Wykres funkcji kwadratowej - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Ustal wierzchołek paraboli w funkcji $$f(x)=x^2+6x+9$$.

Najpierw wypisujemy współczynniki a,b,c:

$$a=1$$

$$b=6$$

$$c=9$$

Bierzemy wzór na P i Q:

Najpierw P:

$$P={-b}/{2a}$$

Podmieniamy:

$$P={-6}/{2}=-3$$

Oraz Q:

Do Q potrzebujemy obliczyć deltę:

$$∆=b^2-4ac$$

$$∆=6^2-4×1×9$$

$$∆=36-36=0$$

$$∆=0$$

Więc Q:

$$Q={-∆}/{4a}$$


$$Q={-0}/{4}=0$$

Zatem współrzędne wierzchołka to:

$$W(-3;0)$$

Zadanie 2.

Narysuj wykres funkcji $$f(x)=x^2+2x+5$$.

Tutaj musimy zastosować całą procedurę, zatem zaczynamy od wypisania współczynników.

$$a=1$$

$$b=2$$

$$c=5$$

Obliczmy deltę:

$$∆=b^2-4ac$$

$$∆=2^2-4×1×5$$

$$∆=4-20$$

$$∆=-16$$

Delta jest ujemna, więc nie liczymy dalej, nie ma miejsc zerowych. Przechodzimy do wierzchołka.

Najpierw P:

$$P={-b}/{2a}$$

Podmieniamy:

$$P={-2}/2=-1$$

Oraz Q:

$$Q={-∆}/{4a}$$

$$Q=-{-16}/{4a}={16}/4=4$$

Zatem współrzędne wierzchołka to:

$$W(-1;4)$$

Rysujemy więc parabolę:

zad2

Zadanie 3.

Narysuj wykres paraboli funkcji $$f(x)=x^2-2x-8$$.

Standardowo zaczynamy od rozwiązania równania kwadratowego:

$$a=1$$

$$b=-2$$

$$c=-8$$

Obliczmy deltę:

$$∆=b^2-4ac$$

$$∆=(-2)^2-4×1×(-8)$$

$$∆=4+32$$

$$∆=36$$

Obliczmy od razu pierwiastek z delty:

$$√{∆}=√{36}=6$$

No i teraz nasze rozwiązania:

$$x_1={-b+√{∆} }/{2a} $$

$$x_1={2+6}/2=8/2=4 $$

$$x_2={-b-√{∆} }/{2a}$$

$$x_2={2-6}/2={-4}/2=-2$$

Pozostał nam wierzchołek liczymy P:

$$P=-{-2}/2=1$$

Lub możemy policzyć:

$$P={x_1+x_2}/2={4-2}/2=1$$

Oraz Q:

$$Q={-∆}/{4a}$$

$$Q={-36}/{4a}={-36}/{4}=-9$$

Zatem współrzędne wierzchołka to:

$$W(1;-9)$$

Rysujemy parabolę:

zad3

Spis treści

Rozwiązane zadania
Zaokrąglij dane z tabeli

Zaokrąglamy liczby z tabeli do dwóch miejsc znaczących.

Dwa pierwsze przykłady to zaokrąglenie do dziesiątek, jednak w pierwszym przykłądzie pokrywa się ono z zaokrągleniem do setek: 

`798~~800` 

`591~~590` 

Dwie kolejne liczby mają już dwie cyfry znaczące:

`290~~290` 

`621~~620` 

`46~~46` 

Zaokrąglamy dalej:

`1382~~1400` 

`1231~~1200` 

`759~~760` 

`676~~680`  

``Ostatnia liczba ma już dwie cyfry znaczące:

`25~~25` 

 

Obliczamy błędy względne przybliżeń dotyczących Polski:

`|290-290|/|290|=|0|/290=0/290=0` 

`|759-760|/|759|=|-1|/759=1/759=0,001317523...=0,1317523...%~~0,1318%` 

Obliczamy

`a)\ 0,2^5=0,00032`

`b)\ (-0,2)^6=0,2^6=0,000064`

`c)\ (-0,4)^3=-0,064`

 

Na rysunku obok

`a)` 

Aby otrzymać wykres funkjci y=-f(x) wystarczy odbić wykres funkcji f symetrycznie wzgledem osi OX. 

 

Musimy obliczyć pole obszaru ograniczonego wykresami tych funkcji. 

Podzieliliśmy ten obszar na:

  • zielony trójkąt o podstawie 4 i wysokości 1
  • niebieski prostokąt o wymiarach 2 x 4
  • pomarańczowy trapez o podstawach 4 i 8 oraz wysokości 1
  • żółty trójkąt o podstawie 8 i wysokości 4

 

Obliczamy pole obszaru:

`P=1/2*4*1+2*4+(4+8)/2*1+1/2*8*4=2+8+6+16=32` 

 

 

 

`b)` 

Wykres funkcji y=f(-|x|) otrzymujemy z wykresu funkcji f, korzystając z tego, że:

- dla x≤0 (należących do dziedziny) zachodzi równość f(-|x|)=f(x). 

- wykres funkcji y=f(-|x|) jest symetryczny względem osi OY. 

Wystarczy więc odbić symetrycznie względem osi OY tę część wykresu, która znajduje się po lewej stronie osi OY. 

 

Musimy obliczyć pole obszaru ograniczonego wykresami tych funkcji. 

Podzieliliśmy ten obszar na:

  • żółty trójkąt o podstawie 5 i wysokości 10
  • zielony trójkąt o podstawie 2 i wysokości 2

 

`P=1/2*5*10+1/2*2*2=25+2=27` 

Zapisz liczbę bez użycia symbolu pierwiastka.

a)

`sqrt((2+3pi)^2)=|2+3pi|=2+3pi`

b)

`sqrt((3-sqrt2)^2)=|3-sqrt2|=3-sqrt2`

c)

`sqrt((7-sqrt144)^2)=sqrt((7-12)^2)=sqrt((-5)^2)=sqrt25=5`

Wyznacz miary kątów

`a)` 

`x=180^o-116^o=64^o` 

`|angleKRS|=90^o\ \ \ =>\ \ \ v=90^o-50^o=40^o` 

`DeltaLSR:\ \ \ z=180^o-(90^o +40^o)=180^o-130^o=50^o` 

`DeltaKLR:\ \ y=180^o-(50^o +64^o)=180^o-114^o=66^o` 

 

 

`b)` 

 

   

Miara szukanego kąta to miara kąta RPK. 

`|angleRPK|=180^o-64^o-(50^o +40^o)=` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ =` `116^o-90^o=ul(ul(26^o))`     

Zbiory A, B i C są ...

`"a)"\ AcapB={3,\ 4,\ 14,\ 21}`

`"b)"\ BcapC={4,\ 13,\ 21,\ 22}` 

`"c)"\ AcapBcapC={4,\ 21}` 

`"d)"\ AcupB={1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 11,\ 12,\ 13,\ 14,\ 21,\ 22,\ 23}` 

`"e)"\ A\\B={1,\ 2,\ 5,\ 23}` 

`"f)"\ B\\(AcupC)={11,\ 12}`  

Rozwiąż nierówność.

`a) \ 2x^2 + x + 1 leq 0` 

`Delta = 1^2 - 4* 2* 1 = 1 - 8 < 0` 

Wyróżnik funkcji jest mniejszy od 0 a więc funkcja nie ma miejsc zerowych. Parabola ma ramiona skierowane ku górze a więc funkcja jest stale powyżej osi x, nierówność nie ma rozwiązań.

 

`b) \ 3x^2-2x-1 > 0` 

`Delta = (-2)^2 -4*3*(-1) = 4 + 12 = 16` 

`sqrtDelta = sqrt16 = 4` 

`x_1 = (-(-2) - 4)/6 = (-2)/6 = -1/3` 

`x_2 = (-(-2) + 4)/6 = (2+4)/6 = 1` 

`x in (-oo, -1/3) \cup (1, oo)` 

 

 

`c) \ 9x^2-12x+4 leq 0` 

`(3x)^2 - 2*3x*2 + 2^2 leq 0` 

`(3x-2)^2 leq 0` 

Liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu jest zawsze nieujemna a więc rozwiązanie naszej nierówności to sytuacja w której liczba podnoszona do kwadratu jest równa 0, a więc:

`3x-2 = 0` 

`3x = 2` 

`x = 2/3` 

 

 

`d) \ x^2 -2sqrt2x+4 > 0` 

`Delta = (-2sqrt2)^2 -4*1*4 = 4*2 - 16 < 0` 

Delta jest ujemna a więc parabola jest stale ponad osią x. Nierówność jest spełniona dla wszystkich liczb rzeczywistych.

 

 

 

`e) \ 3x^2 - 2x + 1 > 0` 

`Delta = (-2)^2 -4*3*1 = 4-12 < 0` 

Delta jest ujemna a więc parabola jest stale ponad osią x. Nierówność jest spełniona dla wszystkich liczb rzeczywistych.

 

 

 

`f) \ 2x^2  geq 8x+21` 

`2x^2 -8x -21 geq 0`

`Delta = (-8)^2 -4*2*(-21) = 64 + 168 = 232` 

`sqrtDelta = sqrt232 = sqrt(4*58) = 2sqrt58` 

`x_1 = (-(-8) - 2sqrt58)/4 = (8-2sqrt58)/4 = (4-sqrt58)/2` 

`x_2 = (-(-8) + 2sqrt58)/4 = (4+sqrt58)/2` 

 

 

 

`g) \ (x+2)(x-5) leq 2` 

`x^2 -5x + 2x - 10 leq 2` 

`x^2 -3x -12 leq 0` 

`Delta = (-3)^2 -4*(-12) = 9 + 48 = 57` 

`sqrtDelta = sqrt57` 

`x_1 = (-(-3) -sqrt57)/2 = (3-sqrt57)/2` 

`x_2 = (-(-3)+sqrt57)/2 = (3+sqrt57)/2` 

`x in [(3-sqrt57)/2 , (3+sqrt57)/2]` 

 

 

 

`h) \ root(3)(2) x^2 - 3sqrt2 x < 0` 

`x(root(3)(2)x - 3sqrt2) < 0` 

`x_1 = 0 \ \ vv \ \ root(3)(2)x - 3sqrt2 = 0` 

`x_1 = 0 \ \ vv \ \ x_2 = (3sqrt2)/(root(3)(2))` 

Pomocniczo:

`(3*2^(1/2))/(2^(1/3)) = 3*2^(1/2 - 1/3) = 3*2^(3/6 - 2/3) = 3*2^(1/6) = 3root(6)(2)` 

`x_1 = 0 \ \ vv \ \ x_2 = 3 root(6)(2)` 

`x in (0, 3 root(6)(2))` 

Zbadaj, na podstawie definicji...

Definicja funkcji malejącej:

`AA_(x_1, x_2 \ in \ D_f) : \ x_1 < x_2 => f(x_1) > f(x_2)` 

Definicja funkcji rosnącej:

`AA_(x_1 , x_2 \ in \ D_f) : x_1 < x_2 => f(x_1) < f(x_2)` 

 

Słownie powiemy, że jeżeli dla dowolnych dwóch argumentów z dziedziny takich, że pierwszy jest mniejszy od drugiego wynika, że wartość funkcji dla mniejszego argumentu jest większa(mniejsza) od wartości funkcji dla większego argumentu to powiemy, że funkcja jest malejąca(rosnąca).

 

a) Niech

`x_1 < x_2 , \ \ x_1 , x_2 in (-oo, 0)` 

 

Funkcja rosnąca:

`f(x_1) < f(x_2)` 

`-x_1^2+4x_1 - 3 < -x_2^2 + 4x_2 - 3` 

`0 < x_1^2 - x_2^2 - 4x_1 + 4x_2` 

`0 < (x_1-x_2)(x_1+x_2) -4(x_1-x_2)` 

`0 < (x_1-x_2)(x_1+x_2-4)` 

 

Z założenia wiemy, że:

`x_1 - x_1 < 0` 

oraz

`x_1+x_2-4< 0` 

A więc nierówność jest spełniona dla wszystkich argumentów w badanym przedziale, zatem funkcja jest rosnąca w podanym przedziale.

 

b) Niech

`x_1 < x_2 , \ \ x_1 , x_2 in (0, oo)` 

 

Funkcja rosnąca:

`f(x_1) < f(x_2)` 

`x_1^2 + 6x_1 + 7 < x_2^2 + 6x_2 + 7` 

`0 < x_2^2 - x_1^2 - 6x_1 + 6x_2` 

`0 < (x_2-x_1)(x_2+x_1) + 6(x_2-x_1)` 

`0 < (x_2-x_1)(x_2+x_1+6)` 

 

Z założenia wiemy, że:

`x_2 - x_1 > 0` 

oraz

`x_2+x_1+6 > 0` 

A więc nierówność jest spełniona dla wszystkich argumentów należących do badanego przedziału a więc funkcja jest rosnąca  w badanym przedziale.

Wyznacz zbiory A\B

`a)`

`A\\B={7,\ 9,\ 11}`

`B\\A={0,\ 2,\ 4,\ 6}`

 

 

`b)`

`A={n in N:\ 8|n\ "i"\ n<=50}={0,\ 8,\ 16,\ 24,\ 32,\ 40,\ 48}`

`B={n in N:\ 6|n\ "i"\ m<=50}={0,\ 6,\ 12,\ 18,\ 24,\ 30,\ 36,\ 42,\ 48}`

`A\\B={8,\ 16,\ 32,\ 40}`

`B\\A={6,\ 12,\ 18,\ 30,\ 36,\ 42}`

 

Dla jakich wartości parametru ...

`a)` 

`x^2+y^2-4+m^2=0` 

`x^2+y^2=4-m^2` 

Zauważmy, że promień nie może być mniejszy bądź równy zero.

`4-m^2>0` 

`m^2<4` 

`m<2 \ \ \wedge\ \ \m> -2` 

`ul(m in (-2;2)` 

 

`b)` 

`x^2+y^2-2x+4y+m=0` 

`x^2-2x+1+y^2+4y+4+m-4-1=0` 

`(x-1)^2+(y+2)^2=5-m` 

`5-m>0` 

`-m > -5` 

`m<5` 

`ul(m in (-oo;5)`