Minimum i maksimum funkcji kwadratowej w danym przedziale - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Minimum i maksimum funkcji kwadratowej w danym przedziale

W celu znalezienia wartości minimalnej i maksymalnej w funkcji kwadratowej musimy wykorzystać to czego się nauczyliśmy w poprzednich .

Naszym celem jest znalezienie wartości najmniejszej lub największej, do tego zależnie od zadania będziemy potrzebować:

- Obliczenia równania
- Wykresu
- Wierzchołka paraboli
- Granic przedziału
- Wartości osiąganych na krańcach

Wszystko już potrafimy, kluczem jest narysowanie wykresu i granic oraz wskazanie punktu.

No to pokażmy na przykładzie:

Przykład:

Znajdź maksymalną wartość funkcji $$f(x)=-x^2-2x+3$$ na przedziale (-2;0).
Najlepiej najpierw ją sobie narysować, w tym celu znajdźmy miejsca zerowe:

$$a=-1$$

$$b=-2$$

$$c=3$$

Obliczmy deltę:

$$∆=b^2-4ac$$

$$∆=(-2)^2-4×(-1)×3$$

$$∆=4+12$$

$$∆=16$$

Obliczmy od razu pierwiastek z delty

$$√{∆}=√{16}=4$$


No i teraz nasze rozwiązania:

$$x_1={-b+√{∆} }/{2a}$$

$$x_1={2+4}/{-2}=6/{-2}=-3$$

$$x_2={-b-√{∆} }/2a$$

$$x_2={2-4}/{-2}=-{-2}/2=1$$

Narysujmy prowizoryczną parabolę (jest smutna, bo $$a<0$$:

par1

Zaznaczmy granice przedziału. Z racji, że nawiasy są (), linia jest przerywana

par2

Jak widzimy wierzchołek paraboli jest pomiędzy nimi, więc to on będzie naszym maksimum

par3

No to liczymy wierzchołek, zaczynając od P, które jest średnią $$x_1$$ i $$x_2$$.

$$P={-3+1}/2=-1$$

Faktycznie P mieści się w naszym przedziale.

Teraz liczymy drugi współczynnik, czyli Q:

$$Q={-∆}/{4a}$$

$$Q={-16}/{-8}$$

$$Q=2$$

Piszemy odpowiedź:

$$F_{max}=2$$ lub słownie: wartość maksymalna to 2

Jeśli proszą nas o argument, dla jakiego funkcja przyjmuje maksymalną wartość, piszemy:

$$F(1)=2=F_{max}$$

Argument to oczywiście nasze P.
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Znajdź minimum funkcji $$f(x)=x^2+2x-8$$ na przedziale $$<3;7>$$ .

Postępujemy identycznie jak w przykładzie:

$$a=1$$

$$b=2$$

$$c=-8$$

Obliczmy deltę:

$$∆=b^2-4ac$$

$$∆=2^2-4×1×(-8)$$ $$∆=4+32$$

$$∆=36$$

Obliczmy od razu pierwiastek z delty.

$$√{∆}=√{36}=6$$


No i teraz nasze rozwiązania:

$$x_1={-b+√{∆} }/{2a}$$

$$x_1={-2+6)/2=4/2=2$$

$$x_2={-b-√{∆} }/{2a}$$

$$x_2={-2-6)/2={-8}/2=-4$$

Narysujmy prowizoryczną parabolę z granicami:

zad1

Musimy znaleźć minimum więc widzimy, że najmniejsza wartość jest na lewej granicy, dla $$x=3$$.

Musimy więc podstawić $$x=3$$ pod naszą funkcję:

$$f(x)=x^2+2x-8$$

$$f(3)=3^2+2×3-8$$

$$f(3)=9+6-8$$

$$f(3)=7$$

Funkcja osiąga minimum w punkcie 3

$$F_{max}=f(3)=7$$

Zadanie 2.

Znajdź minimum funkcji $$f(x)=x^2+4x+3$$ na przedziale $$(-5;-2>$$

Postępujemy identycznie jak w przykładzie podanym powyżej:

$$a=1$$

$$b=4$$

$$c=3$$

Obliczmy deltę:

$$∆=b^2-4ac$$

$$∆=4^2-4×3×1$$

$$∆=16-12$$

$$∆=4$$

Obliczmy od razu pierwiastek z delty:

$$√{∆}=√{4}=2$$

br/> No i teraz nasze rozwiązania:

$$x_1={-b+√{∆} }/{2a} $$

$$x_1={-4+2}/2={-2}/2=-1 $$

$$x_2={-b-√{∆} }/{2a} $$

$$x_2={-4-2}/2={-6}/2=-3 $$

Narysujmy prowizoryczną parabolę z granicami:

zad2

Jak widzimy granica przecina nam wierzchołek, bo współrzędna x wierzchołka jest średnią:

$$P={-3-1}/2=-2$$

Aby obliczyć Q, najprościej po prostu podstawić P pod x.

$$f(x)=x^2+4x+3$$

$$f(P)=f(-2)=(-2)^2+4×(-2)+3$$

$$f(x)=4-8+3=-1$$

Zatem wartość minimum jest osiągana dla x=-2

$$F_{min}=f(-2)=-1$$

Zadanie 3.

Znajdź maksimum funkcji $$f(x)=-x^2-3x-2$$ na przedziale $$(-∞;-3>$$.

Tutaj także rozwiązujemy tak samo:

$$a=-1$$

$$b=-3$$

$$c=-2$$

Obliczmy deltę:

$$∆=b^2-4ac$$ $$∆=(-3)^2-4×(-2)×(-1)$$

$$∆=9-8$$

$$∆=1$$

Obliczmy od razu pierwiastek z delty:

$$√{∆}=√{1}=1$$

No i teraz nasze rozwiązania:

$$x_1={-b+√{∆} }/{2a} $$

$$x_1={3+1}/{-2}=4/{-2}=-2 $$

$$x_2={-b-√{∆} }/{2a} $$ $$x_2={3-1}/{-2}=2/{-2}=-1$$

Tutaj rysujemy tylko jedną granicę, ponieważ druga to minus nieskończoność:

zad3

Teraz mamy do policzenia maksimum, widzimy, że wykres najwięcej w tym przedziale osiąga dla $$x=-3$$, dlatego czas na kolejne podstawianie:

$$f(x)=-x^2-3x-2$$

$$f(-3)=-(-3)^2-3×(-3)-2$$

$$f(-3)=-9+9-2$$

$$F_{max}=f(-3)=-2$$

Spis treści

Rozwiązane zadania
Oblicz

`a)` 

`((3 2/5-2 1/4)*3 3/7)/((2 3/5-1):2 1/3)=((3 8/20-2 5/20)*24/7)/(1 3/5:2 1/3)=(1 3/20*24/7)/(8/5:7/3)=(23/strike20^5*strike24^6/7)/(8/5*3/7)=(\ \ (23*6)/(5*7)\ \ )/((8*3)/(5*7))=(23*6)/(5*7):(8*3)/(5*7)=(23*strike6^2)/strike(5*7)*strike(5*7)/(8*strike3^1)=(23*2)/8=23/4=5 3/4` 

 

 

`b)` 

`(3/4:1 1/2+4)/((6 1/2-5 3/5):9/5)-2=(3/4:3/2+4)/((6 5/10-5 6/10):9/5)-2=(strike3^1/strike4^2*strike2^1/strike3^1+4)/((5 15/10-5 6/10)*5/9)-2=(4 1/2)/(strike9^1/strike10^2*strike5^1/strike9^1)-2=(4 1/2)/(\ \ 1/2\ \ )-2=4 1/2:1/2-2=4 1/2*2-2=9-2=7` 

 

 

 

`c)` 

`1,8*(3,3-4 1/2:3 3/4)/(5,6:2 1/3+2,5)=1,8*(3,3-9/2:15/4)/(56/10:7/3+2 5/10)=1,8*(3,3-strike9^3/strike2^1*strike4^2/strike15^5)/(strike56^8/10*3/strike7^1+2 5/10)=18/10*(3 3/10-6/5)/(24/10+2 5/10)=9/5*(3 3/10-1 1/5)/(24/10+25/10)=9/5*(3 3/10-1 2/10)/(49/10)=9/5*(2 1/10)/(\ \ 49/10\ \ )=` 

`=9/5*(21/10)/(\ \ 49/10\ \ )=9/5*21/10:49/10=9/5*strike21^3/strike10^1*strike10^1/strike49^7=9/5*3/7=27/35` 

 

 

 

`d)` 

`0,75+((0,75*4/3):1 1/4)/(0,72-1/5:1 2/3)=3/4+((3/4*4/3):5/4)/(72/100-1/5:5/3)=3/4+(1:5/4)/(18/25-1/5*3/5)=3/4+(1*4/5)/(18/25-3/25)=3/4+(4/5)/(15/25)=3/4+(4/5)/(3/5)=3/4+4/5:3/5=3/4+4/strike5^1*strike5^1/3=` 

`=3/4+4/3=3/4+1 1/3=9/12+1 4/12=1 13/12=2 1/12` 

 

 

 

`e)` 

`(2 1/12+1 1/8)/((2 1/3+1 2/5)*1,5-7):3 3/4=(2 2/24+1 3/24)/((2 5/15+1 6/15)*15/10-7):15/4=(3 5/24)/(3 11/15*3/2-7)*4/15=(77/24)/(strike56^28/strike15^5*strike3^1/strike2^1-7)*4/15=(77/24)/(28/5-35/5)*4/15=(77/24)/(\ \ -7/5\ \ )*4/15=` 

`=77/24:(-7/5)*4/15=strike77^11/24*(-strike5^1/strike7^1)*4/strike15^3=-11/strike24^6*strike4^1/3=-11/18` 

 

 

`f)` 

`2,125-(4/21:2/35-3 1/9*3/7)/(4 4/9*0,4)=2 125/1000-(strike4^2/(strike21\ ^3)*strike35^5/strike2^1-strike28^4/strike9^3*strike3^1/strike7^1)/(strike40^4/9*4/strike10^1)=2 1/8-(10/3-4/3)/(16/9)=2 1/8-(\ \ 6/3\ \ )/(16/9)=2 1/8-2/(\ \ 16/9\ \ )=` 

`=2 1/8-2:16/9=2 1/8-strike2^1*9/strike16^8=2 1/8-9/8=2 1/8-1 1/8=1`                                                                  

Wyrażenie 3 logx-6logy

`3logx-6logy=logx^3-logy^6="log"x^3/y^6 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ odp.\ D`     

 

Podaj wzór i określ dziedzinę funkcji...

Niech boki prostokąta mają długości `x,\ y.`  

Ponieważ obwód prostokąta jest równy `20,` to mamy:

`2x+2y=20` 

Przekształcamy powyższy wzór i wyznaczamy z niego `y:` 

`2y=-2x+20\ "/":2` 

`y=-x+10` 

W takim razie opisana funkcja dana jest wzorem:

`f(x)=-x+10` 

Wyznaczamy dziedzinę:

Ponieważ `x` i `y` są długościami boków, to musi zachodzić:

`x>0\ ^^\ y>0` 

A stąd:

`x>0\ ^^-x+10>0` 

`x>0\ ^^\ x< 10` 

`x in(0,\ 10)` 

`D=(0,\ 10)` 

            

Wyznacz wzór opisujący zależność...

`a) \ 20/8 = 2,5` 

 

`a/b = 2,5` 

`a = 2,5b` 

 

`b) \ 20/8^2 = 20/64 = 5/16` 

`a/b^2 = 5/16` 

`a = 5/16b^2` 

 

`c) \ 20/(1/8) = 20*8 = 160` 

`a/(1/b) = 160` 

`ab = 160` 

`a = 160/b` 

Firma drukuje ulotki formatu ...

`a)`

`"ilość partii (partia=100 sztuk)"`  `"ilość ulotek w danej liczbie partii"`  `"koszt wydruku [zł]"` 
`1` `100`  `25+200=225` 
`2`  `200`  `2*25+200=250` 
`3`  `300`  `3*25+200=275` 
`4`  `400`  `4*25+200=300` 
`5`  `500`  `5*25+200=325` 

 

 

`b)` 

Do narysowania wykresu wykorzystamy powyższą tabelkę. 

 

 

`c)` 

2500 sztuk ulotek to 25 partii po 100 sztuk. Jedna partia to koszt 25 zł. 

`25*25\ "zł"+200\ "zł"=625\ "zł"+200\ "zł"=825\ "zł"` 

 

Wydrukowanie 2500 sztuk ulotek kosztuje 825 zł. 

 

 

`d)` 

Oznaczmy ilość partii po 100 sztuk jako x. 

`500=25x+200\ \ \ |-200`  

`300=25x\ \ \ \|:25` 

`x=12` 

 

Wydrukowano 12 partii po 100 sztuk ulotek, czyli 1200 ulotek.

Lądy na ziemi zajmują obszar

Powierzchnie zostały wyrażone w jednakowych jednostkach, więc od razu możemy obliczyć, jakim procentem powierzchni lądów na Ziemi jest powierzchnia Europy:

`(10,4)/(149,1)=104/1491=0,069751...=6,9751...%~~6,98%`

 

Oblicz f(-3), f(0),...

`a) \ f(x) = x` 

`f(-3)=-3` 

`f(0)=0` 

`f(sqrt2+1)=sqrt2+1` 

`f(pi-1) = pi-1` 

 

`b) \ f(x)=2x+1` 

`f(-3) = 2*(-3)+1 = -6+1=-5` 

`f(0)= 2*0+1=1` 

`f(sqrt2+1) = 2*(sqrt2+1) + 1 = 2sqrt2 + 2 + 1 = 2sqrt2+3` 

`f(pi-1) = 2*(pi-1) + 1 = 2pi - 2 + 1 = 2pi - 1` 

 

`c) \ f(x)=5` 

`f(-3) = 5` 

`f(0)=5` 

`f(sqrt2+1)=5` 

`f(pi-1)=5` 

 

`d) \ f(x) = x^2` 

`f(-3) = (-3)^2 = 9` 

`f(0) = 0^2 = 0` 

`f(sqrt2+1) = (sqrt2+1)^2 = 2 + 2sqrt2 + 1 = 3 + 2sqrt2` 

`f(pi-1) = (pi-1)^2 = pi^2 - 2pi + 1` 

Koszt K w zł wynajęcia na jeden dzień ...

`K=210+1,26*720=210+907,2=1117,2\ "zł"`

Wyznacz równania prostych

`a)` 

`A=(-2, \ -1)` 

`B=(3, \ -1)` 

`C=(4,\ 2)` 

`D=(-1,\ 2)` 

 

Najpierw warto zauważyć, że proste AB oraz CD zawierają się w prostych poziomych, (pary punktów A i B oraz C i D mają takie same drugie współrzędne).

`ul(prosta\ AB:\ \ \ y=-1) `  

`ul(prosta\ CD:\ \ \ y=2)`  

 

Teraz wyznaczymy równanie prostej AD (prosta ma równanie y=ax+b, podstawimy współrzędne punktów A i D w miejsce x i y):

`{(-1=a*(-2)+b), (2=a*(-1)+b):}` 

`{(-1=-2a+b), (2=-a+b):}\ \ \ \ \ |-` ``         odejmujemy równania stronami

`-3=-a\ \ \ \ \ \ |*(-1)` 

`a=3` 

 

Wstawiamy do drugiego równania:

`2=-a+b\ \ \ =>\ \ \ 2=-3+b\ \ \ =>\ \ \ b=2+3=5` 

`ul(prosta\ AD:\ \ \ y=3x+5)`  

 

Proste BC i AD są równoległe, zatem mają taki sam współczynnik kierunkowy; prosta BC ma więc równanie: ``` ` 

`y=3x+c` 

Współczynnik c obliczymy, podstawiając współrzędne punktu B do równania (punkt B należy do prostej BC): 

`-1=3*3+c\ \ \ =>\ \ \ -1=9+c\ \ \ =>\ \ \ c=-1-9=-10 ` 

`ul(prosta \ BC:\ \ \ y =3x-10)`  

 

 

 

`b)` 

`A=(-2,\ 0)` 

`B=(2,\ -2)` 

`C=(2, \ 1)` 

`D=(-2,\ 3)` 

 

Najpierw warto zauważyć, że proste AD oraz BC zawierają się w prostych pionowych, (pary punktów A i D oraz B i C mają takie same pierwsze współrzędne).

`ul(prosta\ AD:\ \ \ x=-2)`  

`ul(prosta\ BC:\ \ \ x=2)`  

 


Teraz wyznaczymy równanie prostej AB (prosta ma równanie y=ax+b, podstawimy współrzędne punktów A i B w miejsce x i y):

`{(-2=a*2+b), (0=a*(-2)+b):}` 

`{(-2=2a+b), (0=-2a+b):}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-` 

`-2=4a\ \ \ \ \ \ \ |:4` 

`a=-1/2` 

 

Wstawiamy wyliczony współczynnik a do drugiego równania:

`0=-2a+b\ \ \ \ =>\ \ \ 0=-2*(-1/2)+b\ \ \ =>\ \ \ 0=1+b\ \ \ =>\ \ \ b=-1` 

`ul(prosta\ AB:\ \ \ y=-1/2x-1)` 

 

Proste AB i CD są równoległe, zatem mają taki sam współczynnik kierunkowy; prosta CD ma więc równanie:  

`y=-1/2x+c` 

 

Współczynnik c obliczymy, podstawiając współrzędne punktu D do równania (punkt D należy do prostej CD):

`3=-1/2*(-2)+c\ \ \ =>\ \ \ 3=1+c\ \ \ =>\ \ \ c=3-1=2` 

`ul(prosta\ CD:\ \ \ y=-1/2x+2)` 

 

 

 

`c)`  

`A=(-1,\ -1)` 

`B=(5,\ 1)` 

`C=(3,\ 3)` 

`D=(-3,\ 1)` 

 

Wyznaczamy równanie prostej AB (prosta ma równanie y=ax+b), podstawiając współrzędne punktów A i B w miejsce x i y :

`{(-1=a*(-1)+b), (1=a*5+b):}` 

`{(-1=-a+b), (1=5a+b):}\ \ \ \ \ \ |-` 

`-2=-6a\ \ \ \ \ |:(-6)`  

`a=(-2)/(-6)=1/3` 

 

Wstawiamy wyliczoną wartość współczynnika a do pierwszego równania:

`-1=-a+b\ \ \ \=>\ \ \ -1=-1/3+b\ \ \ =>\ \ \ b=-1+1/3=-2/3` 

`ul(prosta\ AB:\ \ \ y=1/3x-2/3)` 

 


Proste AB i CD są równoległe, zatem mają taki sam współczynnik kierunkowy; prosta CD ma więc równanie:  

`y=1/3x+c` Współczynnik c obliczymy, podstawiając współrzędne punktu D do równania (punkt D należy do prostej CD):

`1=1/3*(-3)+c\ \ \ =>\ \ \ 1=-1+c\ \ \ =>\ \ \c=1+1=2` 

`ul(prosta\ CD:\ \ \ y=1/3x+2)` 

 

Teraz wyznaczymy równanie prostej AD podstawiając do równania y=dx+e współrzędne punktów A i D:

`{(-1=d*(-1)+e), (1=d*(-3)+e):}`   

`{(-1=-d+e), (1=-3d+e):}\ \ \ \ \ |-`  

`-2=2d\ \ \ \ \ \ \ |:2` 

`d=-1`  

Wstawiamy wyliczoną wartość współczynnika d do pierwszego równania: 

`-1=-d+e\ \ \ =>\ \ \ -1=1+e\ \ \ =>\ \ \ e=-1-1=-2`  

`ul(prosta\ AD:\ \ \ y=-x-2)`  

 


Proste AD i BC są równoległe, zatem mają taki sam współczynnik kierunkowy; prosta BC ma więc równanie:  

`y=-x+f` 


Współczynnik f obliczymy, podstawiając współrzędne punktu B do równania (punkt B należy do prostej BC):

`1=-5+f\ \ \ =>\ \ \ f=1+5=6` 

`ul(prosta\ BC:\ \ \ y=-x+6)` 

 

 

 

Oblicz długości środkowych w trójkącie równoramiennym prostokątnym

Podstawą trójkąta prostokąnego równoramiennego jest jego przeciwprostokątna. 

Oznaczmy długość ramienia tego trójkąta jako x. 

Długość odcinka x możemy obliczyć, korzystając z twierdzenia Pitagorasa. 

  

 

 

`x^2+x^2=8^2` 

`2x^2=64\ \ \ \ |:2` 

`x^2=32` 

`x=sqrt32=sqrt16*sqrt2=4sqrt2` 

 

 

Znamy już długości boków tego trójkąta. Środkowa to odcinek łączący wierzchołek ze środkiem przeciwległego boku. Środkowa poprowadzona z wierzchołka kąta prostego A jest prostopadła do boku BC.

Długość środkowej AE oznaczyliśmy jako y - możemy ją obliczyć korzystając z twierdzenia Pitagorasa. 

 

 

`y^2+4^2=(4sqrt2)^2` 

`y^2+16=16*2` 

`y^2+16=32\ \ \ |-16` 

`y^2=16` 

`y=4` 

 

Wiemy już, że środkowa wychodząca z wierzchołka A ma długość 4. Środkowe wychodzące z wierzchołków B i C będą miały jednakową długość, ponieważ trójkąt ABC jest równoramienny. 

Oznaczmy długość środkowej FC jako z. Długość środkowej FC obliczymy, korzystając z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta AFC.

  

 

`(4sqrt2)^2+(2sqrt2)^2=z^2` 

`16*2+4*2=z^2` 

`32+8=z^2` 

`z^2=40` 

`z=sqrt40=sqrt4*sqrt10=2sqrt10`