Proporcjonalność - 7-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Proporcje

Proporcja to równość dwóch ułamków czyli równość dwóch ilorazów. Wyrazy skrajne to w pierwszym ułamku licznik, a w drugim ułamku mianownik. Wyrazy środkowe to w pierwszym ułamku mianownik, a w drugim licznik.

Przykłady

 • $$ m/n=k/l $$ -> wyrazy skrajne: m, l; wyrazy środkowe: n, k
 • $$5/k=l/3 $$ -> wyrazy skrajne: 5, 3 ; wyrazy środkowe: k, l
 • $$3/x={5+x}/2 $$-> wyrazy skrajne: 3, 2 ; wyrazy środkowe: x, 5+x

Aby rozwiązać proporcje należy przyrównać do siebie iloczyn wyrazów skrajnych i iloczyn wyrazów środkowych.

Przykład:

 • $$ x/3=5/2 $$
  $$ 2x=15 $$
  $$ x=7.5$$

Wielkości wprost proporcjonalne

W matematyce prawie na każdym kroku można zauważyć wielkości wprost proporcjonalne. Co to jest? Wielkości w której wraz ze wzrostem jednej druga rośnie tyle samo razy.

Przykłady:

 • bok i obwód kwadratu:

  $$ { ext"bok"}/{ ext"obwód"}=1/4 $$
 • liczba takich samych zabawek i cena jaką musimy za nią zapłacić:

  $${ ext"liczba zabawek"}/{ ext"cena"}=1/{5,10 ext"zł"}$$
 • odległość na mapie i odległość w terenie:

  $${ ext"odległość na mapie"}/{ ext"odległość w terenie"}=1/100000$$
 

Wielkości odwrotnie proporcjonalne

Wielkości odwrotnie proporcjonalne to takie, w których jedna wielkość rośnie, a druga maleje tyle samo razy.

Przykłady:

 • liczba kawałków ciasta i wielkość jednego kawałka:

  $${ ext"liczba kawałków"}/4=1/{ ext"wielkość jednego kawałka"}$$
 • ilość słoików w którą rozlejemy daną ciecz i ich pojemność:

  $${ ext"ilość słoików"}/2=5/{ ext"pojemność jednego słoika"}$$
 • prędkość pojazdu i czas na przejechanie jednego kilometra:

  $${ ext"prędkość pojazdu"}/1=4/{ ext"czas"}$$

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Odgadnij liczbę x spełniającą równanie:

 1. $$ 1/x=5/{15} $$
 2. $$ 2/3=x/9 $$
 3. $$ 2/x=7/{21} $$
 1. $$ 5x=15 $$
  $$ x=3 $$
 2. $$ 3x=18 $$
  $$ x=6 $$
 3. $$ 7x=42 $$
  $$ x=6 $$

Zadanie 2.

Włosy przedłużają się przeciętnie o 1 cm w ciągu 3 tygodni. O ile milimetrów wydłużają się w ciągu jednej godziny?

x -> długość o jaką wydłużają się włosy w ciągu jednej godziny
$$1 cm=10 mm $$
3 tygodnie =21 dni= 504 godzin
$$ {10}/{504}=x/1 $$
$$ 504x=10 $$
$$ x≈0,02 mm $$

Odp.: Włosy wydłużają się przeciętnie o około 0,02 mm na godzinę.

Zadanie 3.

Jaka równość wynika z proporcji: $$ 3/x={2+x}/{12} $$ ?

$$ 3/x={2+x}/12 $$
$$ x(2+x)=36 $$
$$ 2x+x^2=36 $$
Odp.: Z tej proporcji wynika równość $$2x+x^2=36$$.

Zadanie 4.

Szklankę herbaty posłodzono dwiema łyżeczkami cukru. Ile łyżeczek cukru trzeba wrzucić do kotła herbaty, aby była tak samo słodka? Szklanka ma pojemność 0,25 l, a kocioł 20 l.

$$ x $$ -> ilość łyżeczek cukru jaką trzeba wrzucić do kotła
$$ 2/{0,25}=x/{20} $$
$$ 0,25x=40 $$
$$ x=160 $$
Odp.: Trzeba wrzucić 160 łyżeczek cukry, aby herbata w kotle była tak samo słodka jak w szklance.

Zadanie 5.

Tomek i Janek plewią ogródek. Gdyby Tomek robił to sam, zajęłoby mu to 10 godzin. Gdyby Janek robił to sam zajęłoby mu to 15 godzin. Jak długo będą plewić wspólnie?

$$ x$$ -> ilość godzin jaką będą plewić ogródek wspólnie
$$ 1/{10} $$ ogródka plewi Tomek w 1 godzinę
$$ 1/{15} $$ ogródka plewi Janek w 1 godzinę
$$ 1/{10}+1/{15}=3/{30}+2/{30}=5/{30}=1/6 $$ ogródka plewią obydwoje w 1 godzinę
$$ { {1}/{6} }/1=1/x $$
$$ x=6 $$
Odp.: Wspólnie będą plewić ogródek w 6 godzin.

Zadanie 6.

Jeśli 5 butelek napoju kosztuje 8 zł, to ile kosztuje 20 takich butelek?

$$x$$ -> koszt 20 takich butelek
$$ 8/5=x/{20} $$
$$ 5x=160 $$
$$ x=32 $$
Odp.: 20 takich butelek kosztuje 32 zł.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Oblicz wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych dla podanych wartości zmiennych.

a) 12x+3

dla x=2

12 2+3= 24+3=27


dla x=-2

12 (-2)+3=-24+3=-21b) -n2+1

dla n=1

-12+1=-1+1=0


dla n=3

-32+1=-9+1=-8c) `8/a`  

dla `bb(a=2)` 

`8/2=4` 


dla `bb(a=1/4)` 

`8/(1/4)=8*4=32` 

Uzupełnij tabelę.
Potęga Liczba Słownie
`10^0`   `1`  `"jeden"` 
`10^1`  `10`  `"dziesięć"` 
`10^2`  `100`  `"sto"` 
`10^3`  `1000`  `"tysiąc"` 
`10^4`  `10 \ 000`  `"10 tysięcy"` 
`10^5`  `100 \ 000`   `"100 tysięcy"` 
`10^6`  `1 \ 000 \ 000`  `"milion"` 
`10^7`  `10 \ 000 \ 000`  `"10 milionów"` 
`10^8`  `100 \ 000 \ 000`  `"100 milionów"` 
`10^9`  `1 \ 000 \ 000 \ 000`  `"miliard"`  
`10^10`   `10 \ 000 \ 000 \ 000`  `"10 miliardów"` 
`10^12`  `1 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000`  `"bilion"` 
`10^15`   `1 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000`   `"biliard"` 
`10^18`  `1 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000`  `"trylion"` 
`10^19`   `10 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000`  `"10 trylionów"` 
Oblicz wartość wyrażenia dla podanych wartości zmiennych.

`a")" \ "dla x=3"` 

`3x+4=3*3+4=9+4=13` 


`"dla x=-2"` 

`3x+4=3*(-2)+4=-6+4=-2` 


`"dla x="1/6` 
`3x+4=3*1/6+4=3/6+4=1/2+4=4 1/2` 
`b")" \  "dla x=2, y=3"` 

`-2x+y^2=-2*2+3^2=-4+9=5` 


`"dla x=-4, y=5"` 

`-2x+y^2=-2*(-4)+5^2=8+25=33` 


`"dla x="5/8, "y=0,5"` 

`-2x+y^2=-2*(5/8)+0,5^2=-10/8+0,25=-5/4 +0,25=-1,25+0,25=-1` 

Uzupełnij diagram. Wpisz w odpowiednie miejsca uporządkowane...

`a")" \ 1/2ab*5c=5/2abc` 

`\ \ \ 5/2abc*(-4a)=-10a^2bc` 

`\ \ \ -10a^2bc*0,2=-2a^2bc` `b")" \ -0,3c^2de*2e=-0,6c^2de^2` 

`\ \ \ -0,6c^2de^2*(-10)df=6c^2d^2e^2f` 

`\ \ \ 6c^2d^2e^2f*2/3c=4c^3d^2e^2f` `c")" \ -2 1/7nm^2n*(-m)= 2 1/7m^3n^2` 

`\ \ \ 2 1/7m^3n^2*0,7n^2=strike15^3/strike7_1m^3n^2*strike7^1/strike10_2n^2=3/2m^3n^4` 

`\ \ \  3/strike2_1m^3n^4 *p*(strike(-4)^-2)=-6m^3n^4p` 


⋅p⋅(

Zredukuj wyrazy podobne. Wpisz do tabeli litery, przy których...

`-a+8a-6a+2a=7a-6a+2a=a+2a=3a` 

`4e+3f-9e+(-3f)=4e-9e+3f+(-3f)=-5e` 

`2d+L-3d-5L+d=2d-3d+d+L-5L=-d+d-4L=-4L` 

`8-7m+(-3r)+7m-3+9r-5=8-3-5-7m+7m+(-3r)+9r=6r` 

`-ps-2s+2ps+3s-sp=-ps+2ps-ps-2s+3s=s` 


`"HASŁO (należy je wpisać do tabelki):"` 

`bb"Laser"` 

Uzupełnij diagram.

`a")" \ (6a-8b)*4=6a*4-8b*4=24a-32b` 

`(24a-32b):8=24a:8-32b:8=3a-4b` 

`(6a-8b):(3a-4b)=(6a-8b)/(3a-4b)=(2*(strike(3a-4b)^1))/strike(3a-4b)_1=2` `b")" \ (10cd-14)*(-1/2)=10cd*(-1/2)-14*(-1/2)=-5cd+7` 

`(-5cd+7)*(-6)=-5cd*(-6)+7*(-6)=30cd-42` 

`(30cd-42):(10cd-14)=(30cd-42)/(10cd-14)=(3*(strike(10cd-14)^1))/(strike(10cd-14)_1)=3` `c")" \ (2y^2+4z):4=2y^2:4+4z:4=1/2y^2+z` 

`(2y^2+4z):5=(2y^2+4z)/5` 

`(2y^2+4z)/5 : (1/2y^2+z)=(2y^2+4z)/5*1/(1/2y^2+z)=(2y^2+4z)/(5*(1/2y^2+z))=(4*(strike(1/2y^2+z)^1))/(5*(strike(1/2y^2+z)_1))=4/5` 

`d")" \ (2kl-k):k=2kl:k-k:k=2l-1` 


`(2l-1)*(1/2)=2l*1/2-1*1/2=l-1/2` 


`(2kl-k):(l-1/2)=2k`  

Wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne.

`a")" \ (t+1)(t^2+2t+3)=t*t^2+t*2t+t*3+1*t^2+1*2t+1*3=t^3+2t^2+3t+t^2+2t+3=t^3+3t^2+5t+3` `b")" \ (p-2)(3p^2-5p+1)=p*3p^2+p*(-5p)+p*1+(-2)*3p^2+(-2)*(-5p)+(-2)*1=` 

`=3p^3-5p^2+p-6p^2+10p-2=3p^3-11p^2+11p-2` 


`c")" \ (2m-1)(-2m^2+3m-5)=` 

`=2m*(-2m^2)+2m*3m+2m*(-5)+(-1)*(-2m^2)+(-1)*3m+(-1)*(-5)=` 

`=-4m^3+6m^2-10m+2m^2-3m+5=-4m^3+8m^2-13m+5` 


`d")" \ (4-5w)(3w^2-w-2)=4*3w^2+4*(-w)+4*(-2)+(-5w)*3w^2+(-5w)*(-w)+(-5w)*(-2)=` 

`=12w^2-4w-8-15w^3+5w^2+10w=-15 w^3+17w^2+6w-8` 

Po przekształceniu wyrażenia 6x-3x(2-x)(5x+1) otrzymamy:

`6x-3x(2-x)(5x+1)=6x+(-6x+3x^2)(5x+1)=6x-30x^2-6x+15x^3+3x^2=15x^3-27x^2` 


`"Odp. D"` 

Koszykarze podczas pewnego meczu wykonali łącznie 37 skutecznych rzutów za...

x- ilość rzutów za 2 punkty

37-x- ilość rzutów za 3 punkty

`2*x+ 3*(37-x)=82` 

`2x+111-3x=82` 

`111-82=3x-2x` 

`29=x` 


`37-29=8` 

Odp. Było 29 rzutów za 2 punkty i 8 rzutów za 3 punkty.

Na rysunku obok trójkąt LNO ma pole 3 razy mniejsze od pola...

`P_(LNO)=1/2*c*12=6c`

`P_(LMN)=1/2*(16-c)*12=6(16-c)`

`3*P_(LNO)=P_(LMN)` 

`3*6c=6(16-c)\ \ \ |:6` 

`3c=16-c` 

`4c=16 \ \ \ |:4`

`c=4` 

Sprawdzenie

`1/2*12*(16-4)=6*12=72` 

`3*1/2*12*4=3*24=72` 

Odp. Odcinek c powinien mieć długość 4.