Granice funkcji - matura-rozszerzona - Baza Wiedzy

Granice funkcji

Przy okazji ciągów poznaliśmy definicję "granicy". W ramach przypomnienia: była to liczba, do jakiej dążył ciąg - od pewnego miejsca kolejne wyrazy ciągu coraz bardziej zbliżały się do niej.

Granica funkcji jest pojęciem rozwijającym granicę ciągu. Istnieją dwie definicje. Funkcja ma granicę w punkcie $$x_0$$, jeśli:

I. (Definicja Heinego)
dla każdego ciągu ($$x_n$$) takiego że $$lim↙{n →∞} x_n = x_0$$ zachodzi $$lim↙{n →∞} f(x_n) = g$$. (inaczej mówiąc: jeśli wybierzemy dowolny ciąg zbieżny do $$x_0$$ i ciąg $$f(x_n) będzie dążył do $$g$$, to funkcja ma w punkcie $$x_0$$ granicę równą $$g$$).

II. (Definicja Cauchego)
dla każdej liczby $$ε > 0$$ istnieje liczba $$△$$ > $$0$$ taka, że jeśli $$0$$ < $$|x - x_0|$$ < $$△$$, to $$|f(x) - g|$$ < $$ε$$

1

Definicja Cauchego może wydawać się skomplikowana, ale tak naprawdę jest ścisłym zapisem tego, że jeśli weźmiemy dowolną "wysokość" $$ε$$, to znajdziemy taką liczbę $$△$$, że dowolne dwa punkty na wykresie leżące bliżej (w poziomie) niż $$△$$ będą miały odległość w pionie mniejszą niż $$ε$$.

Kolejne pojęcie: granica jesdnostronna - oznacza po prostu, że "zbliżamy się" do punktu $$x_0$$ tylko z jednej strony.
 

Działania na granicach

Analogicznie do granic ciągów, na granicach funkcji także możemy wykonywać działania artytmetyczne - na przykład jeśli granicą funkcji $$f(x)$$ jest $$A$$, a granicą $$g(x)$$ - $$B$$, to granicą funckcji $$h(x) = f(x) + g(x)$$ będzie po prostu $$A+B$$.

Funkcja ciągła

Funkcja ciągła to intuicyjnie taka funkcja, którą można narysować bez odrywania ołówka od kartki - nie ma żadnych nagłych "przeskoków". Jednak ta definicja, poza tym, że jest mało precyzyjna, zawiera błąd. Na przykład funkcję $$f(x) = frac{1}{x}$$ nazywamy funkcją ciągłą, mimo, że przecież nie da się narysować jej wykresu od $$-1$$ do $$1$$ bez odrywania ołówka. Dzieje się tak, ponieważ funkcja może być ciągła tylko w swojej dziedzinie - poza dziedziną przecież "nie istnieje", więcn nie można nic o niej powiedzieć.

Precyzyjną definicją ciągłości jest to, czy dla każdego $$x f(x)$$ jest równe granicy w tym punkcie. Intuicyjnie wydaje się to poprawne: jeśli coraz bardziej zbliżamy się do punktu $$x_0$$ i jesteśmy coraz bliżej jego wartości, to jeśli w końcu dotrzemy w $$x_0$$, to powinniśmy tam znaleźć wartość właśnie $$f(x_0)$$.

Funkcje ciągłe mają tę ciekawą właściwość, że na przedziale przyjmują wszystkie wartości pośrednie. To znaczy, że jeśli na przykład w punkcie $$x = 0 f(x) = 2$$, a w punkcie $$x = 1 f(x) = -2$$, to wiemy, że w tym przedziale na pewno znajdzie się taki punkt $$a$$, że $$f(a) = 0$$. (Oczywiście funkcja musi być określona na całym tym przedziale)

Ważne jest to, że wykonując operacje arytmetyczne oraz składając funkcje ciągłe otrzymujemy zawsze funkcje ciągłe - dlatego wszystkie "normalne", tzn określone "prostym" wzorem (jak na przykład wielomiany lub funkcje trygonometryczne) będą ciągłe.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funkcji liniowej

Do wykresu funkcji należą punkty (0, 3) i (2, 0). Funkcja ma wzór y=ax+b, podstawiamy pierwsze współrzędne w miejsce x, a drugie w miejsce y, wyliczając w ten sposób współczynniki a i b: 

`{(3=a*0+b), (0=a*2+b):}`

`{(3=b), (0=2a+3):}`

`{(b=3), (2a=-3):}`

`{(b=3), (a=-3/2):}`

 

`ul(ul(y=-3/2x+3))`

Funkcja kwadratowa f określona jest wzorem ...

`f(x)=1/2x^2+0,8x+c` 

`"Funkcja f ma jedno miejsce zerowe."` 

`a)` 

 

`Delta=0` 

`Delta=0,64-2c=0`  

`ul(c=0,32`  

    

`b)` 

`|x-p|<=0,2` 

`p=-b/(2a)=(-0,8)/1=-0,8` 

 

`|x+0,8|<=0,2` 

`x+0,8<=0,2\ \ \wedge\ \ \-x-0,8<=0,2`  

`x<=-0,6\ \ \wedge\ \ \x>=-1` 

`ul(x in [-1;-0,6]`  

 

`c)`      

`g(x)=x^2+0,32` 

`f(x)>g(x)` 

 

`1/2x^2+0,8x+0,32>x^2+0,32` 

`-1/2x^2+0,8x>0` 

`x(-1/2x+0,8)>0` 

`x_1=0` 

`-1/2x+0,8=0` 

`x_2=1,6` 

`x in (0;1,6)` 

  

Wyznacz...

`b) \ a_1 = -1/32 , \ q = -4` 

`a_n = -1/32 * (-4)^(n-1) ` 

`a_11 = -1/(2^5) * (-4)^10 = 1/2^5 * 2^20 = - 2^15 = -32769` 

 

`c) \ a_1 = -4, \ q = 1/2`

`a_n = -4 * (1/2)^(n-1)`

`a_11 = -4 * (1/2)^10 = -2^2 * 2^(-10) = - 2^(-8) = -1/256`   

Naszkicuj wykres funkcji f i określ ...

`"a)"\ f(x)=-3^x` 

Tabelka:

x

-1

0

1

2

f(x)=-3x

-1/3

-1

-3

-9

 

Monotoniczność: Funkcja jest malejąca w całej dziedzinie.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`"b)"\ f(x)=-4^x` 

Tabelka:

x

-2

-1

0

1

f(x)=-4x

-1/16

-1/4

-1

-4

 

Monotoniczność: Funkcja jest malejąca w całej dziedzinie.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

`"c)"\ f(x)=-(1/2)^x`  

Tabelka:

x

-2

-1

0

1

f(x)=-(½)x

-4

-2

-1

-1/2

 

Monotoniczność: Funkcja jest rosnąca w całej dziedzinie.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

`"d)"\ f(x)=-(1/3)^x`  

Tabelka:

x

-2

-1

0

1

f(x)=-(1/3)x

-9

-3

-1

-1/3

 

Monotoniczność: Funkcja jest rosnąca w całej dziedzinie.

Oblicz resztę z dzielenia wielomianu...

Korzystamy z twierdzenia o reszcie.

a) `r=w(-1)=-3*(-1)+11*(1)+8*(-1)-6=3+11-8-6=0`

b) `r=w(2)=-2*16+10*4+2-8=2`

c) `r=w(1/2)=8*(1/2)^3+4*(1/2)^2+4*(1/2)-4=8*1/8+4*1/4+4*1/2-4=1+1+2-4=0`

Pierwiastki x1 i x2 równania...

Oznaczmy pierwiastki równania `x^2-4x-7=0` jako k i l

`x_1=k^2, x_2=l^2` 

`x_1+x_2=k^2+l^2=(k+l)^2-2kl=((-b)/a)^2-2*c/a=(4/1)^2-2*(-7)/1=16+14=30` 

`x_1*x_2=k^2*l^2=(kl)^2=(c/a)^2=(-7/1)^2=49` 


`x^2+bx+c=0` 

 

`x_1+x_2=30` 

`(-b)/1=30` 

`b=-30` 

 

`x_1*x_2=49` 

`c/1=49` 

`c=49` 

 

 

Oblicz granicę.

`a) \ lim_(x -> 5) (x^2-5x)/(x^2 -25) = lim_(x ->5) (x(x-5))/((x-5)(x+5)) = lim_(x ->5) x/(x+5)= 5/(5+5) = 5/10 = 1/2`

 

`b) \ lim_(x -> -3/4) (16x^2-9)/(4x+3) = lim_(x -> -3/4) ((4x-3)(4x+3))/(4x+3) = lim_(x -> -3/4) 4x-3 = 4*(-3/4) -3 = -3-3 = -6`

 

`c) \ lim_(x->1) (x^2+x-2)/(x-1) = lim_(x -> 1) (x^2-x+2x-2)/(x-1) = lim_(x -> 1) (x(x-1) +2(x-1))/(x-1) = lim_(x -> 1) ((x-1)(x+2))/((x-1)) = lim_(x -> 1) x+2 = 1+2 =3`

 

`d) \ lim_(x -> -2) (x+2)/(x^2+5x+6) = lim_(x -> -2) (x+2)/(x^2 + 2x+3x+6) = lim_(x -> -2) (x+2)/(x(x+2)+3(x+2)) = lim_(x -> -2) (x+2)/((x+2)(x+3)) = lim_(x -> -2) 1/(x+3) = 1/(-2+3) = 1/1 =1`

 

`e) \ lim_(x -> -3) (x^3 + 27)/(x+3) = lim_(x -> -3) ((x+3)(x^2-3x + 9)/(x+3)= lim_(x -> -3) (x^2-3x+9) = (-3)^2 -3(-3)+9 = 9 +9 +9 = 27`

 


 `f) \ lim_(x -> 1/2) (8x^3-1)/(2x-1) = lim_(x -> 1/2) ((2x-1)(4x^2+2x+1)/(2x-1) = lim_(x -> 1/2) (4x^2 + 2x + 1) = 4*(1/2)^2 + 2*1/2 + 1 = 4*1/4 + 2*1/2 + 1 = 1 + 1 + 1 = 3`

 

`g) \ lim_(x -> 16) (sqrtx -4)/(x^2 -16x) *(sqrtx+4)/(sqrtx+4)= lim_(x -> 16) (x-16)/(x(x-16)(sqrtx+4)) = lim_(x -> 16) 1/(x(sqrtx+4)) = 1/(16*(sqrt16+4)) = 1/(16*8) = 1/128`  

 

`h) \ lim_(x -> -2) (sqrt(x+3)-1)/(x+2) *(sqrt(x+3)+1)/(sqrt(x+3)) = lim_(x -> -2) (x+3-1)/((x+2)(sqrt(x+3)+1)) = lim_(x -> -2) (x+2)/((x+2)(sqrt(x+3) +1)) = lim_(x -> -2) 1/(sqrt(x+3)+1) = 1/(sqrt(-2+3)+1) = 1/(1+1) = 1/2`  

Wyznacz współczynniki a i b wielomianu...

Obliczamy `W(1):` 

`W(1)=1+a+b+4=a+b+5`  

Obliczamy `W(-2):` 

`W(-2)=(-2)^3+a*(-2)^2+b*(-2)+4=-8+4a-2b+4=4a-2b-4` 

Wiedząc, że `W(1)=3` i `W(-2)=-30,`możemy zapisać układ równań:

`{(a+b+5=3),(4a-2b-4=-30):}` 

`{(a+b=-2),(4a-2b=-26\ "/":2):}` 

`{(a+b=-2),(2a-b=-13):}` 

Dodajemy równania stronami, otrzymując:

`3a=-15\ "/":3` 

`a=-5` 

Obliczamy `b:` 

`a+b=-2` 

`-5+b=-2` 

`b=3` 

Otrzymaliśmy:

`{(a=-5),(b=3):}` 

Odp. `a=-5,\ b=3.`                 

Rozwiąż równania:

`a)` 

`8x^3+2x^2-3x=0` 

`x(8x^2+2x-3)=0` 

 

`x=0` 

 

`8x^2+2x-3=0` 

`Delta=4+96=100` 

`sqrtDelta=10` 

`x_1=(-2-10)/16=-3/4` 

`x_2=1/2` 

 

`x in {-3/4;0;1/2}` 

 

`b)` 

`3x^3-7x^2-6x=0` 

`x(3x^2-7x-6)=0` 

 

`x=0` 

 

`3x^2-7x-6=0`  

`Delta=72+49=121` 

`sqrtDelta=11` 

 

`x_1=(7-11)/6=-2/3`   

`x_2=(7+11)/6=3` 

 

`x in {-2/3;0;3}` 

 

`c)` 

`5x^3-9x^2-2x=0` 

`x(5x^2-9x-2)=0` 

 

`x=0` 

 

`5x^2-9x-2=0` 

`Delta=81+40=121` 

`sqrtDelta=11` 

 

`x_1=(9-11)/10=-1/5` 

`x_2=(9+11)/10=2` 

 

`x in {-1/5;0;2}` 

 

`d)` 

`4x^3+11x^2-3x=0` 

`x(4x^2+11x-3)=0` 

 

`x=0` 

 

`4x^2+11x-3=0` 

`Delta=121+48=169` 

`sqrtDelta=13` 

 

`x_1=(-11-13)/8=-3` 

`x_2=(-11+13)/8=1/4` 

 

`x in {-3;0;1/4}` 

 

`e)` 

`x^4+11x^3+28x^2=0`  

`x^2(x^2+11x+28)=0` 

 

`x=0` 

 

`x^2+11x+28=0` 

`Delta=121-112=9` 

`sqrtDelta=3` 

 

`x_1=(-11-3)/2=-7` 

`x_2=(-11+3)/2=-4` 

 

`x in {-7;-4;0}` 

 

`f)` 

`2x^4-x^3-6x^2=0` 

`x^2(2x^2-x-6)=0` 

 

`x=0` 

 

 

` 2x^2-x-6=0`  

`Delta=1+48=49` 

`sqrtDelta=7` 

 

`x_1=(1-7)/4=-3/2` 

`x_2=(1+7)/4=2` 

 

`x in {2;0;-10/4}` 

 

`g)` 

`4x^5+x^4-3x^3=0`  

`x^3(4x^2+x-3)=0` 

 

`x=0` 

 

`4x^2+x-3=0` 

`Delta=1+48=49` 

`sqrtDelta=7` 

 

`x_1=(-1-7)/8=-1` 

`x_2=(-1+7)/8=3/4` 

 

`x in {-1;0;3/4}` 

 

`h)` 

`2x^5-11x^4+15x^3=0` 

`x^3(2x^2-11x+15)=0` 

 

`x=0` 

 

`2x^2-11x+15=0` 

`Delta=121-120=1` 

`sqrtDelta=1` 

 

`x_1=(11-1)/4=5/2` 

`x_2=(11+1)/2=3` 

 

`x in {0;5/2;3}` 

 

Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 20 cm

Jeśli wysokość dzieli przeciwprostokątną na 2 części w stosunku 1:4, to możemy długość jednej części oznaczyć jako x, a długość drugiej części jako 4x, wtedy:

`x+4x=20`

`5x=20\ \ \ |:5`

`x=4\ cm`

`4x=4*4=16\ cm`

Zatem ta wysokość dzieli przeciwprostokątną na odcinki długości 4 cm i 16 cm. 

 

`4^2+8^2=a^2`

`a^2=16+64`

`a^2=80`

`a=sqrt80=sqrt16*sqrt5=4sqrt5\ cm`

 

`8^2+16^2=b^2`

`b^2=64+16*16`

`b^2=16*4+16*16`

`b^2=20*16`

`b=sqrt(20*16)=sqrt20*sqrt16=sqrt4*sqrt5*4=2*sqrt5*4=8sqrt5\ cm`

 

 

UWAGA

W odpowiedziach jest błąd - gdyby pierwsza przyprostokątna miała długość √65 cm, to trójkąt nie byłby prostokątny:

`sqrt65^2+(8sqrt5)^2#=^?20^2`

`65+64*5#=^?400`

`65+320#=^?400\ \ \ \ \nie`