Ciąg arytmetyczny - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Ciąg arytmetyczny i jego suma

W tym temacie przekażemy Wam niezbędne informacje, w jaki sposób sprawdzić ile wynosi dowolny wyraz (piąty, szósty itd.) ciągu arytmetycznego, a także jak szybko policzyć sumę N wyrazów tego ciągu, na przykład 20 czy 40 wyrazów.

Pamiętamy, że ciąg arytmetyczny to taki, w którym pomiędzy jego wyrazami występuje stała różnica.

Wszystko omówimy na prostym przykładzie:
$$a_n=2,4,6,8,10,x$$

Widzimy, że jest arytmetyczny (stała różnica wynosi 2). Jednak nie znamy wartość x. Możemy bez liczenia odpowiedzieć, że wynosi 12. Jednakże znacznie trudniej jest to obliczyć w pamięci w bardziej skomplikowanych przypadkach.

$$a_n=1/3, 1/{12}, -1/6, -5/{12},x$$

W tym przykładzie nie będzie już tak prosto.
Musimy najpierw obliczyć różnicę. Skoro wiemy, że jest to ciąg arytmetyczny, wystarczy odjąć dwa dowolne sąsiednie wyrazy od siebie - weźmy trzeci oraz czwarty:

$$r={-5}/{12} - (-1/6)$$

$$r={-5}/{12}+1/6$$

$$r={-5}/{12}+2/{12}$$

$$r={-3}/{12}={-1}/4$$

Posiadamy już różnicę. Teraz przedstawiamy wzór na wartość dowolnego wyrazu ciągu arytmetycznego:

$$a_n=a_1+(n-1)×r$$

dla naszego x, czyli piątego wyrazu: $$a_5=a_1+(5-1)×r$$

Jak widzimy jest to podstawa ($$a_1$$) oraz 4 różnice ($$(5-1)×r$$).

$$a_5=a_1+4×r$$

$$a_5=1/3+4×1/4=1/3+1=1 1/3 $$

Pamiętajmy również o ważnej własności - wyraz środkowy jest średnią liczb sąsiednich, z czego wynika, że:

$$a_{n-1}, a_n, a_{n+1}$$ -> kolejne trzy wyrazy

$$a_n={a_{n-1}+a_{n+1}}/2$$
 

Suma ciągu arytmetycznego

Aby obliczyć sumę ciągu arytmetycznego potrzebujemy następujących danych:
  • Pierwszy wyraz: $$a_1$$
  • Ilość wyrazów, których sumę zamierzamy policzyć: $$N$$
  • Ostatni wyraz: $$a_N$$
Wzór na sumę wygląda następująco:

$$S_N={a_1+a_N}/{2}×N$$

Spotykana jest również inna odmiana tego wzoru:

$$S_N={2a_1+(N-1)r}/2×N$$

(pod $$a_N$$ pierwszego wzoru został podstawiony po prostu wzór na wartość dowolnego wyrazu: $$a_n=a_1+(n-1)×r$$)

Przykład:

Oblicz sumę pierwszych dziesięciu wyrazów ciągu arytmetycznego o różnicy $$r=-2$$ i trzecim wyrazie równym $$a_3=4$$ .

Potrzebujemy podstawy, zatem obliczmy $$a_1$$ ze wzoru na dowolny wyraz:

$$a_3=a_1+(3-1)×r$$

$$4= a_1+2×(-2)$$

$$4=a_1-4$$

$$a_1=8$$

Wiemy, że musimy mieć sumę 10 wyrazów, zatem $$N=10$$.

Pozostaje nam odnaleźć ostatni wyraz czyli $$a_{10}$$

Również użyjmy wzoru na dowolny wyraz: $$a_{10}=a_1+(10-1)×r$$

$$a_{10}=8+9×(-2)$$

$$a_{10}=-10$$

Posiadamy już wszystkie wartości do podstawienia ich do wzoru na sumę ciągu:

$$a_1=8$$

$$N=10$$

$$a_{10}=-10$$

$$S_N={a_1+a_N}/{2}×N$$

$$S_N={8-10}/{2}×10$$

$$S_N={-2}/{2}×10=-10$$

Zatem suma naszych wyrazów wynosi $$-10$$.

Uwaga!

Wszystkie użyte wzory zawarte w tym temacie znajdują się w karcie wzorów maturalnych.
Wzór na dowolny wyraz jest uniwersalnym wzorem, działa dla każdego ciągu arytmetycznego.
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Oblicz trzeci, piąty i dziesiąty wyraz ciągu arytmetycznego o różnicy $$r=-3$$ i $$a_2=33$$.

Tutaj korzystamy tylko i wyłącznie z wzoru na dowolny wyraz.

$$a_n=a_1+(n-1)×r$$

Najpierw policzmy sobie nasze $$a_1$$

$$a_2=a_1+(2-1)×r$$

$$a_2=a_1+(2-1)×r$$

$$33=a_1-3$$

$$a_1=36$$

Skoro mamy $$a_1$$ szybko obliczamy pozostałe wyrazy.

Trzeci:

$$a_3=a_1+(3-1)×r$$

$$a_3=36+2×(-3)$$

$$a_3=36-6$$

$$a_3=30$$

Piąty:

$$a_5=a_1+(5-1)*r$$

$$a_5=36+4×(-3)$$

$$a_5=36-12$$

$$a_5=24$$

oraz dziesiąty:

$$a_{10}=a_1+(10-1)×r$$

$$a_{10}=36+9×(-3)$$

$$a_{10}=36-27$$

$$a_{10}=9$$

Zadanie 2.

Znajdź różnicę ciągu arytmetycznego oraz jego pierwszy wyraz jeżeli $$a_5=4$$ i $$a_7=14$$.

Znajdźmy różnicę. Wiemy z wzoru na dowolny wyraz, że:

$$a_7=a_1+6r$$

$$a_5=a_1+4r$$

Zatem różnica pomiędzy nimi:

$$a_7-a_5=a_1+6r-(a_1+4r)=2r$$

Zatem:

$$14-4=2r$$

$$10=2r$$

$$r=5$$

Pozostaje nam znaleźć pierwszy wyraz z wzoru na dowolny wyraz:

$$a_n=a_1+(n-1)×r$$

weźmy wyraz piąty, którego wartość już znamy:

$$a_5=a_1+(5-1)×r$$

$$4=a_1+4*5$$

$$4=a_1+20$$

$$a_1=-16$$

Zadanie 3.

Wyznacz minimalną sumę dwudziestu wyrazów ciągu arytmetycznego, jeżeli wyrazy są liczbami naturalnymi i są większe o 2 od różnicy $$r=3$$.

W zadaniu mamy podane dwadzieścia wyrazów, tak więc $$N=20$$. Potrzebujemy sumy minimalnej, czyli jak najmniejszej.

Liczby naturalne większe od 2, więc najmniejsza kolejna to 3, $$a_1=3$$.

Różnica to 3, czyli $$r=3$$.

Potrzebujemy jedynie 20-tego wyrazu:

$$a_N=a_1+(N-1)×r$$

$$a_{20}=3+(20-1)×r$$

$$a_{20}=3+19×3$$

$$a_{20}=60$$ -> wartość 20-tego wyrazu.

Pozostaje nam obliczyć sumę:

$$S_N={a_1+a_N}/{2}×N$$

$$S_{20}={a_1+a_{20} }/{2}×20$$

$$S_{20}={3+63}/{2}×20$$

$$S_{20}=33*20=660$$

Spis treści

Rozwiązane zadania
W trójkącie prostokątnym ABC...

Obliczamy długość przeciwprostokątnej w trójkącie.

`|AC|^2+|BC|^2=|AB|^2` 

`4^2+7^2=|AB|^2` 

`16+49=|AB|^2` 

`65=|AB|^2` 

`|AB|=sqrt65` 

Obliczamy sinus kata `beta:` 

`sinbeta=|AC|/|AB|` 

`sinbeta=4/sqrt65*sqrt65/sqrt65=(4sqrt65)/65` 

Prawidłowa odpowiedź to `"C."`        

Wykonaj działania. a) (7/9* 63/36

a)

`(7/(strike9)*(strike63)/36)*(strike72)/(strike14)=7*(strike7)/(strike36)*(strike36)/(strike7)= 7*1*1=7`

b)

`77/34:11/17- 1 2/5* 2 1/7= (strike77)/(strike34)*(strike17)/(strike11)- (strike7)/(strike5)*(strike15)/(strike7)=7/2*1/1-1/1*3/1=7/2-3=3 1/2-3=1/2`

c)

`(4 2/7: 1 1/14-3 2/5* 1,25)/(2/3-1)=(30/7:15/14-17/5*1 1/4)/(2/3-3/3)=` `((strike30^2)/(strike7^1)*(strike14^2)/(strike15^1)-17/(strike5)*(strike5)/4)/(-1/3)=`` (4-17/1*1/4) * (-3)=` 

 

`=(4-4 1/4)*(-3)=-1/4*(-3)=3/4`

 

Określ dziedzinę funkcji

`b)` 

`x-2ne0\ \ \ |+2` 

`xne2` 

 

`D_f\ =RR\\{2}` 

 

 

`c)` 

`x+3ne0\ \ \ |-3` 

`xne-3` 

 

`D_f\ =RR\\{-3}` 

 

 

`d)` 

`2x-6ne0\ \ \ |+6` 

`2xne6\ \ \ |:2` 

 

 

`D_f\ =RR\\{3}` 

 

 

`e)` 

`3x+1ne0\ \ \ |-1` 

`3xne-1\ \ \ \|:3` 

`xne-1/3` 

 

`D_f\ =RR\\{-1/3}` 

 

 

`f)` 

` ` `0,5x+2ne0\ \ \ |-2` 

`0,5xne-2\ \ \ |*2` 

`xne-4` 

 

`D_f\ =RR\\{-4}` 

 

 

Na modernizację kotłowni w budynku...

Skoro przed modernizacją wynosiły 150 zł a po modernizacji wynoszą 110 zł to znaczy, że miesięcznie oszczędzamy 40 zł. Musimy wydać 3000 złoty na modernizację zatem funkcja opisująca tą zależność ma postać:

`f(x) = 3000 - 40x` 

 

Rozwiążmy nierówność:

`f(x) > 0` 

`3000 - 40x > 0` 

`3000 > 40x` 

`300 > 4x` 

`75 > x` 

A więc inwestycja zwróci się po 75 miesiącach grzewczych. Skoro w ciągu sezonu grzewczego jest 7 miesięcy grzewczych to:

`75/7 = 10 5/7` 

 

Zatem inwestycja zwróci się w 11 sezonie grzewczym.

Oblicz...

Punkt przecięcia wyskości i podstawy AB oznaczymy przez D.

Zastosujmy twierdzenie Pitagorasa w trójkącie BCD:

`1^2 + h^2 = (sqrt5)^2`

`1 + h^2 = 5 \ \ \ |-1`

`h^2 = 4`

`h=2`

 

Zastosujmy twierdzenie Pitagorasa w trójkącie ADC:

`|AD|^2 + h^2 = (2 sqrt5)^2`

`|AD|^2 + 4 = 4*5`

`|AD|^2 = 16`

`|AD| = 4`

 

Pole trójkata ABC:

`P= 1/2 ah = 1/2 * |AB| * |CD| = 1/2 * 5 * 2 = 10/2 = 5`

Zastanów się i odpowiedz na pytania

`a)`

Dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych - każdą liczbę możemy podnieść do kwadratu.

 

 

`b)`

Gdyby współczynnik a był równy 0, to funkcja kwadratowa miałaby postać:

`f(x)=0*x^2+bx+c=bx+c`

Wtedy nie byłaby funkcją kwadratową, ale po prostu funkcją liniową (x występuje tylko w pierwszej potędze).  

Oprocentowanie kredytu wzrosło

Jeśli oprocentowanie wzrosło dwukrotnie o 1,3 punkta procentowego, to ogólnie wzrosło o 2,6 punkta procentowego. 

Wyjaśnij, co oznaczają współrzędne ...

`x,y-"dowolne, nieujemne liczby rzeczywiste mniejsze lub równe 12"`  

 

`P=(x,0)-"dowolny punkt leżący na osi"\ m`   

`Q=(0,y)-"dowolny punkt leżący na osi"\ f`   

 

`"Współrzędne punktu P mówią nam o tym ile czasu poświęcił Piotr na naukę matematyki (x godzin)." `   

`"Dodatkowo wnioskujemy, że Piotr uczył się tylko matematyki. Współrzędna mówiąca o czasie nauki fizyki jest równa 0."`  

 

`"Współrzędne punktu Q mówią nam o tym ile czasu poświęcił Piotr na naukę fizyki (y godzin)." `   

`"Dodatkowo wnioskujemy, że Piotr uczył się tylko fizyki."`   

Na rysunku obok punkt S...

Kąt wpisany oparty na średnicy jest kątem prostym a więc:

`/_ ACB = 90^o`  

 

Zauważmy, że trójkąt BCS jest równoramienny a jego ramiona to SB i SC, zatem:

`/_CBS = /_SCB = 58^o` 

 

A więc:

`alpha = 90^o - 58^o = 32^o` 

Odpowiedź D

Wykonaj mnożenie

`a)\ (a^2+b)(x-y)=a^2(x-y)+b(x-y)=`  

`\ \ \ =a^2x-a^2y+bx-by` 

 

`b)\ (a-b)(x^2+y^2)=a(x^2+y^2)-b(x^2+y^2)=` 

`\ \ \ =ax^2+ay^2-bx^2-by^2` 

 

`c)\ (-a^2+b)(x^2-y)=`  `-a^2(x^2-y)+b(x^2-y)=` 

`\ \ \ =-a^2x^2+a^2y+bx^2-by` 

 

`d)\ (n^4+2)(m^2+3)=` `n^4(m^2+3)+2(m^2+3)=` 

`\ \ \ =m^2n^4+3n^4+2m^2+6` 

 

`e)\ (n^3-4)(m^3-6)=` `n^3(m^3-6)-4(m^3-6)=` 

`\ \ \ =n^3m^3-6n^3-4m^3+24` 

 

`f)\ (-2n^2+1)(3m^4-2)=` `-2n^2(3m^4-2)+1(3m^4-2)=` 

`\ \ \ =-6m^4n^2+4n^2+3m^4-2` 

 

`g)\ (x^2+3)(a-2b+c)=` `x^2(a-2b+c)+3(a-2b+c)=` 

`\ \ \ =ax^2-2bx^2+cx^2+3a-6b+3c` 

 

`h)\ (y-3)(2a-b^2+4c)=` `y(2a-b^2+4c)-3(2a-b^2+4c)=`   

`\ \ \ =2ay-b^2y+4cy-6a+3b^2-12c` 

 

`i)\ (a^3+b-2c)(x^2-y)=` `(a^3+b-2c)*x^2+(a^3+b-2c)*(-y)=` 

`\ \ \ =a^3x^2+bx^2-2cx^2-a^3y-by+2cy`