Równania kwadratowe - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Rozwiąż równanie: $$x^2+5x+6=0$$

Zaczynamy standardowo od wyznaczenia a,b,c czyli współczynników:

Tutaj:
$$a=1$$
$$b=5$$
$$c=6$$
Obliczmy deltę:

$$∆=b^2-4ac$$
$$∆=5^2-4×1×6$$
$$∆=25-24$$
$$∆=1$$

Obliczmy pierwiastek:
$$√{∆}=√{1}=1$$

No i teraz nasze rozwiązania
$$x_1={-b+√{∆} }/{2a} $$
$$x_1={-5+1}/2={-4}/2=-2 $$
$$x_2={-b-√{∆} }/{2a} $$
$$x_2={-5-1}/2=-6/2=-3 $$

Zadanie 2.

Rozwiąż równanie: $$x^2-3x=0$$

Rozwiązać można na dwa sposoby:
 

 1. Wyznaczmy współczynniki:

  $$a=1$$

  $$b=-3$$

  $$c=0$$

  Obliczmy deltę:

  $$∆=b^2-4ac$$

  $$∆=(-3)^2-4*1*0$$

  $$∆=9-0$$

  $$∆=9$$

  Obliczmy pierwiastek:

  $$√{∆}=√{9}=3$$

  I czas na rozwiązania:

  $$x_1={-b+√{∆} }/{2a} $$

  $$x_1={-(-3)+3}/2=6/2=3 $$

  $$x_2={-b-√{∆} }/{2a} $$

  $$x_2={-(-3)-3}/2=0/2=0 $$
   
 2. $$x^2-3x=0$$

  wyciągnijmy x przed nawias

  $$x(x-3)=0 $$

  W mnożeniu jeśli wynik jest 0 to jeden z czynników też musi być 0. Z tego wynika, że $$x-3=0$$ lub $$x=0$$, co daje:
  $$x_1=3 $$ oraz $$x_2=0 $$, czyli ten sam wynik jak w pierwszym sposobie.
 

 

Zadanie 3.

Sprawdź czy istnieje rozwiązanie równania $$(x+3)(x-3)+(x-2)^2=0$$

Zwróćmy uwagę, że proszą nas tylko o sprawdzenie, więc nie ma potrzeby liczyć rozwiązań, wystarczy policzyć deltę. Sprowadźmy najpierw równanie do naszej postaci ogólnej:
$$(x+3)(x-3)+(x-2)^2=0$$
$$x^2-9+x^2-4x+4=0$$
$$2x^2-4x-5=0$$

A teraz wyznaczmy współczynniki:

$$a=2$$
$$b=-4$$
$$c=-5$$

I teraz delta:
$$∆=(-4)^2+4×2×5 $$
$$∆=16+40 $$
$$∆=56 $$

Zatem rozwiązania istnieją, ponieważ
$$∆ > 0$$  

Spis treści

Rozwiązane zadania
Mając dane wektory...

Musimy podwoić długość wektora by powstał wektor 2u.

Musimy zmienić zwrot wektora v i skrócić go o połowę a następnie wziąć pięciokrotnie większy wektor.

Jeżeli oznaczymy teraz nasze nowe wektory przez:

`2 stackrel(->)(u) = stackrel(->)(u_1)` 

`-5/2 stackrel(->)(v) = stackrel(->)(v_1)` 

To wektor w ma postać:

`stackrel(->)(w) = 2 stackrel(->)(u) - 5/2 stackrel(->)(v) = stackrel(->)(u_1) + stackrel(->)(v_1)` 

Czyli:

Dane są trzy punkty...

a) Obliczmy środek odcinka BC:

`S=S_("BC") = ((6+10)/2,(-2+0)/2) = (16/2, -2/2) = (8, -1)` 

 

Długość odcinka AS:

`|AS| = sqrt((8-2)^2+(-1-1)^2) = sqrt(6^2 + (-2)^2) = sqrt(36+4) = sqrt40 = 2sqrt10` 

 

b) Wyznaczmy wektor przesunięcia pomiędzy punktem B i C, następnie o taki sam wektor przesuniemy punkt A by otrzymać punkt D.

`stackrel(->)(v) = [p,q]` 

`(10, 0) = (6+p,-2+q)` 

`{(6+p=10),(q-2=0):}` 

`{(p=4),(q=2):}` 

Zatem

`stackrel(->)(v) = [4,2]`  

 

Przesuwając punkt A o wektor v otrzymamy współrzędne punktu D:

`D = (2+p,1+q)` 

`D = (2+4, 1+2)` 

`D = (6, 3)` 

 

b) Przekątne równoległoboku to odcinki AC i BD.

 

Odcinek AC:

`|AC| = sqrt((10-2)^2+(0-1)^2) = sqrt(8^2 +(-1)^2) = sqrt(64+1) = sqrt65` 

 

Odcinek BD:

`|BD| = sqrt((6-6)^2+(3-(-2))^2) = sqrt(0^2 + 5^2) = sqrt25 = 5` 

Prosta przechodząca przez punkty...

Wyznaczmy najpierw równanie prostej przechodzącej przez punkty `A` i `B.` 

Podstawiamy współrzędne punktów `A` i `B` do równania `y=ax+b.` 

Otrzymamy dwa równania. Zapisujemy je jako układ równań:

`{(1=-2a+b),(3=3a+b):}` 

Odejmując równania stronami, otrzymamy:

`-2=-5a\ "/":(-5)` 

`a=2/5` 

Podstawiamy `a=2/5` do pierwszego równania w układzie:

`1=-2*2/5+b` 

`1=-4/5+b` 

`b=1 4/5=9/5` 

Rozwiązaniem układu równań jest para liczb:

`{(a=2/5),(b=9/5):}`   

Zatem prosta dana jest równaniem:

`y=2/5x+9/5`  

 Jeśli prosta przecina oś `y,` wówczas `x=0.` Obliczamy, ile wynosi wtedy `y:` 

`y=2/5*0+9/5=9/5` 

Zatem prosta przecina oś `y` w punkcie `(0,\ 9/5).` 

Prawidłowa odpowiedź to `"D."`        

            

Wskaż pary prostych równoległych

Szukamy par prostych, które mają jednakowe współczynniki stojące przy x.

`l_1\ \ i\ \ l_4\ \ \ \ \ (a=a_1=5)`

`l_2\ \ i\ \ l_6\ \ \ \ \ (a=a_1=2)`

`l_3\ \ i\ \ l_5\ \ \ \ (a=a_1=1,5=3/2)`

Wyznacz równanie prostej przedstawionej na rysunku

Prosta ma równanie y=ax+b. W celu wyznaczenia współczynników a oraz b podstawiamy współrzędne punktów (na każdej prostej wyraźnie zaznaczono dwa punkty) w miejsce x i y - mamy układ równań, z którego wyznaczymy a i b. Mając równanie prostej, podstawiamy współrzędne punktu (-10, -5) do równania - jeśli jest ono spełnione, to punkt należy do prostej, a jeśli nie, to punkt nie należy do prostej .

 

 

`a)` 

Mamy punkty o współrzędnych:

`(0,\ -1)` 

`(3,\ 0)` 

 

Warto zauważyć, że pierwszy punkt to miejsce przecięcia wykresu z osią OY, zatem jego druga współrzędna jest równa współczynnikowi b (wiemy to z twierdzenia na stronie 101). 

Zatem prosta ma równanie:

`y=ax-1` 

 

Teraz wystarczy podstawić współrzędne drugiego punktu w miejsce x i y:

`0=a*3-1\ \ \ \ \ |+1` 

`1=3a\ \ \ \ \ \ |:3` 

`a=1/3` 

 

Mamy więc równanie prostej:

`ul(ul(y=1/3x-1))` 

 

Sprawdzamy, czy punkt (-10, -5) należy do tej prostej:

`-5#=^?1/3*(-10)-1` 

`-5#=^?-10/3-1` 

równość nie jest spełniona, więc punkt (-10, -5) nie należy do tej prostej

 

 

 

 

`b)` 

Mamy zaznaczone dwa punkty:

`(-2,\ 0)` 

`(1,\ -4)` 

 

Tworzymy układ równań:

`{(0=a*(-2)+b), (-4=a*1+b):}` 

`{(0=-2a+b), (-4=a+b):}` 

`{(b=2a), (-4=a+2a):}` 

`{(b=2a), (3a=-4\ \ \ \ \ |:3):}` 

`{(b=2a), (a=-4/3):}` 

`{(b=2*(-4/3)=-8/3), (a=-4/3):}` 

 

Prosta ma więc równanie: 

`ul(ul(y=-4/3x-8/3))` 

 

Sprawdzamy, czy punkt (-10, -5) należy do tej prostej: 

`-5#=^?-4/3*(-10)-8/3` 

`-5#=^?40/3-8/3` 

`-5#=^?32/3` 

 

` ` równość nie jest spełniona, więc punkt (-10, -5) nie należy do tej prostej

 

 

 

`c)` 

Mamy zaznaczone dwa punkty:

`(-2,\ 1)` 

`(2,\ 4)` 

 

Tworzymy układ równań:

`{(1=a*(-2)+b), (4=a*2+b):}` 

`{(1=-2a+b), (4=2a+b):}\ \ \ \ \ |-`      odejmujemy równania stronami

`-3=-4a\ \ \ \ \|:(-4)`  

`a=3/4`   

 

Wstawiamy do pierwszego równania:

`1=-2a+b\ \ \ =>\ \ \ 1=-2*3/4+b\ \ \ =>\ \ \ 1=-3/2+b\ \ \ =>\ \ \ b=1+3/2=1+1 1/2=2 1/2` 

 

Zatem prosta ma równanie:

`ul(ul(y=3/4x+2 1/2))` 

 

Sprawdzamy, czy punkt (-10, -5) należy do tej prostej:

`-5#=^?3/4*(-10)+2 1/2` 

`-5#=^?-15/2+5/2` 

`-5#=^?-10/2` 

równość jest spełniona, więc punkt (-10, -5) należy do tej prostej

Zbadaj wzajemne położenie prostych ...

`a)` 

`l_1:\ y=-2/3x+3` 

`l_2:\ 4x+6y=3` 

`l_2:\ y=-2/3x+1/2` 

 

Proste mają równe współczynniki kierunkowe, zatem są równoległe.

 

`b)` 

`l_1:\ 2x+3y=1` 

`l_2:\ 3x+2y=1`  

 

`l_1:\ y=-2/3x+1/3` 

`l_2:\ y=-3/2x+1/2` 

 

`-2/3ne-3/2`

`-2/3*(-3/2)ne-1`  

Proste nie są równoległe ani prostopadłe. Rozważane proste przecinają się.

 

`c)` 

`l_1:\ y=3/4x-1`  

`l_2:\ 4x+3y=1` 

`l_2:\ y=-4/3x+13` 

 

`3/4*(-4/3)=1` 

Iloczyn współczynników kierunkowych prostych jest równy -1. Proste są prostopadłe.

 

`d)` 

`l_1:\ y=1/4x+3` 

`l_2:\ x-4y+12=0` 

`l_2: \ y=1/4x+3` 

Rozważane proste mają identyczne równania. Proste pokrywają się.

Ile jest równa reszta z dzielenia

`b)\ 41:6=(36+5):6=36:6\ \ r. \ 5=6\ \ r.\ 5\ \ \ \ \ \ r=5`

`c)\ 57:6=(54+3):6=54:6\ \ r.\ 3=9\ \ r.\ 3\ \ \ \ \ \ \ r=3`

`d)\ 70:6=(66+4):6=66:6\ \ r.\ 4=11\ \ r.\ 4\ \ \ \ \ \ r=4`

`e)\ 78:6=13\ \ \ \ \ \ \ \ r=0`

 

Naszkicuj wykres funkcji

`a)` 

Napierw naszkicujemy wykres funkcji y=-2x+2. Do wykresu tej funkcji należą punkty (0; 2) i (1; 0) - przez te punkty poprowadzimy prostą. 

Aby otrzymać wykres funkcji f wystarczy odbić symetrycznie względem osi OX tę część wykresu funkcji y=-2x+2, która znajduje się pod osią OX. 

`y=-2x+2\ \ \ \ #(->)^(S_(OX)^-)\ \ \ f(x)=|-2x+2|` 

 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )) ` 

 

 

`b)` 

Najpierw narysujemy wykres funkcji y=x² i przesuniemy go o 1 jednostkę w dół wzdłuż osi OY, otrzymując dzięki temu wykres funkcji y=x²-1. 

`y=x^2\ \ \ #(->)^(vecu=[0;\ -1])\ \ \ y=x^2-1` 

 

 

Aby otrzymać wykres funkcji f wystarczy odbić symetrycznie wzgledem osi OX tę część pomarańczowego wykresu, która znajduje się pod osią OX. 

`y=x^2-1\ \ \ #(->)^(S_(OX)^-)\ \ \ f(x)=|x^2-1|` 

 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

 

 

`c)` 

Najpierw narysujemy wykres funkcji y=-x² i przesuniemy go o 4 jednostki w górę wzdłuż osi OY, otrzymując dzięki temu wykres funkcji y=-x²+4.

`y=-x^2\ \ \ \ #(->)^(vecu=[0;\ 4])\ \ \ y=-x^2+4` 

 

  

Aby otrzymać wykres funkcji f wystarczy odbić symetrycznie wzgledem osi OX tę część pomarańczowego wykresu, która znajduje się pod osią OX. 

`y=-x^2+4\ \ \ #(->)^(S_(OX)^-)\ \ \ f(x)=|-x^2+4|` 

 

Uprość

`a)`

Pierwszy podpunkt możemy rozwiązać na dwa sposoby. Najpierw rozwiążemy, korzystając ze wzoru na kwadrat sumy i kwadrat różnicy:

`(x+1)^2-(x-1)^2=x^2+2x+1-(x^2-2x+1)=x^2+2x+1-x^2+2x-1=4x`

 

Teraz rozwiążemy korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów:

`(x+1)^2-(x-1)^2=((x+1)-(x-1))*((x+1)+(x-1))=`

`=(x+1-x+1)*(x+1+x-1)=2*2x=4x`

 

 

 

`b)`

`(2x+1)^2+(x-2)^2=((2x)^2+2*2x+1^2)+(x^2-2*x*2+2^2)=`

`=(4x^2+4x+1)+(x^2-4x+4)=4x^2+4x+1+x^2-4x+4=5x^2+5`

  

 

Dana jest funkcja f(x)=(m+2)x...

Obliczamy współczynnik kierunkowy prostej dla `m=1:` 

`m+2=1+2=3>0` 

Zatem funkcja jest rosnąca.

Zdanie A. jest fałszywe.

 

Obliczamy współczynnik kierunkowy prostej dla `m=-2:` 

`m+2=-2+2=0` 

Zatem funkcja jest stała

Zdanie B. jest prawdziwe.

 

Obliczamy współczynnik kierunkowy prostej dla `m=-3:` 

`m+2=-3+2=-1<0` 

Zatem funkcja jest malejąca.

Zdanie C. jest prawdziwe.