Pierwiastki - ii-gimnazjum - Baza Wiedzy

Działania na pierwiastkach

Iloczynem dwóch takich samych pierwiastków kwadratowych jest liczba podpierwiastkowa.

`sqrtk * sqrt k= (sqrtk)^2=k`  

`sqrt7 * sqrt7 = 7` 

 

Iloczynem trzech takich samych pierwiastków sześciennych jest liczba podpierwiastkowa.

`root(3)(k) * root(3)(k) * root(3)(k) = (root(3)(k))^3 = k` 

`root(3)(5) * root(3)(5) * root(3)(5) = (root(3)(5))^3 = 5` 
 

Pierwiastek z iloczynu liczb jest równy iloczynowi pierwiastków z tych liczb.

`root(n)(k*l) = root(n)(k) * root(n)(l)`

`root(3)(3*5) = root(3)(3) * root(3)(5)` Pierwiastek z ilorazu liczb jest równy ilorazowi pierwiastków z tych liczb.

`root(n)(k/l) = (root(n)(k))/(root(n)(l))` 

`root(3)(6/7) = (root(3)(6))/(root(3)(7))` 

Wyciąganie czynnika przed znak pierwiastka

Gdy liczbę podpierwiastkową możemy zamienić na iloczyn liczby, z której da się wyciągnąć pierwiastek i liczby z której jest to niemożliwe, wówczas możemy wyciągnąć czynnik przed znak pierwiastka.

$$ √c=√{a^2×b}=a√b $$
 

Przykłady:

 • $$ √75=√{25×3}=√{5^2×3}=5√3 $$
 • $$ ∛16=∛{8×2}=∛{2^3×2}=2∛2 $$
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Oblicz:

 1. $$ √81 $$
 2. $$ √10000 $$
 3. $$ √0,04 $$
 1. $$ √{81}=9 $$
 2. $$ √{10000}=100 $$
 3. $$ √{0,04}=0,2 $$

Zadanie 2.

Jaką długość ma bok kwadratu, którego pole jest równe:

 1. $$ 40 000 m^2 $$
 2. $$ 0,0001 m^2 $$
 3. $$ 10^{-16} m^2 $$
 1. $$ √{40 000}=200 m $$
 2. $$ √{1/{10 000} }={1}/{100} m $$
 3. $$ √{10^{-16} }=√{1/{10^{16} } }=1/{10^8} =1/{100000000} m $$

Zadanie 3.

Włącz czynnik pod znak pierwiastka:

 1. $$ 5√3 $$
 2. $$ 6√1,5 $$
 3. $$ 2∛10 $$
 1. $$ 5√3=√{5×5×3}=√75 $$
 2. $$ 6√1,5=√{6×6×1,5}=√54 $$
 3. $$ 2∛10=∛{2×2×2×10}=∛80 $$

Zadanie 4.

Oblicz:

 1. $$ √{8^2} $$
 2. $$ {√6}^4 $$
 3. $$ √{4^6} $$
 1. $$ √{8^2} =8 $$
 2. $$ {√6}^4={√6}^2×{√6}^2=6×6=36 $$
 3. $$ √{4^6}=√{2^12}=2^6 $$

Zadanie 5.

Usuń niewymierność z mianownika:

 1. $$ 1/{√7} $$
 2. $$ 2/{√2} $$
 3. $$ {10}/{2√5} $$
 1. $$ 1/{√7}={√7}/7 $$
 2. $$ 2/{√2}={2√2}/2=√2 $$
 3. $$ {10}/{2√5}={20√5}/{10}=√5 $$

Zadanie 6.

Oblicz pole kwadratu o boku:

 1. $$ √8$$ $$m $$
 2. $$ 3√2$$ $$m $$
 3. $$ 10√5$$ $$m $$
 1. $$ {√8}^2=8$$ $$m^2 $$
 2. $$ {3√2}^2=9×2=18$$ $$m^2 $$
 3. $$ {10√5}^2=100×5=500$$ $$m^2 $$

Spis treści

Rozwiązane zadania
Dwa równoległe boki kwadratu zwiększono i otrzymano taki prostokąt

Oznaczmy długość boku kwadratu jako x. Prostokąt ma boki długości x i 3x . Korzystając z informacji o różnicy pól możemy zapisać: 

`(x*3x)-x*x=32\ cm^2`

`3x^2-x^2=32\ cm^2`

`2x^2=32\ cm^2\ \ \ \ |:2`

`x^2=16\ cm^2`

`x=4\ cm`

Podaj wzory funkcji, których wykresy przedstawiono poniżej

`a)`

Każdej liczbie przyporządkowano wartość 3. 

`f(x)=3\ \ \ "dla"\ \ \ x in {-6,\ -5,\ -4,\ -3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6}`

 

Dziedzinę można zapisać na dwa sposoby.

Można wypisać wszystkie jej elementy:

`x in {-6,\ -5,\ -4,\ -3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6}`

lub zapisać, że są to liczby naturalne niemniejsze niż -6 i niewiększe niż 6:

`-6<=x<=6\ \ \ i\ \ \ x in NN`

 

 

 

`b)`

Zapiszmy, jakie wartości przyporządkowano kolejnym argumentom i spróbujmy odgadnąć wzór:

`x=-6\ \ \ ->\ \ \ y=-4=ul(-6)+2`

`x=-4\ \ \ ->\ \ \ y=-2=ul(-4)+2`

`x=-2\ \ \ ->\ \ \ y=0=ul(-2)+2`

`x=0\ \ \ \ \ ->\ \ \ y=2=ul0+2`

`x=2\ \ \ \ \ ->\ \ \ y=4=ul2+2`

`x=4\ \ \ \ \ ->\ \ \ y=6=ul4+2`

 

 

Widzimy, że do każdego argumentu dodano 2, więc możemy zapisać wzór funkcji oraz jej dziedzinę:

`f(x)=x+2\ \ \ "dla"\ \ \ x in {-6,\ -4,\ -2,\ 0,\ 2,\ 4}`

 

 

 

`c)`

Zapiszmy wartości funkcji dla kilku argumentów i spróbujmy odgadnąć wzór funkcji:

`x=-4\ \ \ ->\ \ \ y=4=-1/2*ul((-4))+2`

`x=0\ \ \ \ \ ->\ \ \ y=2=-1/2*ul0+2`

`x=4\ \ \ \ \ ->\ \ \ y=0=-1/2*ul4+2`

 

 

`f(x)=-1/2x+2\ \ \ "dla"\ \ \ -4<=x<6`

 

 

 

`d)`

Zapiszmy wartości funkcji dla kilku argumentów i spróbujmy odgadnąć wzór funkcji:

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=-5=5/3*ul0-5`

`x=3\ \ \ ->\ \ \ y=0=5/3*ul3-5`

 

 

`f(x)=5/3x-5\ \ \ "dla"\ \ \ 0<=x<6`

Uzupełnij zdanie, tak aby było prawdziwe.

Obliczamy długość a korzystając z twierdzenia Pitagorasa. 
`a^2+x^2=(2x)^2` 
`a^2+x^2=4x^2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-x^2` 
`a^2=3x^2` 
`a=sqrt{3}x` 


* Trójkąt 30°, 60°, 90°:

Zatem:

Na podstawie długości boków możemy stwierdzić, że kąty trójkąta mają miarę 30°, 30° i 120°

Oblicz różnicę liczb a)√112, √250 b)√45, √125

`a) sqrt(112)-sqrt(250)=sqrt(4*28)-sqrt(25*10)=sqrt(4*4*7)-sqrt(25*10)=`

`=sqrt(4*4)*sqrt(7)-sqrt(25)*sqrt(10)=4sqrt(7)-5sqrt(10)`

`b) sqrt(45)-sqrt(125)=sqrt(9*5)-sqrt(25*5)=sqrt(9)*sqrt(5)-sqrt(25)*sqrt(5)=3sqrt(5)-5sqrt(5)=-2sqrt(5)`

`c) root(3)(54)-root(3)(-40)=root(3)(27*2)-root(3)(-8*5)=root(3)(27)*root(3)(2)-root(3)(-8)*root(3)(5)=`

`=3root(3)(2)-(-2)root(3)(5)=3root(3)(2)+2root(3)(5)`

`d) root(3)(-56)-root(3)(189)=root(3)(-8*7)-root(3)(27*7)=root(3)(-8)*root(3)(7)-root(3)(27)*root(3)(7)=`

`=-2root(3)(7)-3root(3)(7)=-5root(3)(7)`

Zapisz odpowiednie wyrażenie ...

a) Liczba, która stanowi 40% liczby a:   0,40a

`40%=40/100=0,40`

b) Liczba, która stanowi 59% liczby a:   0,59a

`59%=59/100=0,59`

c) Liczba, która stanowi 7% liczby a:   0,07a

`7%=7/100=0,07` 

d) Liczba, która stanowi 126% liczby a:   1,26a

`126%=126/100=1,26` 

 

e) Liczba o 20% większa od liczby w:   1,20w

`w+20%w=120%w` 

f) Liczba o 20% mniejsza od liczby x:   0,80x

`x-20%x=80%x` 

g) Liczba o 16% większa od liczby y:    1,16y

`y+16%y=116%y` 

h) Liczba o 72% mniejsza od liczby z:    0,28z

`z-72%z=28%z` 

Przewieziono 156 ton towaru 9 ciężarówkami o ładowności

Oznaczmy liczbę większych samochodów jako x, a liczbę mniejszych jako y. 

`{(156=18*x+12*y \ \ \ \ |:6),(x+y=9 \ \ \ \ \ \ \ |*(-3)):}`  

`+ \ \ {(3x+2y=26),(-3x-3y=-27):}` 

`2y+(-3y)=26+(-27)` 

`-y=-1 \ \ \ \ \ |*(-1)` 

`y=1` 

Obliczoną wartość y podstawiamy do jednego z równań wyjściowych 

`x+y=9` 

`x+1=9 \ \ \ |-1` 

`x=8` 

 

`{(x=8),(y=1):}` 

 

Dany jest okrąg. Uzasadnij, że im więcej

Na rysunku sześcianu...

a)

Trójkąty prostokątne w podstawie:

Trójkąt ABD o przyprostokątnych AB, AD

Trójką BCD o przyprostokątnych BC, CD

Trójkąty prostokątne w kwadracie BCGF:

Trójkąt BFG o przyprostokątnych BF, FG

Trójkąt BCG o przyprostokątnych BC, CG

Trójkąt prostokątny o podstawie będącej przekątną podstawy:

Trójką BDH o przyprostokątnych BD, DH 

 

b)

W trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych a,b i przeciwprostokątnej c zachodzi równość:

`a^2 + b^2 = c^2`

 

`|AC|^2 = |AB|^2 + |BC|^2` 

 

`|BG|^2 -|BC|^2 = |CG|^2`

bo:

`|BG|^2 = |CG|^2 + |BC|^2`

 

 

`|AG|^2 -|CG|^2 = |AC|^2`

bo:

`|AG|^2 = |AC|^2 +|CG|^2` 

 

 

 

`|BD|^2 + |DH|^2 = |BH|^2`

Zapisz podane wyrażenia ...

`"a)"\ a^-7=1/a^7=(1/a)^7` 

`"b)"\ b^-11=1/b^11=(1/b)^11` 

`"c)"\ (1/c)^-9=(c/1)^9=c^9` 

`"d)"\ (1/d)^-15=(d/1)^15=d^15` 

`"e)"\ 1/e^-5=1/(1/e^5)=1*e^5/1=e^5` 

`"f)"\ 1/f^-20=1/(1/f^20)=1*f^20/1=f^20` 

`"g)"\ (x/y)^-6=(y/x)^6` 

`"h)"\ (2/m)^-10=(m/2)^10` 

Dany jest trójkąt równoboczny o boku długości 6 cm. Na tym trójkącie opisano okrąg i w trójkąt ten wpisano okrąg.

 

`"a"= 6\ "cm"`

`"h"= (6sqrt3)/2= 3sqrt3`

`"r"= 1/3 "h"= 1/3 * 3sqrt3= sqrt3`

`"P"_{1}= pi (sqrt3)^2\ "cm"^2= 3 pi\ "cm"^2`

`"r"= 2/3"h"= 2/3 * 3sqrt3= 2sqrt3`

`"P"_{2}= (2sqrt3)^2 pi\ "cm"^2= 4*3 pi\ "cm"^2= 12 pi\ "cm"^2`

  

`"P"= 12 pi\ "cm"^2- 3 pi\ "cm"^2= 9 pi\ "cm"^2`