Statystyka - ii-gimnazjum - Baza Wiedzy

Odczytywanie danych statystycznych

Statystyka to nauka zajmująca się zbieraniem i opracowywaniem różnego typu danych. Dane statystyczne są zbierane po przeprowadzeniu wielu badań dotyczących tego samego zjawiska wśród dużej liczby osób. Dane mogą być przedstawione za pomocą diagramów, tabelek lub też w sposób opisowy.

 
 1. Sposób opisowy
  „W 2001 roku na wakacje za granicę wyjechało 50% wszystkich mieszkańców Polski. 30% wszystkich mieszkańców wybrało Włochy, 10% Hiszpanię, 4% Bułgarię, 3% Egipt, a pozostałe 3% wyjechało do krajów innych niż te wymienione.”

 2. Diagram
  diagram

 3. Tabela
  tabela

 

średnia i mediana

Średnia arytmetyczna to średni wynik spośród wielu innych wyników. Na przykład średnia ocen ze sprawdzianu w klasie 2b informuje nas na jakim poziomy był napisany dany sprawdzian.


Narzędzie do obliczania średniej arytmetycznej

$$ ext"średnia"={ ext"suma wyników"}/{ ext"liczba wyników"} $$

Przykład:

„W klasie jest 10 osób. Oceny końcowo roczne z matematyki były w tej klasie następujące: $$ 6,6,5,5,5,4,3,3,3,2 $$. Jaka była średnia ocen na koniec roku z matematyki w tej klasie?”

$$ ext"średnia"={ ext"suma ocen"}/{ ext"ilość ocen"} $$

$$ ext"średnia"=(6+6+5+5+5+4+3+3+3+2)/10=42/10=4,2 $$

Odp: Średnia ocen z matematyki na koniec roku w tej klasie wynosiła 4,2.

 

Mediana to liczba znajdująca się po środku uporządkowanego rosnąco lub malejąco zbioru wyników. Gdy nie jesteśmy w stanie wskazać środkowej liczby bo ich ilość jest parzysta, wówczas obliczamy średnią z dwóch środkowych wyników.


Narzędzie do obliczania mediany

Przykład:

„W klasie jest 10 osób. Oceny końcowo roczne z matematyki były w tej klasie następujące: 6,6,5,5,5,4,3,3,3,2. Jaka jest mediana ocen na koniec roku z matematyki w tej klasie?”

oceny: 6,6,5,5,5,4,3,3,3,2 -> jest parzysta ilość ocen dlatego musimy obliczyć średnią dwóch środkowych.

$$ ext"mediana"={5+4}/2=9/2=4,5 $$

Odp: Mediana ocen na koniec roku w tej klasie wynosi 4,5.

 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Oblicz średnią liczb: 1,2,4,5,3,4,2,3,4,5,2,1.

$$ Śr= {1+2+4+5+3+4+2+3+4+5+2+1}/12={36}/{12}=3 $$

Odp.: Średnia tych liczb wynosi 3.

Zadanie 2.

Oblicz medianę liczb: 1,2,2,3,4,4,5,6,7,12,45,55.

Jest parzysta ilość cyfr, więc należy obliczyć średnią dwóch środkowych liczb.

$${4+5}/2=9/2=4,5$$

Odp.: Mediana tych liczb wynosi 4,5.

Zadanie 3.

Rzucasz jedną sześcienną kostką do gry. Oblicz, jakie jest prawdopodobieństwo, że wynik będzie:

 1. parzysty
 2. nieparzysty
 3. liczbą podzielną przez 3

W sumie może być 6 wyników.

 1. parzystych możliwości jest 3 -> prawdopodobieństwo: $$3/6=1/2$$
 2. nieparzystych możliwości jest 3 -> prawdopodobieństwo: $$3/6=1/2$$
 3. liczb podzielnych przez 3 jest 2 -> prawdopodobieństwo: $$2/6=1/3$$

Zadanie 4.

W klasie Stasia i Małgosi jest 36 osób. Staś ma numer w dzienniku 17, a Małgosia 12. Stasio zaproponował nauczycielowi, że przed każdym wezwaniem do tablicy będzie rzucał dwiema sześciennymi kostkami do gry. Iloczyn wyrzuconych oczek będzie wyznaczał osobę z tym numerem w dzienniku do odpowiedzi. Małgosia natomiast zaprotestowała twierdząc, że to niesprawiedliwe. Wyjaśnij, dlaczego Małgosia uważa, że to niesprawiedliwe i dlaczego ma wyjść na tym najgorzej?

Nie jest to sprawiedliwy sposób, ponieważ każda liczba w dzienniku ma inną liczbę dzielników, przez co jest mniej lub bardziej prawdopodobne wylosowania tej osoby. Niektórych numerów nie będzie można wcale wyznaczyć. Na przykład, numer Stasia 17, można uzyskać tylko poprzez pomnożenia 1 i 17, a takie liczby nie występują na kostkach do gry. Natomiast numer Małgosi można uzyskać poprzez pomnożenie największej ilości kombinacji cyfr.

$$12$$ -> $$2×6$$; $$3×4$$; $$4×3$$; $$6×2$$

$$17$$ -> $$1×17$$

Zadanie 5.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że z pomiędzy damy trefl, damy pik i króla trefl wylosujemy damę?

wszystkie możliwe karty -> 3

ilość dam -> 2

prawdopodobieństwo -> $$2/3$$

Odp.: Prawdopodobieństwo wylosowania damy jest równe $$2/3$$.

Zadanie 6.

Ułóż taki zestaw 5 liczb, w którym średnia będzie równa medianie.

Zaczynam od ustalenia sobie średniej i mediany. Wybieram sobie 3.

Tak na razie wygląda ciąg moich liczb: --3--.

Następnie wybieram takie liczby by 1 i 5 oraz 2 i 4 dawały średnią 3. Należy pamiętać, że 1 i 2 nie może być większe od 3, a 4 i 5 nie może być mniejsze od 3.

Tak wyglądają przykładowe liczby: 1,3,3,3,5 lub 1,2,3,4,5.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Wyznaczając ze wzoru 1/a=1/8+1/x zmienną x, otrzymasz

`1/a=1/8+1/x \ \ \ |-1/8`

`1/a-1/8=1/x \ \ |*x`

`x(1/a-1/8)=1 \ \ \ \ \ \ \ |:(1/a-1/8)`

`x=1/(1/a-1/8)`

Ponieważ do tej odpowiedzi nie pasuje żadna z podanych, musimy te wyrażenie jakoś uprościć. Sprowadźmy wyrażenie w mianowniku do wspólnego mianownika.

`x=1/(8/(8a)-a/(8a))=1/((8-a)/(8a))=1:(8-a)/(8a)=1*(8a)/(8-a)=(8a)/(8-a)`

Wojtek i jego rodzeństwo: Ania, Kasia i Jurek, chętnie ...

Przyjmijmy oznaczenia: 

W - Wojtek

A - Ania

K - Kasia

J - Jurek 


Wszystkie możliwe pary dzieci, jakie może wybrać mama to: 
`(W,A), \ (W,K), \ (W,J), \ (A,K), \ (A,J), \ (K,J)` 

Mama może stworzyć 6 par z dzieci. 


Zdarzenie A polega na tym, że w przygotowaniu kolacji pomagają dziewczynki. 

Zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniu A to: 
`A: \ (A,K)` 

Zdarzeniu A sprzyja 1 zdarzenie elementarne. 

Prawdopodobieństwo zdarzenia A wynosi: 
`P(A)=1/6` 


Zdarzenie B polega na tym, że Kasia nie została wybrana. 

Zdarzenia elementarne sprzyjające temu zdarzeniu to: 
`B: \ (W,A), \ (W,J), \ (A,J)` 

Zdarzeniu B sprzyjają 3 zdarzenia elementarne. 

Prawdopodobieństwo zdarzenia B wynosi: 
`P(B)=3/6=1/2` 


Zdarzenie C polega na tym, że wylosowani zostaną chłopiec i dziewczynka. 

Zdarzenia elementarne sprzyjające temu zdarzeniu to: 
`C: \ (W,A), \ (W,K), \ (A,J), \ (K,J) ` 

Zdarzeniu D sprzyjają 4 zdarzenia elementarne. 

Prawdopodobieństwo zdarzenia D wynosi: 
`P(D)=4/6=2/3`  

Pan Marek za 100 dolarów i 150 euro zapłacił

Oznaczmy koszt 1 dolara jako x, a koszt 1 euro jako y.

`{(100x+150y=1005 \ \ \ \ \ \ |*2),(150x+100y=970 \ \ \ \ \ |*(-3)):}` 

`+ \ \ {(200x+300y=2010),(-450x-300y=-2910):}` 

`ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`    

`-250x=-900 \ \ \ \ \ \ \ |:(-250)` 

`x=3,6` 

Obliczoną wartość x podstawiamy do jednego z równań wyjściowych i obliczamy y.

`100*3,6+150y=1005` 

`360+150y=1005 \ \ \ \ \ \ |-360` 

`150y=645 \ \ \ \ \ |:150` 

`y=4,3`

Czy wszystkie działania ...

`sqrt(-6^2)=sqrt(-36)` 

Nie możemy wykonać powyższego działania, ponieważ w definicji pierwiastka, liczba znajdująca się pod pierwiastkiem musi być liczbą nieujmną.

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`(sqrt(-6))^2` 

Podobnie jak powyżej, nie możemy wykonać tego działania, ponieważ liczba pod pierwiastkiem jest liczbą ujemną.

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

Dwa ostatnie działania możemy wykonać, ponieważ pod znakiem pierwiastka znajdują się liczby nieujemne.

Wynik obu poniższych działań wynosi 6.

`sqrt(6^2)=sqrt36=6` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`sqrt((-6)^2)=sqrt36=6`    

Narysujcie siatkę ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego

Na poniższym rysunku podano niektóre

`a)` 

`a=4sqrt2` 

`d=asqrt2=4sqrt2*sqrt2=4*sqrt4=4*2=8` 

`1/2d=4` 

`P=1/2*4*5=2*5=10` 

 

`b)`  

`3^2+h^2=5^2` 

`9+h^2=25 \ \ \ \ \ \ \ \ |-9` 

`h^2=16 \ \ \ \ \ |sqrt` 

`h=sqrt16=4` 

`P=1/2*3*4=6` 

`c)` 

`a=8sqrt3` 

`1/3h=1/3*(asqrt3)/2=1/3*(8sqrt3*sqrt3)/2=(8sqrt9)/6=(8*3)/6=24/6=4` 

`P=1/2*3*4=6`  

`d)` 

`a=6sqrt3` 

`2/3h=strike2^1/3*(asqrt3)/strike2^1=(asqrt3)/3=(strike6^2sqrt3*sqrt3)/strike3^1=2sqrt9=2*3=6` 

 `P=1/2*6*sqrt13=3sqrt13` 

  

 

Dobierz liczbę m tak, aby miejscem ...

Miejscem zerowym podanych funkcji ma być liczba 3, czyli dla argumentu x=3 funkcja przyjmuje wartość równą 0. Oznacza to, że do wykresów tych funkcji należy punkt o współrzędnych (3,0). 

Wstawiamy współrzędnego tego punktu w odpowiednie miejsca we wzorze funkcji i obliczamy wartość m. 

`a) \ f(3)=0` 

Zatem:
`0=2*3+m` 
`0=6+m \ \ \ \ \ |-6`     
`m=-6` 


`b) \ g(3)=0` 

Zatem:
`0=m*3+6 \ \ \ \ \ \ \ \ |-6` 
`-6=3m \ \ \ \ \ \ \ \ |:3` 
`m=-2` 


`c) \ h(3)=0` 

Zatem:
`0=m/strike3^1*strike3^1-1` 
`0=m-1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |+1` 
`m=1`   

Odpowiedz na pytania dotyczące dowolnego wielokąta

Połącz równe wyrażenia.

Korzystamy ze wzoru:

`(a*b)^m=a^m*b^m `

`(a/b)^n=a^n/b^n `

Ponadto ułamek możemy zapisać w postaci ilorazu, wtedy:

`(a:b)^n=a^n:b^n`

 

 

`(2:3)^5=(2/3)^5=2^5/3^5=2^5:3^5`

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`(3/2)^5=3^5/2^5=3^5:2^5=(3:2)^5`

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`6^5=(2*3)^5=3^5*2^5`

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`1/3*2^5=2^5/3`

Promień Księżyca wynosi ...

Obliczamy o ile kilometrów promień Jowisza jest dłuższy od promienia Księżyca.

W tym celu od długości promienia Jowisza odejmujemy długość promienia Księżyca. 

`7,15*10^7-1,74*10^6 \ stackrel(1")")= \ 71,5*10^-1*10^7-1,74*10^6=` 

`=71,5*ul(ul(10^6))-1,74*ul(ul(10^6)) \ stackrel(2")")= \ (71,5-1,74)*10^6=`  

`=69,76*10^6=6,976*10*10^6=6,976*10^7` 

1) Przekształcamy jedną z liczb tak, aby wykładniki potęg przy 10 w obu liczbach były takie same. 
2) Wyłączamy wspólny czynnik przed nawias. 


Odpowiedź:
Promień Jowisza jest o 6,976∙107 km dłuższy od promienia Księżyca.