Rok 2018 odpowiedzi (część przyrodnicza) - egzamin-gimnazjalny-3 - Baza Wiedzy - Odrabiamy.pl

Rok 2018 odpowiedzi (część przyrodnicza) - egzamin-gimnazjalny-3 - Baza Wiedzy

Egzamin gimnazjalny 2018 - Przyroda

Zadanie 1.

Rdestnice to pospolite rośliny wód stojących lub wolno płynących. Na rysunku przedstawiono jeden z rodzimych gatunków rdestnicy, a obok - uproszczony klucz do oznaczenia tych roślin.

Na podstawie powyższego klucza rozpoznaj gatunek rdestnicy przedstawiony na rysunku. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A.rdestnica drobna

B.rdestnica pływająca

C.rdestnica przeszyta

D. rdestnica kędzierzawa

 

 WSKAZÓWKA:

Aby oznaczyć przedstawiony gatunek rdestnicy należy przyjrzeć się jej cechom wyglądu zewnętrznego, czyli cechom morfologicznym.

Według klucza:


1. a. liście jajowate lub eliptyczne

2. b. liście siedzące - to znaczy takie, które nie posiadają ogonka liściowego

3. tego punktu nie bierzemy pod uwagę, ponieważ liście oznaczanej rośliny nie posiadają ogonków liściowych

4. a. liście u nasady sercowate - nasada liścia tzn. ta część liścia, która znajduje się bliżej łodygi, ma kształt serca

 

Zadanie 2.

Na fotografii przedstawiono lemura katta. 

 

Dokończ zadanie.Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Cechą umożliwiającą zaklasyfikowanie lemura katta do ssaków jest obecność.

A.palców

B.czterech kończyn

C.ogona

D. ucha zewnętrznego

 

 WSKAZÓWKA:


Poprawna odpowiedź odpowiedź: D.ucho zewnętrze, ponieważ jest to cecha występującą wyłącznie u ssaków, ale nie u wszystkich. Ssakiem, który nie posiada małżowiny usznej jest np. dziobak.

Zadanie 3.

Cypryśniki to drzewa iglaste dorastające do 50 m wysokości. Niektóre cypryśniki występujące na okresowo zalewanych bądź trwale podmokłych obszarach, np. cypryśnik błotny, tworzą korzenie oddechowe. Te korzenie wyrastają ponad poziom gleby lub wody w odległości do kilkunastu metrów od pnia drzewa.  

 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

Na podstawie opisu można stwierdzić, że korzenie oddechowe cypryśnika błotnego są przystosowaniem do wzrostu na glebach

A.zanieczyszczonych metalami ciężkimi

B.dobrze napowietrzonych

C.ubogich w azot

D.ubogich w tlen

 

WSKAZÓWKA:

 Korzenie oddechowe cypryśnika błotnego są przystosowane do wzrostu na glebach D. ubigich w tlen. --> Stale zalewająca glebę woda odcina dostęp tlenu.

Zadanie 4.

Układ wydalniczy pomaga utrzymać w organizmie człowieka stan wewnętrznej równowagi, ponieważ reguluje gospodarkę wodną i mineralną. Na uproszczonym schemacie przedstawiono kierunki przenikania wybranych substancji w nerce między krwią naczyń włosowatych a nefronem. Pogrubione strzałki oznaczają większa ilość substancji przenikającej. 

 

W którym zestawie wymieniono substancje usuwane z moczem z organizmu zdrowego człowieka. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A.glukoza i sole

B.leki i glukoza

C.moczniki i leki

D. aminokwasy i sole

 

WSKAZÓWKA:

W moczu zdrowego człowieka nie powinny znajdować się:

- glukoza - świadczyć może o cukrzycy
- białko (także aminokwasy w większej ilości) - świadczyć mogą o zaburzeniach pracy wątroby
- leki - ponieważ powinny zostać z metabolizowane przez wątrobę
- leukocyty oraz erytrocyty (dopuszczalne jest kilka sztuk w polu widzenia)
- bakterie

Zadanie 5.

Podczas jazdy rowerem szczególnie ważne jest utrzymanie równowagi ciała. Z tego powodu organizm miusi niestannie rejestrować zmiany swojego pomożenia i w razie konieczności uruchamiać odpowiednie czynności odruchowe.

 

5.1 Uzupełnij zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zmiany położenia naszego ciała podczas jazdy na rowerze rejestruje narząd równowagi , który mieści się w A/B. Zbudowany jest on C/D

A.ucha środkowego  

B.ucha wewnętrznego

WSKAZÓWKA:

W skład ucha środkowego wchodzą: błona bębenkowa, trzy kosteczki słuchowe zlokalizowane w jamie bębenkowej oraz trąbka słuchowa. Zarówno narząd równowagi, jak i właściwy narząd słuchu znajdują się w uchu wewnętrznym.

 

C.z kanałów półkolistych  

D. ze ślimaka

WSKAZÓWKA:

 Ślimak oraz kanały półkoliste wchodzą w skład błędnika. Ślimak odpowiada za odbieranie i przetwarzanie wrażeń słuchowych, z kolei kanały półkoliste są narządem równowagi.

5.2 W którym punkcie przedstawiono drogę impulsu podczas odruchów uruchamianych w celu utrzymania równowagi.

 

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A.narząd równowagi -> móżdżek ->mięśnie

B.mięśnie -> móżdżek -> narząd równowagi

C. móżdżek -> narząd równowagi -> mięśnie

D.narząd równowagi -> mięśnie -> móżdżek

 

WSKAZÓWKA:


Drogę impulsu nerwowego przedstawia schemat:

receptor --> neuron czuciowy --> neuron pośredniczący (zlokalizowany w mózgowiu lub rdzeniu kręgowym) --> neuron ruchowy --> efektor


W przypadku odruchów uruchamianych w celu utrzymania równowagi droga impulsu nerwowego wygląda w ten sposób:

receptory narządu równowagi --> neuron czuciowy --> móżdżek --> neuron ruchowy --> mięśnie szkieletowe

 

Zadanie 6.

Na pewnej fermie lisów srebrnych urodził się lisek o niespotykanej dotychczas, jaśniejszej barwie sierści., odmiennej od barwy futra jego rodzicó i wcześniejszych przodków. Dał on początek nowej rasie lisów, których umaszczenie futra określa się jako platynowe.

 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F- jeśli jest fałszywe.

Lisek o platynowym futrze miał odmienny fenotyp z powodu zmiany w genotypie - PRAWDA

WSKAZÓWKA:

Zmiany w genotypie nastąpiły w wyniku mutacji

Platynowa barwa futra liska jest cechą nabytą w trakcie życia, więc się nie dziedziczy - FAŁSZ

WSKAZÓWKA:

zmiana, w wyniku której lisek miał platynową barwę futra, zaszła w genotypie, dlatego będzie ona dziedziczona

 

Zadanie 7.

Zielona bransoletka wykonana w całości z materiału przypominającego minerał malachit. W celu sprawdzenia, czy bransoletka jest wykonana z malachitu, którego gęstość jest równa `4,05 g/cm^3` , zważono ją na wadze elektronicznej. Waga wskazała masę 26,30 g. Następnie bransoletkę wrzucono do cylindra miarowego napełnionego wodą. Poziom wody w cylindrze podniósł się o 10 cm^3.

 

Czy bransoletka jest wykonana z malachitu ? Wybierz odpowiedź A albo C i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3

B. Nie, ponieważ materiał z którego wykonano bransoletkę , jest 3. mniejsza niż gęstość malachitu.

 

Zadanie 8.

Tlenek azotu (I) to bezbarwny i bezwonny gaz. Otrzymuje się go przez ogrzewanie azotanu (V) amonu.

 

`NH_4NO_3 #(->)^("temperatura") N_2O+2H_20` 

 

Tlenek azotu(I) znalazł zastosowanie w procesie otrzymywania bitej śmietany. Pod ciśnieniem rozpuszcza się w śmietanie, a po obniżeniu ciśnienia wypełnia się wieloma małymi pęcherzykami.

 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F- jeśli jest fałszywe.

Proces, w wyniku którego otrzymuje się tlenek azotu(I), jest reakcją chemiczną - PRAWDA

Proces otrzymania bitej śmietany przy użyciu tlenku azotu(I) jest zjawiskiem fizycznym - PRAWDA

 

WSKAZÓWKA:

Reakcja chemiczna - przemiana, w której wyniku powstaje nowa substancja lub substancje o innych właściwościach.
Zjawisko fizyczne - proces, w którego wyniku nie powstaje żadna nowa substancja.

 

Zadanie 9.

Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.

 

W wyniku przemiany zilustrowanej schematem:

`X+O_2 -> XO_3`  

 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pierwiastkiem X jest:

A.krzem,

B.glin,

C.siarka,

D.węgiel.

 

WSKAZÓWKA:

Z układu okresowego odczytujemy masę atomową miedzi:
`m_(at.Cu) = 64 u` 

Masa cząsteczkowa powstałęgo związku chemicznego (XO_2) równa jest masie atomowej miedzi, zatem możemy zapisać:
`m_(cz.XO_2) = 64 u` 

Wiemy, że masa atomowa tlenu wynosi 16 u. Obliczamy masę atomową pierwiastka X:


`m_(cz. XO_2)=m_(at.X) + 2* m_(at.O)` 
`64 u = m_(at.X) + 2*16 u` 
`m_(at.X)=64 u - 2*16 u = 32 u` 

Masa atomowa pierwiastka X odpowiada masie atomowej siarki.

 

Zadanie 10.

Na rysunku przedstawiono modele pierwszego i czwartego związku z szeregu homologicznego pewnej grupy związków. Białe kule oznaczają atomy wodoru , a szare atomy węgla.

 

10.1. Dokończ zadanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

Związki, których modele przedstawiono na rysunkach, należą do szeregu homologicznego

A.alkanów

B.alkenów

C.alkoholi

D.estrów

 

WSKAZÓWKA:

Alkany - węglowodory łańcuchowe, których cząsteczki zawierają wyłącznie wiązana pojedyncze między atomami węgla.

 

10.2 Wskaż zwór sumaryczny siódmego z kolei związku należącego do tej samej grupy związków co związki pierwszy i czwarty.

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

`A. ul(C_7H_16)` 

`B. C_7H_14` 

`C. C_7H_13` 

`D. C_7H_12` 

 

 WSKAZÓWKA:

Wzór ogólny alkanów ma postać:
`C_nH_(2n+2)` 

 

Zadanie 11.

Aby zbadać właściwości kwasu octowego, wykonano doświadczenie, które przedstawiono na schemacie.

 

aq- roztwór wodny , s- substancja stała

Zaobserwowano, że substancje stałe dodawane do wodnych roztworów kwasu octowego przestały po pewnym czasie być widoczne, a probówkach powstały bezbarwne, klarowne ciecze. W trakcie doświadczenia w próbówce I wydzielały się pęcherzyki gazu.

 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F- jeśli jest fałszywe.

W obu probówkach jednym z produktów reakcji była sól `CH_3COOONa`  - PRAWDA

W probówce I wydzielał się `CO_2`  - FAŁSZ

 

WSKAZÓWKA

Równania reakcji:


`"Probówka I:" 2 CH_3COOH + 2 Na_(s) -> 2 CH_3COONa + H_2` 
`"Probówka II:" 2 CH_3COOH + Na_2O -> 2 CH_3COONa + H_2O` 

 

Zadanie 12.

Uczniowie badali właściwości chemiczne metyloaminy `CH_3NH_3` . Przeprowadzili doświadczenie zilustrowane na poniższym schemacie.

 

Dodatkowo, za pomocą wskaźnika uniwersalnego, zbadali odczyn zwartości probówek prze dodaniem do nich wodnego roztworu metyloaminy i po jego dodaniu. 

W probówce I odczyn roztworu nie uległ zmianie - był zasadowy.

W próbówce II odczyn początkowo zmienił się kwasowego na obojętny, a następnie - na zasadowy.

 

Dokończ zadanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.

 

Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia można stwierdzić, że metyloamina ma właściwości

B.zasadowe, ponieważ 1. reaguje z kwasem solnym.

 

 

Informację do zadań 13. i 14.

W magazynie mebli dźwig podnosi pionowo o masie 360 kg ruchem jednostajnym z prędkością 0,4 m/s.

 

Zadanie 13.

Jak długo trwa podnoszenie skrzyni na wysokość 6 m?

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A.6 s

B.9 s

C.15 s

D.24 s

 

WSKAZÓWKA:

Obliczenia:

Dane:

m=360 kg

v=0,4 m/s

h=6 m

 

Szukane:

t=?

 

Skrzynia jest podnoszona ruchem jednostajnym, możemy więc skorzystać ze wzoru na prędkość:

`v=s/t` 

gdzie droga s jest równa wysokości h, na jaką podnoszona jest skrzynia.

Wyprowadzamy wzór na czas:

`v=s/t  \ \    /*t` 

`v*t=s  \ \   /:v` 

`t=s/v` 

Wstawiamy dane liczbowe i obliczamy:

`t=(6 m)/(0,4 m/s)=15 s` 

 

Odpowiedź: 15 sZadanie 14.

Które informacja dotycząca opisanej sytuacji jest prawdziwa.

 

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A.Energia potencjalna skrzyni pozostaje stała.

B.Energia kinetyczna skrzyni maleje, a jej energia potencjalna rośnie.

C.Dźwig podnosząc skrzynię, wykonuje pracę przeciwko sile grawitacji.

D.Praca wykonana przez dźwig powoduje wzrost energii kinetycznej skrzyni.

 

Zadanie 15.

W pokoju ogrzewanym kominkiem zmierzono temperaturę powietrza bezpośrednio nad podłogą oraz pod sufitem

 

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

 

B.pod sufitem ponieważ 2. gęstość ogrzanego powietrza jest mniejsza niż gęstość zimnego powietrza.

 

WSKAZÓWKA:

Zgodnie ze zjawiskiem konwekcji gaz o wyższej temperaturze ma mniejszą gęstość, więc unosi się w górę.

 

Zadanie 16.

Wahadło matematyczne waha się swobodnie między punktem K i L. ( patrz rysunek )Na poniższym wykresie przedstawiono zależność wychylenia (x) wahadła od czasu (t)

 

16.1 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość toru KL wynosi około

A.0,5 cm

B.1 cm

C.2 cm

D.4 cm

 

WSKAZÓWKA:

Droga od punktu K do punktu L to droga, jaką ciało pokonuje od jednego maksymalnego wychylenia do drugiego. Na wykresie są to grzbiety i doliny fali. Amplituda fali,

zgodnie z wykresem wynosi 2 cm. Droga od K do L wynosi (w przybliżeniu) dwukrotną długość amplitudy, a więc:

`s=2*A=2*2 cm=4 cm` 

 

16.2 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wahadło pokonuje odległość pomiędzy punktami K i L w czasie

A.0,5 s

B.1,0 s

C.1,5 s

D.2,0 s

 

WSKAZÓWKA:

Jak powiedziano w poprzednim zadaniu, odległość między punktami K i L to odległość między dwoma maksymalnymi wychyleniami wahadła. Z wykresu widzimy, że wahadło pokonuje tą odległość w czasie 1 sekundy.

 

Zadanie 17.

Sonda kosmiczna lecąca z Ziemi w stronę Marsa znajduje się w odległości 3 mln km od Ziemi w chwili, gdy jej radar wykrywa na kursie asteroidę. Komputer sondy wyliczył, że do zderzenia pozostało okoła 15 sekund i natychmiast wysyła tę informację  w stronę Ziemi. Prędkość fal elektromagnetycznych wynosi 3*10^8 m/s.

 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F- jeśli jest fałszywe.

Sygnał o nadchodzącym zderzeniu, wysłany przez sondę w stronę Ziemi, zdąży do Ziemi dotrzeć przed zderzeniem sondy z astreidą - PRAWDA

Radar tej sondy mierzy odległość, wykorzystując fale elektromagnetyczne odbite od obiektu - PRAWDA

 

WSKAZÓWKA:

Pierwsze zdanie.

Dane:

`s = 3*10^6 km=3*10^9 m` 

`t_1=15 s` 

`v = 3*10^8 m/s` ` 

 

W pierwszym zdaniu mamy obliczyć czas, w jakim sygnał wysłany z sondy dotrze do Ziemi (w ten sposób sprawdzimy, czy zdąży on przed zderzeniem asteroidy z Ziemią).

Zakładamy, że fala elektromagnetyczna rozchodzi się ruchem jednostajnym, wówczas możemy skorzystać ze wzoru na prędkość w tym ruchu:

`v=s/t` 

skąd wyprowadzamy wyrażenie na czas:

`v=s/t   \*t` 

`v*t=s   \: v` 

`t=s/v` 

Wstawiamy dane liczbowe i obliczamy:

`t=(3*10^9 m)/(3*10^8 m/s)=10 s` 

Widzimy, że sygnał wysłany przez sondę dotrze do Ziemi szybciej niż asteroida:

`t_1>t` 

Zdanie pierwsze jest więc prawdziwe.

 

Radar wykorzystuje znajomość prędkości rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w próżni, mierzy czas powrotu fali odbitej od danego

obiektu (w zadaniu jest to asteroida) i następnie oblicza odległość, w jakiej znajduje się obiekt.

 

Zadanie 18.

Na wykresach przedstawiono zależność ciśnienia (p) powietrza od wysokości (h) n.p.m oraz zależność temperatury (T) wrzenia wody od ciśnienia (p).Dokończ zadanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na podstawie danych przedstawionych na wykresach można stwierdzić, że temperatura wrzenia wody na szyczie Mount Everestu o wysokości 8848 m n.p.m. wynosi około

`A.ul(75^oC)` 

`B.85^oC` 

`C.90^oC` 

`D.100^oC` 

 

WSKAZÓWKA:

Najpierw z wykresu po lewej stronie p(h) sprawdzamy, że na wysokości 8848 m n.p.m. (wysokość szczytu Mount Everest) ciśnienie wynosi w przybliżeniu 300 hPa. Następnie z wykresu po prawej stronie T(p) odczytujemy, że dla tego ciśnienia temperatura wrzenia wynosi około 75 stopni Celsjusza.

 

Zadanie 19.

Na mapie zaznaczono cztery trasy turystyczne z punktów I, II, III i IV na szczyt X.

Dokończ zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

19.1. Największą różnicę wysokości pokona turysta wędrujący na szczyt X z punktu:

A.I

B.II

C.III

D.IV

 

WSKAZÓWKA:

Zauważamy, że poziomice są poprowadzone co 50 metrów. Punkt X znajduje się na wysokości 657 m.n.p.m. Określmy, na jakiej wysokości położone są kolejne punkty:

I - 350 m n.p.m.

II - 200 m n.p.m.

III - 550 m n.p.m.

IV - 450 m n.p.m

 

Obliczmy, jaką różnicę wysokości pokona turysta z każdego punktu na szczyt:

Punkt I:

`657\ m\ n.p.m.-350\ m\ n.p.m.=327\ m` 

 

Punkt II:

`657\ m\ n.p.m.-200\ m\ n.p.m.=457\ m` 

 

Punkt III:

`657\ m\ n.p.m.-550\ m\ n.p.m.=107\ m` 

 

Punkt IV:

`657\ m\ n.p.m.-450\ m\ n.p.m.=207\ m` 

 

Widać więc wyraźnie, że największą różnicę wysokości pokona turysta wędrujący na szczyt X z punktu II.

 

19.2. Przez przełęcz przejdzie turysta wędrujący na szczyt X z punktu

A.I.

B.II.

C.III.

D.IV.

 

WSKAZÓWKA:

Przełęcz to miejsce położone pomiędzy dwoma sąsiednimi szczytami. Turysta przechodząc przez przełęcz musi więc najpierw iść w dół, a potem znów w górę. Taką sytuację mamy jedynie podczas wędrówki trasą turystyczną z punktu III.

 

Zadanie 20.

Na rysunku przedstawiono oświetlenie Ziemi w dniu 22 grudnia oraz zaznaczono punkty 1-4.

 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zgodnie z rysunkiem, 22 grudnia dzień trwa 24 godziny w punkcie oznaczonym numerem

A.1

B.2

C.3

D.4

 

 WSKAZÓWKA:

22 grudnia na półkuli północnej jest zima, natomiast na półkuli południowej - lato. Wówczas to w całej strefie od koła podbiegunowego południowego aż do bieguna południowego trwa dzień polarny (dzień wówczas trwa całą dobę). Widzimy, że to punkt numer 4 znajduje się w tej strefie (dokładnie na kole podbiegunowym południowym). Warto zwrócić uwagę, że na tym rysunku cały wspomniany równoleżnik jest na jasnym polu, który oznacza dzień. Słońce więc tego dnia tam nie zajdzie.

 

Zadanie 21.

Mateusz wysłał do rodziców pocztówkę z Kołobrzegu, na której napisał o pogodzie w ostatnich dniach lipca.

 

Przez ostatni tydzień niebo było całkowicie zachmurzone i padał deszcz. Nie można było kąpać się w morzu, ponieważ temperatura powietrza nie przekraczała `17^oC`  i wiał silny zachodni wiatr.

 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

Nad miejscowość, w której przebywał Mateusz, w ostatnich dniach lipca napływała masa powietrza

A.polarnego morskiego.

B.zwrotnikowego morskiego

C.polarnego kontynentalnego

D.zwrotnikowego kontynentalnego

 

 WSKAZÓWKA:

Koniec lipca to w Polsce kalendarzowe lato. Mateusz zaobserwował dużą wilgotność powietrza, opady, silny wiatr oraz ochłodzenie. Wszystkie wymienione cechy są charakterystyczne dla powietrza polarnego morskiego, które latem przynosi ochłodzenie i opady deszczu, a zimą ocieplenie i opady śniegu, deszczu ze śniegiem a czasami nawet deszczu. Napływ powietrza zwrotnikowego morskiego (odpowiedź B), spowodowałaby napływ gorącego, wilgotnego powietrza i występowanie licznych burz, napływ powietrza polarnego kontynentalnego (odpowiedź C) przyniosłaby upały i niewielką wilgotność powietrza, podobnie jak napływ powietrza zwrotnikowego kontynentalnego (odpowiedź D).

 

Zadanie 22.

W tabeli przedstawiono wybrane dane statystyczne dotyczące ludności Polski, Litwy i Słowacji w 2013 r.

 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

 

W 2013 r. we wszystkich państwach wymienionych w tabeli przyrost naturalny był dodatni - FAŁSZ

 

WSKAZÓWKA:

Przyrost naturalny jest to różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów. Wartość ta jest dodatnia wówczas, kiedy liczba urodzeń przewyższa liczbę zgonów. W przypadku Polski i Litwy ten warunek w roku 2013 nie został spełniony, więc jest to zdanie fałszywe.

 

Na Słowacji migracje przyczyniły się do wzrostu liczby ludności tego państwa w 2013 r. - PRAWDA

 

WSKAZÓWKA:

Migracje przyczyniają się do wzrostu liczby ludności państwa wówczas, kiedy liczba przyjeżdżających (a więc imigrantów) jest większa od liczby wyjeżdżających (czyli emigrantów). Na Słowacji imigrantów w roku 2013 było 5149, natomiast emigrantów 2770. Migracje więc faktycznie przyczyniły się do wzrostu liczby ludności tego państwa w roku 2013, ponieważ liczba imigrantów była tam w tym roku wyższa niż liczba emigrantów.

 

Zadanie 23.

Statek wyruszył z Norwegii w rejs po Morzu Północnym. Kolejne porty w państwach leżących nad Morzem Północnym, do których wpłynął statek, oznaczono na mapie numerami od 1 do 3.

 

W których państwach znajdują się porty oznaczone na mapie numerami od 1 do 3?

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

A.1.Belgia     2. Niemcy 3. Wielka Brytania

B.1. Dania   2. Holandia   3. Wielka Brytania

C.1. Dania   2. Niemcy 3. Szwecja

D.1. Belgia   2. Holandia  3. Szwecja

 

WSKAZÓWKA:

Na egzaminie gimnazjalnym trzeba znać podział polityczny Europy. Jest to zadanie sprawdzające konkretnie tą umiejętność.

 

Zadanie 24.

Poniższe informacje dotyczą wybranych cech środowiska przyrodniczego Japonii.

  1. Położenie na granicy płyt litosfery.
  2. Gęsta sieć rzeczna.
  3. Przewaga obszarów górskich.
  4. Dostęp do morza.
  5. Klimat monsunowy.
  6. Niewielkie zasoby surowców mineralnych.

 

W którym zestawie podano tylko te cechy środowiska przyrodniczego, które nie sprzyjają rozwojowi gospodarki Japonii?

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A.2, 3, 4

B.1, 5, 6

C.1, 3, 6

D.2, 4, 5

 

WSKAZÓWKA:

Przeanalizujmy kolejne cechy środowiska przyrodniczego Japonii, wymienione powyżej pod względem możliwości rozwoju gospodarczego wpisując SPRZYJA / NIE SPRZYJA i dopisując wyjaśnienie.

 

Położenie na granicy płyt litosfery - NIE SPRZYJA

Położenie na granicy płyt litosfery z punktu widzenia gospodarczego jest bardzo niekorzystne, gdyż sprzyja ono występowaniu trzęsień ziemi oraz wybuchom wulkanów, które powodują znaczne zniszczenia i straty gospodarcze.

 

Gęsta sieć rzeczna - SPRZYJA

 Gęsta sieć rzeczna jest korzystna z punktu widzenia gospodarczego, gdyż umożliwia rozwój hydroenergetyki, jest źródłem wody pitnej dla rolnictwa a także może zostać wykorzystana do transportu śródlądowego.

 

 Przewaga obszarów górskich - NIE SPRZYJA

 Obszary górzyste utrudniają zabudowę, tworzenie pól uprawnych oraz budowę dróg i linii kolejowych. Umożliwia z kolei rozwój turystyki, jednak czynniki ograniczające są tutaj zdecydowanie wyraźniejsze.

 

 Dostęp do morza - SPRZYJA

 Jest bardzo korzystne dla rozwoju gospodarki - umożliwia m.in. rozwój portów morskich i handlu zagranicznego drogą morską, połowów ryb a także wydobywanie surowców mineralnych z dna morza.

 

 Klimat monsunowy - SPRZYJA

 Klimat monsunowy umożliwia rozwój intensywnego rolnictwa, co ma duże znaczenie w przypadku uprawy najbardziej charakterystycznego zboża dla tego regionu świata, czyli ryżu.

 

 Niewielkie zasoby surowców mineralnych - NIE SPRZYJA

 Brak surowców mineralnych sprawia, że konieczny jest ich zakup od innych państw, gdyż inaczej niemożliwy byłby rozwój przemysłu przetwórczego.

 

Widzimy więc wyraźnie, że cechy środowiska przyrodniczego, które nie sprzyjają rozwojowi gospodarki Japonii oznaczono numerami 1, 3 i 6. Taki zestaw czynników wymieniono w odpowiedzi C, dlatego też tą odpowiedź należało wybrać.
Spis treści

Rozwiązane zadania