Graniastosłupy i ostrosłupy - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Graniastosłupy

Graniastosłupem nazywamy wielościan, w którym dwie ściany zwane podstawami są równoległymi wielokątami przystającymi, natomiast ściany boczne są równoległobokami.
Wysokość graniastosłupa to odcinek prostopadły do jego podstaw, którego końce zawierają się w płaszczyznach na których leżą te podstawy.

Typowe graniastosłupy:

img01

Graniastosłupy mogą być:
 
  • Proste - wtedy ich wszystkie ściany boczne to prostokąty, a podstawa to dowolny wielokąt
  • Prawidłowe - wtedy to graniastosłupy proste, które mają w podstawie wielokąt foremny (wszystkie boki równej długości) np. trójkąt równoboczny, kwadrat itp.

Typowym graniastosłupem prostym jest prostopadłościan - graniastosłup o podstawie prostokąta.

img02

d jest przekątną prostopadłościanu. Jak policzyć taką przekątną? Skorzystamy z tego, że w graniastosłupie prostym ściany są prostopadłe do podstaw, więc trójkąt zaznaczony na niebiesko jest prostokątny:

img03

Zatem kłania nam się twierdzenie Pitagorasa i to dwukrotnie, ponieważ musimy go użyć do d, ale także do przekątnej podstawy, nazwijmy ją $$e$$. Wtedy:
$$a^2+b^2=e^2$$ dla trójkąta o bokach $$a$$, $$b$$, $$e$$ (który jest prostokątny bo podstawa to prostokąt)
$$e^2+c^2=d^2$$ (dla niebieskiego trójkąta)

Wystarczy teraz podstawić $$e^2$$ z pierwszego równania do drugiego, żeby dostać:
$$a^2+b^2+c^2=d^2$$

Typowym graniastosłupem prawidłowym jest sześcian, czyli graniastosłup o podstawie kwadratu, którego wysokość jest równa krawędzi podstawy.

img04

Przekątną sześcianu liczymy identycznie jak w prostopadłościanie.

Przejdźmy teraz do Pola i Objętości.
 

Pole całkowite prostopadłościanu

Pole obejmuje całą powierzchnię, jaką da się zobaczyć zakładając, że możemy obracać graniastosłupem jak chcemy. To tak jakbyśmy wzięli kostkę do gry: obracając ją widzimy w sumie 6 ścianek. Tak samo pudełko, mające dno, wieczko i 4 boki - ponownie 6 ścian.

Musimy policzyć powierzchnię każdej z 6 części i sumować.
Ogólny wzór na pole powierzchni graniastosłupa:

$$P_c=2P_p+P_b$$

Gdzie $$P_p$$ to pole podstawy a $$P_b$$ powierzchni bocznej.

Przykład:

Oblicz pole prostopadłościanu o wymiarach podstawy $$a=7$$ , $$b=5$$ i wysokości $$c=10$$.

Narysujmy to sobie:

img05

Mamy wzór:

$$P_c=2P_p+P_b$$

Podstawą jest prostokąt o wymiarach $$7x5$$, więc $$P_p=7×5=35$$

$$P_c=2×35+P_b=70+P_b$$

Obliczyliśmy już dwie ściany, bo pomnożyliśmy podstawę razy dwa.

Zostały nam 4 ściany czyli $$P_b$$

4 ściany tworzą prostokąty, wysokość zostaje taka sama, ale podstawa się zmienia - są to prostokąty o wymiarach:

$$7×10$$,

$$5×10$$,

$$7×10$$,

$$5×10$$

No to sumujemy te pola!

$$P_b=2×7×10+2×5×10=140+100=240$$

Pozostaje obliczyć pole całkowite:

$$P_c=2P_p+P_b=70+240=310$$
 

Objętność prostopadłościanu

wzór ogólny na objętość prostopadłościanu to:

$$V=P_p×H$$

Przykład:

Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, o podstawie równej $$a=3$$ oraz wysokości graniastosłupa równej $$h=5$$.

Rysunek:

img06

Bierzemy wzór na objętość:

$$V=P_p×H$$

Wysokość już mamy, jedyną trudność stanowi znalezienia $$P_p$$

$$P_p={a^2 √3}/4$$ - wzór na pole trójkąta równobocznego, który jest w podstawie

Podstawiamy:

$$P_p={3^2 √3}/4={9√3}/4$$ Pozostaje policzyć objętość $$V={9√3}/4×5={45√3}/4$$
 

Ostrosłup

Ostrosłupem nazywamy taki wielościan, którego jedna ściana jest dowolnym wielokątem (podstawa), a pozostałe ściany (ściany boczne) są trójkątami o wspólnym wierzchołku.

img07
 

Ostrosłupy również mogą być:

  • proste - wtedy każda krawędź boczna jest równej długości,
  • prawidłowe - wtedy podstawą jest wielokąt foremny, a jego spodek wysokości pokrywa się ze środkiem okręgu opisanego na jego podstawie. Tak jak wcześniej, wszystkie ostrosłupy prawidłowe są proste (ale nie odwrotnie).

Wysokością ostrosłupa nazywamy najkrótszy odcinek, łączący wierzchołek z płaszczyzną podstawy. Na czerwono został oznaczony kąt nachylenia krawędzi ściany do podstawy.

img08
 

Pole całkowite ostrosłupa

Wzór na pole całkowite dowolnego ostrosłupa:

$$P_c=P_p+P_b$$

$$P_p$$ - pole podstawy

$$P_b$$ - pole boczne (czyli pole wszystkich trójkątnych ścian)

Przykład:

Oblicz pole ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy $$a=6$$ i krawędzi bocznej $$l=5$$.

Zacznijmy od rysunku:

img09

Pole podstawy to pole kwadratu o boku 6cm, zatem:

$$P_p=6×6=36$$

Jednakże do powierzchni bocznej potrzeba nam wysokości trójkąta (ściany bocznej).

Ściana boczna w każdym ostrosłupie jest trójkątem równoramiennym.

img11
Zatem wysokość podzieli podstawę na pół ($$a/2=3$$):

img12
Więc możemy użyć twierdzenia Pitagorasa:

$$(a/2)^2+h^2=c^2$$

$$3^2+h^2=5^2$$

$$9+h^2=25$$

$$h^2=16$$

$$h=4$$

$$h$$ jest naszą wysokością

Pole powierzchni bocznej $$P_b$$ to 4 pola tego samego trójkąta ($$P_t$$).

$$P_t=1/2×a×h=1/2×6×4=12$$

Liczymy powierzchnie boczną

$$P_b=4P_t=4×12=48$$

No to pole całkowite:

$$P_c=P_p+P_b$$

$$P_c=36+48=84$$
 

Objętość ostrosłupa

Wzór na objętość ostrosłupa:

$$V=1/3 P_p×H$$

Pole podstawy będzie zazwyczaj łatwe do policzenia, gorzej z wysokością, będziemy stosować metody o których wspominałem przy kącie nachylenia (trzeba znaleźć trójkąt, którego jednym z boków jest wysokość ostrosłupa).

Przykład:

Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy a=2√2 oraz krawędzi ściany nachylonej do podstawy pod kątem $$60°$$.

Rysunek:

img13
Teraz potrzebujemy połowy przekątnej kwadratu (podstawy):

Wzór na przekątną kwadratu o boku a to:

$$a√2$$

Zatem:

$$a√2=2√2×√2=2×2=4$$

Nasza przekątna ma długość 4, połowa to 2.

img14
Możemy teraz skorzystać z własności trójkąta w celu policzenia wysokości:

img15

Zatem nasza wysokość to:

$$H=2√3$$

A ostatecznie objętość:

$$V=1/3 P_p×H=1/3 (2√2)^2×2√3=1/3×8×2√3={16√3}/3$$
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzie podstawy $$a=2cm$$, zaś kąt nachylenia krawędzi ściany bocznej do podstawy wynosi 60°.

Rysunek:

rys1

Ostrosłup jest prawidłowy, więc sześciokąt w podstawie jest foremny:
rys3
Sześciokąt foremny składa się z 6 trójkątów równobocznych o wspólnym wierzchołku, co widać na rysunku (wystarczy poprowadzić 3 główne przekątne i sprawdzić, że wszystkie kąty to $$60^o$$):
rys4
Dlatego jasnoniebieski odcinek na rysunku poniżej ma taką samą długość co krawędź podstawy, czyli 2.
rys1
Wysokość możemy więc szybko policzyć szybko z własności trójkąta o kątach 90,60,30

rys2
Zatem nasza wysokość to:
$$H=2√3$$

Aby policzyć polę podstawy, jeszcze raz przeprowadźmy jej trzy główne przekątne:

rys4

Mamy 6 trójkątów równobocznych i znamy wzór na pole trójkąta równobocznego: $$P_t={a^2 √3}/4$$

Zatem: $$P_p=6×P_t=6×{a^2 √3}/4=6×{2^2 √3}/4=6×{4√3)}/4$$

$$P_p=6×{4√3}/4=6√3$$

Mamy pole podstawy i wysokość, więc możemy wreszcie policzyć objętość:

$$V=1/3 P_p×H=1/3×6√3×2√3$$

$$V=1/3×12×3=12$$
 

Zadanie 2.

Oblicz pole całkowite sześcianu o przekątnej $$d=8$$.

Rysunek:

rys5
Do policzenia objętości potrzebujemy tylko boku a.

Mamy jedynie przekątną, przypomnijmy sobie jak powstała:

rys6
Zatem musimy użyć twierdzenia Pitagorasa. Wiemy, że wzór na przekątną kwadratu to:

$$b=a√2$$. Więc:

$$a^2+b^2=c^2$$

$$a^2+(a√2)^2=8^2$$

$$a^2+2a^2=8^2$$

$$3a^2=64$$ $$|:3$$

$$a^2={64}/3$$

$$a=8/{√3}$$

I usuwamy niewymierność:

$$a={8√3}/3$$

Pozostaje nam obliczyć pole.

W sześcianie pole składa się z 6 takich samych kwadratów, więc:

$$P_c=6×a^2$$

$$P_c=6×{ {8√3}/3}^2$$

$$P_c=6×{ 64×3}/9=128$$
 

 

Spis treści

Rozwiązane zadania
Zużycie preparatu do chlorowania wody w basenie

`150\ hl\ "wody"\ \ \ -\ \ \ 27\ g\ "środka"`

`250\ hl\ "wody"\ \ \ -\ \ \ x`

 

Wiemy, że zużycie preparatu do chlorowania wody w basenie jest wprost proporcjonalne do ilości wody wypełniającej basen, co oznacza, że iloraz ilości wody wypełniającej basen do ilości preparatu do chlorowania jest stały:

`150/27=250/x`

`150x=250*27\ \ \ |:3`

`50x=250*9\ \ \ \|:50`

`x=5*9=45`

 

Odp.W basenie trzeba rozpuścić 45 g tego środka. 

Oblicz. Odpowiedź podaj w notacji wykładniczej

`a)\ 0,00000008*2,5=` `8*10^-8*2,5=` `8*2,5*10^-8=` 

`\ \ \ =20*10^-8=2*10*10^-8=2*10^-7` 

 

`b)\ 400\ 000\ 000:0,02=` `40\ 000\ 000\ 000:2=` 

`\ \ \ =4*10^10:2=4:2*10^10=2*10^10`   

 

`c)\ 10\ 240:0,00000032=` `(1024*10):(32*10^-8)=` 

`\ \ \ =(1024*10)/(32*10^-8)=1024/32*10/10^-8=` 

`\ \ \ =32*10^(1-(-8))=32*10^(1+8)=32*10^9=` 

`\ \ \ =3,2*10*10^9=3,2*10^10` 

Wyrażenie 3 logx-6logy

`3logx-6logy=logx^3-logy^6="log"x^3/y^6 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ odp.\ D`     

 

O ile procent liczba x jest większa od liczby y

 

Przykład O ile procent liczba x jest większa od liczby y O ile procent liczba y jest mniejsza od liczby x
`a`  `(32-20)/20=12/20=6/10=60%`  `(32-20)/32=12/32=3/8=3/8*100%=300/8%=37,5%` 
`b`  `(60-48)/48=12/48=1/4=25%`  `(60-48)/60=12/60=1/5=20/100=20%` 
`c`  `(8-6)/6=2/6=1/3=100/3%=33 1/3%`   `(8-6)/8=2/8=1/4=25/100=25%` 
`d`  `(2,4-0,6)/(0,6)=(1,8)/(0,6)=3=300/100=300%`  `(2,4-0,6)/(2,4)=(1,8)/(2,4)=18/24=3/4=75%` 
`e`  `(22-4,4)/(4,4)=(17,6)/(4,4)=176/44=44/11=4=400%`  `(22-4,4)/22=(17,6)/22=176/220=16/20=8/10=80%` 
`f`  `(80-25)/25=55/25=11/5=22/10=220%`  `(80-25)/80=55/80=55/80*100%=550/8%=68 3/4%` 

 

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji ...

 

`f:[-6;6]->RR ` 

`g(x)=||f(x)|-3|-1` 

Narysujmy wykres funkcji g.

Wykres funkcji g ma 6 punktów wspólnych z osią OX.

Narysuj obraz ...

`a)` 

`A=(-4;-2)` 

`B=(-1;3)` 

`vecu=[5;-1]` 

`A_1=(-4+5;-2-1)=(1;-3)` 

`B_1=(-1+5;3-1)=(4;2)` 

 

`b)` 

`A=(3;-1)` 

`B=(5;4)` 

`vecu=[-4;-2]`   

`A_1=(-1;-3)` 

`B_1=(1;2)` 

 

`c)`  

`A=(-3;1)` 

`B=(1;-2)` 

`vecu=[0;3]` 

`A_1=(-3;4)` 

`B_1=(1;1)` 

 

`d)` 

`A=(5;-1)` 

`B=(3;4)` 

`vecu=[-4;0]` 

`A_1=(1;-1)` 

`B_1=(-1;4)` 

Uporządkuj rosnąco liczby: (2 ½)³, (-1 2/3)⁴

Upraszczamy liczby:

`(2 1/2)^3=(5/2)^3=125/8=15 5/8`

`(- 1 2/3)^4=(-5/3)^4= 625/81= 7 58/81`

`(3,97)^0=1`

`(-3/11)^(-2)=(-11/3)^2=121/9=13 4/9`

`(3 3/4)^(-1)= (15/4)^(-1)=4/15`

 

 

`4/15<1<7 58/81 <13 4/9< 15 5/8`

`(3 3/4)^(-1)<(3,97)^0<(- 1 2/3)^4<(-3/11)^(-2)<(2 1/2)^3`

Która spośród liczb

Kreska ułamkowa oznacza dzielenie. Nie można dzielić przez zero, dlatego należy "wyrzucić" z dziedziny te punkty, dla których mianownik się zeruje. 

 

`a)`

`x+2ne0\ \ \ |-2`

`xne-2`

`D=RR\\{-2}`

 

Do dziedziny funkcji należą liczby 0 i 2. 

 

 

`b)`

`4-2xne0\ \ \ |-4`

`-2xne-4\ \ \ |:(-2)`

`xne2`

`D=RR\\{2}`

 

Do dziedziny funkcji należą liczby 0 i -2. 

 

 

`c)`

`x^2-2xne0`

`x(x-2)ne0`

`xne0\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "i"\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x-2ne0\ \ \ |+2`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ xne2`

`D=RR\\{0,\ 2}`

 

 

Do dziedziny funkcji należy liczba -2.

 

 

`d)`

`x^2-4ne0\ \ \ |+4`

`x^2ne4`

`xne2\ \ \ \ \ \ "i"\ \ \ \ \ \ xne-2`

`D=RR\\{-2,\ 2}`

 

Do dziedziny funkcji należy liczba 0.    

Wskaż miejsce zerowe funkcji f.

Wyznaczamy miejsce zerowe funkcji  `f:` 

`f(x)=0` 

`12x+3=0` 

`12x=-3\ "/":12` 

`x=-1/4` 

Prawidłowa odpowiedź to `"B."`      

Ile wynosi tangens kąta...

Duży trójkąt jest równoboczny, jego bok ma długość 1. Długość wysokości w trójkącie równobocznym wynosi:

`h = (1*sqrt3)/2 = sqrt3/2` 

Trójkąt środkowy jest równoramienny a więc wysokość podzieli podstawę na dwie równe części o długości 1/6 każda. Tangens wynosi:

`tg \ alpha = h/(1/6) = sqrt3/2 * 6 = 3sqrt3` 

Odpowiedź B