Kombinatoryka - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Kombinatoryka

Zadaniem tego działu jest nauczenie tzw. Kombinacji czyli łączenia kilku elementów lub zdarzeń w taki sposób, aby wyczerpać wszystkie dostępne możliwości. Musimy więc przedstawić wszystkie ustawienia.

Wypisanie:
Metoda wypisanie polega na rozpisaniu wszystkich możliwych sytuacji i policzeniu ich. Jest skuteczna przy małych liczbach zdarzeń, jednakże niektóre zadania mogą nawet dobijać do 1000 ustawień i więcej, a wtedy sama rozpiska zajęłaby pół matury. Jednakże warto omówić tę metodę - czasem rozpisanie tylko części przypadków pozwala nam wpaść na poprawne rozwiązanie.

Przykład:
Ile jest liczb dwucyfrowych mniejszych od 30 podzielnych przez 3.
Wypisujemy każdą z tych liczb: 3,6,9,12,15,18,21,24,27 ma być mniejsze od 30, więc samo 30 się nie kwalifikuje. Mamy więc 9 takich liczb.
Jednakże tak jak wspominałem liczba ustawień musi być mała, na większe liczby pomoże reguła mnożenia.

Reguła Mnożenia:
Polega na podzieleniu zdarzeń na etapy, wykonujemy jeden z nich na kilka sposobów, a drugi również na kilka itd.
Czyli np.:
Pierwszy na 5 sposobów
Drugi na 4 sposoby
Więc wszystkie sytuacje przedstawimy na $$5*4=20$$ sposobów.

Przykład:
Ile jest liczb dwucyfrowych, w których obie cyfry są mniejsze od 4?
Dzielimy tu na etapy:
1. ustaw cyfry dziesiątek:
Możliwe cyfry dziesiątek to $$1,2,3,4$$ - 4 cyfry
2. ustaw cyfry jedności:
Możliwe cyfry dziesiątek to $$0,1,2,3,4$$ - 5 cyfr
Zatem takich liczb jest $$4×5=20$$

Reguła dodawania:
Stosujemy ją, jeśli musimy wybrać tylko jedną z kilku decyzji, czyli stosujemy „albo”, w przypadku mnożenia było to wymuszenie czyli „i” tutaj jest alternatywa.

Przykład:
Zamek szyfrowy jest strzeżony przez dwie wieże, jedna z nich jest zamknięta kodem dwucyfrowym nieparzystym, druga kodem dwucyfrowym parzystym. Wystarczy złamać kod na jednej wieży, aby wejść. Na ile sposobów możemy wejść do zamku?

Mamy tutaj jednocześnie regułę mnożenia i dodawania.
Najpierw mnożenia, wieża z kodem parzystym składa się z 2 cyfr.
Możliwe dziesiątki: $$2,4,6,8$$
Możliwe jedności: $$0,2,4,6,8$$
Zatem z reguły mnożenia kombinacji jest 5×4=20
Tak samo w wieży nieparzystej.
Możliwe dziesiątki: $$1,3,5,7,9$$
Możliwe jedności: $$1,3,5,7,9$$
Z reguły mnożenia kombinacji jest 5×5=25
Z racji, że mamy „albo” (ta wieża albo tamta) sumujemy nasze wyliczone kombinacje:
$$25+20=45$$
Uwaga: "albo" to alternatywa wykluczająca, co oznacza, że nie mogę przejść przez obie wieże naraz - to logiczne.
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Na ile sposobów możemy ustawić liczbę trzycyfrową tak, aby pierwsza cyfra była podzielna przez 2, druga przez 4, trzecia przez 8.

Sprawdzamy po kolei cyfry:
Setki: 2,4,6,8
Dziesiątki: 0,4,8
Jedności: 0,8
Zatem możemy ustawić na 4×3×2=24 sposoby

Zadanie 2.

Podczas egzaminu student może wybrać 4 pytania spośród 6 możliwych. Na ile sposobów może to zrobić?

Tutaj musimy pamiętać, że jeśli student wybierze już jedno pytanie, ma mniej możliwości niż wcześniej, zatem:

I pytanie: 6 sposobów (jest 6 pytań do wyboru)
II pytanie: 5 sposobów (wybrał jedno, zostało 5)
III pytanie: 4 sposoby (itd)
IV pytanie: 3 sposoby
Z reguły mnożenia: 6×5×4×3=360

Jednakże kolejność, które pytanie wybierze najpierw, które potem itd. nie ma tutaj znaczenia, zatem liczymy jeszcze dostępne ustawienia tych pytań, które wybrał. Ustawiamy:
I pytanie: 4 sposoby (może wybrać I pytanie jako pierwsze, drugie, trzecie albo czwarte)
II pytanie: 3 sposoby (na II pytanie zostały mu już tylko 3 miejsca)
III pytanie: 2 sposoby (itd)
IV pytanie: 1 sposób
4×3×2×1=24
Musimy w końcu podzielić nasze kombinacje: $${360}/{24}=15$$
Student może więc wybrać na 15 sposobów.

Uwaga dla ciekawskich: student wybrał cztery pytania, dwa zostały. Na ile sposobów można zostawić 2 pytania z 6? Z reguły mnożenia mam 6×5=30. Na ile sposobów można ustawić kolejność dwóch pytań? Na 2×1=2. Wtedy $$30/2=15$$. To nie przypadek, że wyszło to samo!

Zadanie 3.

Na ile sposobów można ustawić w kolejce 5 osób ?

Kolejność tutaj ma znaczenie, zatem robimy podobnie jak z pytaniami, tylko nie dzielimy przez liczbę ustawień (bo wyszłoby 1):

Ustawiona I osoba: 5 sposobów
Ustawiona II osoba: 4 sposoby
Ustawiona III osoba: 3 sposoby
Ustawiona IV osoba: 2 sposoby
Ustawiona V osoba: 1 sposób

Z reguły mnożenia: 5×4×3×2×1=120 sposobów

 

Spis treści

Rozwiązane zadania
Wyznacz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzy kwadraty, z których...

a) Znajdując parę wektorów równych pamiętajmy, że wektory przeciwne do nich też będą równe. 

Wektory o początku lub końcu w punkcie A:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wektory o początku lub końcu w punkcie F:

Pomijamy punkt A gdyż wyznaczyliśmy wszystkie wektory z nim wcześniej.

 

 

 

 

 

 

 

Wyznaczyliśmy wszystkie wektory równe, dla łatwiejszego zaobserwowania tego faktu wystarczy zasłonić sobie palcem punkty A i F i sprawdzić czy z pozostałych czterech punktów da się utworzyć parę wektorów równych.

 

 

b) Będziemy postępować analogicznie jak w podpunkcie a), z tym wyjątkiem, że będziemy szukać wektorów o tych samych kierunkach ale przeciwnych zwrotach.

 

Wektory o początku lub końcu w punkcie A:

 

 

 

 

 

 

 

 

Wektory o początku lub końcu w punkcie F:

Pomijamy punkt A gdyż wyznaczyliśmy wszystkie wektory z nim wcześniej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wektory o początku lub końcu w punkcie E:

Z pominięciem punktów A i F.

 

 

 

 

Wektory o początku lub końcu w punkcie B:

Z pomnięciem punktów A, F i E.

 

 

 

 

Pozostaje nam już ostatnia para wektorów przeciwnych:

 

 

 

c) Wektory o zgodnych zwrotach i różnych długościach mające początek lub koniec w punkcie A:

 

 

 

Wektory o zgodnych zwrotach i różnych długościach mające początek lub koniec w punkcie F:

 

 

 

 

d) Wektory o tej samej długości ale o różnych kierunkach mające początek lub koniec w punkcie A:

 

 

 

Wektor przeciwny do AF będzie tworzył pary z wektorami przeciwnymi do powyższych par:

 

 

 

 

 

 

 

Wektory o tej samej długości ale o różnych kierunkach mające początek lub koniec w punkcie F:

Z pominięciem punktu A

 

 

 

 

Wektory o tej samej długości ale o różnych kierunkach mające początek lub koniec w punkcie E:

Z pominięciem punktów A i F.

 

Wektory o tej samej długości ale o różnych kierunkach mające początek lub koniec w punkcie B:

Z pominięciem punktów A, F i E.

 

Rząd planuje podwyżkę podatku VAT na pewne

Cena produktu podwyższona o 23% ( o podatek) stanowi 123% ceny początkowej. Układamy proporcję, aby dowiedzieć się ile procent ceny początkowej stanowi cena podwyższona o inny podatek.

 

     

Jeśli dotychczasowy podatek wynosił 23%, to nowy podatek jest większy o 2 punkty procentowe

Naszkicuj wykres dowolnej funkcji

W każdym podpunkcie podajemy po dwa przykłady takich funkcji.

 

  

 

 

 

 

 

 

Doprowadź do postaci a√b

 {premium}

 

 

  

 

   

  

  

Dla jakich wartości parametru m...

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Odp.   


b)  

 

 

 

 

 

 

 

Odp.  

Wypisz kilka podzbiorów zbioru ...

a) Przykłady zbiorów skończonych:

Zbiór dzielników liczby 20: {1, 2, 4, 5, 10, 20}

Zbiór liczb całkowitych wiekszych od 3 i mniejszych od 10: {4, 5, 6, 7, 8}

Zbiór wielokrotności liczby 10, mniejszych od 60: {0, 10, 20, 30, 40, 50}

 

b) Przykłady zbiorów nieskończonych:

Zbiór liczb naturalnych parzystych: {2n:nN}

Zbiór liczb naturalnych nieparzystych: {2n+1:nN}

Zbiór wielokrotności liczby 5: {5n:nN}

Wyznacz współrzędne wektora ...

 

 

 

   

Określ, ile punktów wspólnych...

a) Skoro d>r

to znaczy, że prosta nie ma punktów wspólnych z okręgiem.{premium}

 

b) Skoro d=r

to znaczy, że prosta jest styczna do okręgu, zatem prosta i okrąg mają jeden punkt wspólny.

 

c) Skoro d<r

to znaczy, że prosta przecina okrąg w dwóch punktach.

 

d) Analogicznie jak w b), jeden punkt wspólny a prosta jest styczną.

Która z podanych liczb jest rozwinięciem