Liczby i wyrażenia algebraiczne - iii-gimnazjum - Baza Wiedzy

System dziesiątkowy

System dziesiątkowy to system, w którym do napisania danej liczby użyjemy cyfr od 0 do 9. Liczby mogą być całkowite, mogą mieć rozwinięcie dziesiętne lub mogą być zapisane w postaci notacji wykładniczej.

 1. Liczby całkowite

  Przykłady: $$3478$$; $$87251029$$; $$12377311$$; $$11$$; $$-675$$

 2. Liczby z rozwinięciem dziesiętnym

  Przykłady: 12,675; 4,008 ; 5.8

 3. Notacja wykładnicza

  Notacja wykładnicza to przedstawienie najczęściej dużej liczby w postaci iloczynu liczby o module większym lub równym 1, a mniejszym od 10 i potęgi liczby 10.

  $$ a×{10}^n $$ -> $$ 1≤|a|<10 $$

  Przykłady: $$ 14678000= 1,4678×{10}^7 $$$$0,000987=9,87×{10}^4 $$

 

System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.


W systemie rzymskim do zapisania liczby używamy zdecydowanie mniej znaków niż w systemie dziesiątkowym.

Za pomocą 7 znaków (liter) : I, V, X, L, C, D i M jesteśmy w stanie ułożyć każdą liczbę naturalną od 1 do 3999.

Do każdego znaku przypisano inną wartość. 

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000 

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50 
 • D = 500


Zasady zapisywania liczb w systemie rzymskim
:

 1. Możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie.

  Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

  Przykłady:

  • VIII  `->`   `5+1+1+1=8` 

  • MMCCC  `->`   `1000+1000+100+100+100=2300` 

 2. W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości.

  W takim jednak przypadku od wartości większej liczby odejmujemy wartość mniejszej liczby.

  Przykłady:

  • IX  `->`   `10-1=9` 

  • CD  `->`   `500-100=400` 

 3. Gdy liczby (znaki) są ustawione od największej do najmniejszej to wówczas dodajemy ich wartości.

  Przykłady:

  • MMDCLVII  `->`   `1000+1000+500+100+50+5+1+1=2657`   

  • CXXVII  `->`   `100+10+10+5+1+1=127`   

 

Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.).

Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I, II, III, IIII, IIIII, ... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e.

W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy. Pod koniec tej epoki zaczęto coraz częściej używać cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb.

System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Rodzaje liczb

Liczby dzielą się na:

 1. Liczby naturalne
 2. Liczby całkowite
 3. Liczby wymierne
 4. Liczby niewymierne

1. Liczby naturalne są najbardziej podstawowe, służą do określania, ile elementów jest w jakimś zbiorze, np. 3 jabłka w koszyku, 5 jabłek w koszyku itd. Zero też jest liczbą naturalną (powszechnie uznawane na poziomie gimnazjum)!
Przykłady: 0,1,2,3,4,5,6,7....

2. Liczby całkowite to wszystkie liczby naturalne oraz wszystkie liczby przeciwne do jakiejś liczby naturalnej (np. liczbą przeciwną do 5 jest -5, przeciwną do 18 jest -18, a przeciwną do 0 jest 0). Zatem liczby całkowite to wszystkie takie, które występują w postaci jednej „pełnej” liczby (jak liczby naturalne), ale mogą być zarówno dodatnie jak i ujemne.
Przykłady: -3,-2,-1,0,1,2,3....

3. Liczby wymierne to wszystkie takie, które da się przedstawić za pomocą ułamka zwykłego (licznik i mianownik są całkowite). Liczby naturalne i całkowite to liczby wymierne!

Przykłady: : $$ 23/45 $$, $$36/1$$, 4, -5, 88....

4. Liczb niewymiernych nie da się przedstawić za pomocą ułamka zwykłego, a zapis w postaci ułamka dziesiętnego miałby nieskończenie wiele cyfr po przecinku, których kolejność wciąż by się zmieniała (nie dałoby się wyodrębnić okresu, patrz niżej). Przykłady: π=3,14…
 

Kilka zależności:
 1. wszystkie liczby naturalne są całkowitymi
 2. wszystkie liczby naturalne i całkowite są liczbami wymiernymi
 3. wszystkie liczby całkowite dodatnie to liczby naturalne
 

Podstawowe działania na liczbach

Podstawowe działania matematyczne na liczbach to dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie oraz potęgowanie i pierwiastkowanie. Najważniejsza jest kolejność wykonywania poszczególnych działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. wykonywanie działań w nawiasach
 2. potęgowanie i pierwiastkowanie
 3. mnożenie i dzielenie
 4. dodawanie i odejmowanie
 

Działania na potęgach i pierwiastkach

Działania na potęgach:

 • $$k^a×k^b=k^{(a+b)} $$

  Przykład: $$5^7×5^3=5^10$$

 • $$k^a÷k^b=k^{(a-b)} $$

  Przykład: $$4^7÷4^3=4^4$$

 • $${(k^a)}^b=k^{a×b} $$

  Przykład: $${(8^2)}^3=8^6$$

 • potegi1

  Przykład: potegi2

 • $${(a×b)}^n=a^n×b^n $$

  Przykład: $${(6×7)}^3=6^3×7^3$$

 • $${(a÷b)}^n=a^n÷b^n={a^n}/{b^n} $$

  Przykład: $${(4/7)}^3={4^3}/{7^3} $$

 

Działania na pierwiastkach:

 • $$ √k×√l=√{k×l} $$

  Przykład: $$√3×√2=√6$$

 • $$√{a÷b}=√a÷√b={√a}/{√b} $$

  Przykład: $$√{6÷2}=√6÷√2=√6/√2 $$

Usuwanie niewymierności z mianownika polega na usunięciu pierwiastka niemającego rozwiązania wymiernego.

$$ a/√b={a√b}/b $$

Przykład:

$$ 3/{2√2}={3√2}/{2×2}={3√2}/4 $$
 

Oczliczenia procentowe

Słowo procent (symbol %) pochodzi od łacińskiego wyrażenia pro centum oznaczającego na sto. Można więc powiedzieć że procent to nic innego jak ułamek mający w liczniku daną liczbę ( dany procent ), a w mianowniku liczbę 100.

$$ p%=p/100 $$
 

Przykłady:

 • $$13%= 13/{100} $$
 • $$75%= 75/{100}=3/4 $$
 • $$0,78=78% $$

Czasami pojawia się również pojęcie promil (symbol ‰). Promil jest bardzo podobny do procentu tylko zamiast na sto oznacza na tysiąc.

$$ p‰=p/{1000} $$

Przekształcanie wyrażeń algebraicznych

Wyrażenia algebraiczne - działania, w których obok liczb i znaków występują także litery. Służą do przedstawienia ogólnych wzorów, zwrotów, twierdzeń oraz równań i nierówności.

Aby doprowadzić wyrażenie do prostszej postaci należy posługiwać się działaniami takimi jak:

 • dodawanie i odejmowanie wyrazow podobnych

  $$ ab+3ab-4ab+5ab=4ab-4ab+5ab=5ab $$
 • wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias

  $$bk+bl-bc=b(k+l-c) $$
 • mnożenie jednomianów przez sumy algbraiczne

  $$a(b+c)=(a×b)+(a×c)=ab+ac$$
 • mnożenie sum algebraicznych

  $$(m+n)(k+l)=m(k+l)+n(k+l)=mk+ml+nk+nl$$
 

Przypomnienie wzorów skróconego mnożenia:

 1. $$ {(a+b)}^2=a^2+2ab+b^2 $$
 2. $$ {(a-b)}^2=a^2-2ab+b^2 $$
 3. $$ (a+b)(a-b)=a^2-b^2 $$
 

Układy równań

Układ równań to układ dwóch (lub więcej) łączących się równań, w których występują dwie (lub więcej) niewiadome.

Przykład:

ukladrownan

Przy rozwiązywaniu układów równań posługujemy się dwoma metodami: metodą podstawiania i przeciwnych współczynników.

Metoda podstawiania polega na wyznaczeniu z jednego równania jednej niewiadomej w stosunku do drugiej. Następnie otrzymane równanie podstawić do drugiego.

 

Metoda przeciwnych współczynników polega na takim doprowadzeniu dwóch równań by po odjęciu jednego od drugiego zostało równanie z jedną niewiadomą. Jak to zrobić? Wystarczy znaleźć w jednym równaniu jednomian, który w drugim będzie jego odwrotnością.

 

Układy równań mogą mieć jedno rozwiązanie, żadnego lub nieskończenie wiele.

 • Układ oznaczony to taki, który ma jedno rozwiązanie.
 • Układ nieoznaczony to taki, który ma nieskończoną ilość rozwiązań.
 • Układ sprzeczny to taki, który nie ma żadnego rozwiązania.
 

Pamiętaj!

$$a/b=c/d$$ -> $$a×d=c×b$$

Spis treści

Rozwiązane zadania
Iloczyn...

 

 

Odpowiedź: D.  

Rzucamy kostką sześcienna dwa razy...

Wszystkich możliwych kombinacji wyrzuconych oczek jest: 36 { (1,1); (1,2); (1,3);(1,4); (1,5);(1,6); (2,1); (2,2); (2,3)...(6,6)}{premium}

Wynikiem możenia oczek na kostkach będzie liczba 6 jeśli uzyskamy następujące pary { (1,6); (2,3); (,23); (6,1)} 4 możliwości

zatem prawdopodobieństwo, że po pomnożeniu liczb wyrzuconych oczek otrzymamy 6 wynosi: 4/36=1/9


Odpowiedź D

Narysuj bryłę, która powstanie w wyniku obrotu trójkąta równobocznego o boku długości 6 cm

Rysunek:


Thumb zad3s42


Pole przekroju osiowego stożka będzie równe polu trójkąta równobocznego, czyli:

Pole podstawy stożka wynosi natomiast:

Dane są dwa układy równań.

Rozwiązujemy układ równań metodą przeciwnych współczynników.

Pierwsze równanie jest spełnione niezależnie od wyboru wartości x i y. Układ spełnia nieskończenie wiele par liczb, które spełniają równanie -3x+6y=-39.
Układ jest nieoznaczony. 

  

Rozwiązujemy układ równań metodą przeciwnych współczynników.

Układ równań spełnia para liczb (3,0), zatem jest to układ oznaczony.      

Stukartkowy notatnik wykonany jest z papieru...

Notatnik wykonany jest z papieru gramowego. Oznacza to, że   arkusza papieru waży     

Wyraźmy najpierw powierzchnię jednej strony przy pomocy metrów kwadratowych:{premium}

 

Czyli:

 

 

Teraz obliczmy powierzchnię papieru w stukartkowym notatniku:

 

Pozostało już tylko obliczyć wagę notatnika:

 

Obliczmy również wagę tego notanika, gdyby był wykonany z papieru o gramaturze  

 

Odp. Notatnik wykonany z papieru gramowego waży  a notatnik wykonany z papieru

gramowego waży       

      

Zbiorem zdarzeń elementarnych tego doświadczenia, jest zbiór A. {1, 1, 1, 2}

Prawdziwa jest odpowiedź C.

Znajdź wszystkie...

 

Mamy równanie:

 

Musimy znaleźć taką liczbę naturalną  , żeby   również było liczbą naturalną oraz wyrażenie  było dzielnikiem liczby 2. Wiemy, że liczna 2 ma dwa dzielniki, którymi są liczby 1 i 2. Z tego wynika, że dla dzielnika liczby 2 równego 1 otrzymujemy, że liczba n jest równa:

 

  

Dla dzielnika liczby 2 równego 2 otrzymujemy, że liczba n jest równa:

Wówczas dla poszczególnych liczb n liczba k wynosi: 

 

 

Otrzymaliśmy pary liczb (k, n):

 

 

 

Mamy równanie:

  

Możemy zauważyć, że pierwszą parę spełniającą tą zależność otrzymamy dla:

Wówczas liczba k będzie wynosiła:

  

Spróbujmy zapisać, to wyrażenie w prostszej postaci:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzystając z poprzedniego podpunktu wiemy, że n jest równe 2 lub 3. Wówczas dla poszczególnych n otrzymujemy, że:

 

 

Otrzymaliśmy pary liczb (k, n):

 

 

 

Mamy równanie:

  

Możemy zauważyć, że pierwszą parę spełniającą tą zależność otrzymamy dla:

Wówczas liczba k będzie wynosiła:

 

 

 

 

Spróbujmy zapisać, to wyrażenie w prostszej postaci:

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzystając z poprzedniego podpunktu wiemy, że n jest równe 2 lub 3. Wówczas dla poszczególnych n otrzymujemy, że:

 

 

Otrzymaliśmy pary liczb (k, n):

 

 

 

Mamy równanie:

  

Możemy zauważyć, że pierwszą parę spełniającą tą zależność otrzymamy dla:

Wówczas liczba k będzie wynosiła:

  

  

 

Spróbujmy zapisać, to wyrażenie w prostszej postaci:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Korzystając z poprzedniego podpunktu wiemy, że n jest równe 2 lub 3. Wówczas dla poszczególnych n otrzymujemy, że:

 

 

Otrzymaliśmy pary liczb (k, n):

 

strona 95 zadanie 64 Rozwiąż nierówność.

 

a)

b)

Liczb naturalne 0 i 1 nie spełniają tej nierówności.

 

Zdarzeniem pewnym jest: A. wylosowanie liczby 12

Prawdziwa jest odpowiedź D.

Prowizja banku za przelew pieniędzy wynosi 0,4% przekazywanej kwoty