Nierówności kwadratowe - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Rozwiąż nierówność: $$-x^2-x-6 < 0$$

Wyznaczamy parametry:
$$a=-1$$
$$b=-1$$
$$c=-6$$
Następnie obliczamy deltę: $$∆=b^2-4ac$$

$$∆=(-1)^2-4×(-1)×6$$

$$∆=1+24=25$$

Pierwiastek z delty: $$√{∆}=5$$

Obliczamy nasze rozwiązania:

$$x_1={-b+√{∆} }/{2a} $$

$$x_1={1+5}/{-2}=-3 $$

$$x_2={-b-√{∆} }/{2a} $$

$$x_2={1-5}/{-2}=2 $$

Mamy więc rozwiązania:

$$x_1=-3$$ oraz $$x_2=2$$

Pozostaje nam wykres:

Tym razem parabola jest w kształcie smutnej buźki

roz1

I ucinamy górę, ponieważ tym razem szukamy <0

roz2

Zatem:

$$x∈(-∞;-3)∪(2;∞) $$
 

Zadanie 2.

Rozwiąż nierówność: $$x^2+10x+25 > 0$$.

Wyznaczamy parametry:

$$a=1$$

$$b=10$$

$$c=25$$

Następnie obliczamy deltę:

$$∆=b^2-4ac$$

$$∆=10^2-4×1×25$$

$$∆=100-100=0$$

Mamy deltę równą zero, więc tylko jedno rozwiązanie.

Obliczamy:

$$x={-b}/{2a} $$

$$x_1={-10}/2=-5 $$

Pozostaje nam wykres:

Tym razem parabola wesoła, jednakże pamiętamy, że mamy tylko jedno miejsce zerowe:

roz3

Musimy znaleźć >0

Jak widać do tego zbioru będą należeć wszystkie liczby oprócz samej -5.

Zatem:

$$x∈R ∖$${-5}

Spis treści

Rozwiązane zadania
Jeśli a=5^40 i b=7^30, to: A. a-b

Odpowiedź D.

Pozostałe równości nie zachodzą. Nie możliwe jest mnożenie(odpowiedź D), odejmowanie (odpowiedź B)czy dodawanie liczb podniesionych do  jakiejś potęgi, gdyż w kolejności wykonywania działań najpierw wykonujemy potęgowanie, a później pozostałe działania. Nie dodajemy też potęg dwóch różnych liczb(jak zrobiono to w odpowiedzi C).

Uporządkuj rosnąco liczby.

a) Podstawy poteg są dodatnie. Wykładniki potęg są takie same, wieksze od zera.

Z dwóch potęg o dodatnich podstawach i takich samych wykładnikach większych od 0, ta jest większa, której podstawa jest większa.

Stąd:

`3^2<4^2<5^2<6^2`  

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

b) Podstawy potęg są dodatnie. Wykładniki potęg są takie same, mniejsze od zera.

Z dwóch potęg o dodatnich podstawach i takich samych wykładnikach mniejszych od 0, ta jest większa, której podstawa jest mniejsza.

Stąd:

`6^(-2)<5^(-2)<4^(-2)<3^(-2)`

Podaj dziedzinę funkcji ...

`a)` 

`f(x)=sqrt(x+5)` 

`D:` 

`x+5>=0` 

`x>=-5` 

`D=[-5;+oo)` 

 

`f(x)=0` 

`sqrt(x+5)=0` 

`x+5=0` 

`ul(x=-5` 

 

`b)` 

`f(x)=sqrt(3-x)` 

`D:` 

`3-x>=0` 

`3>=x` 

`D=(-oo;3]`   

 

`f(x)=0` 

`sqrt(3-x)=0` 

`3-x=0` 

`ul(x=3` 

 

`c)` 

`f(x)=sqrt(2x)/(x-7)` 

`D:` 

`2x>=0\ \ \wedge\ \ \x-7ne0` 

`x>=0\ \ \wedge\ \ \xne7` 

`D=[0;7)cup(7;+oo)` 

 

`f(x)=0` 

` sqrt(2x)/(x-7)=0` 

`sqrt(2x)=0` 

`2x=0` 

`ul(x=0` 

 

`d)` 

`f(x)=sqrt(2x+5)/x`  

`D:` 

`xne0\ \ \wedge\ \ \2x+5>=0`     

`xne0\ \ \wedge\ \ \x>=-5/2` 

`D=[-5/2;0)cup(0;+oo)` 

 

`f(x)=0`  

`sqrt(2x+5)/x=0` 

`2x+5=0` 

`ul(x=-5/2` 

 

`e)` 

`f(x)=(4x-1)/sqrt(3x)` 

`D:` 

`3x>=0\ \ \wedge\ \ \3xne0` 

`3x>0` 

`x>0` 

`D=(0;+oo)` 

 

`f(x)=0` 

`(4x-1)/sqrt(3x)=0` 

`4x-1=0` 

`ul(x=1/4` 

 

`f)` 

`f(x)=(3x-2)/sqrt(8-x)` 

`D:` 

`8-x>=0\ \ \wedge\ \ \8-xne0`   

`x< 8` 

`D=(-oo;8)`    

 

`f(x)=0` 

` (3x-2)/sqrt(8-x)=0` 

`3x-2=0` 

`ul(x=2/3`    

Dany jest trójkąt prostokątny...

Rysunek poglądowy:

A więc:

`/_CAB = 90^o - 72^o 38' = 17^o 22'` 

 

Zatem:

`/_DAB = (17^o 22')/2 = 8^o 41'` 

Odpowiedź A

Dziedziną funkcji f jest przedział...

Aby otrzymać wykres funkcji `y=f(x-6)+3,` najpierw przesuwamy wykres funkcji `y=f(x)` o `6` jednostek

w prawo. Wówczas dziedzina funkcji przesunie się tak samo, a zbiór wartości funkcji nie ulegnie zmianie. Czyli:

`D=<< 6,\ 10>>,\ ZW=<< -3,-1>>`  

Następnie wykres funkcji `y=f(x-6)` przesuwamy o trzy jednostki w górę. Wówczas zbiór wartości

funkcji `y=f(x-6)` przesunie się w taki sam sposób, a dziedzina funkcji nie ulegnie zmianie. Otrzymamy:

`D=<< 6,\ 10>>,\ ZW=<< 0,\ 2>>` 

W takim razie dziedzina i zbiór wartości funkcji `y=f(x-6)+3` to:

`D=<< 6,\ 10>>,\ ZW=<< 0,\ 2>>` 

Zastanów się i odpowiedz na pytania

`a)`

Dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych - każdą liczbę możemy podnieść do kwadratu.

 

 

`b)`

Gdyby współczynnik a był równy 0, to funkcja kwadratowa miałaby postać:

`f(x)=0*x^2+bx+c=bx+c`

Wtedy nie byłaby funkcją kwadratową, ale po prostu funkcją liniową (x występuje tylko w pierwszej potędze).  

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji...

a) Zauważmy, że od x = -3 do x = -2 funkcja rośnie. Tak samo od x = 1 do x = 4:

`[-3,-2] \ , \ [1,4]` 

 

b) Zauważmy, że od x = -5 do x = -3 funkcja maleje. Tak samo od x = 0 do x = 1:

`[-5,-3] \ , \ [0,1]` 

 

c) Nierosnąca a więc może również być stała.

`[-5,-3] \ , \ [-2, 1]` 

 

d) Niemalejąca a więc może być również stała.

`[-3,0] \ , \ [1,4]` 

Wiadomo, że sin...

Sinus w pierwszej ćwiartce (czyli dla kątów ostrych) jest funkcją rosnącą.

Ponieważ `sin30^@=1/2` oraz `2/5< 1/2,` to `alpha< 30^@.` 

Prawidłowa odpowiedź to `"A."`   

Podaj interpretację geometryczną danego układu równań

`a)`

Przekształćmy pierwsze równanie do postaci kierunkowej funkcji liniowej: 

`6x-y-3=0\ \ \ |+y`

`6x-3=y`

`y=6x-3`

 

Znajdźmy współrzędne dwóch punktów, przez które przejdzie wykres pierwszego równania: 

`x=0\ \ \ ->\ \ y=6*0-3=0-3=-3`

`x=1\ \ \ ->\ \ \ y=6*1-3=6-3=3`

 

Przekształćmy drugie równanie do postaci kierunkowej: 

`y-3=0\ \ \ |+3`

`y=3`

Jets to funkcja stała. 

 

Rozwiązanie:

`{(x=1), (y=3):}`

 

 

 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

 

 

`b)`

Przekształćmy pierwsze równanie do postaci kierunkowej funkcji liniowej: 

`-2x+y=8\ \ \ |+2x`

`y=2x+8`

 

 

Znajdźmy współrzędne dwóch punktów, przez które przejdzie wykres pierwszego równania: 

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=2*0+8=0+8=8`

`x=-2\ \ \ ->\ \ \ y=2*(-2)+8=-4+8=4`

 

 

 

Przekształćmy drugie równanie do postaci kierunkowej: 

`x+2y-1=0\ \ \ |-x+1`

`2y=-x+1\ \ \ |:2`

`y=-1/2x+1/2`

 

Znajdźmy współrzędne dwóch punktów, przez które przejdzie wykres drugiego równania:

`x=1\ \ \ ->\ \ \ y=-1/2*1+1/2=-1/2+1/2=0`

`x=5\ \ \ ->\ \ \ y=-1/2*5+1/2=-5/2+1/2=-4/2=-2`

 

 

 

Rozwiązanie: 

`{(x=-3), (y=2):}`

 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

 

`c)`

Przekształćmy pierwsze równanie do postaci kierunkowej funkcji liniowej: 

`x-y=1\ \ \ |-x`

`-y=-x+1\ \ \ |*(-1)`

`y=x-1`

 

 

Znajdźmy współrzędne dwóch punktów, przez które przejdzie wykres pierwszego równania: 

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=0-1=-1`

`x=5\ \ \ ->\ \ \ y=5-1=4`

 

 

Przekształćmy drugie równanie do postaci kierunkowej: 

`x-y+1=0\ \ \ |-x-1`

`-y=-x-1\ \ \ |*(-1)`

`y=x+1`

 

 

Znajdźmy współrzędne dwóch punktów, przez które przejdzie wykres drugiego równania:

`x=2\ \ \ ->\ \ \ y=2+1=3`

`x=-3\ \ \ ->\ \ \ y=-3+1=-2`

 

 

Układ jest sprzeczny. 

 

 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

 

`d)`

Przekształćmy pierwsze równanie do postaci kierunkowej funkcji liniowej: 

`3x-2y-7=0\ \ \ |-3x+7`

`-2y=-3x+7\ \ \ \ |:(-2)`

`y=3/2x-7/2`

 

Znajdźmy współrzędne dwóch punktów, przez które przejdzie wykres pierwszego równania: 

`x=1\ \ \ ->\ \ \ y=3/2*1-7/2=3/2-7/2=-4/2=-2`

`x=3\ \ \ ->\ \ \ y=3/2*3-7/2=9/2-7/2=2/2=1`

 

 

Przekształćmy drugie równanie do postaci kierunkowej: 

`x+2y+3=0\ \ \ |-x-3`

`2y=-x-3\ \ \ |:2`

`y=-1/2x-3/2`

 

Znajdźmy współrzędne dwóch punktów, przez które przejdzie wykres drugiego równania:

`x=1\ \ \ ->\ \ \ y=-1/2*1-3/2=-1/2-3/2=-4/2=-2`

`x=5\ \ \ ->\ \ \ y=-1/2*5-3/2=-5/2-3/2=-8/2=-4`

 

 

 

Rozwiązanie:

`{(x=1), (y=-2):}`

Pole trójkąta ABC jest równe 21 ...

`|RB|=x` 

`|RB|=1/3|AB|` 

`|AB|=3|RB|` 

`|AR|=|AB|-|RB|=3|RB|-|RB|=2|RB|`  

`|AR|=2x` 

 

`|PC|=y` 

`|PC|=1/3|BC|` 

`3|PC|=|BC|`

`|BP|=|BC|-|PC|=3|PC|-|PC|=2|PC|` 

`|BP|=2y` 

 

`|QA|=z` 

`|QA|=1/3|CA|` 

`3|QA|=|CA|` 

`|QC|=|CA|-|QA|=3|QA|-|QA|=2|QA|` 

`|QC|=2z` 

Literki umieszczone w poszczególnych trójkątach są wartosciami pól tych trójkątów. Przykładowo:"

`P_(AFE)=h` 

`(**)\ a+b+c+d+e+f+g+h+k+x=21`   

 

`c=2d` 

`e=2f` 

`b=2a` 

`(**)\ a+2a+2d+d+2f+f+g+h+k+x=21`   

`3a+3d+3f+g+h+k+x=21` 

 

`h+c+x=2(k+d)` 

`h+2d+x=2k+2d` 

`h+x=2k` 

 

`k+x+e=2(f+g)` 

`k+x+2f=2f+g`

 

`k+x=2g ` 

 

`g+x+b=2(h+a)` 

`g+x+2a=2h+2a` 

`g+x=2h` 

 

Otrzymaliśmy trzy równania:

`{(h+x=2k),(k+x=2g),(g+x=2h):}` 

Dodajmy równania stronami:

`3x+h+k+g=2k+2g+2h` 

`3x=2k+2g+2h-h-k-h=k+g+h` 

`3x=k+g+h` 

 

`P_(RBC)=1/3*21=7=P_(AQB)=P_(ACP)`  

`a+3d+h=7` 

`d+k+3f=7` 

`f+g+3a=7` 

Dodajmy do siebie powyższe trzy równania.

`a+d+f+3d+3f+3a+h+k+g=21` 

`k+g+h+4a+4d+4f=21` 

`k+g+h=21-4(a+d+f)` 

 

`P_(ABC)=k+g+h+3a+3d+3f+x=21` 

`21-4(a+d+f)+3(a+d+f)+x=21`  

`x=a+d+f` 

 

`P_(ABC)=f+g+h+3a+3d+3f+x=f+g+h+3(a+d+f)+x=21` 

`f+g+h=3x` 

`a+d+f=x` 

`f+g+h+3(a+d+f)+x=3x+3x+x=21`  

`ul(x=3`