Punkt przecięcia dwóch prostych - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Punkt przecięcia dwóch prostych

Jeśli proste przetną się w jednym miejscu mają tzw. jeden punkt wspólny, czyli punkt, który spełnia równanie zarówno pierwszej jak i drugiej prostej.

W celu obliczenia takowego punktu potrzebujemy rozwiązać zwyczajny układ równań, gdzie wynik będzie punktem przecięcia.

Przykład:
Znajdź punkt przecięcia prostych $$y=3x-2$$ oraz $$y=-x+4$$.
Mamy podane dwie proste, stwórzmy układ równań:

uklad1

Jedyne co potrzebujemy to rozwiązać ten układ, przypomnijmy sobie dwie popularne metody algebraiczne rozwiązywania układu równań (jeśli ktoś woli metodę graficzną również jest dozwolona i opisana w odpowiednim dziale). Te popularne metody to:

Podstawiania – doprowadzamy do wyznaczenia jednej ze zmiennych, czyli w tym wypadku x lub y musi być samotnie po lewej stronie

Przeciwnych współczynników - doprowadzamy do liczb przeciwnych w obu równaniach przy jednej ze zmiennych, np. $$-2x$$ i $$2x$$.

Pokażę jak szybko sobie poradzić tymi metodami z układem:

Metoda podstawiania:

Tutaj już mamy wyznaczony y, zatem łatwo działać dalej. Skoro $$y=3x-2$$ a zarazem $$y=-x+4$$ to jest to samo: $$3x-2=-x+4$$, czyli za y podstawiamy to, czemu jest równe y w drugim równaniu.

uklad1

$$3x-2=-x+4$$
$$4x=6$$ $$|:4$$
$$x=1 1/2$$

Teraz wystarczy tylko zamienić x w jednym z równań na nasz wynik i wyznaczyć $$y$$.

$$y=-x+4$$
$$y=-1 1/2+4$$
$$y=2 1/2$$

Zatem szukany punkt to A(1 $$1/2$$; 2 $$1/2$$).


Metoda przeciwnych współczynników:
uklad1
Doprowadzamy do liczb przeciwnych przy x za pomocą pomnożenia całego dolnego równania:

uklad3

A następnie robimy dodawanie „pod kreską” obu równań:

uklad4

$$(y+3y)=(3x-3x)+(-2+12)$$
$$4y=10$$
$$y=2 1/2$$

Wykonujemy ponownie podstawienie $$y$$ jako $$2 1/2$$ w jednym z równań.
$$y=-x+4$$
$$2 1/2 =-x+4$$
$$x =4-2 1/2$$
$$x=1 1/2$$
Jak widać osiągnęliśmy ten sam wynik.

Możliwe wyjątki:
W układach równań mogą się zdarzyć równania tożsamościowe i sprzeczne tak samo tutaj może wystąpić fakt, że:
- proste są równoległe i różne od siebie (układ sprzeczny, nigdy się nie przetną, więc nie ma punktu)
- proste są równoległe i nakładają się na siebie (układ toższamościowy, proste mają nieskończenie wiele punktów wspólnych)

Przykład układu sprzecznego:

uklad5
Zauważmy, że współczynnik przy obu x to 3. Pamiętamy, że jeśli $$a_1=a_2$$ to proste są równoległe i nigdy się nie przetną. Rozwiążmy szybko układ, aby wykazać jego sprzeczność:

uklad5

Podstawmy za y to co jest po prawej:
$$3x-1=3x+3$$
$$-1=3$$
Uzyskaliśmy bzdurę, zatem układ sprzeczny.


Przykład układu tożsamościowego:
uklad6

Zauważmy, że jeżeli wyznaczymy sobie właściwy y:

uklad7

To dostaliśmy dokładnie to samo, czyli proste nakładają się na siebie, układ jest tożsamościowy. Jak to wygląda w wyniku? Znów podstawianie:
$$3+3x=3x+3$$
$$-3+3x-3x=0$$
$$0=0$$
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Znajdź punkt przecięcia prostych $$y=3x$$ oraz $$y=2x-3$$.

Tworzymy układ równań z podanych prostych:

uklad11

I podmieniamy jedno z y
$$3x=2x-3$$
$$3x-2x=-3$$
$$x=-3$$

Mamy już x, więc wybieramy jedno z równań i zamieniamy w nim x na $$-3$$:
$$y=3x$$
$$y=3×(-3)$$
$$y=-9$$

Zatem szukany punkt to A(-3;-9).

Zadanie 2.

Znajdź punkt przecięcia prostych $$3x+y-2=0$$ oraz $$y-5=0$$

Znów sprowadzamy wszystko do układu równań:
uklad9

Przerzućmy wszystko inne na prawą stronę, tak, aby pozostał nam tylko y po lewej:
uklad10

I standardowo podmieniamy y
$$5=-3x+2$$
$$3=-3x$$ $$|:(-3)$$
$$-1=x$$
$$x=-1$$

tutaj nie musimy podstawiać, ponieważ już w drugim równaniu mamy, że $$y=5$$, zatem szukany punkt to A(-1;5).

Zadanie 3.

Tomek i Marta pojechali na wycieczkę. Zatrzymali się w pobliskim sklepie. Po powrocie zorientowali się, że jeden z rowerów został skradziony. Widząc w oddali złodzieja Tomek rzucił się w pogoń. Kiedy dogoni złodzieja, jeśli złodziej wyruszył 3min wcześniej i jedzie z prędkością 5m/s, a zdeterminowany Tomek z prędkością 7m/s?

$$3min=180s$$
Zadanie zakłada, że złodziej zostanie dogoniony (czyli złapany), co widać, ponieważ Tomek jedzie szybciej, choć złodziej jest dalej. Zatem:

Oznaczmy jako y drogę, jaką Tomek przebył zanim złapał złodzieja, a x będzie czasem, przez jaki Tomek jechał. Pamiętamy, że wzór na drogę to: $$s=v×t$$. V (czyli prędkość) znamy dla obu rowerzystów. Zatem:
Droga przebyta przez Złodzieja zanim został złapany:
$$y=5(x+180)$$

Dlaczego?
Y to jego przebyta droga, a z każdą sekundą przejechał 5m, miał 180s więcej czasu niż Tomek, więc jego czas to $$x+180$$.

Droga Tomka:
$$y=7x$$
Tomek nie miał zapasu czasu i co sekundę jedzie 7m do przodu.
Jak widać mamy tutaj nic innego jak znalezienie wspólnego punktu, zatem rozwiążmy układ równań:

uklad8

Podstawiamy nasze y.
$$7x=5(x+180)$$
$$7x=5x+900$$
$$7x-5x=900$$
$$2x=900$$ $$|:2$$
$$x=450$$

Zatem skoro $$x$$ był naszym czasem, Tomek złapie złodzieja po 450 sekundach.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Darek chciałby za rok wydać na sprzęt sportowy 4100 zł

Obliczmy, ile wyniosą odsetki (nie uwzględniając podatku)

`4000*5%=strike4000^40*5/strike100^1=200\ "zł"`

 

Teraz uwzględniamy podatek, czyli właściwe odsetki (te które dostanie Darek) wyniosą: 

`200-20%*200=200=0,2*200=200-40=160\ "zł"`

 

Zatem po roku na lokacie Darka będzie się znajdować następująca kwota: 

`4000+160=4160\ "zł">4100\ "zł"`

Korzystając z wyżej podanego wzoru ...

`a)` 

`A=(-2;-2)=(x_1;y_1)`   

`B=(3;-1)=(x_2;y_2)`  

`C=(1;3)=(x_3;y_3)`  

`D=(-3;1)=(x_4;y_4)`  

 

`P=1/2|(x_1-x_2)(y_1+y_2)+(x_2-x_3)(y_2+y_3)+(x_3-x_4)(y_3+y_4)+(x_4-x_1)(y_4+y_1)|`  

`P=1/2|(-2-3)(-2+(-1))+(3-1)(-1+3)+(1-(-3))(3+1)+(-3-(-2))(1+(-2))|=` 

`=1/2|-5*(-3)+2*2+4*4+(-1)*(-1)|=1/2|15+4+16+1|=18`     

 

`b)`  

`A=(-2;-5)` 

`B=(8;-2)` 

`C=(9;7)` 

`D=(-9;8)` 

 

`P=1/2|(x_1-x_2)(y_1+y_2)+(x_2-x_3)(y_2+y_3)+(x_3-x_4)(y_3+y_4)+(x_4-x_1)(y_4+y_1)|=` 

`=1/2|(-2-8)(-5+(-2))+(8-9)(-2+7)+(9-(-9))(7+8)+(-9-(-2))(8+(-5))|=` 

`=1/2|(-10)*(-7)+(-1)*5+18*15+(-7)*3|=1/2|70-5+270-21|=1/2|314|=157`      

Wyznacz współrzędne wektora ...

`A=(-2;3)` 

`B=(2;6)` 

 

`vec{AB}=[2-(-2);6-3]=[4;3]`   

Naszkicuj wykres funkcji f ...

`a)` 

`f(x)={(-x+2, \ "dla"\ x<=1),(x,\ "dla"\ x>1):}` 

 

`b)` 

`f(x)={(x-1, \ "dla"\ x<-1),(2x+3,\ "dla"\ x>=-1):}`   

 

`c)` 

`f(x)={(-x-3, \ "dla"\ x<=-1),(-2\ "dla"\ -1<x<2),(1/2x-3,\ "dla"\ x>=2):}`   

 

`d)` 

`f(x)={(-x-3, \ "dla"\ x<=-1),(-2\ "dla"\ -1<x<2),(1/2x-3,\ "dla"\ x>=2):}`    

Określ monotoniczność funkcji...

`a) \ f(x) = -x^2+1` 

Funkcja jest rosnąca na podanym przedziale.

 

 

`b) \ f(x)=1/3 x^2-2` 

Funkcja jest rosnąca na wskazanym przedziale.

 

 

`c) \ f(x) = 2x^3` 

Funkcja jest rosnąca na wskazanym przedziale.

 

 

`d) \ f(x)= -0,1 x^3` 

Funkcja jest malejąca we wskazanym przedziale.

Dla jakich argumentów funkcja...

Należy rozwiązać nierówność `f(x)< sqrt5.` 

Mamy:

`2sqrt5x-3sqrt5< sqrt5` 

`2sqrt5x< 4sqrt5\ "/":2sqrt5` 

`x< 2` 

Odp. Funkcja `f` przyjmuje wartości mniejsze od `sqrt5` dla `x< 2.`   

   

Podaj przybliżenie liczby z dokładnością

Wyznacz miejsce zerowe funkcji liniowej...

Wyznaczamy równanie prostej przechodzącej przez punkty dane punkty.

Niech będzie ona dana równaniem `y=ax+b.`    

Po podstawieniu współrzędnych pierwszego punktu otrzymujemy:

`5=-2a+b` 

Po podstawieniu współrzędnych drugiego punktu otrzymujemy:

`2=a+b` 

Zapisujemy otrzymane równania jako układ i wyznaczamy z niego `a` oraz `b.` 

`{(-2a+b=5),(a+b=2):}` 

`{(-2a+b=5),(b=2-a):}` 

`{(-2a+2-a=5),(b=2-a):}` 

`{(-3a=3\ "/":(-3)),(b=2-a):}` 

`{(a=-1),(b=2-a):}` 

`{(a=-1),(b=2+1):}` 

`{(a=-1),(b=3):}` 

Zatem funkcja przechodząca przez dane punkty wyraża się wzorem:

`y=-x+3` 

Obliczamy miejsce zerowe:

`0=-x+3` 

`x=3` 

Odp. Miejscem zerowym funkcji jest `x=3.`   

Przerysuj i uzupełnij ...

`"Wiersz I."`   

`A=(2;-4)` 

`B=(3;-5)` 

`vec(AB) =[3-2;-5-(-4)]=[1;-1]` 

`vec(BA)=[2-3;-4-(-5)]=[-1;1]=-vec(AB)` 

`|vec(AB)|=sqrt(1^2+(-1)^2)=sqrt2` 

`|vec(BA)|=sqrt((-1)^2+1^2)=sqrt2=|vec(AB)|` 

 

`"Wiersz II".` 

`A=(2;-1)` 

`vec(AB) =[x_B-2;y_B-(-1)]=[-2;5]` 

`x_B-2=-2` 

`y_B+1=5` 

`x_B=0` 

`y_B=4` 

`B=(0;4)` 

`vec(BA)=-vec(AB)=[2;-5]` 

`|vec(AB)|=sqrt((-2)^2+5^2)=sqrt29` 

`|vec(BA)|=|vec(AB)|=sqrt29`  

 

`"Wiersz III".` 

`B=(5;-7)` 

`vec(AB) =[5-x_A;-7-y_A]=[2;3]` 

`5-x_A=2` 

`-7-y_A=3` 

`x_A=3` 

`y_A=-10` 

`A=(3;-10)` 

`vec(BA)=-vec(AB)=[-2;-3]`  

`|vec(AB)|=sqrt(2^2+3^2)=sqrt13`  

`|vec(BA)|=|vec(AB)|=sqrt13`   

 

`"Wiersz IV".` 

`A=(-4;2)` 

`vec{BA}=[-4-x_B;2-y_B]=[2;5]` 

`-4-x_B=2` 

`2-y_B=5` 

`x_B=-6` 

`y_B=-3` 

`B=(-6;-3)` 

`vec(AB)=-vec(BA)=[-2;-5]` 

`|vec(AB)|=sqrt((-2)^2+(-5)^2)=sqrt29`   

`|vec(BA)|=|vec(AB)|=sqrt29` 

 

`"Wiersz V".` 

`A=(4;7)` 

`|vec(AB)|=sqrt(x_(vec(AB))^2+y_(vec(AB))^2)=0` 

`x_(vec(AB))=0`

`y_(vec(AB))=0`

`vec(AB)=[0;0]` 

`vec(BA)=[0;0]`         

`|vec(BA)|=|vec(AB)|=0` 

`[0;0]=[4-x_B;7-y_B]` 

`x_B=4` 

`y_B=7` 

`B=(4;7)`     

Wykorzystaj wzory...

Niech będzie dana funkcja kwadratowa:

`f(x) = ax^2 + bx + c`  

Mająca pierwiastki, takie, że:

`x_1 + x_2 = -b/a` 

`x_1 * x_2 = c/a` 

 

`Delta > 0` 

 

a) Różne znaki:

Jeżeli miejsca zerowe mają różne znaki to ich iloczyn będzie ujemny.

`x_1*x_2 < 0` 

`c/a < 0` 

A więc:

`{(a>0),(c< 0):} \ \ vv \ \ {(a< 0),(c>0):}` 

 

b) Jednakowe znaki:

Jeżeli miejsca zerowe mają jednakowe znaki to ich iloczyn będzie dodatni.

`x_1* x_2 > 0` 

`c/a > 0` 

A więc:

`{(a>0),(c>0):} \ \ vv \ \ {(a< 0),(c< 0):}` 

 

c) Oba dodatnie:

`x_1+ x_2 > 0` 

oraz

`x_1*x_2 > 0` 

 

`-b/a > 0 \ \ ^^ \ \ c/a > 0` 

`b/a < 0 \ \ ^^ \ \ c/a > 0` 

`ba< 0 \ \ ^^ \ \ ca > 0` 

A więc:

`{(b>0),(a< 0),(c< 0):} \ \ vv \ \ {(b< 0),(a>0),(c>0):}` 

 

d) Oba ujemne:

`x_1 + x_2 < 0` 

oraz

`x_1*x_2 > 0` 

 

`-b/a < 0 \ \ ^^ \ \ c/a > 0` 

`b/a > 0 \ \ ^^ \ \ c/a > 0` 

A więc:

`{(b>0),(a>0),(c>0):} \ \ \ vv \ \ \ {(b< 0),(a< 0),(c< 0):}`