Logarytmy - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Skład logarytmu

Typowy logarytm wygląda następująco:

$$log_{2}8$$

gdzie:
$$2$$ to podstawa logarytmu
$$8$$ to liczba logarytmowa

Uwaga!

Jeżeli nie mamy określonej podstawy logarytmu to jest ona równa 10.

W przypadku tego logarytmu pytanie brzmi:
Do jakiej potęgi musimy podnieść liczbę 2, aby uzyskać liczbę 8?
No to wiemy bardzo łatwo, że to 3, więc

$$log_{2}8=3$$
 

Definicja logarytmu:

$$log_{a}b=c$$, gdzie $$a^c=b$$
 

Przykłady:

  • $$log_{3}1=0$$, bo $$3^0=1$$
  • $$log_{4}64=3$$ bo $$4^3=64$$
  • $$log_{5}{1}/{5}=-1$$ bo $$5^{-1}=1/5$$

Dziedzina logarytmu

Aby logarytm istniał musi on spełniać trzy podstawowe warunki.

Jeśli mamy logarytm w postaci:
$$log_ab=c$$
To a musi spełniać wymagania:

  • $$a≠1$$
  • $$a > 0$$
Z kolei wartość b:
  • $$b > 0$$

Jeśli natrafimy na jakiekolwiek równanie z logarytmem musimy o tym pamiętać!

Logarytm mnożenia

Możemy mnożyć liczby znajdujące się w liczbie logarytmowej, dzięki czemu rozbijemy go na dwa osobne. Z logarytmami jak z pierwiastkami, nie każdy da się policzyć, ale możemy je rozbić.

Wzór na dodawanie logarytmów:

$$log_{a}(b×c)=log_{a}b+log_{a}c$$
 

Przykład:

$$log_{2}6=$$

Niestety nie znajdziemy powyższego logarytmu, więc 6 musimy rozbić na mnożenie:

$$log_{2}(2×3)=$$

Zgodnie z wzorem, zamieniamy na dodawanie:

$$log_2(2×3)=log_2 2+log_2 3$$

Pierwszy z nich jest możliwy do obliczenia, zaś drugi musimy pozostawić

$$log_2 2+log_2 3=1+log_2 3$$, bo $$2^1=2$$ (stąd ta jedynka zamiast $$log_2 2$$)
 

Logarytm dzielenia

W tym przypadku wykonujemy wszystko podobnie jak w przypadku mnożenia logarytmów, jednak zamiast dodawania, jest odejmowanie.

Wzór na odejmowanie logarytmów:

$$log_{a}{b}/{c}=log_{a}b-log_{a}c$$
 

Przykład:

$$log_2{5}/{8}=$$

Zamieniamy dzielenie na odejmowanie dwóch logarytmów, tak jak we wzorze:

$$log_2{5}/{8}=log_2 5-log_2 8=log_2 5-3$$ Niestety nie możemy wyliczyć $$log_2 5$$, więc wynik pozostaje w formie $$log_2 5-3$$.
 

Logarytm potęgi

Zdarza się również, że liczba logarytmowa jest potęgą, np.: $$log_2 {4^3}$$. Wtedy wykładnik potęgi (w tym przypadku jest to 2) wyciągamy przed logarytm.

Wzór na logarytm potęgi:

$$log_a(b^n)=n×log_a b$$
 

Przykład:

$$log_2 5^4=$$

Po prostu wyciągamy wykładnik potęgi przed logarytm:

$$log_2 5^4= 4×log_2 5$$
 

Uwaga!

Dziedzinę sprawdzamy tylko wtedy, kiedy mamy w logarytmach niewiadome, jednakże warto wiedzieć czy nie mamy sprzeczności.
Wszystkie wzory z tego tematu znajdują się w karcie wzorów maturalnych.
Jeśli logarytm nie ma podstawy to znaczy, że to logarytm dziesiętny, wtedy $$a=10$$.
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Znajdź dziedzinę funkcji $$f(x)=log_x (x^2-16)$$.

Pamiętamy, zasady:
Jeśli mamy logarytm w postaci:

$$log_a b=c$$

To a musi spełniać wymagania:

$$a≠1$$

Oraz

$$a >0$$

Więc

$$x≠1$$

Oraz

$$x >0$$

Teraz b

$$b >0$$

$$x^2-16>0$$

Przenosimy

$$x^2 >16$$

I Pamiętamy o dwóch granicach

$$x > 4$$ lub $$x < -4$$

Zapisujemy całą dziedzinę

$$D=(4;∞)$$
 

Zadanie 2.

Oblicz:
$$log_5 5-log_5 125=$$

Po prostu podstawiamy:

$$log_5 5-log_5 125=1-3=-2$$

Ponieważ

$$5^1=5$$

$$5^3=125$$
 

Zadanie 3.

Oblicz:
$$2 log_{1/5} 125=$$

  $$2 log_{1/5} 125=2×(-3)=-6$$

Bo

$$({1/5})^{-3}=125$$

Spis treści

Rozwiązane zadania
Oblicz wartość wyrażenia dla ...

`x=-3/4\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ y=1/3` 

 

`"a)"\ (2x^2-4y)/(15xy)` 

`(2*(-3/4)^2-4*1/3)/(15*(-3/4)*1/3)=(strike2^1*9/strike16^8-4/3)/(15*(-strike3^1/4)*1/strike3^1)=(27/24-32/24)/(-15/4)=-5/24:(-15/4)=-strike5^1/strike24^6*(-strike4^1/strike15^3)=1/18` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`"b)"\ (15xy-2x^2)/(3y^2)`

` (15*(-3/4)*1/3-2*(-3/4)^2)/(3*(1/3)^2)=(-(strike45^15)/4*1/(strike3^1)-strike2^1*9/(strike16^8))/(strike3^1*1/(strike9^3))= (-15/4*1/1-9/8)/(1/3)=(-15/4-9/8)/(1/3)=(-30/8-9/8)/(1/3)=` 

`=(-39/8)/(1/3)=-39/8 *3=-117/8` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

 

`"c)"\ (2x+7y-xy)/(8x^2)`

` <br> `

`(strike2^1*(-3/strike4^2)+7*1/3-(-strike3^1/4)*1/strike3^1)/(8*(-3/4)^2)= ((-3/2)+7/3+1/4)/(strike8^1*9/(strike16^2))=(-18/12+28/12+3/12)/(9/2)=(13/12)/(9/2)=13/(strike12^6)*(strike2^1)/9=13/54 ` 

Górska kolejka linowa pierwszą część...

Rysunek poglądowy:

`sin 42^o = 625/x` 

`x = 625/(sin 42^o) approx 625/(0,6691) approx 934,09` 

 

`sin 26^o = 625/y` 

`y = 625/(sin26^o) approx 625/(0,4384) approx 1425,63` 

 

A więc długość trasy:

`x + y = 934,09+1425,63 = 2359,72 \ ["m"]` 

Miejsce zerowe funkcji f(x) jest równe

Miejsce zerowe funkcji to argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0. 

`sqrt2x+4=0\ \ \ \ |-4`

`sqrt2x=-4\ \ \ \ |:sqrt2`

`x=-4/sqrt2=(-4*sqrt2)/(sqrt2*sqrt2)=(-4sqrt2)/2=-2sqrt2\ \ \ \ \ \ odp.\ A`

Oblicz...

`(tg \ 23^o * tg \ 67^o - 2)/(sin^2 17^o + sin^2 73) = (1/(tg(90^o-23^o)) * tg \ 67^o - 2)/(sin^2 17^o + sin^2 (90^o - 17^o))= (1/(tg \ 67^o) * tg \ 67^o - 2)/(sin^2 17^o + cos^2 17)= (1-2)/1=-1` 

Dla jakiej wartości k

Należy pamiętać, że dowolna niezerowa liczba podniesiona do potęgi 0 daje jeden:

`a^0=1,\ \ \ \ ane0`

 

Musimy więc zapisać iloczyn liczb x oraz y jako potęgę pewnej liczby i przyrównać wykładnik do zera. 

 

`a)`

`x*y=(0,5)^-3*4*4^k=(1/2)^-3*4^(k+1)=2^3*(2^2)^(k+1)=2^3*2^(2(k+1))=2^3*2^(2k+2)=2^(3+2k+2)=2^(2k+5)`

 

`2k+5=0\ \ \ |-5`

`2k=-5\ \ \ |:2`

`k=-5/2`

 

 

 

`b)`

`x*y=16*4^-5*8^k=2^4*(2^2)^-5*(2^3)^k=2^4*2^-10*2^(3k)=2^(4+(-10)+3k)=2^(3k-6)`

 

`3k-6=0\ \ \|+6`

`3k=6\ \ \ |:3`

`k=2`

 

 

 

`c)`

`x*y=9^-6*27*1/3^k=(3^2)^-6*3^3*3^-k=3^-12*3^3*3^-k=3^(-12+3+(-k))=3^(-9-k)`

 

`-9-k=0\ \ \ |+9`

`-k=9\ \ \ |*(-1)`

`k=-9`

 

 

 

`d)`

`x*y=81^-6*27^4*27^k=(3^4)^-6*(3^3)^4*(3^3)^k=3^-24*3^12*3^(3k)=3^(-24+12+3k)=3^(3k-12)`

 

`3k-12=0\ \ \ |+12`

`3k=12\ \ \ \:3`

`k=4`

 

 

 

`e)`

`x*y=(sqrt2)^5*(sqrt8)^3*2^k=(sqrt2)^5*((sqrt2)^3)^3*((sqrt2)^2)^k=(sqrt2)^5*(sqrt2)^9*(sqrt2)^(2k)=(sqrt2)^(5+9+2k)=(sqrt2)^(2k+14)`

 

`2k+14=0\ \ \ |-14`

`2k=-14\ \ \ |:2`

`k=-7`

 

 

`f)`

`x*y=(2sqrt2)^-4*0,25^k=((sqrt2)^3)^-4*(1/4)^k=(sqrt2)^-12*4^-k=(sqrt2)^-12*(2^2)^-k=(sqrt2)^-12*2^(-2k)=`

`\ \ \ \ \ \ \ =(sqrt2)^-12*((sqrt2)^2)^(-2k)=(sqrt2)^-12*(sqrt2)^(-4k)=(sqrt2)^(-12-4k)`

 

`-12-4k=0\ \ \ |+12`

`-4k=12\ \ \ |:(-4)`

`k=-3`

     

Naszkicuj wykres funkcji f(x)=x^2

`a)`

Wystarczy przesunąć wykres funkcji f o 1 jednostkę w prawo. 

`g(x)=0\ \ \ dla\ \ \ x=1`

 

 

`b)`

Wystarczy przesunąć wykres funkcji f o 1 jednostkę w lewo. 

 

`g(x)=0\ \ \ dla\ \ \ x=-1`

 

 

`c)`

Wystarczy przesunąć wykres funkcji f o 2 jednostki w lewo. 

 

`g(x)=0\ \ \ dla\ \ \ x=-2`

 

Na rysunku przedstawiono szkic ...

`y=x^2-6x+9` 

`a)` 

`x^2-6x+9>0` 

`x in RR\\{3}` 

 

`b)` 

`x^2-6x+9>=0` 

`x in RR` 

 

`c)` 

`x^2-6x+9<0` 

`x in emptyset` 

 

`d)` 

`x^2-6x+9<=0` 

`x in {3}` 

 

Wyznacz współrzędne punktu przecięcia ...

`a)` 

`A=(0;0)` 

`B=(4;-4)` 

`C=(4;8)` 

`P-"punkt przecięcia symetralnych trójkąta"` 

 

`y_(AB)-"prosta zawierająca odcinek AB"` 

`s_(AB)-"symetralna odcinka AB"` 

`y_(AB)=ax+b` 

`0=0*a+b\ implies\ b=0` 

`4=-4a+b\ implies a=-1` 

`y_(AB)=-x` 

`S_(AB)-"środek odcinka AB"` 

`S_(AB)=(4/2;-4/2)=(2;-2)` 

`s_(AB)=x+t_1`  

`-2=2+t_1\ implies\ t_1=-4` 

`s_(AB)=x-4` 

 

`y_(AC)=ax+b` 

`0=0*a+b\ implies\ b=0` 

`8=4a+b\ implies\ a=2` 

`y_(AC)=2x` 

`S_(AC)=(4/2;8/2)=(2;4)` 

`s_(AC)=-1/2x+t_2`

`4=-1/2*2+t_2\ implies\ t_2=5` 

`s_(AC)=-1/2x+5`   

 

`{(y=x-4),(y=-1/2x+5):}`  

`x-4=-1/2x+5` 

`3/2x=9` 

`x=6` 

`y=x-4=6-4=2` 

`ul(P=(6;2)`  

`r=vec(AP)=sqrt(6^2+2^2)=sqrt40` 

`ul((x-6)^2+(y-2)^2=40`   

 

`b)`  

`A=(-2;-2)`  

`B=(6;-2)`  

`C=(2;6)`   

`P-"punkt przecięcia symetralnych trójkąta"`  

 

`y_(AB)-"prosta zawierająca odcinek AB"` 

`s_(AB)-"symetralna odcinka AB"`  

`y_(AB)=ax+b` 

`-2=-2a+b\ implies\2=2a-b`  

`-2=6a+b` 

Dodajmy równana do siebie.

`0=8a\ implies a=0` 

`b=-2-6a=-2`   

`y_(AB)=-2`  

`S_(AB)-"środek odcinka AB"` 

`S_(AB)=((-2+6)/2;(-2-2)/2)=(2;-2)` 

`s_(AB):x=t_1`   

`2=t_1\ implies\ t_1=2` 

`s_(AB):x=2`   

 

`y_(AC)=ax+b` 

`-2=-2a+b\ implies\2=2a-b`  

`6=2a+b` 

Dodajmy równania stronami.

`8=4a\ implies a=2` 

`b=6-2a=2` 

`y_(AC)=2x+2`   

`S_(AC)=((-2+2)/2;(6-2)/2)=(0;2)`  

`s_(AC)=-1/2x+t_2` 

`2=0+t_2\ implies\ t_2=2` 

`s_(AC)=-1/2x+2`    

 

`{(x=2),(-1/2x+2):}` 

`y=-1/2x+2=-1/2*2+2=1`  

`ul(P=(2;1)`  

`r=vec(AP)=sqrt((2+2)^2+(1+2)^2)=5`  

`ul((x-2)^2+(y-1)^2=25`   

Mając dany wykres funkcji...
  • Funkcja f

`Z_w = [-1,2]` 

 

Funkcja malejąca:

`x in [-3,-2]` 

Funkcja rosnąca:

`x in [-2,1]` 

Funkcja stała:

`x in [1,4]` 

 

 

  • Funkcja g

`Z_w = [-2,1]` 

 

Funkcja rosnąca:

`x in [-3,-2]` 

Funkcja malejąca:

`x in [-2,1]` 

Funkcja stała:

`x in [1,4]` 

Narysuj wykres funkcji...

`f(x) = sqrt(x^2)-x+2 = |x|-x+2` 

 

Stąd:

`f(x) = {(x-x+2 "," \ \ \ x in [0, oo)),(-x-x+2 "," \ \ \ x in (-oo, 0)):}` 

`f(x)={(2 "," \ \ \ x in [0, oo)),(-2x+2 "," \ \ \ x in (-oo, 0)):}` 

Wykres:

 

`f(x) geq 2 \ \ "dla" \ x in R`