Kombinatoryka - matura-rozszerzona - Baza Wiedzy

Kombinatoryka

W zadaniach z rachunku prawdopodobieństwa często zdarza się, że musimy policzyć ilość przypadków, w jakich może występować zdarzenie. Służy do tego kombinatoryka - w tym rozdziale omówimy podstawowe jej pojęcia, takie jak permutacja, kombinacja, wariacja i wariacja z powtórzeniem.
 

Permutacje

Załóżmy, że mamy ciąg $$n$$ liczb, od $$0$$ do $$n-1$$. Chcielibyśmy wiedzieć, na ile sposobów da się postawić te liczby w ciągu, czyli poznać liczbę wszystkich jego permutacji.

Zauważmy, że pierwszy element możemy wybrać na $$n$$ sposobów. Drugi element: na $$n-1$$, trzeci: na $$n-2$$ i tak dalej. Wymnażając wszystkie te liczby otrzymujemy iloczyn $$1×2×3×4×...×(n-1)×n$$, który oznacza się symbolem $$n!$$ i nazywamy "silnią". Warto wspomnieć, że możemy ją także zdefiniować rekurencyjnie, jako ciąg $$n! = (n-1)!×n$$ i $$0! = 1$$.
 

Kombinacje (bez powtórzeń)

Zacznijmy od pytania: na ile sposobów jesteśmy w stanie wybrać trzy piłki ze zbioru 10 ponumerowanych piłek?

Pierwszą możemy wybrać na 10 sposobów. Drugą - na 9, trzecią na 8. Wydawałoby się, że odpowiedzią będzie więc $$10×9×8$$. Jednak sytuację, kiedy wybraliśmy piłki o numerach 0, 1 i 2 policzyliśmy kilka razy - na przykład w kolejności 0,1,2 i 0,2,1. Musimy więc podzielić otrzymaną liczbę przez ilość permutacji wybranego zbioru, czyli przez $$3! = 1×2×3 = 6$$. Ostatecznie dostajemy $${8×9×10}/{3!}$$.

Jednak jeśli zamiast 10 piłek mielibyśmy ich 1000, a zamiast wybierać 3 kazanoby nam wybrać 100, zapisanie tego w postaci takiego ułamka byłoby dość czasochłonne. Możemy jednak zauważyć, że zamiast pisać $$1000×(1000-1)×(1000-2)×...×(1000-99)$$, możemy po prostu napisać $${1000!}/{(1000-100)!}$$.

W ogólności wzór na ilość kombinacji będzie więc wyglądał tak:

$${n!}/{(n-k)!} × {1}/{k!} = {n!}/{(n-k)!k!}$$

Aby jeszcze bardziej uprościć zapis, taki ułamek będziemy oznaczali jako $$( able n;k)$$.
 

Kombinacje (z powtórzeniami)

Teraz czas na pytanie innego rodzaju: na ile sposobów jesteśmy w stanie wybrać dwie piłki spośród czterech, przy czym po wybraniu pierwszej wrzucamy ją spowrotem do worka?

Rozpisując wszystkie kombinacje można się przekonać, że isnieje ich dokładnie 10 - do "standardowych", które policzylibyśmy korzystając z poprzedniego podpunktu $$( able 4;2) = 6$$ należy dodać jeszcze cztery zawierające dwa takie same elementy: $$(0,0), (1,1), (2,2)$$ i $$(3,3)$$.

Jednak takie podejście nie zadziała w ogólności, ponieważ przy wybieraniu większej ilości piłek możemy mieć kombinacje składające się na przykład z trzech takich samych i dwóch innych.

Rozwiązanie zadania opiera się na pomyśle, aby każdej kombinacji przyporządkować pewien ciąg zer i jedynek. Liczba zer w ciągu będzie wynosiła $$n-1$$, jedynek - $$k$$.

Ciąg przyporządkowywujemy w ten sposób, że każda jedynka odpowiada elementowi o numerze równym ilości zer przed jedynką. Inaczej mówiąc: jeśli przed trzecią jedynką jest na przykład 5 zer, to znaczy to, że w kombinacji znajduje się piątka. Jako że ilość sposobów rozmieszczenia k jedynek na n+k-1 miejscach wynosi $$(n+k-1 choose k)$$, a każdy taki sposób odpowiada jednej kombinacji z powtórzeniami, to właśnie tyle jest kombinacji z powtórzeniami.

Przykład:

Załóżmy że $$n=5, k=3$$. Wtedy kombinacji $$(1,2,3)$$ odpowiada ciąg $$(0,1,0,1,0,1,0)$$. Kombinacji $$(0,2,2)$$ odpowiada zaś ciąg $$(1,0,0,1,1,0,0)$$.
 

Wariacje

Wariacje, w odróżnieniu od kombinacji, są ciągami, a nie zbiorami. Oznacza to, że kolejność ma w nich znaczenie: jedyną zmianą, jaką w takim razie wprowadzamy we wzorze jest usunięcie składnika $$k!$$. Ilość wariacji bez powtórzeń jest więc równa:
$${n!}/{(n-k)!}$$

zaś z powtórzeniami:
$$n^k$$, ponieważ na pierwsze miejsce można każdy z $$n$$ elementów, na drugi - także, itd.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Naszkicuj wykres funkcji

Wykonajmy tabelę wartości funkcji:

 
`x`  `0`  `1`  `4`  `9` 
`f(x)`    `0`  `1`  `2`  `3` 

 

  Rysujemy wykres:     `a)`  Zauważmy, że funkcja jest rosnąca w całej swojej dziedzinie.  Stąd szukany zbiór będzie postaci: `(f(0);\ f(1/4)>>=(sqrt0;\ sqrt(1/4)>>=(0;\ 1/2>>`      `b)`  `f(1/4)=sqrt(1/4)=1/2`  `f(1)=sqrt1=1`  Szukany zbiór: `(1/2;\ 1)`      `c)`  `f(4)=2`  `f(9)=3`    Szukany zbiór: `<<2;\ 3>>`      `d)`  `f(2 1/4)=f(9/4)=3/2`  `f(6 1/4)=f(25/4)=5/2`    Szukany zbiór: `<<3/2;\ 5/2>>` 
Na sprawdzianie z algebry w klasie IIb

`a)\ x^2+2xy=x(x+2y)=17,5*(17,5+2*6,25)=17,5*(17,5+12,5)=`

`\ \ \ =17,5*30=17*30+0,5*30=510+15=525`

 

`b)\ 2x^2-3xy=x(2x-3y)=14 1/2*(2*14 1/2-3*6 1/3)=`

`\ \ \ =14 1/2*(29-19)=14 1/2*10=140 10/2=145`

 

Punkty A, B, C i D dzielą okrąg na cztery łuki...

`2x+6x+4x+3x=360^o\ \ \|:15`

`x=24^o`

`angleDAB=1/2*10*24^o=120^o`

`angleABC=1/2*7*24^o=84^o`

`angleBCD=1/2*5*24^o=60^o`

`angleCDA=1/2*8*24^o=96^o`

Wartość wyrażenia

Oszacujmy znaki wyrażeń znajdujących się pod wartościami bezwzględnymi:

`6x-4y=6(7sqrt3-3sqrt5)-4(6-2sqrt2+sqrt5)=42sqrt3-18sqrt5-24+8sqrt2-4sqrt5=`     

`=42sqrt3-22sqrt5+8sqrt2-24~~42*1,73-22*2,24+8*1,41-24=10,66>0`     

 

`6y-9x=6(6-2sqrt2+sqrt5)-9(7sqrt3-3sqrt5)=36-12sqrt2+6sqrt5-63sqrt3+27sqrt5=`    

` ` `=36-12sqrt2+33sqrt5-63sqrt3~~36-12*1,41+33*2,24-63*1,73=-15,99<0` 

 

 

Upraszczamy wyrażenie:

`6|6x-4y|-4|6y-9x|=6(6x-4y)+4(6y-9x)=36x-24y+24y-36x=0`       

 

Prawidłowa jest odpowiedź A.

 

Podaj wzór wielomianu stopnia ...

Współczynnik a4=-1 bedzie współczynnikiem przy najwyższej potędze, ponieważ wielomian jest stopnia 4.

a) Z wykresu możemy odczytać, że pierwiastki wielomianu to -2, 0 oraz 2.

0 oraz 2 są pierwiastkami krotności nieparzystej, ponieważ zmieniają znak.

-2 jest pierwiastkiem krotności parzystej, ponieważ nie zmienia znaku.

Wielomian ma być stopnia 4, więc 0 oraz 2 będą pierwiastkami jednokrotnymi, a -2 będzie pierwiastkiem dwukrotnym.

`w(x)=-x(x-2)(x+2)^2`

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

b) Z wykresu możemy odczytać, że pierwiastki wielomianu to -2, -1, 1 oraz 2.

Wszystkie pierwiastki są pierwiastkiami krotności nieparzystej, ponieważ zmieniają znak.

Wielomian ma być stopnia 4, więc wszystkie pierwiastki będą pierwiastkami jednokrotnymi.

`w(x)=-(x+2)(x+1)(x-1)(x-2)`

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

c) Z wykresu możemy odczytać, że pierwiastki wielomianu to -2 oraz 1.

Wszystkie pierwiastki są pierwiastkiami krotności parzystej, ponieważ  nie zmieniają znaku.

Wielomian ma być stopnia 4, więc wszystkie pierwiastki będą pierwiastkami dwukrotnymi.

`w(x)=-(x+2)^2(x-1)^2`

 

Funkcja g(x)=1/4x^2-x-3...

Obliczmy miejsca zerowe funkcji g.

`g(x)=1/4x^2-x-3` 

`Delta=(-1)^2-4*1/4*(-3)=1+3=4` 

`sqrt(Delta)=2` 

`x_1=(1-2)/(2*1/4)=(-1)/(1/2)=-1*2/1=-2` 

`x_2=(1+2)/(2*1/4)=3/(1/2)=3*2/1=6` 

 

`f(x)=a(x+2)(x-6)` 

`f(x)=a(x^2-6x+2x-12)` 

`f(x)=ax^2-4ax-12a` 

 

`q=-8 \ \ \ "oraz" \ \ \ a>0` 

`(-Delta)/(4a)=-8 \ \ \ |*4a` 

`-Delta=32a` 

`-((-4a)^2-4*a*(-12a))=32a` 

`-(16a^2+48a^2)=32a` 

`-64a^2=32a \ \ \ |-32a` 

`-64a^2-32a=0 \ \ \ |:(-32)` 

`2a^2-1=0` 

`2a^2=1` 

`a^2=1/2` 

`a=1/2 \ \ \ "lub" \ \ \ a=-1/2 \ \ "sprzeczność"` 

 

`f(x)=1/2x^2-2x-6` 

Oblicz długość przekątnych AC ...

`a)` 

`"Korzystając ze związków w trójkącie o kątach"\ 30^@,60^@,90^@\ "otrzymujemy:"` 

`"ul(|AC|=2|DC|=4`  

`"Oznaczmy punkt przecięcia przekatnych przez O."` 

`"Kąty wierzchołkowe są sobie równe czyli trójkąty DCO oraz BCO są prostokątne."` 

`"Co więcej trójkąt DCO ma jeden z kątów równy"\ 30^@\ "(kąt przy wierzchołku D").` 

`"Z własności trójkąta prosotokątnego o kątach"\ 30^@, 60^@, 90^@\ "otrzymujemy:"`   

`|CO|=1/2|DC|=1`        

`|DO|=sqrt(3)` 

 

`"Z tw. Pitagorasa:"` 

`|BO|^2=sqrt(2)^2-1^2=1` 

`|BO|=1` 

`ul(|DB|=sqrt(3)+1`  

 

`b)` 

`"Z tw. Pitagorasa:"` 

`|AC|^2=8^2+(10+6)^2=64+256=320` 

`ul(|AC|=8sqrt(5)`  

 

`x^2=8^2+6^2=100` 

`x=10` 

`"Oznaczmy przez O punkt przecięcia przekątnych."` 

`|BO|^2=10^2-(1/2*8sqrt(5))^2=100-80=20` 

`|BO|=2sqrt(5)` 

 

`"Zauważmy, że trójkąt DOC jest równoramienny."` 

`|DO|=1/2|AC|=4sqrt(5)` 

`|DB|=4sqrt(5)+2sqrt(5)=ul(6sqrt(5)` 

 

`c)` 

`"Oznaczmy przez O punkt przecięcia przekątnych."` 

`"Zauważmy, że trójkąt COB jest równoboczny. Wynika to z faktu, że na dowolnym trójkącie prostokątnym możemy opisać okrąg."` 

`|OB|=12` 

`|DB|=ul24`  

 

`|CO|=12` 

`"Z własności trójkątów prostokatnych o boku"\ 30^@:` 

`|AO|=2*12=24` 

 

`|AC|=12+24=ul36` 

 

`d)` 

`"Oznaczmy przez O punkt przecięcia przekątnych czworokąta, a przez X"` 

`"punkt przecięcia wysokości poprowadzonej z B i przekątnej AC."`     

`"Z własności trójkąta prostokatnego, równoramiennego otrzymujemy:"` 

`|OB|=4sqrt(2)` 

`|OX|=4` 

`|XC|^2=5^2-4^2=9` 

`|XC|=3` 

 

`"Zauważmy, że trójkat DAO jest prostokątny i równoramienny."` 

`|AD|=y` 

`(8,5)^2=y^2+(y+4sqrt(2))^2` 

`289/4=y^2+y^2+8ysqrt(2)+32` 

`8y^2+32ysqrt(2)+128-289=0` 

`8y^2+32ysqrt(2)-161=0` 

`Delta=7200` 

`sqrt(Delta)=60sqrt(2)` 

 

`y_1=(-32sqrt(2) -60sqrt(2))/16 <0` 

`y_2=(-32sqrt(2)+60sqrt(2))/16=7/4* sqrt(2)` 

`ul(|BD|=7/4*sqrt(2)+4sqrt(2)=(23sqrt(2))/4` 

 

`|AO|=ysqrt(2)=7/4*sqrt(2)*sqrt(2)=7/2` 

`ul(|AC|=7/2+7=10 1/2`        

 

 

  

 

Rozwiąż równanie

`a)` 

`x^2-36=0` 

`(x-6)(x+6)=0` 

`x-6=0\ \ \ |+6\ \ \ \ "lub"\ \ \ \ x+6=0\ \ \ |-6` 

`x=6 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ x=-6`    

 

 

 

`b)` 

`4x^2-25=0` 

`(2x)^2-5^2=0` 

`(2x-5)(2x+5)=0` 

`2x-5=0\ \ \ |+5\ \ \ \ "lub"\ \ \ \ 2x+5=0\ \ \ |-5` 

`2x=5\ \ \ |:2\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ 2x=-5\ \ \ |:2` 

`x=5/2\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "lub"\ \ \ \ x=-5/2`  

   

 

Wyznacz resztę z dzielenia

`a)`

Wiemy, że reszta z dzielenia wielomianu w przez dwumian x-4 wynosi 9, więc:

`w(x)=p(x)*(x-4)+9\ \ \ =>\ \ \ w(4)=9`

 

Wiemy, że reszta z dzielenia wielomianu w przez dwumian x+3 wynosi 2:

`w(x)=q(x)*(x+3)+2\ \ \ =>\ \ \ w(-3)=2`

 

Szukamy reszty z dzielenia przez (x-4)(x+3) - jest to wielomian stopnia drugiego. Otrzymana reszta będzie więc stopnia co najwyżej 1 (o 1 mniej niż stopień wielomianu (x-4)(x+3)). Możemy więc zapisać:

`w(x)=s(x)*(x-4)(x+3)+#underbrace(ax+b)_"reszta"\ \ \ \ \ \ (**)`

 

Wiemy, że:

`w(4)=9`

 

Podstawiając do zależności oznaczonej gwiazdką otrzymujemy:

`s(4)*#underbrace((4-4))_0*(4-3)+a*4+b=9`

`4a+b=9`

 

 

Wiemy, że:

`w(-3)=2`

Podstawiając do zależności oznaczonej gwiazdką otrzymujemy:

`s(-3)*(-3-4)*#underbrace((-3+3))_0+a*(-3)+b=2`

`-3a+b=2`

 

Mamy więc do rozwiązania układ równań:

`{(4a+b=9), (-3a+b=2\ \ \ |*(-1)):}`

`{(4a+b=9), (3a-b=-2):}\ \ \ \ |+`

`7a=7\ \ \ |:7`

`a=1`

 

Wstawiamy obliczoną wartość a do pierwszego równania pierwszego układu rownań:

`4*1+b=9`

`4+b=9\ \ \ |-4`

`b=5`

 

 

Znamy wartości współczynników a oraz b, możemy więc zapisać szukaną resztę:

`ul(ul(x+5))`

 

 

 

`ul(ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )))`

 

 

 

 

`b)`

Postępując analogicznie jak w podpunkcie a) otrzymujemy:

`w(x)=p(x)*(2x-1)+10`

`w(x)=p(x)*2*(x-1/2)+10`

`w(x)=2p(x)(x-1/2)+10\ \ \ =>\ \ \ w(1/2)=10`

 

 

`w(x)=q(x)(x+5)-6 1/2\ \ \ =>\ \ \ w(-5)=-6 1/2`

 

Dzieląc wielomian w(x) przez wielomian stopnia drugiego otrzymamy resztę stopnia co najwyżej jeden:

`w(x)=s(x)*(2x^2+9x-5)+#underbrace(ax+b)_("reszta")\ \ \ \ \ (**)`

 

Wiemy, że:

`w(1/2)=10`

Podstawiając do zalezności oznaczonej gwiazdką otrzymujemy:

`s(1/2)*(2*(1/2)^2+9*1/2-5)+a*1/2+b=10`

`s(1/2)*(2*1/4+9/2-5)+1/2a+b=10`

`s(1/2)*(1/2+9/2-5)+1/2a+b=10`

`s(1/2)*#underbrace((10/2-5))_0+1/2a+b=10`

`1/2a+b=10`

 

 

Wiemy, że:

`w(-5)=-6 1/2`

Podstawiając do zależności oznaczonej gwiazdką otrzymujemy:

`s(-5)*(2*(-5)^2+9*(-5)-5)+a*(-5)+b=-6 1/2`

`s(-5)*#underbrace((2*25-45-5))_0-5a+b=-6 1/2`

`-5a+b=-6 1/2`

 

Mamy więc układ równań:

`{(1/2a+b=10\ \ \ \ |*20), (-5a+b=-6 1/2\ \ \ |*2):}`

`{(10a+20b=200), (-10a+2b=-13):}\ \ \ |+`

`22b=187\ \ \ \ |:22`

`b=8,5`

 

 

Wstawiamy obliczoną wartość b do pierwszego równania pierwszego układu rownań:

`1/2a+8,5=10\ \ \ |-8,5`

`1/2a=1,5\ \ \ |*2`

`a=3`

 

Znamy wartości współczynników a oraz b, możemy więc zapisać szukaną resztę:

`ul(ul(3x+8,5))`

 

 

`ul(ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )))`

 

 

`c)`

`w(x)=p(x)(x-1)+2\ \ \ =>\ \ \ w(1)=2`

`w(x)=q(x)(x+1)-6\ \ \ =>\ \ \ w(-1)=-6`

`w(x)=s(x)(x+2)+8\ \ \ =>\ \ \ w(-2)=8`

 

Dzieląc wielomian w(x) przez wielomian stopnia trzeciego otrzymamy resztę stopnia co najwyżej drugiego:

`w(x)=t(x)*(x^2-1)(x+2)+#underbrace(ax^2+bx+c)_("reszta")\ \ \ \ \ \ \ \ (**)`

Wiemy, że:

`w(1)=2`

Podstawiając do zależności oznaczonej gwiazdką otrzymujemy:

`t(1)*#underbrace((1^2-1))_0*(1+2)+a*1^2+b*1+c=2`

`a+b+c=2`

 

 

Wiemy, że:

`w(-1)=-6`

Podstawiając do zależności oznaczonej gwiazdką otrzymujemy:

`t(-1)*#underbrace(((-1)^2-1))*(1+2)+a*(-1)^2+b*(-1)+c=-6`

`a-b+c=-6`

 

 

 

Wiemy, że:

`w(-2)=8`

Podstawiając do zależności oznaczonej gwiazdką otrzymujemy:

`t(-2)*((-2)^2-1)*#underbrace((-2+2))_0+a*(-2)^2+b*(-2)+c=8`

`4a-2b+c=8`

 

 

Mamy do rozwiązania układ równań:

`{(a+b+c=2), (a-b+c=-6), (4a-2b+c=8):}`

Wyznaczamy c x pierwszego równania i podstawiamy do pozostałych równań:

`{(c=2-a-b), (a-b+2-a-b=-6), (4a-2b+2-a-b=8):}`

`{(c=2-a-b), (2-2b=-6\ \ \ |-2), (3a-3b+2=8\ \ \ |-2):}`

`{(c=2-a-b), (-2b=-8\ \ \ |:(-2)), (3a-3b=6\ \ \ |:3):}`

`{(c=2-a-b), (b=4), (a-b=2):}`

`{(c=2-a-4), (b=4), (a-4=2\ \ \ |+4):}`

`{(c=-2-a), (b=4), (a=6):}`

`{(c=-2-6=-8), (b=4), (a=6):}`

 

 

 

 

Znamy wartości współczynników a, b oraz c możemy więc zapisać szukaną resztę:

`ul(ul(6x^2+4x-8))`

 

Oblicz miarę kąta, który

`a)`   

  

 

Oznaczmy promień podstawy jako r. Wtedy mamy:

`pir^2=9pi\ \ \ |:pi`

`r^2=9`

`r=3 \ [cm]`

 

Oznaczmy wysokość walca jako h. Wiemy, ile wynosi pole powierzchni bocznej, więc możemy zapisać:

`2pi*3*h=12pisqrt3`

`6pih=12pisqrt3\ \ \ |:6pi`

`h=2sqrt3\ [cm]`

 

Wiemy, że tangens kąta w trójkącie prostokątnym to stosunek długości przyprostokątnej naprzeciw tego kąta do długości drugiej przyprostokątnej. 

`"tg"alpha=h/(2r)=(2sqrt3)/(2*3)=sqrt3/3,\ \ \ "czyli"\ \ \ alpha=30^o` 

 

 

`b)` 

Wiemy, że:

`"tg"beta=h/r`  

`2=h/r\ \ \ |*r` 

`2r=h` 

`h=2r` 

 

Musimy obliczyć tangens miarę kąta alfa:

Zapiszmy tangens tego kąta:

`"tg"alpha=h/(2r)#=^(^(h=2r))=(2r)/(2r)=1\ \ \ =>\ \ \ alpha=45^o`