Wzory skróconego mnożenia dla kwadratów - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Usuń niewymierność z mianownika $$1/{3x+√3}$$

Postępujemy identycznie jak w przykładzie. Wiemy, że jeśli pomnożymy coś przez 1 to nadal mamy tą samą liczbę.

Zatem:

$$ 1/{3x+√3}×{3x-√3}/{3x-√3} $$

W celu skorzystania z wzoru skróconego mnożenia nr 3

$$ {3x-√3}/{(3x+√3)(3x-√3)}={3x-√3}/{9x^2-3} $$

Możemy jeszcze sobie wyciągnąć przed nawias trójkę w mianowniku:

$$ {3x-√3}/{9x^2-3}={3x-√3}/{3(3x^2-1)} $$

Taką postać również prędzej znajdziemy w odpowiedziach niż pierwotną

Zadanie 2.

Uprość wyrażenie: $${(a^2-3)}^2-{(3+a^2 )}^2$$

Należy po prostu stosować podmianę za pomocą naszych wzorów skróconego mnożenia

$$(a^2-3)^2-(3+a^2 )^2$$

Jak widzimy mamy najpierw

$$(a^2-3)^2$$

Jest podobny do naszego wzoru skróconego mnożenia:

$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$ -> w naszym działaniu $$a$$ z wzoru wynosi $$a^2$$ zaś b=3

Podmieniamy więc: $$(a^2-3)^2=(a^2 )^2-2a^2×3+3^2=a^4-6a^2+9$$

Analogicznie z drugą częścią

$$(3+a^2 )^2=3^2+2×3×a^2+(a^2 )^2=9+6a^2+a^4 $$

Zatem całość to (Pamiętamy o minusie przed drugim wyrażeniem!):

$$(a^2-3)^2-(3+a^2 )^2=a^4-6a^2+9-(9+6a^2+a^4 )$$

$$a^4-6a^2+9-(9+6a^2+a^4 )=a^4-6a^2+9-9-6a^2-a^4$$

$$a^4-6a^2+9-9-6a^2-a^4=-12a^2$$
 

Zadanie 3.

Oblicz wartość wyrażenia $$(y-3)^2-(y+2)(y-2)$$ dla $$y=4$$

Najprostszy typ zadań tego działu, nie musimy znać wzorów, które nie zawsze ułatwiają życie, zróbmy po prostu podmianę z $$y=4$$

$$(y-3)^2-(y+2)(y-2)$$

$$(4-3)^2-(4+2)(4-2)$$

$$1^2-6×2=1-12=-11$$

Odp.: Wartość wyrażenia wynosi $$-11$$.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Dla jakich argumentów x wartości...

`a) \ -12x + 5 geq 0` 

`5 geq 12x` 

`5/12 geq x` 

`x in (-oo, 5/12]` 

 

`b) \ y+3x-2=0` 

`y = -3x+2` 

 

`-3x+2 geq 0` 

`2 geq 3x` 

`2/3 geq x` 

`x in (-oo, 2/3]` 

 

`c) \ sqrt3/2 x + 2 geq 0` 

`sqrt3/2x geq -2` 

`x geq -4/sqrt3 *sqrt3/sqrt3` 

`x geq -(4sqrt3)/3` 

 

`d) \ 2y -4x = 6` 

`2y = 4x + 6` 

`y = 2x+3` 

 

`2x+3 geq 0` 

`2x geq -3` 

`x geq -3/2` 

`x in (-oo, -3/2]` 

Różnica kwadratów dwóch liczb...

Załóżmy, że

`x > y` 

Różnica kwadratów liczb xy wynosi:

`x^2 - y^2 = 1035` 

Większa liczb jest o 1 większa od potrojonej mniejszej, zatem jeżeli do potrojonej mniejszej liczby dodamy liczbę 1 to otrzymamy równość

`x = 3y + 1` 

A więc:

`x^2 - y^2 = 1035` 

`(3y+1)^2 - y^2 = 1035` 

`9y^2 + 6y + 1 - y^2 = 1035` 

`8y^2 + 6y  - 1034 = 0 \ \ \ |:2` 

`4y^2 + 3y - 517 =0` 

`Delta = 3^2 - 4*4*(-517) = 9 + 8272 = 8281` 

`sqrtDelta = sqrt8281 = 91` 

`y_1 = (-3-91)/8 = (-94)/8 = - 11,75`

`y_2 = (-3 + 91)/8 = 88/8 = 11` 

 

`{(y_1=-11,75),(x_1 = - 34,25):} \ \ \ vv \ \ \ {(y_2= 11),(x_2 = 34):}` 

Widzimy, że tylko liczby 11 i 34 spełniają założenie x > y.

Odpowiedź: Szukane liczby to 11 i 34.

Przyjrzyj się powyższym rysunkom i, stosując metodę Talesa ...

`7/3=(225+115)/H`

`7H=3*(225+115)`

`7H=3*340`

`H=(3*340)/7=1020/7~~145,71\ m`

Wykonaj działania

`a)\ (x+2)(4-3x)=x(4-3x)+2(4-3x)=` 

`\ \ \ =4x-3x^2+8-6x=` `-3x^2-2x+8` 

 

`b)\ (-1+5x)(x-2)=-1(x-2)+5x(x-2)=` 

`\ \ \ =-x+2+5x^2-10x=` `5x^2-11x+2` 

 

`c)\ 4x^2-3x(7-2x)+5x=`  

`\ \ \ =4x^2-21x+6x^2+5x=` 

`\ \ \ =10x^2-16x` 

 

`d)\ 7x-2(x+3)(5-x)=7x-(2x+6)(5-x)=` 

`\ \ \ =7x-(2x(5-x)+6(5-x))=` 

`\ \ \ =7x-(10x-2x^2+30-6x)=` 

`\ \ \ =7x-(-2x^2+4x+30)=`  

`\ \ \ =7x+2x^2-4x-30=` 

`\ \ \ =2x^2+3x-30` 

 

`e) \ 8x(1-x^2)-(x-7)(-3x^2)=` 

`\ \ \ =8x-8x^3-(-3x^3+21x^2)=`  

`\ \ \ =8x-8x^3+3x^3-21x^2=` 

`\ \ \ =-5x^3-21x^2+8x` 

 

`f)\ 1-4(x^2-x+2)(1+x^2)=` 

`\ \ \ =1-4((x^2-x+2)*1+(x^2-x+2)*x^2)=` 

`\ \ \ =1-4(x^2-x+2+x^4-x^3+2x^2)=` 

`\ \ \ =1-4(x^4-x^3+3x^2-x+2)=` 

`\ \ \ =1-4x^4+4x^3-12x^2+4x-8=` 

`\ \ \ =-4x^4+4x^3-12x^2+4x-7`   

Na rysunku obok przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem funkcji f

`W=(3,\ -1)\ \ \ =>\ \ \ f(x)=a(x-3)^2-1`

 

 

`f(1)=0`

`a*(1-3)^2-1=0`

`a*(-2)^2-1=0`

`a*4-1=0\ \ \ |+1`

`a*4=1\ \ \ |:4`

`a=1/4`

 

 

`ul(ul(f(x)=1/4(x-3)^2-1))`

 

 

`f(x)<=-3/2x+5/4`

`1/4(x-3)^2-1<=-3/2x+5/4\ \ \ |*4`

`(x-3)^2-4<=-6x+5`

`x^2-6x+9-4<=-6x+5`

`x^2-6x+5<=-6x+5\ \ \ |+6x-5`

`x^2<=0`

Jedyną liczbą spełniającą tą nierówność jest 0 (dla 0 zachodzi równość). Dla wszystkich innych liczb kwadrat jest zawsze dodatni.

`x=0notin NW`

 

 

Rozwiąż równanie.

`"a)"\ -9x^2-3x-2=0` 

`Delta=(-3)^2-4*(-9)*(-2)=9-4*18=9-72< 0-` równanie nie ma rozwiązań

 

`"b)"\ x^2-5x-24=0` 

`Delta=(-5)^2-4*(-24)=25+96=121,\ \ sqrtDelta=11` 

`x_1=(5-11)/2=-6/2=-3\ \ \ vv\ \ \ x_2=(5+11)/2=16/2=8`     

Odp. Rozwiązaniem równania są liczby `-3` oraz `8.` 

 

`"c)"\ 2x^2-6x-9/2=0` 

`Delta=(-6)^2-4*2*(-9/2)=36+36=72,\ \ sqrtDelta=6sqrt2` 

`x_1=(6-6sqrt2)/4=(3-3sqrt2)/2\ \ \ vv\ \ \ x_2=(6+6sqrt2)/4=(3+3sqrt2)/2`     

Odp. Rozwiązaniem równania są liczby `(3-3sqrt2)/2` oraz `(3+3sqrt2)/2.` 

 

`"d)"\ 2(x-sqrt3)^2-1/2=0` 

`2(x-sqrt3)^2=1/2\ "/":2` 

`(x-sqrt3)^2=1/4` 

`x-sqrt3=1/2\ \ \ vv\ \ \ x-sqrt3=-1/2` 

`x=1/2+sqrt3\ \ \ vv\ \ \ x=-1/2+sqrt3` 

Odp. Rozwiązaniem równania są liczby `1/2+sqrt3` oraz `-1/2+sqrt3.` 

 

`"e)"\ (5x+1/2)^2=(-2x+1/2)^2`  

`25x^2+5x+1/4=4x^2-2x+1/4` 

`21x^2+7x=0` 

`7x(3x+1)=0` 

`7x=0\ \ \ vv\ \ \ 3x+1=0` 

`7x=0\ \ \ vv\ \ \ 3x=-1\ "/":3` 

`x=0\ \ \ \ vv\ \ \ x=-1/3` 

Odp. Rozwiązaniem równania są liczby `0` oraz `-1/3.` 

 

`"f)"\ -4(x+1)^2-(2sqrt3)/pi=0`   

`-4(x+1)^2=(2sqrt3)/pi\ "/":(-4)` 

`(x+1)^2=-(sqrt3)/(2pi)-` równanie sprzeczne

 

`"g)"\ (2x-1)^2-3(x+2)^2=0` 

`4x^2-4x+1-3(x^2+4x+4)=0` 

`4x^2-4x+1-3x^2-12x-12=0` 

`x^2-16x-11=0` 

`Delta=(-16)^2-4*(-11)=256+44=300,\ \ sqrtDelta=10sqrt3` 

`x_1=(16-10sqrt3)/2=8-5sqrt3\ \ \ vv\ \ \ x_2=(16+10sqrt3)/2=8+5sqrt3`      

Odp. Rozwiązaniem równania są liczby `8-5sqrt3` oraz `8+5sqrt3.` 

 

`"h)"\ -2(-x+1)^2-(2x-3)^2=6x^2+53/3` 

`-2(x^2-2x+1)-(4x^2-12x+9)=6x^2+53/3` 

`-2x^2+4x-2-4x^2+12x-9=6x^2+53/3` 

`-6x^2+16x-11=6x^2+53/3` 

`-12x^2+16x-33/3-53/3=0` 

`-12x^2+16x-86/3=0\ "/":(-2)` 

`6x^2-8x+43/3=0` 

`Delta=(-8)^2-4*strike6^2*43/strike3=64-8*43=64-344< 0-` równanie sprzeczne

 

`"i)"\ (3x-2)^2-(x+5)^2=0` 

`9x^2-12x+4-(x^2+10x+25)=0` 

`9x^2-12x+4-x^2-10x-25=0` 

`8x^2-22x-21=0` 

`Delta=(-22)^2-4*8*(-21)=484+32*21=484+672=1156,\ \ sqrtDelta=34` 

`x_1=(22-34)/16=-12/16=-3/4\ \ \ vv\ \ \ x_2=(22+34)/16=56/16=7/2`                

Odp. Rozwiązaniem równania są liczby `-3/4` oraz `7/2.` 

`"j)"\ (2-x)^2-(3+2x)^2=0` 

`4-4x+x^2-(9+12x+4x^2)=0` 

`4-4x+x^2-9-12x-4x^2=0`  

`-3x^2-16x-5=0\ "/"*(-1)`

`3x^2+16x+5=0`         

`Delta=16^2-4*3*5=256-60=196,\ \ sqrtDelta=14` 

`x_1=(-16-14)/6=-30/6=-5\ \ \ vv\ \ \ x_2=(-16+14)/6=-2/6=-1/3` 

Odp. Rozwiązaniem równania są liczby `-5` oraz `-1/3.`   

                 

Funkcja przedstawiona na wykresie przyjmuje...

Prawidłowa odpowiedź to `"D."` 

Podczas wyprawy rowerzysta kolejno

`ul(ul("pierwszy etap"))`

Wiemy, że rowerzysta przez godzinę jechał z prędkością 20 km/h - ta prędkość oznacza, że w ciągu 1 godziny rowerzysta pokonał 20 km. 

`"przebyta droga:"\ \ \ 20\ km`

`"czas:"\ \ \ 1 \ h`

 

 

 

`ul(ul("drugi etap"))`

Wiemy, że rowerzysta wziął udział w 15 minutowym sprincie z prędkością 48 km/h. 

`"czas:"\ \ \ 15\ mi n=15/60\ h=1/4\ h`

Prędkość 48 km/h oznacza, że w ciągu 1 godziny rowerzysta pokonał 48 km. Obliczamy, jaką odległość pokonał przez 15 minut: 

`"przebyta droga:"\ \ \ 1/4*48\ km=12\ km`

 

 

`ul(ul("trzeci etap"))`

Wiemy, że rowerzysta odpoczywał przez pół godziny. 

`"czas:"\ \ \ 1/2\ h`

`"przebyta droga:"\ \ \ 0\ km`

 

 

 

`ul(ul("czwarty etap"))`

Wiemy, że rowerzysta przebył 12 km z prędkością 16 km/h. 

`"przebyta droga:"\ \ \ 12\ km`

Na pokonanie 16 km potrzebowałby 1 godziny, obliczamy, ile potrzebował na pokonanie 12 km. 

`"czas:"\ \ \ 12:16=12/16=3/4\ h`

 

 

 

Rysujemy wykres przedstawiający zależność przebytej drogi od czasu:

 

Rowerzysta przejechał łącznie 44 km. 

Naszkicuj wykres dowolnej funkcji...

a) Wykres:

 

b) Wykres:

 

Funkcje fg mają takie samo miejsce zerowe.

 

Funkcje fh przecinają się w tym samym punkcie z osią y.

 

Wszystkie funkcje mają taką samą dziedzinę i zbiór wartości.

Oblicz podatek dochodowy osoby rozliczającej się z

Kwota 109 544,19 zł jest w przedziale ,,ponad 85 528 zł".

Obliczamy nadwyżkę ponad 85 528 zł:

`109 544,19 "zł"-85 528 "zł"=24016,19"zł"`

Teraz możemy obliczyć podatek zgodnie z wzorem opisanym w tabelce:

`14839,02"zł"+32%*24016,19"zł"=14839,02"zł"+0,32*24016,19"zł"=22524,2 "zł"`