Ciągi - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Ciągi

W tym dziale zajmiemy się ciągami liczbowymi. Zacznijmy od tego czym jest ciąg liczbowy. Są to ponumerowane liczby, które dzięki ponumerowaniu są w jakimś ściśle określonym szyku (mówiąc łopatologicznie jest to "liczba po liczbie": pierwsza liczba, druga liczba, trzecia liczba...). Uwaga: numerami są liczby naturalne, czyli 0,1,2,3...

Przykłady ciągów:
 
  • $$5,12,14,-5,1$$
  • $$1,1,1,1,1,1,1$$
  • $$-1,0,1,2,3,4,5$$

Każdy wyraz ciągu ma swój numer: Pierwszy, piąty, dwudziesty...
Oznaczamy to zazwyczaj tak: $$a_1$$ , $$a_5$$, $$a_{20}$$.

Ciągi można określić wzorami ogólnymi, pozwalającymi nam wyznaczyć wartość dowolnego wyrazu ciągu: szóstego, dziesiątego czy trzydziestego. Widzicie już podobieństwo do funkcji? Jeśli tak, to dobrze, bo każdy ciąg liczbowy jest funkcją! Jej dziedziną jest pewien podzbiór liczb naturalnych, a zbiorem wartości pewien podzbiór liczb rzeczywistych. Argumenty takiej funkcji, jaką jest ciąg, oznaczamy przez n.

Przykładowy wzór ogólny ciągu:

$$a_n=n+5$$

gdzie n to numer wyrazu, którego szukamy, zatem:

$$a_2=2+5=7$$

$$a_2=7$$

$$a_6=6+5=11$$

i tak dalej...

a z kolei jeśli:

$$a_n=5$$

to:

$$a_3=5$$

$$a_8=5$$

i tak dalej...

Zatem kluczowe dla tego działu jest nasze podstawianie: pod $$n$$ wstawiamy numer szukanego wyrazu i wyznaczamy ten wyraz korzystając ze wzoru ogólnego.

Przykład:

Dla podanego ciągu $$a_n=n^2+5n-3$$ znajdź czwarty i piąty wyraz.

Zatem podstawiamy $$n=4$$ oraz $$n=5$$.

$$a_n=n^2+5n-3$$

$$a_4=4^2+5×4-3=16+20-3=33$$

$$a_5=5^2+5×5-3=25+25-3=47$$
 

Uwaga!

Wyrazy ciągu to nie tylko liczby naturalne, mogą się pojawić ułamki lub pierwiastki. Numery kolejnych wyrazów to liczby naturalne, więc nie mogą być ujemne, ułamkowe ani niewymierne.
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Znajdź szósty wyraz ciągu $$a_n=n^3-n^2+n-1$$.

Tutaj zrobimy naszą metodę podmiany czyli po prostu $$n=6$$

$$a_6= 6^3-6^2+6-1=216-36+6-1=180+5=185$$

Szóstym wyrazem jest 185.
 

Zadanie 2.

Znajdź sumę dwu-krotności trzeciego i trzykrotności piątego wyrazu ciągu $$a_n=|(n-3)(n+3)|$$.

Znajdźmy najpierw pojedynczo wyrazy trzeci i piąty.

Metoda podstawiania.

Najpierw trzeci:

$$a_n=|(n-3)(n+3)|$$

$$a_3=|(3-3)(3+3)|$$

$$a_3=|0×6|=0$$

a teraz piąty:

$$a_n=|(n-3)(n+3)| $$

$$a_5=|(5-3)(5+3)| $$

$$a_5=|2×8|=16 $$

Teraz czym jest dwu-krotność, po prostu podwojeniem, więc $$2×a_3$$

Trzykrotność to potrojenie, więc $$3×a_5$$

Suma obu rezultatów:

$$2×a_3+3×a_5=2×0+3×16=48$$

Zadanie 3.

Wskaż który wyraz ciągu $$a_n={(n-5)}^2$$ ma wartość 4.

Tutaj mamy działanie zupełnie odwrotne, musimy znaleźć takie n dla którego równanie to 4.

Czyli:

$$a_n={(n-5)}^2$$

$$4={(n-5)}^2$$

Musimy rozbić wzór skróconego mnożenia

$$4=n^2-10n+25$$

Zatem:

$$n^2-10n+25-4=0$$

$$n^2-10n+21=0$$

Mamy teraz nic innego jak równanie kwadratowe

Wyznaczmy więc punkty

$$a=1$$

$$b=-10$$

$$c=21$$

Obliczmy deltę:

$$∆=b^2-4ac$$

$$∆=(-10)^2-4×1×21$$

$$∆=100-84$$

$$∆=16$$

Obliczmy pierwiastek:

$$√{∆}=√{16}=4$$


No i teraz nasze rozwiązania:

$$n_1={-b+√{∆} }/{2a}$$

$$n_1={-(-10)+4)/2={14}/2=7$$

$$n_2={-b-√{∆} }/{2a}$$

$$n_2={-(-10)-4}/2=6/2=3$$

Zatem wyraz ciągu jest równy 4 dla $$n=3$$ i $$n=7$$.

Ciekawostka: to zadanie dało się zrobić dużo prościej, zaczynając od równania

$$4={(n-5)}^2$$

Zamiast używać wzoru skróconego mnożenia można wziąć pierwiastek z obu stron (są dodatnie, więc nikt nam nie zabroni):
2=|n-5|
Daje to dwa rozwiązania:
Pierwsze:
$$2=n-5$$
$$7=n$$

Drugie:
$$2=5-n$$
$$2+n=5$$
$$n=3$$

Spis treści

Rozwiązane zadania
Uzasadnij, że proste...

Doprowadźmy obie funkcje do postaci kierunkowej.

`3x-y-1=0 \ \ \ , \ \ \ 2y=6x+4` 

`y = 3x-1 \ \ \ , \ \ \ y = 3x+2` 

Wykresy funkcji liniowych są równoległe jeżeli funkcje mają takie same współczynniki kierunkowe. Współczynniki kierunkowe obu funkcji są równe 3 a więc funkcje są równoległe.

 

Wybierzmy dowolny punkt należący do drugiej prostej (O współrzędnych całkowitych dla łatwości obliczeń).

 

`f(x)=3x+2` 

`f(1) = 3+2 = 5` 

`P = (1,5)` 

 

Mając prostą w postaci ogólnej o współczynnikach A, B, C  oraz punkt P=(x,y) możemy obliczyć odległość tego punktu od prostej ze wzoru:

`d = (|Ax+By+C|)/(sqrt(A^2+B^2))` 

 

Pierwsza funkcję liniową mamy zapisaną w postaci ogólnej:

`3x-y-1=0` 

Współczynniki to:

`{(A=3),(B=-1),(C=-1):}` 

 

oraz punkt należący do drugiej funkcji liniowej:

`P = (1,5)` 

 

`d = (|3*1-1*5-1|)/(sqrt(3^2 + (-1)^2)) = (|3-5-1|)/(sqrt(9+1)) = (|-3|)/sqrt10 = (3sqrt10)/10` 

 

Proste przedstawione na rysunku ...

`k:\ y=3/4x` 

 

`l_1:y=3/4x+4` 

`l_2:\ y=3/4x+1` 

`l_3:\ y=3/4x-2` 

Wykonaj mnożenie

`a)\ (a^2+b)(x-y)=a^2(x-y)+b(x-y)=`  

`\ \ \ =a^2x-a^2y+bx-by` 

 

`b)\ (a-b)(x^2+y^2)=a(x^2+y^2)-b(x^2+y^2)=` 

`\ \ \ =ax^2+ay^2-bx^2-by^2` 

 

`c)\ (-a^2+b)(x^2-y)=`  `-a^2(x^2-y)+b(x^2-y)=` 

`\ \ \ =-a^2x^2+a^2y+bx^2-by` 

 

`d)\ (n^4+2)(m^2+3)=` `n^4(m^2+3)+2(m^2+3)=` 

`\ \ \ =m^2n^4+3n^4+2m^2+6` 

 

`e)\ (n^3-4)(m^3-6)=` `n^3(m^3-6)-4(m^3-6)=` 

`\ \ \ =n^3m^3-6n^3-4m^3+24` 

 

`f)\ (-2n^2+1)(3m^4-2)=` `-2n^2(3m^4-2)+1(3m^4-2)=` 

`\ \ \ =-6m^4n^2+4n^2+3m^4-2` 

 

`g)\ (x^2+3)(a-2b+c)=` `x^2(a-2b+c)+3(a-2b+c)=` 

`\ \ \ =ax^2-2bx^2+cx^2+3a-6b+3c` 

 

`h)\ (y-3)(2a-b^2+4c)=` `y(2a-b^2+4c)-3(2a-b^2+4c)=`   

`\ \ \ =2ay-b^2y+4cy-6a+3b^2-12c` 

 

`i)\ (a^3+b-2c)(x^2-y)=` `(a^3+b-2c)*x^2+(a^3+b-2c)*(-y)=` 

`\ \ \ =a^3x^2+bx^2-2cx^2-a^3y-by+2cy` 

Bok AB trójkąta ABC...

Rysunek:

Wiemy, że:

`1/2stackrel(->)(AB) = stackrel(->)(ML)` 

Bo:

`stackrel(->)(AB) = stackrel(->)(AC) + stackrel(->)(CB) \ \ \ |:2` 

`1/2 stackrel(->)(AB) = 1/2 stackrel(->)(AC) + 1/2 stackrel(->)(CB)` 

`1/2 stackrel(->)(AB) = stackrel(->)(MC) + stackrel(->)(CL) = stackrel(->)(ML)` 

Analogicznie można pokazać:

`1/2 stackrel(->)(BC) = stackrel(->)(KM)` 

 

`1/2 stackrel(->)(AC) = stackrel(->)(KL)` 

 

 

`a) \ stackrel(->)(u) = stackrel(->)(KL) + stackrel(->)(KA) - stackrel(->)(MC) =` 

Wskazówka:

`stackrel(->)(KL) = stackrel(->)(MC)`  

 

`=stackrel(->)(MC) + stackrel(->)(KA) - stackrel(->)(MC) = stackrel(->)(KA)` 

Długość wektora KA to:

`| stackrel(->)(KA) | = c/2` 

`stackrel(->)(u) = c/2` 

 

 

 

`b) \ stackrel(->)(u) = stackrel(->)(KB) + stackrel(->)(LC) + stackrel(->)(MA)=` 

Zauważmy, że:

`stackrel(->)(LC) = stackrel(->)(KM)` 

`stackrel(->)(MA)= stackrel(->)(LK)` 

 

`= stackrel(->)(KB) + stackrel(->)(KM) + stackrel(->)(LK) = stackrel(->)(KB) + stackrel(->)(LK) + stackrel(->)(KM)=` 

Wskazówka:

`stackrel(->)(LK) + stackrel(->)(KM) = stackrel(->)(LM)` 

Natomiast:

`stackrel(->)(LM) = stackrel(->)(BK)` 

 

`= stackrel(->)(KB) + stackrel(->)(BK) = stackrel(->)(0)` 

 

Długość wektora zerowego wynosi 0, a więc:

`| stackrel(->)(u) |= 0` 

Dla jakich wartości parametru p

Wartość bezwzględna przyjmuje wyłącznie wartości nieujemne. Równanie nie będzie mieć rozwiązania, jeśli po prawej stronie znajdzie się liczba ujemna:

`5+m<0\ \ \ |-5` 

`m<-5` 

`ul(ul(m in(-infty;\ -5)))` 

 

Woda morska zawiera 5% soli

Oznaczmy potrzebną ilość wody jako x.

`5%*x=20`

`0,05*x=20\ \ \ |:0,05`

`x=20:0,05=2000:5=400`

Rozwiąż układ równań metodą podstawiania ...

`a)`

`{(6x+y=13\ \ \ \ |-6x), (4x-y=1):}`

`{(y=13-6x), (4x-(13-6x)=1):}`

`{(y=13-6x), (4x-13+6x=1):}`

`{(y=13-6x), (10x-13=1\ \ \ \ |+13):}`

`{(y=13-6x), (10x=14\ \ \ \ |:10):}`

`{(y=13-6x), (x=1.4):}`

`{(y=13-6*1.4=13-8.4=4.6), (x=1.4):}`

 

 

 

`b)`

`{(7x-2y=9), (2x-y=3\ \ \ |-2x):}`

`{(7x-2y=9), (-y=3-2x\ \ \ |*(-1)):}`

`{(7x-2y=9), (y=2x-3):}`

`{(7x-2(2x-3)=9), (y=2x-3):}`

`{(7x-4x+6=9), (y=2x-3):}`

`{(3x+6=9\ \ \ |-6), (y=2x-3):}`

`{(3x=3\ \ \ |:3), (y=2x-3):}`

`{(x=1), (y=2*1-3=2-3=-1):}`

 

 

`c)`

`{(4x+y=3\ \ \ |-4x), (7x-3y=10):}`

`{(y=3-4x), (7x-3(3-4x)=10):}`

`{(y=3-4x) ,(7x-9+12x=10):}`

`{(y=3-4x), (19x-9=10\ \ \ |+9) :}`

`{(y=3-4x), (19x=19\ \ \ |:19):}`

`{(y=3-4x), (x=1):}`

`{(y=3-4*1=3-4=-1), (x=1):}`

Zaznacz liczby parzyste

Jeśli liczbę da się zapisać w postaci: 

`2*("coś")`

gdzie "coś" jest liczbą naturalną, to jest to liczba parzysta. 

Jeśli natomiast liczbę da się zapisać jako:

`2*("coś")+1`

to jest to liczba nieparzysta.

 

Liczby a i b już są w takiej postaci, zajmijmy sie następnymi liczbami:

`c=2n+3=2n+2+1=2(n+1)+1`

`d=4n+2=2(2n+1)`

`e=4n+3=4n+2+1=2(2n+1)+1`

`g=(4n-1)-(2n-3)=4n-1-2n+3=2n+2=2(n+1)`

`h=(4n-1)-2(n-3)=4n-1-2n+6=2n+5=2n+4+1=2(n+2)+1`

 

 

Możemy teraz rozwiązać zadanie:

`ul(a=2n)\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ul(ul(c=2n+3))\ \ \ \ \ \ ul(ul(e=4n+3))\ \ \ \ \ \ \ ul(g=(4n-1)-(2n-3))`

`ul(ul(b=2n+1))\ \ \ \ \ ul(d=4n+2)\ \ \ \ \ ul(f=2(2n+1))\ \ \ \ \ ul(ul(h=(4n-1)-2(n-3)))`

Wyznacz miary kątów

`a)` 

`x=180^o-116^o=64^o` 

`|angleKRS|=90^o\ \ \ =>\ \ \ v=90^o-50^o=40^o` 

`DeltaLSR:\ \ \ z=180^o-(90^o +40^o)=180^o-130^o=50^o` 

`DeltaKLR:\ \ y=180^o-(50^o +64^o)=180^o-114^o=66^o` 

 

 

`b)` 

 

   

Miara szukanego kąta to miara kąta RPK. 

`|angleRPK|=180^o-64^o-(50^o +40^o)=` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ =` `116^o-90^o=ul(ul(26^o))`     

Wyznacz zbiory A, B

`A={1,\ 4,\ 5,\ 7,\ 9}`

`B={6,\ 7,\ 8,\ 9}`

`A\\B={1,\ 4,\ 5}`