Wyrażenia algebraiczne - ii-gimnazjum - Baza Wiedzy

Jednomiany i sumy algebraiczne

Przypomnienie z pierwszej klasy. Wyrażenia algebraiczne to takie wyrażenia, w których oprócz liczb i znaków występują również litery.

W wyrażeniach algebraicznych poszczególne elementy, czyli pojedyncze litery, liczby lub iloczyny liczb i liter nazywamy jednomianami.

Przykłady:

 • $$ -7b $$
 • $$ 4bk $$
 • $$ 10z $$
 • $$ 5t^2 $$

Jeżeli w jednomianie występują pierwiastki lub potęgi, to zapisujemy je na końcu takiego jednomianu!

Wyrażenie algebraiczne powstałe po dodaniu jednomianów nazywamy sumą algebraiczną. Dodawane jednomiany noszą nazwę wyrazy sumy lub wielomiany.

Przykłady sum algebraicznych:

 • $$ 8k+5l-10q $$
 • $$ 67r+(-9p)-3 $$

Jeżeli podczas dodawania lub odejmowania jednomianów spotkamy się z jednomianami, w których różni się tylko współczynnik liczbowy, wówczas mówimy że jednomiany są podobne. Dodawanie i odejmowanie tych jednomianów nazywamy redukcją wyrazów podobnych.

Przykłady jednomianów podobnych:

 • $$ 4xy^2 $$ i $$ 16y^2 x $$
 • $$ 14nm$$ i $$ (-14)nm $$
 • $$3k$$ i $$8k $$
 

Przykłady redukcji wyrazów podobnych:

 • $$ 4xy-9xy=(-5)xy $$
 • $$ 8y^2+19y^2=27y^2 $$

Mnożenie jednomianu przez sumy algebraiczne

Mnożenie jednomianu przez sumy algebraiczne polega na pomnożeniu jednomianu przez każdy oddzielny wyraz sumy.

Przykłady:

 • $$ 9a(4c+9b)=(9a×4c)+(9a×9b)=36ac+81ab $$
 • $$ (a-bc)5xy=(a×5xy)-(bc×5xy)=5axy-5bcxy $$

Mnożenie sum algebraicznych

Mnożenie sum algebraicznych jest bardzo podobne do mnożenia jednomianu przez sumę algebraiczną. Wystarczy tylko pomnożyć każdy jednomian z pierwszej sumy przez wszystkie jednomiany z drugiej sumy i je dodać. Należy pamiętać o zamienianiu znaków, gdy tuż przed nawiasem znajduje się minus!

$$ (m+n)(k+l)=m(k+l)+n(k+l)=mk+ml+nk+nl $$

Przykłady:

 • $$ (3k-1)(2+t)=3k(2+t)-1(2+t)=6k+3kt-2-t $$
 • $$ (6l-7b)(9r+4q)=6l(9r+4q)-7b(9r+4q)=54lr+24lq-63br-28bq $$
 

Zachęcamamy do poszerzenia swojej wiedzy z tematru wyrażenia algebraiczne. Materiał dostępny w zakładce "Przygotowanie do konkursów" - Wzory skróconego mnożenia

 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Zapisz liczbę:

 1. 3 razy większą od x,
 2. 3 razy mniejszą od x,
 3. o 3 mniejszą od x.
 1. $$ 3x $$
 2. $$ 1/3 x $$
 3. $$ x-3 $$

Zadanie 2.

Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego połowę wyrażenia:

 1. $$ 2x+5y $$
 2. $$ 3x-8 $$
 3. $$ a-2b $$
 1. $$ 1/2 (2x+5y)=x+2,5y $$
 2. $$ 1/2 (3x-8)=1,5x-4 $$
 3. $$ 1/2 (a-2b)=0,5a-b $$

Zadanie 3.

Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:

 1. $$ 15ab-6b $$
 2. $$ 4xyz+10xz $$
 3. $$ 8k^2l^3-4k^2l $$
 1. $$ 15ab-6b=3b(5a-2) $$
 2. $$ 4xyz+10xz=2xz(2y+5) $$
 3. $$ 8k^2 l^3-4k^2 l=4k^2 l(2l^2-1) $$

Zadanie 4.

Wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne w wyrażeniu $$(x+1)(x^2-x+1)$$.

$$(x+1)(x^2-x+1)=x^3-x^2+x+x^2-x-1=x^3+1$$

Zadanie 5.

Ile wynosi wartość wyrażenia $$2a(6a^2-3a+2)-4(3a^3-2a^2+a+4)$$ dla $$a=-3$$?

$$ 2a(6a^2-3a+2)-4(3a^3-2a^2+a+4)$$ $$=2a[3a(2a-1)+2]-4[a^2 (3a-2)+a+4] $$ = $$ -6(-9×-7+2)-4(9×-11+1) $$ = $$(-6×65)-(4×-98)=-390+392=2 $$

Odp.: Wartość tego wyrażenia dla $$a=-3$$ wynosi 2.

Zadanie 6.

Zapisz w postaci jednomianu:

 1. liczbę o 40% mniejszą od x
 2. liczbę stanowiącą 150% liczby y
 3. liczbę równą 70% k
 1. $$ 0,6x $$
 2. $$ 1,5y $$
 3. $$ 0,7k $$

Spis treści

Rozwiązane zadania
Czworokąt ABCD jest kwadratem. Zapisz ...

Rysunki pomocnicze:

a) Długość boku kwadratu ABCD wynosi a.  Zacieniowana figura także jest kwadratem, długość boku tego kwadratu wynosi a+5.

Obliczamy pole zacieniowanej figury:

`P_f=(a+5)^2=(a+5)(a+5)=a^2+5a+5a+25=a^2+10a+25`

 

b) Długość boku kwadratu ABCD wynosi m. Aby policzyć pole zacieniowanej figury, musimy od pola kwadratu ABCD odjąć pole białego prostokąta o wymiarach 3 x m oraz dodać pole żółtego prostokącika o wymiarach 3 x (m-3).

`P_f=m^2-3m+3(m-3)=m^2-3m+3m-9=m^2-9`

Wykonaj mnożenie. a) 8∙(2x-3y+9) b) (10k(6k²-4k+1) c) (60x-40y+100)∙0,01xy

`a) \ \ 8*(2x-3y+9)=16x-24y+72` 

`b) \ \ 10k(6k^2-4k+1)=60k^3-40k^2+10k` 

`c) \ \ (60x-40y+100)*0,01xy=60x*0,01xy-40y*0,01xy+100*0,01xy=` 

`=0,6x^2y-0,4xy^2+xy` 

`d) \ \ (10a-5b+15c)*(-0,02abc)=10a*(-0,02abc)-5b*(-0,02abc)+15c*(-0,02abc)=` 

`=-0,2a^2bc+0,1ab^2c-0,3abc^2` 

 

W tabeli

I. Tak, liczba studentów była coraz mniejsza.

II.Nie, w roku 2014 liczba studentów z województw łudzkiego i pomorskiego nie przekracza 200 000, a liczba studentów w województwie mazowieckim wynosi: 288 677

III. Liczymy procent studentów z woj. lubuskiego:

`(19 409)/(1 676 927)*100%~~1,16%`

IV. Nie ponieważ spadek liczby studentów woj. śląskiego spadł o ok 9 000, kiedy w woj. lubuskim o niecały 1000.

Sprawdź, czy liczba 2/3 jest rozwiązaniem

a)

`9x(5x-2)=-12+45x^2`

`strike(45x^2)-18x=-12+strike(45x^2)`

`-18x=-12 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:(-18)`

`x=12/18`

`x=2/3`

Tak, podana liczba jest rozwiązaniem równania.

b)

`x(x+35)-50=x(4+x)-2(x+14)`

`strike(x^2)+35x-50=4x+strike(x^2)-2x-28`

`35x-50=4x-2x-28`

`35x-50=2x-28`

`35x-2x=-28+50`

`33x=22 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:33`

`x=22/33`

`x=2/3`

Tak, podana liczba jest rozwiązaniem równania.

c)

`8(3x^2-x-10)=24x^2+8`

`strike(24x^2)-8x-80=strike(24x^2)+8`

`-8x-80=8`

`-8x=8+80`

`-8x=88 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:(-8)`

`x=88:(-8)`

`x=(-11)`

Nie, podana liczba nie jest rozwiązaniem równania.

Czy równość (a+b)²=(a-b)²+4ab jest prawdziwa

`(a+b)^2 \ stackrel?= \ (a-b)^2+4ab` 

`a^2+2ab+b^2 =\ a^2-2ab+b^2+4ab`    

Zapisz w postaci potęgi ...

Korzystamy ze wzorów:

`"a^m*a^n=a^{m+n}`

`b^m/b^n=b^{m-n}`

`(a*b)^m=a^m*b^m `

`(a/b)^n=a^n/b^n`

 

`"a)"\ (6^4)^5=6^{4*5}=6^20`

`"b)"\ 6^4*6^5=6^{4+5}=6^9`

`"c)"\ 6^10/6^4=6^{10-4}=6^6`

`"d)"\ 6^5:6^4=6^{5-4}=6^1=6`

`"e)"\ 12^4*0,5^4=(12*0,5)^4=6^4`

`"f)"\ 12^5/2^5=(12/2)^5=6^5`

Zmieszano pewną ilość octu o stężeniu 3 % z octem o stężeniu 5 %.

`"I."`

`"x - ilość roztworu o stężeniu"\ 3%`
`"y - ilośc roztworu o stężeniu"\ 5%`

`"Po zmieszaniu roztworu o stężeniu"\ 3%\ "z roztworem o stężeniu"\ 5%\ "otrzymano"\ 2\ "l octu, zatem:"`
`"x"+"y"=2` 

`"Ocet ten miał"\ 3,5%", więc:"`
`0,03"x"+0,05"y"=0,035*2` 

`"Układ równań ma postać:"`
`{("x"+"y"=2),(0,03"x"+0,05"y"=0,035*2):}` 

`"Poprawny układ przedstawia opcja C."`
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  


`"II."`

`"Rozwiązujemy układ równań."`
`{("x"+"y"=2),(0,03"x"+0,05"y"=0,035*2):}` 

`"Z pierwszego równania wyznaczamy x."`
`{("x"=2-"y"),(0,03"x"+0,05"y"=0,07):}` 

`"Wyrażenie odpowiadające x w pierwszym równaniu wstawiamy do drugiego równania i rozwiązujemy je."`  
`0,03(2-"y")+0,05"y"=0,07` 
`0,06-0,03"y"+0,05"y"=0,07` 
`0,06+0,02"y"=0,07 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-0,06` 
`0,02"y"=0,01 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:0,02` 
`"y"=0,5` 

`"Zapisujemy układ równań:"`
`{("x"=2-"y"),("y"=0,5):}` 

`"Znamy już wartość y. Wstawiamy ją do pierwszego równania i obliczamy wartość x."`
`"x"=2-0,5=1,5` 

`"Zapisujemy rozwiązanie układu rownań:"`
`{("x"=1,5),("y"=0,5):}` 

`"Aby otrzymać"\ 2\ "l octu o stężeniu"\ 3,5%\ "potrzeba"\ 1,5\ "l octu o stężeniu"\ 3%\ "i "\0,5\ "l octu o stężeniu"\ 5%"."`

`"Poprawna odpowiedź to C."`

Na rysunku obok proste k i l ...

Kąt BAC jest kątem prostym, gdyż promień SA został poprowadzony do punktu styczności prostej k z okręgiem.

Trójkąt BAC jest więc trójkątem prostokątnym, którego jeden z kątów ma miarę 40°.

Obliczamy ile wynosi miara kąta `alpha` . 
`alpha+90^o +40^o=180^o` 
`alpha+130^o=180^o \ \ \ \ \ \ \ \ |-130^o` 
`alpha=50^o` 

Miara kąta `alpha` wynosi 50°.


Poprawna odpowiedź to: B. 50°.  

Funkcja f jest określona za pomocą wzoru f(x)=-4x

Policzmy wartości funkcji dla 2 argumentów, aby można było łatwo narysować wykres (pamiętamy, że interesuje nas wykres dla argumentów nieujemnych). 

`f(0)=-4*0=0` 
`f(1/4)=-4*1/4=-1`  

Wyznaczamy zbiór wartości: 

`x>=0\ \ \ |*(-4)` 

`-4x<=0` 

`f(x)<=0\ \ \ larr\ \ \ \ ZW_f`  

 

   

 

 

Wysokość ostrosłupa, którego siatkę ...

ODP: D

 

Rysunek pomocniczy ostrosłupa uzyskanego po złożeniu siatki:

W podstawie ostrosłupa znajduje się prostokąt.

Obliczmy długość przekątnej (d) ostrosłupa:

`d^2=6^2+8^2` 

`d^2=36+64=100` 

`d=sqrt100=10` 

 

Odcinek c stanowi połowę przekątnej prostkąta, więc:

`c=1/2d=1/strike2^1*strike10^5=5` 

Spodek wysokości ostrosłupa znajduej się w miejscu przecięcia przekątnych podstawy.

Odcinek c, wysokość ostrosłupa oraz krawędź boczna tworzą trójkąt prostokątny.

Korzystając z tw. Pitagorasa obliczamy długość wysokości H:

`H^2=10^2-c^2` 

`H^2=100-5^2` 

`H^2=100-25=75` 

`H=sqrt75=sqrt(25*3)=5sqrt3`