. Liczba możliwości jest więc równa:

`((10),(\ 2))*2=(10!)/(2!*8!)*2=(10!)/(1*strike2*8!)*strike2=(10!)/(8!)\ \ \ \ \ odp.\ B` 

 

Jaka musi być podstawa funkcji...

a) Skoro

`2/5 < 5/3` 

to podstawa funkcji wykładniczej musi być większa od 1 żeby zwrot nierówności pozostał bez zmian.

 

b) Skoro

`3/4 > 2/3` 

to podstawa funkcji wykładniczej musi być mniejsza od 1 i większa od 0 żeby zwrot nierówności zmienił się.

 

c) Skoro

`5/6 < 7/6` 

to podstawa funkcji wykładniczej musi być mniejsza od 1 i większa od 0 żeby zwrot nierówności zmienił się.

 

d) Skoro

`-5/6 < 7/6` 

to podstawa funkcji wykładniczej musi być mniejsza od 1 i większa od 0 żeby zwrot nierówności zmienił się.

Z każdej z trzech urn

Wybieramy losowo jedną z trzech urn, więc prawdopodobieństwo wybrania każdej urny jest równe jedna trzecia. 

Jeśli w urnach znajduje się tyle samo białych, co czarnych kul, to prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli jest takie samo, jak prawdopodobieństwo wylosowania czarnej kuli i wynosi jedna druga. 

 

Zauważmy, że po wylosowaniu jednej kuli wrzucamy tę właśnie kulę do czwartej urny, po czym losujemy tę kulę. Nie ma sensu przedłużać drzewka i zaznaczać na nim opisanego etapu - wszystkie dorysowane gałęzie miałyby prawdopodobieństwo jeden. Wystarczy po prostu zauważyć, że kula wylosowana z urny w drugim etapie to ta kula, która potem zostanie wylosowana z czwartej urny. 

Oznaczmy:

`A\ \ -\ \ "kula wylosowana z czwartej urny jest czarna (czyli kula wylosowana w drugim etapie jest czarna)"` 

Zaznaczmy gałęzie opisujące zdarzenie A. 

 

`P(A)=1/3*1/2+1/3*1/2+1/3*1/2=1/6+1/6+1/6=3/6=1/2\ \ \ \ \ \ odp.\ C` 

 

Ćwiczenie 3

`a)` 

`alpha=24^@` 

 

`b)` 

`alpha=25^@` 

 

`c)` 

`alpha~~30^@` 

 

`d)` 

`alpha~~23^@` 

Naszkicuj wykres funkcji...

`y_1=2/x` 

`y_2=2/|x|` 

`y_3=2/|x-2|-1` 

`y_4=|2/|x-2|-1|` 

`y={(0, \ \ "dla" \ \ m in (-oo, 0)), (2, \ \ "dla" \ \ m=0 uu << 1,+oo)), (4, \ \ "dla" \ \ m in (0, 1)):}` 

Wykres tej funkcji wygląda następująco:

 

Poniżej znajdują się wykresy

`a)` 

Punkt A leży na lewo od 0, więc jego pierwsza współrzędna będzie ujemna.

`1/2x^2=1\ \ |*2\ \ \ =>\ \ \ x^2=2\ \ \ =>\ \ \ ((x=sqrt2\ \ vee\ \ x=-sqrt2)\ \ wedge\ \ x<0)\ \ \ =>\ \ \ x=-sqrt2\ \ \ =>\ \ \ ul(ul(A=(-sqrt2;\ 1)))` 

`1/2*2^2=1/2*4=2\ \ \ =>\ \ \ ul(ul(B=(2;\ 2))` 

 

 

 

`b)` 

`3/4x^2=2 1/4\ \ |*4\ \ \ =>\ \ \ 3x^2=9\ \ |:3\ \ \ =>\ \ \ x^2=3\ \ \ =>\ \ \ ((x=sqrt3\ \ \ vee\ \ \ x=-sqrt3)\ \ \ wedge\ \ \ x<0)\ \ \ =>\ \ \ x=-sqrt3\ \ \ =>\ \ \ ul(ul(A=(-sqrt3;\ 2 1/4)))` 

 `ul(ul(B=(sqrt3;\ 2 1/4)))` 

`3/4*(-1 1/2)^2=3/4*(-3/2)^2=3/4*9/4=27/16\ \ \ =>\ \ \ ul(ul(C=(-1 1/2;\ 27/16)))` 

 

 

`c)` 

`-2/5*(-1 1/2)^2=-2/5*(-3/2)^2=` `-2/5*9/4=` `-9/10\ \ \ =>\ \ \ ul(ul(A=(-1 1/2;\ -9/10)))` 

`-2/5x^2=-2\ \ \ =>\ \ \ x^2=-2*(-5/2)\ \ \ =>\ \ \ x^2=5 \ \ \ =>\ \ \ x=sqrt(5)\ \ \ vee\ \ \ x=-sqrt(5)` 

`ul(ul(B=(-sqrt5;\ -2),\ \ \ \ C=(sqrt5;\ -2)))` 

 

 

 

`d)` 

`-1/4x^2=-2 1/2\ \ \ =>\ \ \ x^2=-2 1/2*(-4)\ \ \ =>\ \ \ x^2=10\ \ \ =>\ \ \ x=sqrt10\ \ \ vee\ \ \ x=-sqrt10\ \ \ =>\ \ \ ul(ul(A=(-sqrt10;\ -2 1/2)))` 

`-1/4x^2=-1\ \ \ =>\ \ \ x^2=4\ \ \ =>\ \ \ x=2\ \ \ vee\ \ \ x=-2\ \ \ =>\ \ \ ul(ul(B=(-2,\ -1)))` 

`-1/4*sqrt3^2=-3/4\ \ \ =>\ \ \ ul(ul(C=(sqrt3,\ -3/4)))`    

 

Ustal znaki współczynników a, b, c

Warto zauważyć, że: 

`f(0)=a*0^2+b*0+c=c`

czyli wartość współczynnika c to druga współrzędna punktu przecięcia paraboli z osią OY. 

 

`a)`

 • Ramiona paraboli są skierowane w górę, czyli współczynnik a jest dodatni.
 • Parabola przecina oś OY powyżej 0, więc współczynnik c jest dodatni. 
 • Pierwsza współrzędna wierzchołka (p) jest dodatnia - znajduje się na prawo od osi OY.

Musimy więc jeszcze ustalić znak współczynnika b, wiemy, że p jest dodatnie: 

`p>0`

`(-b)/(2a)>0`

Ale a jest dodatnie, więc także 2a jest dodatnie. Iloraz -b i 2a jest dodatni, zatem -b musi być dodatnie, czyli b jest ujemne.

 

`ul(ul(a>0,\ \ \ b<0,\ \ \ c>0))`

 

 

 

`b)`

 • Ramiona paraboli są skierowane w dół, więc współczynnik a jest ujemny
 • Parabola przecina oś OY poniżej 0, więc współczynnik c jest ujemny
 • Pierwsza współrzędna wierzchołka (p) jest dodatnia - znajduje się na prawo od osi OY  

`p>0` 

`(-b)/(2a)>0` 

Ale a jest ujemne, więc także 2a jest ujemne. Iloraz -b i 2a jest dodatni, zatem -b musi być ujemne, czyli b jest dodatnie. 

 

`ul(ul(a<0,\ \ \ b>0,\ \ \ c<0)` 

 

 

 

`c)` 

 • Ramiona paraboli są skierowane w dół, więc współczynnik a jest ujemny
 • Parabola przecina oś OY poniżej 0, więc współczynnik c jest ujemny
 • Pierwsza współrzędna wierzchołka (p) jest ujemna - znajduje się na lewo od osi OY 

`p<0` 

`(-b)/(2a)<0` 

Ale a jest ujemne, więc także 2a jest ujemne. Iloraz -b i 2a jest ujemny, zatem -b musi być dodatnie, czyli b jest ujemne.

 

`ul(ul(a<0, \ \ \ b<0,\ \ \ c<0))` 

 

 

 

`d)` 

 • Ramiona paraboli są skierowane w górę, więc współczynnik a jest dodatni
 • Parabola przecina oś OY powyżej 0, więc współczynnik c jest dodatni
 • Pierwsza współrzędna wierzchołka (p) jest ujemna - znajduje się na lewo od osi OY 

`p<0` 

`(-b)/(2a)<0` 

Ale a jest dodatnie, więc także 2a jest dodatnie. Iloraz -b i 2a jest ujemny, zatem -b musi być ujemne, czyli b jest dodatnie.

 

`ul(ul(a>0,\ \ \ b>0,\ \ \ c>0))`