Transformacja funkcji - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Przesunięcie o wektor

Przesunięcie o wektor to transformacja polegając na przesunięciu wykresu funkcji o ileś pól po osi X (w lewo lub w prawo) i po osi Y (w górę lub w dół).

Oznaczmy sobie funkcję bazową jako $$f(x)$$ i zawsze transformujmy wg tego wzoru:
$$f(x-a)+b$$

gdzie a to ilość pól wzdłuż osi x, a b ilość pól wzdłuż osi y. Oznacza to przesunięcie o wektor [a;b].

Załóżmy, że będziemy przesuwać zawsze o 5 pól, co daje wzory:

O pięć pól w górę: $$f(x)+5$$

O pięć pól w dół: $$f(x)-5$$

O pięć pól w lewo: $$f(x+5)$$

O pięć pól w prawo: $$f(x-5)$$

Możemy też przesuwać jednocześnie

O pięć pól w lewo i o pięć pól w dół: $$f(x+5)-5$$

Jak to wygląda na rysunku?

Spójrz na wykres:

wyk1

Przesuńmy go o 3 w górę:

Wtedy musimy wszystkie punkty zgięcia przesunąć o 3 w górę a potem połączyć, tak jak zostało to przedstawione na rysunku:

wyk2

Teraz nasz wzór to $$f(x)+3$$ Tak samo możemy zrobić z X i Y równocześnie, przesuńmy wykres bazowy (o wzorze $$f(x)$$):

wyk1

O wektor $$[-2;-1]$$

Nie boimy się słowa wektor, po prostu o 2 w lewo, bo -2 powoduje, że odejmujemy od współrzędnej X dwa pola, a -1 w dół, bo odejmujemy jedno pole od Y.

Znów po punktach:

wyk3
Wzór takiego nowego wykresu to $$f(x+2)-1$$.
 

Symetria osiowa (względem osi współrzędnych)

Czyl odbicie wykresu względem osi Y lub osi X. Jak się zachowa wzór przy takiej transformacji?

Odbicie względem osi X: $$-f(x)$$

Odbicie względem osi Y: $$f(-x)$$

Weźmy ponownie nasz bazowy wykres:

wyk1
 Przekształćmy go najpierw względem osi X. Symetria osiowa względem osi X polega na znalezieniu dla każdego punktu jego odbicia po przeciwnej stronie osi X, takiego że odcinek łączący wyjściowy punkt i jego odbicie jest prostopadły do osi X i przecina ją w połowie. Brzmi skomplikowanie, ale chodzi o zwykłe odbicie.

wyk4

Teraz musimy jeszcze odbić względem osi Y czyli $$f(-x)$$:

wyk5

Uwaga!


Zazwyczaj w zadaniach określone zostaną złożone transformacje, czyli wykorzystanie wektora przesunięcia i symetrii osiowej jednocześnie, a wektor będzie przesuwał i po osi x i po osi y. Dlatego dobrze jest najpierw rozpoznać co zaszło.


Najlepiej pokazać to na jeszcze jednym przykładzie:

Jakaś nieznana funkcja bazowa f(x) została przetransformowana do innej funkcji $$g(x)=2x+1$$ przy pomocy wektora [2;5]. Znajdź tę bazową funkcję.
Zrobimy to zadanie na dwa sposoby:

Sposób 1, przez sprowadzenie do postaci f(x-a)+b:

Szukamy tutaj bazowego wykresu. Skoro zawsze transformacją o wektor było f(x-a)+b gdzie a i b to dowolne liczby, to tutaj nasze $$a=2$$ oraz $$b=5$$. Mamy więc przesunięcie o 2 w prawo i 5 w górę, a nasz bazowy wykres to taki, który zostanie po usunięciu a i b. Musimy doprowadzić nasze g(x) do postaci $$g(x)=f(x-2)+5$$. W tym celu musimy wydzielić w funkcji człon x-2: $$g(x)=2x+1=2(x-2)+2*2+1=2(x-2)+5$$. Teraz "usuwamy" a i b (wstawiamy zamiast nich zera): $$f(x)=2(x-0)+0=2x$$

Sposób 2, przez użycie wektora przeciwnego:

W poprzedniej metodzie "usunęliśmy" a i b, czyli wstawiliśmy zamiast nich zera. Ten sam efekt uzyskalibyśmy odejmując a i b w odpowiednich miejscach, czyli transformując o wektor [-2;-5]. Zresztą czego innego można się spodziewać? Skoro przesunęliśmy bazową funkcję o wektor [a;b], odzyskamy ją, przesuwając to co powstało w drugą stronę, czyli o wektor przeciwny [-a;-b]. Zróbmy to więc! Nasze "to co powstało" to $$g(x)=2x+1$$. Przesuńmy je o [-2;-5]:

$$f(x)=g(x-(-2))+(-5)=g(x+2)-5=2(x+2)+1-5=2x+4+1-5=2x$$

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Poniższy wykres przetransformuj o wektor $$[-2;1]$$.

zad1

Mamy tutaj wektor podany na tacy, przesuwamy o 2 w lewo (bo -2) i o 1 w górę (bo +1).

roz1

Zadanie 2.

Narysuj wykres funkcji $$g(x)=(x-3)^2+2$$.  

Wszyscy znamy wykres funkcji $$f(x)=x^2$$. Wystarczy w naszej g(x) rozpoznać funkcję bazową f(x) przesuniętą o pewien wektor [a,b].

Wg naszego wzoru $$(x-3)^2+2=g(x)=f(x-a)+b=(x-a)^2+b$$

Stąd mamy: $$a=3$$ oraz $$b=2$$

Gdy "usuniemy" a i b zostanie:

$$f(x)=x^2$$

Musimy zatem narysować funkcję bazową $$f(x)=x^2$$, a potem przesunąć ją o wektor [3;2]

Wykres funkcji bazowej:

roz2
Teraz przesuwamy wykres o 3 w prawo i o 2 w górę. Wystarczy dokładnie przesunąć sam wierzchołek paraboli, resztę można dorysować byle jak (ale bez przesady, np. wypadałoby, żeby w zerze się zgadzało: $$g(0)=(0-3)^2+2=11$$).

roz22
Ostatecznie zielony wykres to nasze:

$$g(x)=(x-3)^2+2$$

   

Zadanie 3.

Narysuj wykres: $$g(x)=-2(x+2)-1$$.

Mimo że to prosta funkcja liniowa, znów sprowadzamy ją do jakiejś prostej funkcji bazowej przetransformowanej o wektor [a;b]:

a=-2

b=-1

z tego wynika, że początkowy (bazowy) wykres ma wzór:

f(x)=-2x$$

i aby otrzymać g(x), trzeba przesunąć go o wektor: [-2;-1].

Rysujemy więc nasz bazowy wykres:

wyk31

I przesuwamy dwa dowolne punkty wykresu o 2 w lewo i o 1 w dół, po czym prowadzimy przez nie prostą:

wyk32

$$g(x)=-2(x+2)-1$$

Spis treści

Rozwiązane zadania
Uprość wyrażenie

`a)\ root(3)(a)*root(3)(b^2)*root(3)(a^2)*root(3)(b^4)=root(3)(a*b^2*a^2*b^4)=root(3)(a^3*b^6)=root(3)(a^3)*root(3)(b^6)=a*root(3)((b^2)^3)=a*b^2=ab^2`

`b)\ root(4)(a/b)*root(4)b/root(4)c:root(4)(a/c)=root(4)(a/b)*root(4)(b/c)*root(4)(c/a)=root(4)(a/b*b/c*c/a)=root(4)(1)=1`

Znajdź miejsca zerowe funkcji f

Oś symetrii paraboli to pionowa prosta przechodząca przez wierzchołek paraboli. Aby obliczyć równanie tej osi (x=a) wystarczy policzyć średnią arytmetyczną z miejsc zerowych

 

 

`a)` 

`x^2-8x=0` 

`x(x-8)=0` 

`x=0\ \ \ l u b \ \ \ x-8=0` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x=8` 

`x_1=0,\ \ x_2=8\ \ \ =>\ \ \ x=(0+8)/2=8/2=4`  - oś symetrii paraboli

 

 

 

`b)` 

`x^2+6x=0` 

`x(x+6)=0` 

`x=0\ \ \ l u b \ \ \ x+6=0` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x=-6` 

`x_1=0,\ \ x_2=-6\ \ \ =>\ \ \ x=(0+(-6))/2=(-6)/2=-3` 

 

 

 

`c)` 

`2x^2-3x=0` 

`x(2x-3)=0` 

`x=0\ \ \ l u b \ \ \ 2x-3=0` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2x=3` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x=3/2=1 1/2` 

`x_1=0,\ \ x_2=3/2\ \ \ =>\ \ \ x=(0+3/2)/2=(3/2)/2=3/2*1/2=3/4` 

 

 

 

`d)` 

`2x+6x^2=0\ \ \ |:2` 

`x+3x^2=0` 

`x(1+3x)=0` 

`x=0\ \ \ l u b \ \ \ 1+3x=0`      

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 3x=-1` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x=-1/3` 

`x_1=0,\ \ x_2=-1/3\ \ \ =>\ \ \ x=(0+(-1/3))/2=(-1/3)/2=-1/3*1/2=-1/6` 

 

 

 

`e)` 

`x^2+14x+49=0` 

`(x+7)^2=0` 

`x+7=0` 

`x=-7`   - jest to podwójne miejsce zerowe i zarazem równanie osi symetrii paraboli 

 

 

 

`f)` 

`9x^2+6x+1=0` 

`(3x+1)^2=0` 

`3x+1=0` 

`3x=-1` 

`x=-1/3`  - jest to podwójne miejsce zerowe i zarazem równanie osi symetrii paraboli   

Określ dziedzinę funkcji

`a)`

`xne0\ \ \ \ \ \ \ "i"\ \ \ \ \ \ \ x-3ne0\ \ \ |+3`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x ne3`

`D_f\ =RR\\{0;\ 3}`

 

 

`b)`

`x+1ne0\ \ \ |-1\ \ \ \ \ \ \ \ "i"\ \ \ \ \ \ \ x+2ne0\ \ \ |-2`

`xne-1\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "i"\ \ \ \ \ \ \ xne-2`

 

`D_f\ =RR\\{-2;\ -1}`

 

 

`c)`

`x(x+4)ne0`

`xne0\ \ \ \ \ \ \ "i"\ \ \ \ \ \ \ x+4ne0\ \ \ |-4`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x ne-4`

 

`D_f\ =RR\\{-4;\ 0}`

 

 

`d)`

`(x+5)(x+6)ne0`

`x+5ne0\ \ \ \|-5\ \ \ \ \ \ \ "i"\ \ \ \ \ \ \ x+6ne0\ \ \ |-6`

`xne-5\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "i"\ \ \ \ \ \ \ xne-6`

 

`D_f\ =RR\\{-6;\ -5}`

 

 

Wykaż, że zdanie jest prawem rachunku zdań

 

`p`  `q`  `~p`  `~q`  `pvvq`  `~(pvvq)`  `((~p)^^(~q))`  `~(pvvq)<=>((~p)^^(~q))` 
`1`  `1`  `0`  `0`  `1`  `0`  `0`  `1` 
`1`  `0`  `0`  `1`  `1`  `0`  `0`  `1` 
`0`  `1`  `1`  `0`  `1`  `0`  `0`  `1` 
`0`  `0`  `1`  `1`  `0`  `1`  `1`  `1` 

 

W ostatniej kolumnie, bez względu na wartość logiczną zdań p i q, zawsze otrzymujemy, że zdanie jest prawdziwe, zatem jest ono prawem rachunku zdań. 

Kiedy równanie...

`ax^4+bx^2+c=0` 

Podstawienie pomocnicze:

`t = x^2` 

`t geq 0` 

 

`at^2 + bt + c=0` 

`Delta = b^2-4ac` 

Jeżeli to równanie nie będzie miało rozwiązań to początkowe również ich nie będzie mieć, zatem:

`Delta < 0` 

`b^2 - 4ac< 0` 

`b^2 < 4ac` 

Rysunek przedstawia wykres funkcji...

a) Symetria względem osi x:

 

b) Symetria względem początku układu współrzędnych:

 

c) Symetria względem osi y:

Narysowany został wykres po przekształceniu gdyż w przeciwnym wypadku rysunek byłby mało czytelny ze względu na to, że oba wykresy mają część wspólną.

Zaznacz na osi liczbowej

Wyznacz najmniejszą lub największą...

Największa lub najmniejsza wartość funkcji kwadratowej znajduje się w wierzchołku.

 

`a) \ f(x) = x^2 + 8x + 17` 

`Delta = 8^2 - 4*17 = 64 - 68 = -4` 

`q = -(-4)/4 = 1`  

parabola ma ramiona skierowane ku górze gdyż współczynnik kierunkowy jest dodatni a więc 1 jest najmniejszą wartością funkcji.

 

`b) \ f(x) = x^2 - 10x + 23` 

`Delta = (-10)^2 -4*23 = 100 - 92 = 8` 

`q = - 8/4 = -2` 

parabola ma ramiona skierowane ku górze gdyż współczynnik kierunkowy jest dodatni a więc -2 jest najmniejszą wartością funkcji.

 

`c) \ f(x) = -x^2 -12x -38` 

`Delta = (-12)^2 -4*(-1)*(-38)  = 144 - 152 = -8` 

`q = -(-8)/(4*(-1)) = -8/4 = -2` 

parabola ma ramiona skierowane ku dołowi gdyż współczynnik kierunkowy jest ujemny a więc -2 jest największą wartością funkcji.

 

`d) \ f(x) = -x^2 + 3/2x + 7/16` 

`Delta = (3/2)^2 - 4*(-1) * 7/16 = 9/4 + 7/4 = 16/4 = 4` 

`q = -4/(4*(-1)) = 4/4 = 1` 

parabola ma ramiona skierowane ku dołowi gdyż współczynnik kierunkowy jest ujemny a więc 1 jest największą wartością funkcji.

Zbadaj liczbę rozwiązań równania ...

`|(x+2)^2-4|=m` 

`f(x)=|(x+2)^2-4|` 

Narysujmy wykres funkcji f(x):

`f(x)=m` 

`"Powyższe równanie ma:"` 

`0\ "rozwiązań dla"\ m in (-oo;0)` 

`2\ "rozwiązania dla"\ m in (4;+oo)cup{0}`  

`3\ "rozwiązania dla"\ m =4`  

`4\ "rozwiązania dla"\ m in (0;4)`

Dany jest prostokąt o bokach długości 1 i x

Duży prostokąt ma krótszy bok długości 1 i dłuższy bok długości x.

Mały prostokąt ma krótszy bok długości x-1 i dłuższy bok długości 1.

Jeśli prostokąty są podobne, to możemy zapisać proporcję:

`1/(x-1)=x/1`

`1/(x-1)=x\ \ \ |*(x-1)`

`1=x(x-1)`

`1=x^2-x\ \ \ |-1`

`x^2-x-1=0`

 

`Delta=(-1)^2-4*1*(-1)=1+4=5`

`sqrtDelta=sqrt5`

`x_1=(1-sqrt5)/2<0`

`x_2=(1+sqrt5)/2`

Pierwsze rozwiązanie jest ujemne, dlatego odrzucamy je, drugie rozwiązanie jest poprawne - otrzymaliśmy złotą liczbę.