Wykres funkcji kwadratowej - matura-podstawowa - Baza Wiedzy - Odrabiamy.pl

Wykres funkcji kwadratowej - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Ustal wierzchołek paraboli w funkcji $f(x)=x^2+6x+9$.

Najpierw wypisujemy współczynniki a,b,c:

$a=1$

$b=6$

$c=9$

Bierzemy wzór na P i Q:

Najpierw P:

$P={-b}/{2a}$

Podmieniamy:

$P={-6}/{2}=-3$

Oraz Q:

Do Q potrzebujemy obliczyć deltę:

$∆=b^2-4ac$

$∆=6^2-4×1×9$

$∆=36-36=0$

$∆=0$

Więc Q:

$Q={-∆}/{4a}$


$Q={-0}/{4}=0$

Zatem współrzędne wierzchołka to:

$W(-3;0)$

Zadanie 2.

Narysuj wykres funkcji $f(x)=x^2+2x+5$.

Tutaj musimy zastosować całą procedurę, zatem zaczynamy od wypisania współczynników.

$a=1$

$b=2$

$c=5$

Obliczmy deltę:

$∆=b^2-4ac$

$∆=2^2-4×1×5$

$∆=4-20$

$∆=-16$

Delta jest ujemna, więc nie liczymy dalej, nie ma miejsc zerowych. Przechodzimy do wierzchołka.

Najpierw P:

$P={-b}/{2a}$

Podmieniamy:

$P={-2}/2=-1$

Oraz Q:

$Q={-∆}/{4a}$

$Q=-{-16}/{4a}={16}/4=4$

Zatem współrzędne wierzchołka to:

$W(-1;4)$

Rysujemy więc parabolę:

zad2

Zadanie 3.

Narysuj wykres paraboli funkcji $f(x)=x^2-2x-8$.

Standardowo zaczynamy od rozwiązania równania kwadratowego:

$a=1$

$b=-2$

$c=-8$

Obliczmy deltę:

$∆=b^2-4ac$

$∆=(-2)^2-4×1×(-8)$

$∆=4+32$

$∆=36$

Obliczmy od razu pierwiastek z delty:

$√{∆}=√{36}=6$

No i teraz nasze rozwiązania:

$x_1={-b+√{∆} }/{2a} $

$x_1={2+6}/2=8/2=4 $

$x_2={-b-√{∆} }/{2a}$

$x_2={2-6}/2={-4}/2=-2$

Pozostał nam wierzchołek liczymy P:

$P=-{-2}/2=1$

Lub możemy policzyć:

$P={x_1+x_2}/2={4-2}/2=1$

Oraz Q:

$Q={-∆}/{4a}$

$Q={-36}/{4a}={-36}/{4}=-9$

Zatem współrzędne wierzchołka to:

$W(1;-9)$

Rysujemy parabolę:

zad3

Spis treści

Rozwiązane zadania
Kąt rozwarcia stożka ma miarę ...

Przyjmijmy oznaczenia jak na poniższym rysunku (przekrój osiowy stożka). 

{premium}

Wysokość stożka dzieli kąt rozwarcia stożka na dwa kąty o równych miarach. 


Otrzymujemy dwa trójkąty o kątach 30°, 60°, 90°. 

Korzystając z zależności między długościami boków w tych trójkątach mamy: 

 

 


Obliczamy ile wynosi objętość stożka. 

 

 


Poprawna odpowiedź: D. 

Naszkicuj wykresy odpowiednich funkcji i określ...

a)

x -1 0 1
y 2 7 2{premium}
podana prosta i parabola mają 2 punkty wspólne


b)

x -3 0 3
y 1 -5 1


podana prosta i parabola nie mają puntów wspólnych

c)

x -4 3 10
y -5 0 -5
podana prosta i parabola mają 2 punkty wspólne

d)

x -8 -7 -6
y 54 21 54
podana prosta i parabola nie mają puntów wspólnych

Wyrażenie (x-3)(x+3)(x^2+9)...

Zapiszmy podane wyrażenie w prostszej postaci: {premium}

 

 

 

Odp.: A

Uzupełnij jednym z symboli

Rozwiąż układ równań ...

{premium}

Pierwiastkami równania kwadratowego...

Usuńmy niewymierności z mianownika

 

Analogicznie:

{premium}  

Równanie zapiszemy w postaci iloczynowej:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz wyrażenie w postaci sumy algebraicznej

Będziemy korzystać ze wzorów skróconego mnożenia na kwadrat sumy i kwadrat różnicy. 


{premium}


 

Rozwiąż układ równań ...

 

Wyznaczamy  z drugiego równania.

 

 

 

 


Do pierwszego równania w miejsce  podstawiamy otrzymane wyrażenie.  {premium}

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Wyznaczamy  z pierwszego równania.

 

 

 

 


Do drugiego równania w miejsce  podstawiamy otrzymane wyrażenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Przekształcamy podane równania

 

 

 

Do pierwszego równania w miejsce  podstawiamy dane wyrażenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne.

 {premium}


 


 


 


 


 

W tabeli...

a)

Żeby narysować wykres zależności liczby erytrocytów od ich średnicy, wystarczy w układzie współrzędnych (przyjmując odpowiednią jednostkę) zaznaczyć punkty punkty, których współrzędne odpowiadają podanym zależnościom. Otrzymamy:{premium}


b)

Analizując dane w tabeli możemy oraz posługując się wykresem możemy zauważyć, że im u kręgowców występuje większa liczba erytrocytów (w mmkrwi), tym mniejsza jest ich średnica, czyli jest to zależność odwrotnie proporcjonalna