Metoda graficzna układu równań - matura-podstawowa - Baza Wiedzy - Odrabiamy.pl

Metoda graficzna układu równań - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Wyznaczanie wzoru funkcji

Rozwiązywanie układu dwóch równań liniowych za pomocą metody graficznej polega na narysowaniu dwóch wykresów funkcji liniowej i znalezienia ich punktu wspólnego. Dokładnie czym jest funkcja liniowa, możesz przeczytać w osobnym dziale. Przypomnijmy jedynie, że wzór ogólny na funkcję liniową to:

$y=ax+b$

Gdzie:

x, y – współrzędne

a, b – współczynniki (dowolne liczby rzeczywiste)

Zatem, żeby zastosować interpretację graficzną, potrzebujemy doprowadzić układ równań do postaci:

img01
Zatem naszym zadaniem głównym jest wyznaczenie y z obu wzorów. Pokażemy to teraz na przykładzie.
 

 • img02

  Robimy krok po kroku

  1. Przenieś y na lewą stronę (zamieniając znak), jeśli jest po lewej stronie to przejdź do kroku 2,

  2. Przenieś wszystko poza y na stronę prawą pamiętając o zmianie znaku,

  3. Podziel całe równanie przez liczbę stojącą przy y jeśli jest różna od 1

  4. Powtórz kroki 1-3 dla drugiego równania

  Zaczynamy, krok 1:

  img03
  y jest po lewej stronie w obu równaniach, więc przechodzimy do kroku 2.

  img04
  Jak widać $2x$ i $4x$ zostało przeniesione i zmieniliśmy im znak na $-2x$ i $-4x$

  Mamy już same y po lewej stronie, zatem krok 3:

  img05
  Dzielimy każdy składnik równania czyli liczby oddzielone +,- lub =

  img06
  Mamy już nasz y w obu równaniach

  img07
  Zróbmy drobną korektę (zamieńmy miejscami x z drugą liczbą)

  img08

Uzyskaliśmy w ten sposób dwa wzory funkcji, dzięki którym narysujemy dwa wykresy. Zanim jeszcze to zrobimy potrzebujemy wykonać tabelki.

Tabele funkcji

Aby narysować wykres dowolnej funkcji liniowej potrzebujemy dwóch dowolnych punktów, czyli musimy wybrać dowolny x i obliczyć dla niego y. Ważne przy wyborze x jest, aby jak najłatwiej policzyć y. np.

$y=4x-7$

możemy wybrać $x=0$, wtedy $y=-7$

czy $x=2$ wtedy $y=8-7=1$

Przejdźmy więc do naszego przykładu, przypominam, że ma on postać:

img08

Zajmijmy się pierwszym równaniem: $y=-x+3$

Rysujemy pierwszą tabelkę:

 
x 0 1
y    

0,1 to dwie dowolnie wybrane liczby

Teraz podstawiamy nasze x w $y=-x+3$

Dla ułatwienia pokażę ten proces na tabelce

x 0 1
y y=-0+3 y=-1+3

Zatem ostatecznie:

x 0 1
y 3 2

Zróbmy tak samo dla drugiego równania: $y=2x-3$ przy tych samych x

x 0 1
y $y=2×0-3$ $y=2×1-3$
x 0 1
y $-3$ $-1$

Mamy już nasze tabelki, więc możemy przejść do ostatecznego tworzenia wykresów.

Tworzenie wykresów

x 0 1
y 3 2

Tabelka x/y oznacza dwa punkty przez które będzie przechodzić funkcja liniowa.

Mamy punkty:

A(0;3)

B(1;2)
 

Kolejnym krokiem jest zaznaczenie ich na układzie współrzędnych i połączenie linią.

wykres1

Przejdźmy teraz do drugiej tabelki.

x 0 1
y -3 -1

Ponownie odczytujemy punkty i łączymy je linią:

C(0;-3)

D(1;-1)

wykres2

Teraz musimy nałożyć oba wykresy na siebie. Miejsce przecięcia obu prostych to rozwiązanie.

wykes-koncowy

Linie przecięły się punkcie o współrzędnych (2,1), z tego wynika, że $x=2$, $y=1$.

Uwaga!

 • Istnieją specjalne układy równań:
  - Tożsamościowe: Wykresy się pokrywają,
  - Sprzeczne: Wykresy się nigdy nie przetną.
 • Wynik metody graficznej możemy sprawdzić algebraicznie, czyli metodami przeciwnych współczynników lub podstawiania.
 • Jeśli wykresy nie są równoległe to znaczy, że zawsze gdzieś się przetną!
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Rozwiąż graficznie układ równań

uklad1

Część I - wyznaczmy y

Najpierw y na lewą stronę, a wszystko inne na prawą, (pamiętajmy o zmianie znaków)

uklad2

Teraz dzielimy przez to co stoi przy y

uklad3

I ostatecznie

uklad4 Przechodzimy do części drugiej - tabelki

Zacznijmy od I równania

$y=x/3+3$

Rozsądnie dobrać tutaj pod x będzie 0 oraz mianownik czyli 3:

 
x 0 3
y 3 4


Teraz drugie równanie:

$y=5/2 x+3$

Również polujemy na 0 i mianownik czyli 2.
 
x 0 2
y 3 8
Przechodzimy do części III, czyli rysowania wykresu.

Również zaznaczamy punkty i przeprowadzamy odpowiednie linie.

wynik-wykres

Widzimy, że wynik to $x=0$, $y=3$.

Zadanie 2.

Rozwiąż podany układ równań

auklad1

Zaczynamy od przeniesienia y na lewą stronę a reszty na prawą, zmieniając znak.

auklad2

I dzielimy przez to co stoi przy y

auklad3

Ostatecznie

auklad4

Teraz przechodzimy do tabelki:

Tutaj możemy użyć najprostszych czyli 0 i 1

I równanie

$y=-2x+1$

 
x 0 1
y 1 -1


I drugie

$y=x-2$
 
x 0 1
y -2 -1


Zatem wykres ostatecznie

wykres-wynik
Rozwiązanie to

$x=1$ oraz $y=-1$

Zadanie 3.

Rozwiąż graficznie układ równań:

buklad1

Zaczynamy od przeniesienia y na lewą stronę a reszty na prawą, zmieniając znak

buklad2

Przy y nie stoi żadna liczba, więc przechodzimy do części II (tabelka). Zaznaczam, że już tutaj widać, że będzie to układ sprzeczny.

Używamy najprostszych liczb do podstawienia pod x czyli 0 i 1.

Pierwsze równanie:

$y=x+1$

 
x 0 1
y 1 2


oraz drugie

$y=x-2$
 
x 0 1
y -2 -1


Przechodzimy do części III - rysowanie wykresu.

wynikowy

Wykresy są równoległe, z tego wynika, że układ jest sprzeczny

Spis treści

Rozwiązane zadania
Uzasadnij, że liczba ...

Wykonujemy mnożenie. {premium}

 

 

 

Oblicz x+|x|

 

{premium}

 

 

Najpierw musimy się zastanowić, czy x jest liczbą dodatnią czy ujemną. 

Zatem x jest liczbą ujemną, czyli:

 

 

 

Zatem x jest liczbą dodatnią, czyli:

 

Funkcję f określa wzór...

a)

 • Obliczamy miejsce zerowe funkcji f{premium} w przedziale (-oo, -2):

 

 

 

 • Obliczamy miejsce zerowe funkcji f w przedziale <-2, 4):

 

 

 • Obliczamy miejsce zerowe funkcji f w przedziale <4, +oo):

 

 

 

Wyznaczone miejsce zerowe nie należy do rozważanego przedziału. Oznacza to, że w przedziale <4, +oo) funkcja f nie ma miejsc zerowych.

Odp. Miejscami zerowymi funkcji f są liczby:  oraz 2.


b) Wykres funkcji f przecina oś OY dla argumentu ∈ <-2, 4), więc należy użyć drugiego wzoru funkcji.

 

Odp. Wykres funkcji f przecina oś OY w punkcie (0, -2).


c) Aby narysować wykres funkcji f, należy:

 • w przedziale (-oo, -2) narysować wykres funkcji y=-3/2x-7 [przechodzi od przez punkty (-4, -1) oraz (-2, -4)],
 • w przedziale <-2, 4) narysować wykres funkcji y=x-2 [przechodzi on przez punkty (-2, -4) oraz (4, 2)],
 • w przedziale <4, +oo) narysować wykres funkcji y=1/4x+1 [przechodzi on przez punkty (4, 2) oraz (8, 3)].

Wykres funkcji f:

Własności funkcji f:

 •  
 •  
 • Miejsca zerowe:  
 • Funkcja jest malejąca w przedziale  
 • Funkcja jest rosnąca w przedziale  
 • f(x)>0 dla  
 • f(x)<0 dla  
 • Wykres funkcji przecina oś Y w punkcie (0, -2).
 • Funkcja nie przyjmuje wartości największej.
 • Funkcja przyjmuje wartość najmniejszą dla argumentu x=-2. Najmniejsza wartość funkcji jest równa -4.
 • Funkcja nie jest różnowartościowa.
Przekrój walca płaszczyzną zawierającą ...

Przekrój walca ma kształt kwadratu. Przekątna (d) tego kwadratu ma długość 6√2. 

 

Obliczamy ile wynosi długość boku (a) tego kwadratu. 

czyli: {premium}

  

 


Przyjmijmy oznaczenia jak na poniższym rysunku. 

Średnica podstawy walca ma długość 6. 

Obliczamy ile wynosi długość promienia podstawy. 

 

Wysokość walca ma długość 6. 

 

Obliczamy ile wynosi objętość tego walca. 

 

 


Poprawna odpowiedź: B. 

Wykresy funkcji f i g mają wspólną oś...

a) Obliczamy pierwsze współrzędne wierzchołków funkcji f i g:{premium}

 

 

Wykresy funkcji f i g mają wspólną oś symetrii, więc:

 

 

 b) Obliczamy drugą współrzędną wierzchołka funkcji f:

 

Wierzchołkiem paraboli y=f(x) jest punkt (-3, -13).


Dla b=18 wzór funkcji g przyjmuje postać:

 

Obliczamy współrzędne wierzchołka funkcji g:

 

 

Wierzchołkiem paraboli y=g(x) jest punkt (-3, -22).

Uzasadnij, że suma długości środkowych...

Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku poniżej:{premium}


Założenie:

 

D, E, F - środki boków trójkąta


Teza:

 


Dowód:

Wiemy, że środkowe dowolnego trójkąta dzielą się w stosunku 2:1, licząc od wierzchołka.

Z warunku istnienia trójkąta dla trójkąta ADS:

 

Z warunku istnienia trójkąta dla trójkąta BES:

 

Z warunku istnienia trójkąta dla trójkąta CFS:

 

Dodajemy powyższe trzy nierówności stronami, równoważnie otrzymując:

 

 

 

 

 

Oblicz pole trójkąta ABC...

Pole policzymy ze wzoru:

{premium}  

gdzie a, b to długości boków a kąt   jest kątem zawartym między tymi bokami.

 

 

 

 

Zapisz bez użycia wartości bezwzględnej.

a) Oba wyrażenia pod wartością bezwzględną są dodatnie zatem możemy opuścić wartość bezwzględną:

{premium}  

 

b) Pierwsze wyrażenie pod wartością bezwzględną jest ujemne zatem opuszczamy wartość bezwzględną ze zmianą znaku, drugie pozostawiamy bez zmian podczas opuszczania wartości bezwzględnej:

  

 

c) Oba wyrażenia pod wartością bezwzględną są ujemne a więc, opuszczając wartość bezwzględną, zmieniamy znak wyrażenia:

 

Zaznacz na półpłaszczyźnie

Najpierw narysujemy wykres funkcji liniowej y=x-1. Narysujemy go przerywaną linią, ponieważ mamy silną nierówność (znak większości). 

Wyznaczmy współrzędne dwóch punktów, przez które przechodzi wykres funkcji y=x-1:

{premium}

 

Teraz wystarczy zaznaczyć odpowiednią część płaszczyzny. Wybierzmy jeden punkt i sprawdźmy, czy leży on po dobrej stronie:

Nierówność jest nieprawdziwa, więc należy zaznaczyć tą część płaszczyzny, w której nie leży punkt (2; 0).

 

 

 

 

Najpierw narysujemy wykres funkcji liniowej y=-2x+2. Narysujemy go przerywaną linią, ponieważ mamy silną nierówność (znak mniejszości). 

 

Wyznaczmy współrzędne dwóch punktów, przez które przechodzi wykres funkcji y=-2x+2:

 

Teraz wystarczy zaznaczyć odpowiednią część płaszczyzny. Wybierzmy jeden punkt i sprawdźmy, czy leży on po dobrej stronie:

Nierówność jest prawdziwa, więc należy zaznaczyć tę część płaszczyzny, w której leży punkt (0; 0). 

 

 

 

Najpierw narysujemy wykres funkcji liniowej y=-x+3. Narysujemy go ciągłą linią, ponieważ mamy słabą nierówność (znak "mniejsze lub równe"). 

 

Wyznaczmy współrzędne dwóch punktów, przez które przechodzi wykres funkcji y=-x+3:

 

 

  

Teraz wystarczy zaznaczyć odpowiednią część płaszczyzny. Wybierzmy jeden punkt i sprawdźmy, czy leży on po dobrej stronie:

Nierówność jest prawdziwa, więc należy zaznaczyć tę część płaszczyzny, w której leży punkt (0; 0). 

 

Zapisz w postaci przedziałów zbiory: ...

Do zbioru A należą liczby rzeczywiste, których kwadrat jest większy od -11. Kwadrat dowolnej liczby jest nieujemny, więc nierówność opisująca zbiór A jest prawdziwa dla dowolnej liczby rzeczywistej . Zatem

  {premium}


Rozwiązujemy nierówność opisującą zbiór B.

 

 

 

 

 

 

 


Czyli:

 


Mamy więc:

 


Zauważmy, że:

 

Do zbioru C należą liczby rzeczywiste, których odległość od liczby 1 jest mniejsza lub równa 3. Zatem