Wykres funkcji wykładniczej - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Wykres funkcji wykładniczej

W tym temacie poznamy kolejny typ wykresu. Czym jest funkcja wykładnicza? Jest to funkcja, w której nasz x robi za potęgę np.

$$y=2^x$$

Opowiedzmy sobie trochę o samej funkcji.

Przede wszystkim ograniczenia:

Funkcja wykładnicza nie przyjmuje wartości ujemnych, tak samo podstawa potęgi nie może być ani zerem ani liczbą ujemną.

W tym dziale nauczymy się tylko rysowania takiej funkcji i kilku własności z tego wynikających.

Funkcję tę rysujemy trochę inaczej niż liniową, potrzebujemy więcej punktów.

Weźmy naszą przykładową:

$$y=2^x$$

Zróbmy tabelkę jak dla funkcji liniowej:

tab1

Zaznaczmy te punkty na układzie współrzędnych:

wyk1

I narysujmy gotowy wykres:

wyk2

Jak widać linia na dole nie ma zamiaru przeciąć osi X.

W tym przypadku jest to funkcja rosnąca, ale nie zawsze tak jest.

Funkcja wykładnicza wygląda bardzo podobnie dla podstaw $$a > 1$$ i dla $$a < 1$$, jedyna różnica to w którą stronę (w lewo czy w prawo) rośnie, w zależności od a.

Zajmijmy się szczególnym przypadkiem kiedy funkcja przyjmuje wartości stałe:

$$y=1^x$$

Oczywiście tabelka:

tab2

Wykres to po prostu prosta równoległa do osi X:

wyk3

Ostatni przypadek to $$a < 1$$.

Pamiętamy, że a musi być zawsze dodatnie.

Przykład:

$$y=(1/2)^x$$

I ponownie tabelka:

tab3

Jak widzimy jest to funkcja odwrotna do $$2^x$$.

Narysujmy:

wyk4
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Narysuj wykres funkcji $$y=3^x$$. Wyznacz jej dziedzinę, zbiór wartości i monotoniczność.

Zaczynamy od narysowania wykresu, posłużymy się tabelką:

zad11

I rysujemy:

zad12

Teraz dziedzina, zgodnie z tym co pamiętamy:

$$D=R$$

Zbiór wartości:

$$Y=(0;+∞)$$

Monotoniczność:

Funkcja jest rosnąca dla wszystkich liczb rzeczywistych.  

Zadanie 2.

Narysuj wykres funkcji $$y={(1/2)}^(x+1)-1$$.

Jak widać mamy tutaj przesunięcie.

Zaczynamy od narysowania funkcji bazowej, czyli:

$$y=(1/2)^x$$

zad21

Mamy też wykres:

zad22

Pozostaje nam przesunąć go zgodnie z wzorem: o 1 w lewo i o 1 w dół, pamiętamy o zaznaczeniu asymptoty, czyli linii, do której "przykleja się" nasz wykres, ale której nigdy nie przecina:

zad23

Po co rysujemy asymptotę? Bez niej jeśli nasz wykres przekroczy -1 zadanie może zostać nie zaliczone, a zawsze może nam się wymsknąć przypadkowo.  

Spis treści

Rozwiązane zadania
Naszkicuj wykres funkcji f: ...

`a)` 

`b)` 

`"Tak, jest to funkcja monotoniczna."` 

`"( a - rosnąca, b - malejąca)"`  

Udowodnij na podstawie definicji ...

`a)` 

`f(x)=4x+1` 

Weźmy dwa dowolne argumenty takie, że:

`x_1<x_2` 

`f(x_1)=4x_1+1` 

`f(x_2)=4x_2+1` 

Zauważmy, że:

`4x_1+1<4x_2+1` 

Z definicji funkcja f jest rosnąca, czyli jest monotoniczna.

 

`b)` 

`f(x)=-sqrt2x+7`   

Weźmy dwa dowolne argumenty takie, że:

`x_1<x_2` 

`f(x_1)=-sqrt2x_1+7`  

`f(x_2)=-sqrt2x_2+7`  

Zauważmy, że:

`-2sqrtx_1+7> -sqrt2x_2+7`  

Z definicji funkcja f jest malejąca, czyli jest monotoniczna.

 

`c)` 

`f(x)=(1-2sqrt3)x` 

Weźmy dwa dowolne argumenty takie, że:

`x_1<x_2` 

`f(x_1)=(1-2sqrt3)x_1`  

`f(x_2)=(1-2sqrt3)x_2`  

Zauważmy, że: 

`(1-2sqrt3)x_1>(1-2sqrt3)x_2`  

Z definicji funkcja jest malejąca, czyli jest monotoniczna.

Przeanalizuj przykład

`{(x+2y=-5\ \ \ |*(-3)), (3x+5y=-11):}`

`{(-3x-6y=15), (3x+5y=-11):}\ \ \ |+`

`-y=4\ \ \ |*(-1)`

`y=-4`

 

Otrzymaliśmy y=-4 i podstawiamy do równania x+2y=-5:

`x+2*(-4)=-5`

`x-8=-5\ \ \ |+8`

`x=3`

 

`{(x=3), (y=-4):}`

 

Sprawdź, czy zachodzi któraś z zależności

Zauważmy, że zbiór X jest  na pewno zawarty w zbiorze Y, jeśli lewy koniec zbioru X jest większy niż lewy koniec zbioru Y oraz prawy koniec zbioru X jest mniejszy niż prawy koniec zbioru Y. 

`"lewy koniec zbioru"\ X>"lewy koniec zbioru"\ Y` 

`"prawy koniec zbioru"\ X<"prawy koniec zbioru"\ Y` 

 

W każdym przykładzie musimy więc sprawdzić, czy dla podanych zbiorów zachodzą jednocześnie te dwie nierówności. 

Przypadki, gdy któreś końce są równe rozważymy osobno. 

 

`a)` 

Sprawdzamy, czy zbiór A zawiera się w zbiorze B. Porównujemy lewe końce przedziałów:

`-1=-1` 

Lewe końce są jednakowe. Zwróćmy jednak uwagę, że do zbioru A nie należy liczba -1 (przedział lewostronnie otwarty), natomiast do zbioru B należy liczba -1 (przedział lewsotronnie domknięty). Zbiór A ma więc szansę zawierać się w zbiorze B. 

 

Porównujemy prawe końce przedziałów:

`2<3` 

Żądana nierówność jest spełniona. 

Zbiór A zawiera się więc w zbiorze B. 

`Asub B` 

 

Zbiór B nie zawiera się w zbiorze A, ponieważ do zbioru B należy na przykład liczba -1, która nie należy do zbioru A. 

`B!subA` 

 

 

 

 

`b)` 

Zbiór A nie może zawierać się w zbiorze B, ponieważ do zbioru A należy na przykład liczba -10, która nie należy do zbioru B. 

`A!subB` 

 

Zbiór B nie może zawierać się w zbiorze A, ponieważ do zbioru B należy liczba 7, która nie należy do zbioru A. 

`B!subA` 

 

 

 

`c)` 

Sprawdzamy, czy zbiór A zawiera się w zbiorze B. Porównujemy lewe końce przedziałów. Najpierw sprowadzimy ułamki do wspólnego mianownika. 

`-7/8=-49/56` 

`-6/7=-48/56` 

Więc:

`-7/8<-6/7` 

Żądana nierówność nie jest spełniona, więc zbiór A na pewno nie zawiera się w zbiorze B. 

`A!subB` 

 

Teraz sprawdzimy, czy zbiór B zawiera się w zbiorze A. Wiemy już, że:

`-6/7> -7/8` 

Żądana nierówność jest więc spełniona.

 

Teraz porównamy prawe końce przedziałów. 

`15/8=1 7/8=1 49/56` 

`13/7=1 6/7=1 48/56` 

WięcL

`13/7<15/8` 

Żądana nierówność jest spełniona. 

Zbiór B zawiera się w zbiorze A. 

`BsubA` 

 

 

 

`d)` 

Sprawdzamy, czy zbiór A zawiera się w zbiorze B. Porównujemy lewe końce przedziałów. Najpierw sprowadzimy ułamki do wspólnego mianownika. 

`22/7=3 1/7=3,142857...` 

`pi~~3,14151...`

Więc:

`22/7>pi` 

Żądana nierówność jest spełniona. 

 

Porównujemy prawe końce przedziałów.

`7=sqrt49` 

więc:

`7<sqrt50` 

Żądana nierówność jest spełniona. 

Zbiór A zawiera się więc w zbiorze B. 

`AsubB` 

 

 

Zbiór B nie zawiera się w zbiorze A, ponieważ do zbioru B należy na przykład  √50, który nie należy do zbioru A. 

`B!subA` 

 

 

Na osi OX wyznacz punkt równo odległy od prostych...

a) Oznaczmy punkt równo odległy od obu prostych jako:

`A = (x,0)`

 

Obliczmy odległości tego punktu od obu prostych:

`x+y-6=0`  

`d_1 = (|1*x+1*0+(-6)|)/sqrt(1^2+1^2) = (|x-6|)/sqrt2` 

 

`7x-y=0` 

`d_2 = (|7*x-1*0+0|)/sqrt(7^2 + 1^2) = (|7x|)/sqrt50 = (|7x|)/(5sqrt2)`  

 

Odległości mają być równe:

`d_1 = d_2` 

`(|x-6|)/sqrt2 = (|7x|)/(5sqrt2)` 

`5|x-6| = |7x|` 

`5|x-6| - |7x|=0` 

 

`"Dla" \ x in (-oo, 0)` 

`-5(x-6) -(-7x)=0` 

`-5x + 30 + 7x =0` 

`2x = -30` 

`x = -15` 

Rozwiązanie należy do badanego przedziału.

 

`"Dla" \ x in [0, 6)` 

`-5(x-6)-7x=0` 

`-5x+30 -7x=0` 

`-12x = -30` 

`x = 30/12 = 5/2` 

Rozwiązanie należy do badanego przedziału.

 

`"Dla" \ x in [6, oo)` 

`5(x-6) -7x =0` 

`5x-30-7x=0` 

`-2x=30` 

`x = -15` 

Rozwiązanie nie należy do badanego przedziału.

 

Punkty równo odległe od prostych mają współrzędne:

`A_1 = (-15, 0) \ , \ A_2 = (5/2, 0)` 

 

 

b) Oznaczmy punkt równo odległy od obu prostych jako:

`B = (0,y)`

 

Obliczmy odległości tego punktu od obu prostych:

`x-y-3=0`  

`d_1 = (|1*0-1*y+(-3)|)/sqrt(1^2+(-1)^2) = (|-y-3|)/sqrt2 = (|y+3|)/sqrt2` 

 

`2x-y-6=0` 

`d_2 = (|2*0-1*y+(-6)|)/sqrt(2^2 + (-1)^2) = (|-y-6|)/sqrt5 = (|y+6|)/sqrt5`  

 

Odległości mają być równe:

`d_1 = d_2` 

`(|y+3|)/sqrt2 = (|y+6|)/sqrt5` 

`sqrt5|y+3| = sqrt2|y+6|`

`sqrt5|y+3| - sqrt2|y+6|=0` 

 

`"Dla" \ y in (-oo, -6)` 

`-sqrt5(y+3) -(-sqrt2(y+6))=0` 

`-sqrt5y-3sqrt5 + sqrt2y+6sqrt2 =0` 

`y(sqrt2-sqrt5) = 3sqrt5-6sqrt2` 

`y = (3sqrt5-6sqrt2)/(sqrt2-sqrt5) >0` 

Sprzeczność, brak rozwiązań w badanym przedziale.

 

`"Dla" \ y in [-6, -3)` 

`-sqrt5(y+3)-sqrt2(y+6)=0` 

`-sqrt5y-3sqrt5-sqrt2y-6sqrt2=0` 

`-y(sqrt5+sqrt2)= 3sqrt5+6sqrt2` 

`y =-(3sqrt5+6sqrt2)/(sqrt5+sqrt2) *(sqrt5-sqrt2)/(sqrt5-sqrt2) = -(3(sqrt5+2sqrt2)(sqrt5-sqrt2))/(5-2) = -(3(5-sqrt10+2sqrt10-4))/3 = -(1+sqrt10)=- 1-sqrt10` 

Rozwiązanie należy do badanego przedziału.

 

`"Dla" \ y in [-3, oo)` 

`sqrt5(y+3) -sqrt2(y+6) =0` 

`sqrt5y+3sqrt5 - sqrt2y -6sqrt2=0` 

`y(sqrt5-sqrt2) = -3sqrt5+6sqrt2` 

`y = -3(sqrt5-2sqrt2)/(sqrt5-sqrt2) *(sqrt5+sqrt2)/(sqrt5+sqrt2) = -3((sqrt5-2sqrt2)(sqrt5+sqrt2))/(5-2) = -(sqrt5-2sqrt2)(sqrt5+sqrt2)=-(5+sqrt10-2sqrt10-4)` 

`=-(1-sqrt10) = sqrt10 - 1` 

Rozwiązanie należy do badanego przedziału.

 

Punkty równo odległe od prostych mają współrzędne:

`B_1 = (0, -sqrt10-1) \ , \ B_2 = (0, sqrt10-1)` 

Sprawdź, czy liczby podane obok są rozwiązaniami równania

`a)`

`x=-1`

`(-1)^2=1`

 

`x=0`

`0^2=0ne1`

 

`x=1`

`1^2=1`

 

Liczby -1 i 1 są rozwiązaniami równania. 

 

 

`b)`

`x=-7`

`(-7+7)*(-7-100)=0*(-107)=0`

 

`x=7`

`(7+7)*(7-100)=14*(-93)ne0`

 

`x=100`

`(100+7)*(100-100)=107*0=0`

 

Liczby -7 i 100 są rozwiązaniami równania. 

 

 

`c)`

`x=-10`

`L=3*(-10)+2=-30+2=-28`

`P=-1*(-10-4)=(-1)*(-14)=14`

`L ne P`

 

 

`x=1/2`

`L=3*1/2+2=3/2+2=1 1/2+2=3 1/2`

`P=-1*(1/2-4)=-1*(-3 1/2)=3 1/2`

`L=P`

 

 

`x=2`

`L=3*2+2=6+2=8`

`P=-1*(2-4)=-1*(-2)=2`

`L neP`

 

Rozwiązaniem równania jest 1/2. 

 

 

 

`d)`

`x=-sqrt3`

`((-sqrt3)^2-3)*(-sqrt3-5)=(3-3)*(-sqrt3-5)=0`

 

`x=sqrt3`

`(sqrt3^2-3)*(sqrt3-5)=(3-3)*(sqrt3-5)=0`

 

`x=5`

`(5^2-3)*(5-5)=(25-3)*0=0`

 

Wszystkie podane liczby są rozwiązaniami równania 

 

Prosta przechodząca przez punkty...

Wyznaczmy najpierw równanie prostej przechodzącej przez punkty `A` i `B.` 

Podstawiamy współrzędne punktów `A` i `B` do równania `y=ax+b.` 

Otrzymamy dwa równania. Zapisujemy je jako układ równań:

`{(1=-2a+b),(3=3a+b):}` 

Odejmując równania stronami, otrzymamy:

`-2=-5a\ "/":(-5)` 

`a=2/5` 

Podstawiamy `a=2/5` do pierwszego równania w układzie:

`1=-2*2/5+b` 

`1=-4/5+b` 

`b=1 4/5=9/5` 

Rozwiązaniem układu równań jest para liczb:

`{(a=2/5),(b=9/5):}`   

Zatem prosta dana jest równaniem:

`y=2/5x+9/5`  

 Jeśli prosta przecina oś `y,` wówczas `x=0.` Obliczamy, ile wynosi wtedy `y:` 

`y=2/5*0+9/5=9/5` 

Zatem prosta przecina oś `y` w punkcie `(0,\ 9/5).` 

Prawidłowa odpowiedź to `"D."`        

            

Wyznacz wartości parametru m...

Równanie ma dwa pierwiastki gdy:

`1) \ Delta > 0` 

Suma odwrotności pierwiastków ma być dodatnia:

`2) \ 1/x_1 + 1/x_2 = (x_1+x_2)/(x_1*x_2) = (-b/a)/(c/a) = -b/a * a/c = -b/c = (m+3)/(m-2)> 0` 

 

 

 

`1) \ Delta > 0` 

`(-(m+3))^2 - 4*1*(m-2) > 0` 

`(m+3)^2 -4(m-2)>0` 

`m^2+6m+9 -4m + 8 > 0` 

`m^2 + 2m + 17 > 0` 

`Delta = 2^2 - 4*1*17 < 0` 

a więc:

`m in R` 

 

`2) \ (m+3)/(m-2) > 0` 

`(m+3)(m-2) > 0` 

`m_1 = -3 \ \ vv \ \ m_2 = 2` 

Parabola ma ramiona skierowane ku górze a więc:

`m in (-oo, -3) \cup (2, oo)` 

Paweł złożył

`"kwota wpłacona na lokatę:"\ \ \ 1000` 

`"oprocentowanie w skali roku:"\ \ \ p%`  

Wiemy, że oprocentowanie wynosi p% w skali roku, a od odsetek pobierany jest podatek 20%, więc odsetki, które faktycznie otrzymuje klient, stanowią 100%-20%=80% odsetek naliczonych przez bank. 

`"uzyskane odsetki:"\ \ \ 80%*p%*1000=80/100*p/strike100^1*strike1000^10=80/100*p*10=4/strike5^1*p*strike10^2=8p` 

 

Wiemy, że nagroda 450 zł i uzyskane odsetki pozwoliły na zakup mikrofonu za 500 zł, więc możemy zapisać nierówność (nierówność, ponieważ w treści zadania nie podano informacji, czy Paweł wydał całą kwotę, czy też coś mu zostało):

`450+8p>=500\ \ \ |-450` 

`8p>=50\ \ \ |:8` 

`p>=6,25` 

 

Na wykresie przedstawiono notowania akcji...

a) Najwyższe i najniższe notowania firmy A:

`y_("max") = 12 \ \ "w czerwcu jebanym śmieciu"` 

`y_("min") = 10 \ \ "w maju"` 

 

Najwyższe i najniższe notowania firmy B:

`y_("max") = 12 \ \ "w grudniu"` 

`y_("min") = 10 \ \ "w styczniu"` 

 

b) Wartość akcji firmy A wzrastała od stycznia do marca oraz od maja do czerwca.

 

c) Wartość akcji obu firmy wzrastała od stycznia od marca.

 

d) Firma A:

Malał od marca do maja a od maja od czerwca wzrósł.

 

Firma B:

Wzrastał od marca do maja a od maja do czerwca zmalał.

 

e) Firma A:

W styczniu wartość akcji wynosiła 10,5 a w maju 10. Zatem:

`(10,5-10)/10 *100% = (0,5)*10% = 5%` 

Notowania firmy spadły o 5%.

 

Firma B:

W styczniu wartość akcji wynosiła 10 a w maju wynosiła 11,5. Zatem:

`(11,5-10)/10*100% = (1,5)/10*100% = (1,5)*10% = 15%` 

Notowania firmy wzrosły o 15%.