Zależności i tożsamości trygonometryczne - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Zależności i tożsamości trygonometryczne

Z działu trygonometria powinniśmy już potrafić praktycznie wszystko (jeśli nie to zachęcam do przeczytania poprzednich tematów: przeczytaj). Został jeden temat, który często się przewija. Między Funkcjami trygonometrycznymi występują specjalne zależności, o których właśnie napiszemy w tym temacie. Oto najważniejsze z tych zależności:
 
  • $$sin^2 α+cos^2 α=1$$
  • $$ g α={sin α}/{cos α} $$
  • $$ctg α={cos α}/{sin α} $$
  • $$ g α=1/{ctg α} $$

Powyższe zależności będą nam się przewijać w tak zwanych Tożsamościach trygonometrycznych. Czym one są?

Jest to równość zawsze prawdziwa, czyli takie równanie, gdzie lewa strona będzie się równać prawej, niezależnie od tego jaki kąt α wstawimy do tego równania (np. cztery podane powyżej zależności też są tożsamościami trygonometrycznymi).

Aby udowodnić tożsamość musimy doprowadzić jedną ze stron do identycznej postaci jak druga, czyli np. zmienić lewą aby przypominała prawą. Oczywiście możemy dążyć do ujednolicenia z obu stron naraz, czyli zmieniać zarówno lewą, jak i prawą stronę równania. Możemy przy tym używać 4 podanych wcześniej zależności (ich nie musimy udowadniać). Oczywiście wszystko najlepiej widać na przykładzie.

Przykład:

Udowodnij, że równanie $$1+tg^2 α=1/{cos^2 α}$$ jest poprawne.

Pamiętajmy o dziedzinie! W mianowniku nie może być 0, czyli:

$$cos α≠0$$

Musimy tutaj próbować użyć wszelkich dostępnych nam wzorów. Zacznijmy od małej analizy, nie traktujmy jedynki jak liczbę, lecz jako zależność z punktu pierwszego (patrz na cztery punkty wymienione na początku tematu):

$$sin^2 α+cos^2 α+tg^2 α=1/{cos^2 α}$$

Niby bardziej skomplikowane, ale prowadzi nas do rozwiązania. Rozbijmy teraz tangens za pomocą kolejnego wzoru (drugi z czterech podanych na początku punktów):

$$sin^2 α+cos^2 α+{sin^2 α}/{cos^2 α}=1/{cos^2 α}$$

Przenieśmy teraz ułamek tak, aby był wspólny mianownik:

$$sin^2 α+cos^2 α=1/{cos^2 α}-{sin^2 α}/{cos^2 α}$$

$$sin^2 α+cos^2 α={1-sin^2 α}/{cos^2 α}$$

Zobaczmy na licznik, mamy tu ewidentnie ukryty wzór nr 1:

$$sin^2 α+cos^2 α={cos^2 α}/{cos^2 α}$$

$$sin^2 α+cos^2 α=1$$

Co się zgadza z naszym wzorem nr 1, więc piszemy, że lewa strona jest równa prawej.

$$L=P$$
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Udowodnij tożsamość: $$sin^2 x=(1-cos x)(1+cos x)$$

Jedna z najprostszych tożsamości. Zacznijmy i praktycznie skończmy na przekształceniu wzoru skróconego mnożenia:

$$sin^2 x=1-cos^2 x$$

Jeśli jeszcze nie widać zależności, dodajmy stronami $$cos^2 x$$:

$$sin^2 x+cos^2 x=1 $$

$$L=P$$  

Zadanie 2.

Udowodnij tożsamość: $$ g x-ctg x=( g x-1)(ctg x+1)$$

Również nie jest trudna jeśli się za nią odpowiednio zabierzemy. Zgodnie z poradami, wymnóżmy nawiasy w prawej stronie równania:

$$ g x-ctg x= g x ⋅ ctg x-ctg x+ g x-1$$

Przenieśmy wszystkie tangensy i cotangensy na stronę lewą:

$$ g x- g x-ctg x+ctg x= g x ⋅ ctg x-1$$

Jak widać redukują się

$$ g x ⋅ ctg x-1=0$$

Przenieśmy jedynkę

$$ g x ⋅ ctg x=1$$

Teraz zamieńmy np. tangens

$$1/{ctg x} ctgx=1$$

Jak widać nam się skracają

$$1=1$$

$$L=P$$  

Spis treści

Rozwiązane zadania
Punkty E i F są środkami boków AB i BC

`|DG|/|GB|=?`

 

Wiemy, że przekątne w równoległoboku dzielą się na pół, czyli:

`|DS|=|SB|=1/2|DB|`

 

Dodatkowo z twierdzenia o odcinku łączącym środki boków (dla trójkąta ABC) możemy zauważyć, że odcinki AC i EF są równoległe.

Możemy więc skorzystać z twierdzenia Talesa (ramiona kąta SBC przecięto równoległymi prostymi GF i SC)

`|BG|/|BF|=|GS|/|FC|\ \ \ =>\ \ \ |BG|*|FC|=|BF|*|GS|\ \ \ #(=>)^(|BF|=|FC|=1/2|BC|)\ \ \ |BG|*|FC|=|FC|*|GS|\ \ \ =>\ \ \ |BG|=|GS|`

 

 

 Oznaczmy długości odcinków: 

`|BG|=|GS|=x`

`|DS|=|SB|=|SG|+|GB|=x+x=2x`

 

 `|DG|/|GB|=(|DS|+|SG|)/|GB|=(2x+x)/x=(3x)/x=3/1=3:1`        

 

Zaznacz zbiór punktów...

a) Obszar ograniczony krzywymi y = -2 i y = 4 będzie rozwiązaniem.

 

b) Rozwiązaniem jest odcinek zawierający się w prostej y= -5 o krańcach x = -3 i x = 3.

 

 

c) Rozwiązaniem jest prostokąt o bokach długości 5 i 6:

 

 

d) Rozwiązaniem jest prostokąt o bokach długości 5 i 6:

Liczby -1, -1/2, 3 są miejscami zerowymi

`a)` 

`g(x)=f(-x)=2*(-x)^3-3*(-x)^2-8*(-x)-3=-2x^3-3x^2+8x-3` 

 

Zauważmy, że przy podnoszeniu do potęg parzystych minus "znika":

`(-x)^3=((-1)*x)^3=(-1)^3*x^3=(-1)*x^3=-x^3` 

`(-x)^2=((-1)*x)^2=(-1)^2*x^2=1*x^2=x^2` 

 

Wykres funkcji g otrzymalibyśmy, odbijając wykres funkcji f symetrycznie względem osi OY. Miejsca zerowe funkcji g będą więc symetryczne względem osi OY do miejsc zerowych funkcji f. 

`"miejsca zerowe funkcji"\ g:\ \ \ 1,\ 1/2,\ -3` 

 

 

`b)` 

`g(x)=f(x+1)=2*(x+1)^3-3*(x+1)^2-8*(x+1)-3=` 

`\ \ \ \ \ \ \ =2*(x^3+3x^2+3x+1)-3(x^2+2x+1)-8x-8-3=` 

`\ \ \ \ \ \ \ =2x^3+6x^2+6x+2-3x^2-6x-3-8x-11=` 

`\ \ \ \ \ \ \ =2x^3+3x^2-8x-12` 

 

Wykres funkcji g otrzymalibyśmy, przesuwając wykres funkcji f o 1 jednostkę w lewo wzdłuż osi OX. Miejsca zerowe funkcji g będą więc miejscami zerowymi funkcji f przesuniętymi o 1 jednostkę w lewo wzdłuż osi OX:

`"miejsca zerowe funkcji"\ g:\ \ \ -1-1=-2,\ \ \ \ -1/2-1=-1 1/2,\ \ \ \ 3-1=2` 

 

 

`c)` 

`g(x)=f(1-x)=2*(1-x)^3-3*(1-x)^2-8*(1-x)-3=`  

`\ \ \ \ \ \ \ =2*(1-3x+3x^2-x^3)-3*(1-2x+x^2)-8+8x-3=` 

`\ \ \ \ \ \ \ =2-6x+6x^2-2x^3-3+6x-3x^2+8x-11=` 

`\ \ \ \ \ \ \ =-2x^3+3x^2+8x-12`     

 

Wykres funkcji g otrzymalibyśmy, odbijając wykres funkcji f symetrycznie względem osi OY, a następnie przesuwając otrzymany wykres o 1 jednostkę w górę wzdłuż osi OY. Miejsca zerowe funkcji g będą więc symetryczne względem osi OY do miejsc zerowych funkcji f, a następnie przesunięte o 1 jednostkę w górę wzdłuż osi OY.

`"miejsca zerowe funkcji"\ g:\ \ \ 1+1=2,\ \ \ \ 1/2+1=1 1/2,\ \ \ \ -3+1=-2`  

 

Która z podanych liczb jest większa od 3?

`A.`

`3=sqrt(3^2)=sqrt9`

`sqrt8<3`

 

 

`B.`

`3=root(3)(3^3)=root(3)27`

`root(3)28>3`

 

 

`C.`

`3=root(4)(3^4)=root(4)(81)`

`root(4)78<3`

 

 

`D.`

`3=root(5)(3^5)=root(5)(243)`

`root(5)(128)<3`

 

 

Należy zaznaczyć odpowiedź B. 

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji

Aby otrzymać wykres funkcji g wystarczy odbić wykres funkcji f symetrycznie względem osi OY. 

 

Obliczamy wzór funkcji g podstawiając -x zamiast x we wzorze funkcji f. 

 

`ul(ul("uwaga"))`

`(-x)^2=(-x)*(-x)=(-1)*x*(-1)*x=1*x^2=x^2`

Liczba podzbiorów zbioru

`a)`

`emptyset`

`{1}`

`{2}`

`{3}`

`{1,\ 2}`

`{1,\ 3}`

`{2,\ 3}`

`{1,\ 2,\ 3}`

Tych podzbiorów jest 8, czyli 23

 

 

`b)`

`emptyset`

`{1}`

`{2}`

`{3}`

`{4}`

`{1,\ 2}`

`{1,\ 3}`

`{1,\ 4}`

`{2,\ 3}`

`{2,\ 4}`

`{3,\ 4}`

`{1,\ 2,\ 3}`

`{1,\ 2,\ 4}`

`{1,\ 3,\ 4}`

`{2,\ 3,\ 4}`

`{1,\ 2,\ 3,\ 4}`

Tych podzbiorów jest 16, czyli 24.

 

Ile jest liczb całkowitych w przedziale

Liczby całkowite należące do tego przedziału to -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 - jest 17 takich liczb, więc prawidłowa jest odpowiedź A. 

Rozwiąż równanie, korzystając ze wzoru ...

`a)` 

`4x^2-4x+1=0` 

`(2x-1)^2=0` 

`(2x-1)(2x-1)=0` 

`2x-1=0` 

`ul(x=1/2)` 

 

`b)` 

`x^2-14x+49` 

`(x-7)^2=0` 

`(x-7)(x-7)=0`  

`x-7=0` 

`ul(x=7)` 

 

`c)` 

`9x^2-6x+1=0` 

`(3x-1)^2=0` 

`(3x-1)(3x-1)=0` 

`3x-1=0` 

`ul(x=1/3)`        

Zapisz wyrażenie bez użycia symbolu...

a) Możemy opuścić wartość bezwzględną gdyż obie są dodatnie.

`|x+2|+|x-1|=x+2+x-1 = 2x+1` 

 

b) Zauważmy, że w podanym przedziale pierwsze wyrażenie jest ujemne a drugie dodatnie, zatem:

`|2x-4|-|x+3|=-(2x-4)-(x+3) = -2x+4 -x - 3 = -3x + 1` 

 

c) Zauważmy, że w podanym przedziale oba wyrażenia są ujemne, zatem:

`3|2/3x-1|+|4x-1| = -3(2/3x-1) -(4x-1) = -2x+3-4x+1 = -6x+4` 

Oblicz

`a)\ log_3 2/3+log_3 1/6=log_3 (2/3*1/6)=log_3 1/9=-2\ \ \ (bo\ 3^-2=1/9)` 

`b)\ log_4 10+log_4 2/5=log_4 (10*2/5)=log_4 4=1\ \ \ (bo\ 4^1=4)` 

`c)\ log_2 48-log_2 3=log_2 (48:3)=log_2 16=4\ \ \ (bo\ 2^4=16)` 

`d)\ log_5 sqrt10-log_5 sqrt2=log_5 (sqrt10:sqrt2)=log_5 sqrt5=1/2\ \ \ (bo\ 5^(1/2)=sqrt5)` 

`e)\ log_3 9^6-log 10^5=` `log_3 (3^2)^6 -5=log_3 3^12-5=12-5=7` 

`f)\ 5^(log_5 4)+10^(log3)=4+3=7\ \ \ (bo\ a^(log_a b)=b)` 

`g)\ log_2 5*log_5 8=log_2 5*(log_2 8)/(log_2 5)=` `log_2 8=3` 

`h)\ log 0,3*log_(0,3) 10=log0,3*(log 10)/(log 0,3)=log10=1` 

`i)\ (log_3 7)/(log_3 49)=` `log_49 7=1/2`