Rozwiązywanie nierówności - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Zapisywanie przedziałów liczbowych

Metody rozwiązywania nierówności są bardzo podobne do metod rozwiązywania równań, jedyna różnica to zapis wyniku, czasem potrzebny jest również zapis w postaci przedziału liczbowego.

Mając nierówność musimy doprowadzić ją do postaci podobnej do tej:

niewiadome (tutaj znaki "<", ">", "=", "≥", "≤") liczby

np.: $$x < 5 $$

Pamiętamy o standardowych warunkach:

- Niewiadome przenosimy na lewą stronę, a liczby na prawą

- Usuwamy niepotrzebne nawiasy oraz niewymierności i rozwiązanie zostawiamy w postaci nieskracalnej


Zasady rysowania osi liczbowej:

- Jeżeli niewiadoma jest "mniejsza" (mniejsza lub równa) to linię kierujemy w lewo, jeżeli większa(większa lub równa) to w prawo

- Jeżeli niewiadoma jest "mniejsza lub równa"/"większa lub równa" to wtedy punkt zaznaczamy i kolorujemy kropkę (czyt. przedział domknięty).

- Jeżeli niewiadoma jest tylko "mniejsza"/"większa" to wtedy zaznaczamy punkt i pozostawiamy pustą kropkę (czyt. przedział otwarty).Zasady zapisywania przedziałów liczbowych:

- zapisanie niewiadomej (x),

- znaku, który odczytujemy jako "należy do przedziału",

- przedziału dwóch liczb (lub liczby i nieskończoności lub -nieskończoności).

Liczby (i nieskończoność) zapisujemy w nawiasie. Po stronie nieskończoności nawias jest zawsze okrągły, a po stronie liczby:

- okrągły ( ), gdy na osi liczbowej kropka jest pusta (czyt. przedział otwarty), co oznacza, że dana liczba nie należy do przedziału;

- trójkątny < > jeżeli na osi kropka jest zakolorowana (czyt. przedział domknięty), co oznacza, że dana liczba należy do przedziału.Całość najlepiej pokazać na przykładzie:

Rozwiąż nierówność: $$2(x-3)+3(x+5)≥4x$$

Najpierw musimy wymnożyć nawiasy

$$2x-6+3x+15≥4x$$

Teraz niewiadome przenosimy na lewą stronę ze zmianą znaku, a liczby na prawą również zmieniając znak

$$2x+3x-4x≥6-15$$

Sumujemy nasze x

$$x≥-9$$

Jeśli rozwiązanie jest w postaci przedziału możemy narysować oś i zaznaczyć na niej liczbę po prawej.

os1

$$x∈<-9;∞)$$

Pokażmy teraz bardziej zaawansowany przykład:

Znajdź zbiór rozwiązań nierówności $${x+1}/5+{1-4x}/3 < 4-2x $$.

Najpierw musimy się pozbyć ułamków, najłatwiej przez pomnożenie przez wspólną wielokrotność. Jak taką znaleźć? Bardzo prosto! Mnożymy mianowniki $$5*3=15$$

Więc:

$${x+1}/5+{1-4x}/3 < 4-2x$$ $$|×15$$

Pamiętamy, że mnożąc całą nierówność mnożymy każdy składnik oddzielony plusem, minusem lub znakiem nierówności:

$$15×{x+1}/5+15×{1-4x}/3 < 60-30x $$

Skracamy odpowiednio

$$3(x+1)+5(1-4x) < 60-30x$$

Następnie mnożymy przez nawiasy

$$3x+3+5-20x < 60-30x$$

Niewiadome na lewą stronę, liczby na prawą

$$3x-20x+30x < 60-5-3$$

Sumujemy wszystko

$$13x < 52$$

Dzielimy całe równanie przez liczbę, która stoi przy x

$$13x < 52$$ $$|:13$$

$$x < 4$$

Zapisujemy przedział

$$x∈(-∞;4)$$

Rysujemy oś:

os2

 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Znajdź rozwiązania nierówności: $$(x+3)^2>(x+5)(x-5)+6$$

Zaczynamy od użycia wzorów skróconego mnożenia

$$x^2+6x+9 > x^2-25+6$$

Teraz niewiadome na lewą, a liczby na prawą

$$6x > -25+6-9$$

Sumujemy

$$6x > -28$$

I dzielimy przez liczbę przy x

$$6x > -28$$ $$|:6$$

$$x > -4 2/3$$

Oraz zapisujemy zbiór rozwiązań

$$x∈(-4 2/3; ∞)$$

Zadanie 2.

Znajdź wspólny zbiór rozwiązań nierówności:
$$(x+3)(x-2) > x^2-7$$ oraz $${x+5}/2+{x-3}/3 < {x-1}/4 $$

Zaczynamy od pierwszej nierówności

$$(x+3)(x-2) > x^2-7 $$

Musimy najpierw wymnożyć nawiasy czyli każdy z każdym

$$x×x-2x+3x-6 > x^2-7$$

$$x^2-2x+3x-6 > x^2-7$$

Niewiadome przenosimy na lewo, liczby na prawą stronę

$$-2x+3x > -7+6$$

No i sumujemy

$$x>-1$$

Teraz druga nierówność

$${x+5}/2+{x-3}/3 < {x-1}/4 $$

Oczywiście przede wszystkim ułamki sio, mnożymy przez 4×3×2=24 lub po prostu przez 12, ponieważ 12 dzieli się przez każdą z tych liczb

$${x+5}/2+{x-3}/3 < {x-1}/4$$ $$|×12$$

$$6(x+5)+4(x-3) < 3(x-1)$$

Wymnażamy nawiasy

$$6x+30+4x-12 < 3x-3$$

Niewiadome na lewą

$$6x+4x-3x < -3+12-30$$

Sumowanie

$$7x < -21$$

Dzielimy przez liczbę stojącą przy x

$$7x < -21$$ $$|:7$$

$$x < -3$$

Teraz musimy znaleźć część wspólną dla

$$x < -3$$ oraz $$x > -1$$

Zaznaczmy oba zakresy na osi

os3

Jak widać osie się nie nakładają, więc nie ma punktów wspólnych

$$x∈∅$$
 

Spis treści

Rozwiązane zadania
Rozwiąż nierówność.

`a)` 

`(2x+1)^2+(x-3)^2<10` 

`4x^2+4x+1+x^2-6x+9-10<0` 

`5x^2-2x<0` 

`x(5x-2)<0` 

`x_1=0` 

`5x-2=0` 

`x_2=2/5` 

`x in (x_1;x_2)=(0;2/5)` 

 

`b)` 

`3x-(1-x)^2>=(x-2)(x+2)` 

`3x-(1-2x+x^2)>=x^2-4` 

`3x-1+2x-x^2-x^2+4>=0` 

`-2x^2+5x+3>=0` 

`Delta=25+24=49` 

`sqrtDelta=7` 

 

`x_1=(-5+7)/-4=-1/2` 

`x_2=(-5-7)/-4=3` 

`x in [-1/2;3]` 

 

`c)` 

`(1/3x+1/3)^2>2/3x-8/3` ` <br> `

`1/9x^2+2/9x+1/9-2/3x+8/3>0` 

`1/9x^2-4/9x+25/9>0` 

`Delta=(-4/9)^2-4*1/9*25/9=16/81-100/81=-84/81` 

`Delta<0 ` 

`a=1/9>0` 

`x in RR` 

 

`d)` 

`2-x^2<=(2-x)^2` 

`2-x^2<=4-4x+x^2` 

`2x^2-4x+2>=0` 

`Delta=16-16=0` 

`x=-b/(2a)=4/4=1` 

`x in RR`   

Za wypożyczenie samochodu na 3 dni i przejechanie nim

`x\ -\ "cena za wypożyczenie samochodu na 1 dzień"`

`y\ -\ "cena za przejechanie 1 km"`

 

`{(3x+160y=372), (5x+400y=720\ \ \ |:5):}`

`{(3x+160y=372), (x+80y=144\ \ \ |-80y):}`

`{(3x+160y=372), (x=144-80y):}`

`{(3(144-80y)+160y=372), (x=144-80y):}`

`{(432-240y+160y=372), (x=144-80y):}`

`{(432-80y=372\ \ \ |-432), (x=144-80y):}`

`{(-80y=-60\ \ \ |:(-80)), (x=144-80y):}`

`{(y=60/80=3/4=0.75), (x=144-80*0.75=144-60=84):}`

 

Odczytaj z wykresu argumenty...

`a) \ f(x) = -2 \ \ "dla" \ x = -4`  

`f(x) = 0 \ \ "dla" \ x = -1` 

`f(x) = 1 \ \ "dla" \ x =0` 

 

`b) \ f(x) = -2 \ \ "dla" \ x = 2` 

`f(x) = 0 \ \ "dla" \ x in {-3,-1,1}` 

`f(x) = 1 \ \ "dla" \ x in {-4,0}` 

Wskaż wyrażenie, które otrzymamy

`(2a+b)(a-b)-3a(a+b)+4ab=`

`=2a^2-2ab+ab-b^2-3a^2-3ab+4ab=`

`=-a^2-b^2\ \ \ \ \ \ \ \ \ odp.\ A`

 

a) Skonstruuj okrąg przechodzący przez dane trzy niewspółliniowe punkty

`a)`

 

 

 

`b)`

Preferencje wyborcze dotyczące dwóch partii

`Partia\ A`

`35-28=7`

`7/35=1/5=20/100=20%`

ODP: Poparcie dla partii A zmalało o 7 punktów procentowych i w październiku było o 20% mniejsze niż w sierpniu. 

 

 

`Partia\ B`

`38-32=6`

`6/32=3/16=0,1875=18,75%`

ODP: Poparcie dla partii B wzrosło o 6 punktów procentowych i w październiku było o 18,75% większe niż w sierpniu. 

Wszystkie liczby rzeczywiste ...

`|x|>3` 

`|x-0|>3` 

Szukamy liczb, których odległość od 0 na osi liczbowej jest większa od 3.

Są to liczby należące do przedziału:

`x in (-oo;-3) cup(3;+oo)` 

Odp: C

Narysuj w zeszycie sześciokąt foremny ...

`a)` 

 

`b)` 

 

`c)` 

Zauważmy, że po wykonaniu symetrii względem l3 otrzymujemy ten sam sześciokąt.

Zaznacz przedziały na osi ...

`"a)"\ (-oo;sqrt2)` 

 

`"b)"\ <<sqrt3,+oo)` 

 

`"c)"\ (-2sqrt2;7)` 

 

`"d)"\ <<5;3sqrt3>>` 

 

`"e)"\ (-oo,-sqrt3>>` 

 

`"f)"\ <<-2sqrt3;3sqrt2)` 

 

Naszkicuj wykres dowolnej funkcji...

a) Wykres:

 

b) Wykres:

 

Funkcje fg mają takie samo miejsce zerowe.

 

Funkcje fh przecinają się w tym samym punkcie z osią y.

 

Wszystkie funkcje mają taką samą dziedzinę i zbiór wartości.