Arytmetyka liczb wymiernych - matura-podstawowa - Baza Wiedzy - Odrabiamy.pl

Arytmetyka liczb wymiernych - matura-podstawowa - Baza Wiedzy

Kolejność wykonywania działań

Przed rozpoczęcie wykonywania działań musimy pamiętać w jakiej kolejności to robić:

 1. Potęgi i nawiasy
 2. Mnożenie i dzielenie
 3. Dodawanie, odejmowanie

Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych

Podstawowe działanie, które ciągnie się za nami aż od podstawówki. Nie trzeba już chyba nic tłumaczyć. Przedstawiamy jedynie kilka przykładów.

Przykłady:

 • $19+16=35$
 • $105-0=105$
 • $123+452=575$
 • $356-185=171$

Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych

W tym wypadku musimy uważać na znaki "plus" i "minus", może się zdarzyć sytuacja, że znajdziemy dwa znaki obok siebie, wtedy musimy zamienić dwa znaki w jeden. Tabelka poniżej powinna wyjaśnić wszelkie wątpliwości:

tabelka

Przykłady:

 • $156-(-29)=156+29=185$
 • $99+(-65)=99-65=34$
 • $99+(101+25)=99+101+25=225$
 • $99-(101-65+2)=99-101+65-2=61$

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Najważniejszą rzeczą podczas dodawania i odejmowania ułamków zwykłych jest sprowadzenie danych ułamków do wspólnego mianownika.

Aby sprowadzić ułamek do wspólnego mianownika musimy rozszerzyć oba ułamki przez liczbę w taki sposób, aby otrzymać takie same mianowniki, a następnie dodać liczniki, czyli:

$1/3+3/4=1/3×4/4+3/4×3/3=4/{12}+9/{12}={13}/{12}=1{1}/{12}$

Wykonaliśmy mnożenie przez 1 w różnych formach ($4/4$ oraz $3/3$), przez co sprowadziliśmy ułamki do wspólnego mianownika (12), nie zaburzając działania.

Tak samo w przypadku odejmowania.

$1 1/5-3/4=6/5-3/4=6/5×4/4-3/4×5/5={24}/{20}-{15}/{20}={9}/{20}$

Pamiętaj, aby zawsze skracać ułamki!

Mnożenie i dzielenie liczb naturalnych

Podstawowe zasady do przypomnienia:

 1. Nie można dzielić przez 0,
 2. Mnożenie przez 0 dowolnej liczby daje nam 0,
 3. Mnożenie lub dzielenie przez 1 daje nam tą samą liczbę.

Przykłady:

 • $6×15=90$
 • $99×0=0$
 • $55÷5=11$

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

Wszystko dzieje się identycznie jak w przypadku liczb naturalnych. Jednakże musimy skorzystać ponownie z tabelki zamiany znaków "plus" i "minus":

tabelka

Przykłady:

 • $7×(-8)=-56$
 • $-100÷4=-25$
 • $-55×(-3)=165$

Ponadto jeśli mamy mnożenie lub dzielenie przed nawiasem, mnożymy lub dzielimy każdy składnik nawiasu pamiętając o znaku, na przykład:

$-5(3+12-5)=-15-60+25=-50$
 

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

W przypadku mnożenia ułamków, sprawa prosta. Mnożymy:
Licznik razy Licznik i Mianownik razy Mianownik

Przykład:

$1/5×3/2=3/{10}$

W przypadku dzielenia w drugim z ułamków należy zamienić licznik z mianownikiem i wtedy pomnożyć oba ułamki.

Przykład:

$-{4}/{3}÷{2}/{5}=-4/3×5/2=-{20}/6$

Nie możemy mnożyć i dzielić ze sobą ułamków mieszanych. Najpierw musimy je zamienić na niewłaściwe.

Przykład:

$3 {1}/{5}×2 {1}/{4}={16}/{5}×9/4={144}/{20}={72}/{10}={36}/{5}=7{1}/{5}$

Porady

 • Możemy zostawiać wyniki w ułamkach w postaci niewłaściwej, ale koniecznie nieskracalnej
 • Ułamek to tak naprawdę dzielenie $1/2=1÷2 $
 • Skoro ułamek to dzielenie, w mianowniku nie może być 0
 • Skracać ułamki na krzyż (np. licznik pierwszego z mianownikiem drugiego) można tylko przy mnożeniu i dzieleniu. Przy dodawaniu i odejmowaniu jest to niedopuszczalne!

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Oblicz:
${2 1/2-0,9+2/3}/{1/4+1/5-1/3}=$

Zaczynamy od obliczenia tego co jest w liczniku i w mianowniku:
Licznik:
Zamieniamy wszystko na ułamki zwykłe lub niewłaściwe:
${2 1/2-0,9+2/3}/{1/4+1/5-1/3}={5/2-9/{10}+2/3}/{1/4+1/5-1/3}$

Sprowadzamy do wspólnego mianownika - przez 10, 2, 3 dzieli się 30
${5/2-9/{10}+2/3}/{1/4+1/5-1/3}={ {75}/{30}-{27}/{30}+{20}/{30} }/{1/4+1/5-1/3}$

I wykonujemy działanie
${ {68}/{30} }/{1/4+1/5-1/3}$

Mianownik:
Sprowadzamy ułamki w mianowniku do wspólnej wartości - przez 4,5,3 dzieli się 60.
${ {68}/{30} }/{ {15}/{60}+{12}/{60}-{20}/{60} }$

Pozostaje nam wykonać działanie
${ {68}/{30} }/{ {7}/{60} }={68}/{30} ÷ { {7}/{60} }$
Odwracamy drugi ułamek i mnożymy:
${68}/{30}×{60}/7$
I skracamy na krzyż:
${68}/1×2/7$
Mnożymy licznik przez licznik i mianownik przez mianownik i wynik:
${136}/{7}$

Zadanie 2.

Oblicz:
$5(3-1/2+7/8)-(1/2+2,5)=$

Najpierw bezpieczniej wykonać to co jest w nawiasie, znów wspólne mianowniki, 2 i 8 to 16:
$5(3-8/{16}+{14}/{16})-(1/2+2,5)=$

Musimy działać od lewej do prawej, więc najpierw wykonujemy odejmowanie, w drugim nawiasie przekształcamy dziesiętny
$5(2 8/{16}+{14}/{16})-(1/2+5/2)=$
Zamieniamy na ułamek niewłaściwy, ułatwi nam to potem mnożenie, w drugim dodajemy
$5({40}/{16}+{14}/{16})-6/2=$

Dodajemy to co w nawiasie i dzielimy ułamek wolny
$5×{54}/{16}-3=$

Wykonujemy najpierw mnożenie, jednakże skróćmy ułamek przez 2
$5×{27}/8-3=$

${135}/8-3=$

Rozszerzmy przez $8/8$ nasza trójkę i mamy wynik:
${135}/8-{24}/8={111}/8$

Zadanie 3.

Oblicz: ${2+2/3-3/5÷{6/5} }/{5/2×2/3}=$

Zaczynamy znów np. od licznika, możemy zrobić dodawanie, które nam nie koliduje z dzieleniem, ale już odejmowanie nie, bo przeczy to kolejności, zamienimy również dzielenie na mnożenie, więc:
Licznik:
${6/3+2/3-3/5×5/6}/{5/2×2/3}=$

Skracamy ułamki w mnożeniu i dodajemy pozostałe
${8/3-1/1×1/2}/{5/2×2/3}=$

Mnożymy ułamki
${8/3-1/2}/{5/2×2/3}=$

Następnie sprowadzamy do wspólnego mianownika
${ {16}/6-3/6}/{5/2×2/3}=$

I odejmujemy
${ {13}/6}/{5/2×2/3}=$

Mianownik:
Mnożymy liczniki i mianowniki ze sobą
${ {13}/6}/{ {10}/6}= $

Kreska ułamkowa to znak dzielenia, więc
${13}/6÷ { {10}/6}=$

Zamieniamy na mnożenie
${13}/6×6/{10}=$

Skracamy szóstki ${13}/1×1/{10}={13}/{10}$

Spis treści

Rozwiązane zadania
Narysuj wykres funkcji...

Firma A w II kwartale miała obroty o 50% większe

Oznaczmy obroty firmy A w I kwartale przez x. 

Wtedy obroty w II kwartale wynosiły: 

 

{premium}

W III kwartale obroty spadły o 20%, czyli wynosiły: 

  

 

W IV kwartale obroty spadły o kolejne 20%, czyli wynosiły: 

  

 

 

Wiemy, że obroty w IV kwartale wynosił 1 440 000 zł: 

 

    

 

Możemy teraz zapisać, jakie były obroty w kolejnych kwartałach:

 

 

 

   

 

Kąt ɑ jest kątem wypukłym...

{premium}  

  

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź A

Rozwiąż równanie ...

 

 

 

 

 

{premium}  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O trójkącie ABC wiemy, że...

Pole trójkąta obliczymy ze wzoru:

 {premium}

Pole trójkąta jest iloczynem liczby 90 i sinusa kąta 𝛼. Liczba 90 jest stała, więc pole trójkąta ABC zależy tylko od miary kąta 𝛼. Na przedziale <30°, 60°> sinus osiąga najmniejszą wartość, gdy 𝛼 = 30°.

Prawidłowa odpowiedź to A.

Naszkicuj wykres funkcji f. Na podstawie...

Aby narysować wykres funkcji f musimy wykonać następujące przekształcenia:

 {premium}

Rysujemy prostą y=1.

Na podstawie wykresu odczytujemy zbiór rozwiązań nierówności f(x)<1:

 

 

Podaj przykładowe wartości współczynników....

Skoro funkcja ma być rosnąca w przedziale   i malejąca w przedziale   to musi mieć wierzchołek w punkcie 2, a więc:

 

{premium}  

 

 

 

Skoro funkcja ma być rosnąca na lewo od odciętej wierzchołka i malejąca na prawo od odciętej wierzchołka to znaczy, że ramiona paraboli są skierowane ku dołowi a więc:

 

z tego wynika, że:

 

 

Niech a = -1 wtedy b = 4.

 

 

Punkt c jest punktem przecięcia z osią y, załóżmy, że c = 12

 

 

Wartość największa jest przyjmowana w wierzchołku, a więc:

 

 

 

 

Wypisz wszystkie elementy zbioru A

{premium}

 

Wyznacz wszystkie liczby rzeczywiste x, które

a)

Ze wględu na to, że dla wartości bezwzględnej |x|=|-x|

Powyższe równanie jest spełnione dla liczb na osi liczbowej , których odległość od 3 jest równa 4.

 

b)

    

Powyższe równanie jest spełnione dla liczb na osi liczbowej, których odległość od -5 jest równa 15.

 

c)

{premium}

  

Powyższe równanie jest spełnione dla liczb na osi liczbowej, których odległość od 2 jest równa 26.

 

d)

Korzystając z definicji wartości bezwzględnej

Teraz również na mocy definicji wartości bezwzględnej: odrzucamy rozwiązanie |x+1|=-2 (na ,,chłopski rozum"- wartość bezwzględna to odległość, zatem musi być dodatnia)

Powyższe równanie jest spełnione dla liczb na osi liczbowej, których odległość od -1 jest równa 10.

 

e)

Korzystając z definicji wartości bezwzględnej

Jak widać spełnione są dwie równości, będziemy mieć zatem 4 rozwiązania.Równość |x-6|=10 jest spełniona dla liczb których odległość od 6 jest równa 10:

Równość |x-6|=2 jest spełniona dla liczb których odległość od 6 jest równa 2:

f)

Korzystając z definicji wartości bezwzględne:

 

Ponieważ oba rozwiązania są dodatnie, będziemy mieć 4 rozwiązania.

 

 

g)

     

Powyższe równanie jest spełnione dla liczb na osi liczbowej, których odległość od 4 jest równa 4.

h)

     

Powyższe równanie jest spełnione dla liczb na osi liczbowej, których odległość od -7 jest równa 10.

Dany jest trapez ABCD, gdzie ...

 

 

 

 

 

 

{premium}