Czworokąt wpisany i opisany w okrąg - matura-rozszerzona - Baza Wiedzy

Czworokąty wpisane w okrąg

Pierwszym zagadnieniem, którym się zajmiemy, będą warunki wpisywalności i opisywalności okręgów na czworokątach. Trzeba bowiem wspomnieć, że w przeciwieństwie do trójkątów - mogą istnieć czworokąty, na których nie da się opisać lub wpisać w nie okręgu.

Warunkiem wystarczającym i koniecznym do opisania okręgu na czworokącie jest to, czy naprzeciwległe kąty sumują się do $$180°$$.

Zaznaczmy na rysunku trzy punkty leżące na okręgu i zastanówmy się, gdzie może leżeć czwarty wierzchołek.

1

1) Suma kątów jest mniejsza od 180° - czwarty wierzchołek będzie leżał poza okręgiem. 2) Suma kątów jest większa od 180° - czwarty wierzchołek będzie leżał w okręgu. 3) Suma kątów jest równa 80° - czwarty wierzchołek będzie leżał dokładnie na okręgu, ponieważ suma kątów (a więc łuków) na całym okręgu musi być równa $$180°$$ (a więc $$2Π$$).
 

Okrąg wpisany w czworokąt

W przypadku okręgów wpisanych w czoworkąty warunek zależy od długości odpowiednich boków: musi zachodzić:
$$AB + CD = BC + AD$$

2

Dlaczego? Jeśli poprowadzimy cztery promienie (tak jak na rysunku) - przekonamy się, że zaznaczone trójkąty są podobne, więc sumując odpowiednie odcinki otrzymjemy:

$$AW + CD = AW + WB + CY + YD = AZ + BX + CX + DZ = BC + AD$$

 

Spis treści

Rozwiązane zadania
Wyznacz współrzędne trzech punktów, które dzielą odcinek...

Wyznaczmy środek odcinka AB, oznaczmy go literą C:

`C= S_("AB") = ((-6+2)/2,(1+(-11))/2) = ((-4)/2,(-10)/2) = (-2, -5)`  

 

Wyznaczmy środek odcinka AC, oznaczmy go literą D:

`D = S_("AC") = ((-6+(-2))/2,(1+(-5))/2) = (-8/2 , -4/2) = (-4,-2)` 

 

Wyznaczmy środek odcinka CB, oznaczmy go literą E:

`E = S_("CB") = ((-2+2)/2,(-5+(-11))/2) = (0,-16/2) = (0, -8)` 

 

Współrzędne punktów dzielących odcinek AB na cztery równe części to:

`(-4 , -2) \ , \ (-2, -5) \ , \ (0 , -8)` 

Napisz wzór funkcji liniowej g

Jeśli dwie proste są prostopadłe to współczynnik kierunkowy drugiej prostej jest liczbą przeciwną do liczby odwrotnej do współczynnika pierwszej prostej: 

`a_2=-1/a_1`

 

 

`a)`

`f(x)=-2/3x\ \ \ =>\ \ \ a_1=-2/3\ \ \ =>\ \ \ a_2=3/2\ \ \ =>\ \ \ g(x)=3/2x+b`

 

`A=(-4, \ 1)\ \ \ =>\ \ \ g(-4)=1`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 3/2*(-4)+b=1`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ -6+b=1\ \ \ |+6`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ b=7`

`ul(ul(g(x)=3/2x+7))`

 

 

 

`b)`

`f(x)=-x+8\ \ \ =>\ \ \ a_1=-1\ \ \ =>\ \ \ a_2=1\ \ \ =>\ \ \ g(x)=x+b`

 

`A=(2sqrt3,\ -sqrt3)\ \ \ =>\ \ \ g(2sqrt3)=-sqrt3`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2sqrt3+b=-sqrt3\ \ \ |-2sqrt3`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ b=-3sqrt3`

 

`ul(ul(g(x)=x-3sqrt3))`

 

 

`c)`

`f(x)=4x-1\ \ \ =>\ \ \ a_1=4\ \ \ =>\ \ \ a_2=-1/4\ \ \ =>\ \ \ g(x)=-1/4x+b`

 

`A=(2,\ 9)\ \ \ =>\ \ \ g(2)=9`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ -1/4*2+b=9`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ -1/2+b=9\ \ \ |+1/2`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ b=9 1/2`

`ul(ul(g(x)=-1/4x+9 1/2))`

 

 

 

`d)`

`f(x)=0,75x+3\ \ \ =>\ \ \ a_1=0,75=3/4\ \ \ =>\ \ \ a_2=-4/3\ \ \ =>\ \ \ g(x)=-4/3x+b`

 

`A=(6,\ -4)\ \ \ =>\ \ \ g(6)=-4`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ -4/strike3^1*strike6^2+b=-4`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ -8+b=-4\ \ \ |+8`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ b=4`

`ul(ul( g(x)=-4/3x+4))`

Punkty: A, B, C ,D są kolejnymi ...

`a)` 

`A=(-3;2)` 

`B=(1;-2)` 

`C=(4;-1)` 

`D=(0;3)`  

 

Równoległobok ABCD jest rombem gdy |AB|=|BC|.

`|AB|=sqrt((1-3)^2+(-2-2)^2)=sqrt(4+16)=sqrt20` 

`|BC|=sqrt((4-1)^2+(-1+2)^2)=sqrt10` 

`|AB|ne|BC|`  

Rozważany równoległobok nie jest rombem, a tym bardziej kwadratem.

 

`b)` 

`A=(-1;0)` 

`B=(2;-1)` 

`C=(3;2)` 

`D=(0;3)` 

 

Równoległobok ABCD jest rombem gdy |AB|=|BC|.

`|AB|=sqrt((2+1)^2+(-1+0)^2)=sqrt10` 

`|BC|=sqrt((3-2)^2+(2+1)^2)=sqrt10`  

`|AB|=|BC|` 

Rozważany równoległobok jest rombem. Sprawdźmy czy jest kwadratem.

Romb ABCD jest kadratem gdy proste zawierające boki AB i BC są prostopadłe.

`AB:\ y=a_1x+b_1` 

`{(0=-a_1+b_1),(-1=2a_1+b_1):}` 

`{(0= a_1-b_1),(-1=2a_1+b_1):}` 

`-1=3a_1` 

`a_1=-1/3` 

 

`BC:\ y=a_2x+b_2` 

`{(-1=2a_2+b_2),(2=3a_2+b_2):}`    

`{( 1=-2a_2-b_2),(2=3a_2+b_2):}` 

`3=a_2` 

`a_1=-1/a_2` 

`-1/3=-1/3` 

Proste AB i BC są równoległe, zatem romb ABCD jest kwadratem.      

Znajdź taką liczbę dwucyfrową

Niech szukana liczba będzie postaci xy, oczywiście x i y to cyfry (0, 1, 2, ..., 8, 9). 

Wartość liczby xy to 10x+y (np. 23=2∙10+3).

Liczba powstała po zamianie miejsc to yx, jej wartość to 10y+x.

 

Zapiszmy w układzie informacje podane w treści zadania: 

`{(x+y=12), (10y+x>66 2/3%*(10x+y)):}`

 

Zamieńmy procent na ułamek:

`66 2/3%=200/3%=200/3*1/100=2/3`

 

Wracamy do układu równań:

`{(x+y=12\ \ |-x), (10y+x>2/3(10x+y)\ \ \ |*3):}`

`{(y=12-x), (30y+3x>20x+2y\ \ \ |-3x-2y):}`

`{(y=12-x), (28y>17x):}`

`{(y=12-x), (28(12-x)>17x):}`

`{(y=12-x), (336-28x>17x\ \ \ |+28x):}`

`{(y=12-x), (336>45x\ \ \ |:45):}`

`{(y=12-x), (x<7.4(6)):}`

 

x to cyfra, mamy więc takie możliwości (cyfry mniejsze od 7,4(6))

`{(x=0), (y=12-0=12):}\ \ \ vee\ \ \ {(x=1), (y=11):}\ \ \ vee\ \ \ {(x=2), (y=10):}\ \ \ vee\ \ \ {(x=3), (y=9):}\ \ \ vee\ \ \ {(x=4), (y=8):}\ \ \ vee\ \ \ {(x=5), (y=7):}\ \ \ vee\ \ \ {(x=6), (y=6):}\ \ \ vee\ \ \ {(x=7), (y=5):}`

 

Ale y także musi być cyfrą, więc odrzucamy pierwsze trzy możliwości. 

 

 

Funkcja liniowa f jest opisana wzorem

`a)`

`f(-12)=-2/strike3^1*(-strike12^4)+4=8+4=12`

`f(9)=-2/strike3^1*strike9^3+4=-6+4=-2`

`2*f(-12)+3*f(9)=2*12+3*(-2)=24-6=18`

 

 

`b)`

`f(x)<=0`

`-2/3x+4<=0\ \ \ |-4`

`-2/3x<=-4\ \ \ |*(-3/2)`

`x>=12/2`

`x>=6`

 

 

`c)`

Wyznaczmy współrzędne dwóch punktów, aby łatwo było poprowadzić prostą: 

`f(0)=-2/3*0+4=0+4=4\ \ \ =>\ \ \ (0,\ 4)`

`f(3)=-2/3*3+4=-2+4=2\ \ \ =>\ \ \ (3,\ 2)`

Wyznacz równanie prostej równoległej do podanych...

a) Równanie prostej:

`x-y+C =0` 

 

A więc nasza prosta ma być równo odległa od obu prostych, zatem:

`(|C_1 - C|)/(sqrt(1^1+(-1)^2)) = (|C_2 - C|)/(sqrt(1^2 +(-1)^2))` 

`(|2-C|)/sqrt2 = (|-5-C|)/sqrt2` 

`|2-C| = |5+C|` 

 

`"Dla" \ C in (-oo, -5)` 

`2-C = -(5+C)` 

`2 - C = -5 - C` 

`2 = -5` 

Równanie sprzeczne, brak rozwiązań w badanym przedziale.

 

`"Dla" \ C in [-5, 2)` 

`2-C = 5+C` 

`-3 = 2C` 

`C = -3/2` 

Rozwiązanie należy do badanego przedziału.

 

`"Dla" \ C in [2, oo)` 

`-(2-C) = 5+C` 

`-2 + C = 5 + C` 

Równanie sprzeczne, brak rozwiązań w badanym przedziale.

 

Równanie naszej prostej to:

`x -y -3/2=0` 

Możemy przemnożyć równanie prostej przez liczbę 2 żeby pozbyć się ułamków.

`2x-2y-3=0` 

 

 

b) Analogicznie:

`|C_1 - C| = |C_2 - C|`  

`|-3-C| = |7-C|` 

`|C+3| = |7-C|` 

 

`"Dla" \ C in ( -oo, -3)` 

`-(C+3) = 7-C` 

`-C -3 = 7 - C` 

`-3 = 7` 

Równanie sprzeczne, brak rozwiązań w badanym przedziale.

 

 

`"Dla" \ C in [-3, 7)` 

`C+3 = 7-C` 

`2C = 4` 

`C = 2` 

Rozwiązanie należy do badanego przedziału.

 

`"Dla" \ C in [7, oo)`  

`C+3 = -(7-C)` 

`C+3 = -7 + C` 

`3 = -7` 

Równanie sprzeczne, brak rozwiązań w badanym przedziale.

 

Równanie naszej prostej to:

`2x-y+2=0` 

Korzystając z wykresu funkcji...

Funkcja f jest malejąca.

A więc funkcja:

`g(x) = 2^x * |x-3|`  

jest rosnąca na przedziale:

`x in (-oo , 0)` 

Bo:

`"Dla" \ x in (-oo, 0)` 

`g(x) = 2^x *(-(x-3)) = 2^x *(3-x)` 

`x=0` 

`g(0) = 2^0 (3-0) = 1*3=3` 

Funkcja f jest ciągła więc funkcja g także jest ciągła. Wiemy, że w punkcie:

`x=3` 

Funkcja ma miejsce zerowe.

`"Dla" \ x in (3, oo)` 

`g(x) = 2^x *(x-3)` 

Funkcja jest rosnąca.

 

Funkcja jest na pewno rosnąca na przedziale:

`(-oo, 0) \ "i" \ f(0) = 3` 

A więc funkcja przyjmuje wartość 1 na tym przedziale.

Wiemy, że funkcja f jest ciągła więc funkcja g też jest ciągła.

`"Skoro" \ g(0) = 3 \ \ ^^ \ \ g(3) = 0` 

To znaczy, że funkcja na przedziale:

`(0,3) ` 

przyjmuje drugi raz wartość 1.

Funkcja g jest rosnąca na przedziale:

`(3,oo)`

A więc przyjmuje trzeci raz wartość 1.

 

Liczba rozwiązań naszego równania to 3. 

Odpowiedź D

Naszkicuj wykresy funkcji ...

`a)` 

`y=(x+1)/(x-1)=(x-1+2)/(x-1)=1+2/(x-1)`  

`D=RR\\{1}` 

`ZW=RR\\{1}`  

`f(x)=(x+1)/(x-1)`

Funkcja f jest malejąca na całej swojej dziedzinie. 

 

`b)` 

`y=(-3x-5)/(x+2)=(-3(x+2)+1)/(x+2)=-3+1/(x+2)`  

`D=RR\\{-2}` 

`ZW=RR\\{-3}`  

`f(x)=(-3x-5)/(x+2)`    

Funkcja f jest malejąca na całej swojej dziedzinie. 

 

`c)` 

`y=(x-1)/(x-4)=(x-4+3)/(x-4)=1+3/(x-4)`  

`D=RR\\{3}` 

`ZW=RR\\{1}`   

`f(x)=(x-1)/(x-4)` 

Funkcja f jest malejąca na całej swojej dziedzinie. 

 

`d)` 

`y=(2x+4)/(x+3)=(2(x+3)-2)/(x+3)=2-2/(x+3)`   

`D=RR\\{-3}` 

`ZW=RR\\{2}`   

`f(x)=(2x+4)/(x+3_` 

Funkcja f jest rosnąca na całej swojej dziedzinie. 

Ile można utworzyć

`a)` 

Cyfry różne od 0 to: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jest ich 9. 

Na pierwszym miejscu możemy ustawić jedną z 9 cyfr. 

Na drugim miejscu możemy ustawić jedną z 8 pozostałych cyfr. 

Na trzecim miejscu możemy ustawić jedną z 7 pozostałych cyfr. 

Na czwartym miejscu możemy ustawić jedną z 6 pozostałych cyfr. 

Na piątym miejscu możemy ustawić jedną z 5 pozostałych cyfr. 

Na szóstym miejscu możemy ustawić jedną z 4 pozostałych cyfr. 

Na siódmym miejscu możemy ustawić jedną z 3 pozostałych cyfr. 

Na ósmym miejscu możemy ustawić jedną z 2 pozostałych cyfr. 

Na dziewiątym miejscu możemy ustawić tylko jedną pozostałą cyfrę. 

Zgodnie z regułą mnożenia liczba możliwości jest równa:

`9*8*7*6*5*4*3*2*1=362\ 880` 

Jest to liczba permutacji zbioru 9-elementowego. 

 

 

 

`b)` 

Cyfry to: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Szukamy numerów postaci:

`ul(\ \ 7\ \ )\ ul(\ \ 0\ \ )\ ul(\ \ 1\ \ )\ ul(\ \ \ \ \ )\ ul(\ \ \ \ \ )\ ul(\ \ \ \ \ )\ ul(\ \ \ \ \ )` 

Cyfry tworzące numer nie mogą się powtarzać.

Wykorzystaliśmy już trzy cyfry (7, 0, 1), więc do dyspozycji zostaje tylko siedem cyfr. 

Na czwartym miejscu możemy ustawić jedną z 7 cyfr. 

Na piątym miejscu możemy ustawić jedną z 6 pozostałych cyfr. 

Na szóstym miejscu możemy ustawić jedną z 5 pozostałych cyfr. 

Na siódmym miejscu możemy ustawić jedną z 4 pozostałych cyfr. 

Zgodnie z regułą mnożenia liczba możliwości jest równa:

`7*6*5*4=840` 

 

 

Zapisz liczbę w notacji wykładniczej

`a)\ 475\ 1000\ 000=4,751*10^8` 

`b)\ 0,000002=2*10^-6`