Funkcje - iii-gimnazjum - Baza Wiedzy

Wyznaczanie wartości funkcji ze wzoru

Mając wzór funkcji bardzo łatwo jest obliczyć, jaka wartość funkcji będzie przyporządkowana danemu argumentowi. Wystarczy pod x podstawić wartość liczbową argumentu, a następnie obliczyć y tak jak przy rozwiązywaniu równań.

Przykład:

Jaka jest wartość funkcji y=3x+4 dla x=6 ?

$$y=3x+4$$
$$y=3×6+4=18+4=22 $$

Odp: Dla x=6 funkcja przyjmuje wartość 22.

 

Nieco trudniej jest w sytuacji, gdy mamy podaną wartość funkcji i musimy znaleźć argument. Wielu argumentom może być przyporządkowana ta sama wartość. W przypadku funkcji liniowej sytuacja jest jednak prosta: wystarczy podstawić wartość liczbową funkcji pod y i wyliczyć x.

Przykład:

Jakiemu argumentowi funkcji y=1/2 x+2 jest podporządkowana wartość 6 ?

$$y=1/2 x+2 $$
$$6= 1/2 x+2 $$
$$4= 1/2 x $$
$$x=8 $$

Odp: Funkcja przyjmuje wartość 6 dla argumentu $$x=8$$.

 

Miejsce zerowe funkcji

Miejsce zerowe funkcji to argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0, czyli miejsce w którym funkcja przecina oś x. Oblicza się go podstawiając pod y wartość 0 we wzorze funkcji.

Przykład:

Obliczyć miejsce zerowe dla funkcji y=2x-3.

$$y=2x-3 $$
$$0=2x-3 $$
$$3=2x $$
$$x=1,5 $$

Odp.: Miejscem zerowym funkcji jest x=1,5.

 

Proporcjonalność

Proporcjonalność to zależność dwóch wartości, a zatem proporcjonalność jest funkcją. Gdy jedna z nich wzrośnie druga tyle samo razy wzrośnie lub zmaleje.

Proporcjonalność, w której wraz ze wzrostem jednej wartości druga również wzrasta, nazywamy proporcjonalnością prostą. Możemy ją określić wzorem $$y=ax$$, gdzie a to współczynnik proporcjonalności.

Przykład:

Metr drutu kosztuje 1,5 zł. Ile zapłacimy za x metrów drutu?

$$ y=ax $$
$$ y=1,5x zł $$

 

Proporcjonalność, w której wraz ze wzrostem jednej wartości druga maleje, nazywamy proporcjonalnością odwrotną. Możemy ją określić wzorem $$y=a/x$$.

Przykład:

Tort dzielimy na dwa razy więcej kawałków niż jest dzieci. Każde dziecko dostanie jeden kawałek. Jaką część tortu dostanie jedno dziecko, gdy na przyjęciu będzie x dzieci?

$$ y=a/x $$
$$ y=2/x $$

 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Podaj współrzędne punktu przecięcia osi y przez funkcję liniową o wzorze $$y=2x-3$$.

$$y=2x-3$$

$$2$$ -> współczynnik a

$$-3$$ -> współczynnik b

„Współczynnik b wskazuje miejsce przecięcia osi y przez wykres funkcji.”

współrzędne szukanego punktu (0,-3)

Odp.: Punkt przecięcia osi y przez tą funkcję ma współrzędne (0,-3).
 

Zadanie 2.

Podaj czy funkcja liniowa o wzorze $$y=-2x+10$$ jest stała, rosnąca czy malejąca.

$$-2$$ -> współczynnik a

$$10$$ -> współczynnik b

„Jeżeli współczynnik a jest liczbą dodatnią funkcja jest rosnąca, jeżeli ujemną malejąca. Gdy współczynnik a jest równy 0 funkcja jest stała.”

Odp.: Ta funkcja jest malejąca.

Zadanie 3.

Podaj wzór funkcji liniowej o współczynnikach $$a=2$$,$$b=-5$$.

$$y=ax+b$$ -> $$y=2x-5$$

Odp.: Wzór tej funkcji wynosi $$y=2x-5$$.

Zadanie 4.

Podaj wartość funkcji liniowej o wzorze $$y=-3x+10$$ dla $$x=4$$.

$$ f(4)=-3×4+10 $$

$$ f(4)=-2 $$

Odp.: Wartość tej funkcji dla x=4 wynosi -2.

Zadanie 5.

Wykres której z funkcji jest równoległy do wykresu funkcji o wzorze $$y=2x+10$$

  1. $$ y=-2x+10 $$
  2. $$ y=2x+14 $$
  3. $$ y=3x-10 $$

„Gdy dwie funkcje liniowe mają dwa takie same współczynniki a to ich wykresy są równoległe.”

Odp: Druga funkcja $$y=2x+14$$ ma wykres równoległy do wykresu funkcji $$y=2x+10$$.

Zadanie 6.

Dziedziną funkcji liniowej $$y=x+3$$ jest zero i wszystkie liczby naturalne mniejsze od 3. Podaj wszystkie argumenty i wartości funkcji dla tych argumentów.

Argumenty to dziedzina funkcji:
$$D= ext "{"0,1,2 ext "}"$$ -> argumenty: 0,1,2

$$ f(0)=0+3=3 $$

$$ f(1)=1+3=4 $$

$$ f(2)=2+3=5 $$

Odp.: Argumentami tej funkcji są liczby 0,1 i 2 a wartością tej funkcji są liczby 3,4 i 5.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Zapisz w postaci jak najprostszej sumy algebraicznej:

 {premium}

 

 ` `

 

 

Wyłącz przed nawias czynnik podany w szarym kółku.

`a)x^2-6x=x*x-x*6=x(x-6)`{premium}

a) W pewnej klasie n uczniów ma jednego brata lub jedną siostrę (...)

a) n-4 tyle uczniów ma 2 rodzeństwa

2 - tyle uczniów ma 3 rodzeństwa

 {premium}

b) a-1,5 - szerokość podłogi ( w metrach)

 

c)  - tyle dzieci obejrzało film

 - tylu dorosłych obejrzało film

 

d) 

e)2 - tyle metrów Tomek pomalował sam

 

 

Rozwiąż równania podane w postaci proporcji.

Proporcję rozwiązujemy mnożąc na krzyż.
 

 

 

 

{premium}

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Rozwiąż układy równań.

 

{premium}

 

 

   

 

  

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

``  

  

 

 

 

 

a) W trójkącie równoramiennym o obwodzie 11 cm ramię jest o 1 cm dłuższe (...)

  - długość podstawy trójkąta

 - długość ramienia trójkąta

 

  

  

 

 

{premium}

 - długość jednej przyprostokątnej

 - długość drugiej przyprostokątnej

  

  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  - długość krótszej podstawy trapezu

 - długość drugiej podstawy trapezu

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwa borsuki ważą tyle, co trzy lisy, a dwa lisy ważą o 5 kg więcej (...)

 - waga borsuka

 -waga lisa

 

  

 

Wstawiamy b wyliczone z {premium}drugiego równania do równania pierwszego:

 

  

  

 

  

Na początku pewnego bardzo ważnego zebrania było o 5 kobiet więcej niż mężczyzn (...)

 -ilość kobiet na początku zebrania

 -ilość mężczyzn na początku zebrania

 

  

 

Wstawiamy k wyliczone z pierwszego równania do {premium}równania drugiego:

 

  

  

 

 

 

 

Na początku było więc 6+11=17 osób, ale przyszły jeszcze 4 spóźnione osoby, więc w sali było wtedy 17+4=21 osób. 

 

 

Na rysunkach przedstawiono dwa jednakowe ...

Podstawa trójkąta (zawiera się ona w domu kwadratu) oraz wysokość opuszczona na tę podstawę mają długość a. 

Pole trójkąta wynosi:{premium}
 
   


Podstawy trapezu mają długość 1 i a-2. Wysokość trapezu ma długość a. 

Pole trapezu wynosi: 

    


Obliczamy, o ile pole trójkąta jest większe od pola trapezu. 

 

Pole trójkąta jest większe od pola trapezu o 1/2a.  


Odpowiedź: 

I Tak, ponieważ ...
A - ...pole trójkąta jest równe ... 

Zapisz w postaci jak najprostszej sumy algebraicznej.

`a) (x+3)(x-7)=x^2-7x+3x-3*7=x^2-4x-21`{premium}