Procenty - 7-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy - Odrabiamy.pl

Procenty - 7-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Pojęcie procentu i promila

Procent (symbol %) oznacza setną część danej wielkości, czyli procent to inny sposób zapisania ułamka o mianowniku 100.


Warto zapamiętać:

`100% = 1`  (całość)

`75%=3/4`   (trzy czwarte) 

`50%=1/2`   (połowa)

`25%=1/4`   (ćwierć)

`20%=1/5`   (jedna piąta)   

`10%=1/10`   (jedna dziesiąta)

`150%=1 1/2`   (półtora) 


Zapamiętaj!!!

W praktyce procent nigdy nie występuje samodzielnie, jest on zawsze ułamkiem pewnej konkretnej wielkości.Promil (symbol `permille`) oznacza tysięczną część danej wielkości, czyli promil to inny sposób zapisania ułamka o mianowniku 1000. 

`n \ permille=n/1000` 


Przykłady:

`1 \ permille=1/1000`    

`2,5 \ permille=2,5/1000=25/(10 \ 000)` 

`36 \ permille=36/1000` Uwaga!!!
Zauważmy, że `1 \ permille = 1/1000`, a  `1%=1/100` . Oznacza to, że `1 \ permille` to 10 razy mniej niż `1%`.  

Zamiana procentu na ułamek

Procent można przedstawić w postaci ułamka mającego w liczniku daną liczbę (dany procent), a w mianowniku liczbę 100.

Zamiana procentu na ułamek polega na podzieleniu procentu przez 100 i usunięciu znaku %.

Procenty możemy przedstawiać zarówno w postaci ułamków zwykłych, jak i dziesiętnych.


Przykłady
:

 • `1%=1/100=0,01` 

 • `13%=13/100=0,13` 

 • `86,3%=(86,3)/100=(863)/1000=0,863`   

Zamiana liczby na procent

Aby zamienić liczbę na procent należy pomnożyć ją razy 100%.


Przykłady
:

 • `1=1*100%=100%` 

 • `3=3*100%=300%`   

 • `0,3=0,3*100%=30%`  

 • `1/4=1/strike4^1*strike100^25%=25%` 

 • `1 1/5=6/5=6/strike5^1*strike100^20%=6*20%=120%` 

Jaki to procent?

Aby dowiedzieć się jakim procentem jednej z liczb jest druga liczba wystarczy przedstawić te liczby w postaci ułamka zwykłego a następnie pomnożyć razy 100%. 

Należy pamiętać, że w mianowniku musi znaleźć się ta liczba, do której porównujemy daną liczbę. 


Przykłady:

 • Jakim procentem liczby 264 jest liczba 165?  [Liczbę 165 porównujemy z liczbą 264, więc liczba 264 musi znaleźć się w mianowniku.] 

  `165/264*100% = 55/88 * 100% = 5/strike8^2*strike100^25% = 5/2*25% = 125/2% = 62,5%` 

 • Jakim procentem liczby 150 jest liczba 30?  [Liczbę 30 porównujemy z liczbą 150, więc liczba 150 musi znaleźć się w mianowniku.]

  `30/150*100% = 1/5*100% = 20%`

Obliczanie procentu danej liczby

Aby dowiedzieć się jaka liczba jest pewnym procentem danej liczby wystarczy zamienić procent na ułamek zwykły i pomnożyć go razy tę daną liczbę.


Przykłady:

 • Ile to jest 43% liczby 300?

  `43%*300 = 43/strike100^1*strike300^3 = 43*3 = 129` 

 • Ile to jest 18% liczby 150?

  `18% *150 = 18/strike100^2 *strike150^3 = 18/2*3 = 9*3 = 27`

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

Gdy wiemy, że pewna liczba jest danym procentem drugiej liczby łatwo możemy znaleźć tą drugą liczbę.

Przykład: 

 • 70% pewnej liczby to 140.  

  10% tej liczby to 20 (10% to 7 razy mniej niż 70%, czyli wynosi 7 razy mniej niż 140). 

  100% tej liczby to 200 (100% to 10 razy więcej niż 10%, czyli wynosi 10 razy więcej niż 20). 

  Szukana liczba to 200. 

Czasami jednak musimy rozwiązać trudniejsze zadania. Wtedy warto użyć równania.


Przykład
:

 • 40% pewnej liczby (x - szukana liczba) to 70. Jaka to liczba?

  `40%*x=70` 

  `0,4*x=70` 

  `x=70:0,4` 

  `x=175` 

  Szukana liczba to 175.     

O ile procent dana liczba jest większa lub mniejsza od drugiej liczby

Słysząc, że jedna cena jest większa od drugiej o dany procent na myśl przychodzi nam, że jest to bardzo trudne do rozwiązania.

W praktyce jest to o wiele prostsze.

Procent o jaki jedna cena jest większa/mniejsza od drugiej to ułamek, w którym licznik jest różnicą cen tych produktów a mianownik ceną tego produktu, do którego porównujemy daną cenę, pomnożony razy 100%. 

  1. Produkt 1 jest o 20% droższy od produktu 2. 

   `("cena produktu 1 " - " cena produktu 2")/("cena produktu 2") *100% = 20%`  

  2. Produkt 2 jest o 20% tańszy od produktu 1. 

   `("cena produktu 1 " - " cena produktu 2")/("cena produktu 1") *100% = 20%` 


Przykład:

Telefon kosztuje 100 zł a piłka 80 zł. O ile procent więcej kosztuje telefon? O ile procent mniej kosztuje piłka?

 • `(100-80)/80*100% = 20/80*100% = 1/4*100% = 25% \ \ \ "Telefon jest o 25% droższy od piłki."`  

 • `(100-80)/100*100% = 20/100*100% = 1/5*100% =  20% \ \ \ "Piłka jest o 20% tańsza od telefonu."` 

Podwyżki i obniżki

Podwyżki i obniżki to najczęściej słyszane zwroty głównie w centrach handlowych.

Na co dzień możemy dostrzec np. reklamy informujące nas, że jest obniżka (lub podwyżka) o 10% na dany produkt. Jak mamy to rozumieć?


Podwyżki:

Gdy mówimy, że występuje podwyżka ceny pewnego produktu o 20%, to wówczas kosztuje on 120% (100%+20%) swojej początkowej ceny.

Aby obliczyć jego aktualną cenę wystarczy pomnożyć cenę początkową razy 120%.


Przykład
:

 • Piłka kosztowała 80 zł. Nastąpiła podwyżka jej ceny o 20%. Ile teraz kosztuje piłka?

  Podwyżka o 20% spowodowała, że piłka kosztuje teraz 120% (100%+20%) swojej początkowej ceny. 

  `120%*80 = 120/100*80 = 12/strike10^1*strike80^8 = 12*8 = 96 \ \ \ ["zł"]`  


Obniżki:

Gdy mówimy, że jest obniżka ceny pewnego produktu o 20%, to wówczas kosztuje on 80% (100%-20%) swojej początkowej ceny.

Aby obliczyć jego aktualną cenę wystarczy pomnożyć cenę początkową razy 80%.


Przykład
:

 • Telefon kosztował 210 zł. Nastąpiła obniżka jego ceny o 10%. Ile teraz kosztuje telefon?

  Obniżka o 10% spowodowała, że telefon kosztuje teraz 90% (100%-10%) swojej początkowej ceny. 

  `90%*210 = 90/100*210 = 9/strike10^1*strike210^21 = 9*21 = 189 \ \ \ ["zł"]`  

Diagramy procentowe

Aby przedstawić dane liczbowe zapisane w procentach najlepiej jest posługiwać się diagramami procentowymi.

Diagram kołowy i słupkowy to dwa najbardziej popularne rodzaje diagramów.

 • Diagram kołowy

  diagram_kolowy


  Z przykładowego diagramu powyżej można odczytać ile osób głosowało na poszczególnych kandydatów.
  Widzimy, że na pana A głosowało 59% osób. Można więc powiedzieć, że gdyby w głosowaniu brało udział 100 osób to 59 z nich głosowałoby na pana A.
  Dalej widzimy że na panów B, C i D głosowało odpowiednio 23%, 10% i 9%.

 • Diagram słupkowy

  diagram_slupkowy

  Z powyższego diagramu można odczytać jaki procent osób danego miasta stanowią kobiety a jaki mężczyźni. 
  W mieście A mężczyźni stanowią 57% mieszkańców a kobiety 43% mieszkańców. Można więc powiedzieć, że jeśli w mieście A jest 100 mieszkańców, to 57 z nich to mężczyźni a 43 to kobiety.
  Ta sama zasada odnosi się do miast B i C.

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Zamień procenty na ułamki dziesiętne:

 1. `17%` 
 2. `3%` 
 3. `30,2%` 
 4. `180%` 
 1. ```17% = 17/100 = 0,17`  
 2. `3% = 3/100= 0,03` 
 3. `30,2% = (30,2)/100 = 0,302` 
 4. `180% = 180/100 = 1,8` 

Zadanie 2.

Oblicz. Wynik podaj w zaokrągleniu do części dziesiątych procenta:

 1. 1 min - jaki to procent godziny?
 2. 1 godz. - jaki to procent doby?
 3. 1 doba - jaki to procent tygodnia
 1. `(1 \ "min")/(1 \ "h") = (1 \ "min")/(60 \ "min") * 100% = 100/60 % = 5/3 % = 1 2/3 %` 
 2. `(1 \ "h")/(1 \ "dzień") = (1 \ "h")/(24 \ "h") * 100% = 100/24 % = 25/6 % = 4 1/6 %` 
 3. `(1 \ "dzień")/(1 \ "tydzień") = (1 \ "dzień")/(7 \ "dni") *100% = 100/7% =14 2/7 %` 

Zadanie 3.

W szkole jest 375 uczniów, z których 32% stanowią uczniowie klas 2. Spośród drugoklasistów 20% stanowią uczniowie z klasy 2c. Ilu uczniów liczy ta klasa?

`32%*375= 32/100*375 = 32/4*15 = 8*15 = 120`  -> tylu jest uczniów z wszystkich drugich klas

`20%*120 = 20/100*120 = 1/5*120 = 24`  -> tylu jest uczniów z klasy 2c

Odp.: Klasa 2c liczy 24 uczniów.

Zadanie 4.

Pan Kowalski sprzedaje lody. Jego zysk stanowi 5% ceny sprzedanych lodów. Oblicz, za ile złotych musi sprzedać lody, aby zyskać:

 1. $100$
 2. $230$
 3. $460$
 1. `(100 \ "zł" *100%)/(5%) = (10000)/5 \ "zł" = 2000 \ "zł"` 
 2. `(230 \ "zł" * 100%)/(5%) = (23000)/5 "zł" = 4600 \ "zł"` 
 3. `(460 \ "zł" * 100%)/(5%) = (46000)/5 "zł" = 9200 \ "zł"` 

Zadanie 5.

Piętnastu chłopców stanowi 62,5% klasy. O ile procent więcej jest chłopców niż dziewcząt?

`(15*100%)/(62,5%) = 1500/(62,5) = 15000/625 = 24`  -> tyle osób liczy klasa

`24 - 15 = 9`  -> tyle jest dziewcząt w klasie

`(15-9)/9 *100% = 6/9*100% = 2/3*100% = 200/3% = 66 2/3%` 

Odp.: W tej klasie jest o `66 2/3 %`  więcej chłopców niż dziewcząt.

Zadanie 6.

Staszek i Kacper mieli po 50 zł oszczędności. Oszczędności Staszka zwiększyły się o 20%, a potem jeszcze o 20%. Oszczędności Kacpra zwiększyły się raz, ale o 40%. Oblicz, ile pieniędzy ma każdy z nich. Kto ma więcej?

Staszek: `50*120% * 120% = 50*120/100*120/100 = 50*144/100 = 144/2 = 72 \ ["zł"]`  

Kacper: `50*140% = 50*140/100 =140/2 = 70 \ ["zł"]` 

Odp.: Staszek ma więcej pieniędzy. Ma 72 zł, a Kacper tylko 70 zł.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Trójkąty ABC i DEF są przystające. Jaką miarę ma ...

ODP:{premium} C

 

Korzystając z faktu, że suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi {premium}  , wyznaczamy miarę kąta przy wierzchołku C:

  

Długość boku CB jest równa długości boku FD i wynosi 6,4.

Kąt przy wierzchołku D ma więc taką samą miarę jak kąt przy wierzchołku B, czyli  

Pewnym współrzędnym na osi liczbowej...

Obliczamy, co ile jednostek są rozmieszczone liczby na osi liczbowej: 

 {premium}

Następnie uzupełniamy liczby na osi:

 

I uzupełniamy tabelę:

Współrzędna                                    
Przypisana litera L U B I Ę   L I C Z B Y

 

Wśród 100 pracowników pewnego zakładu pracy przeprowadzono...

Odczytując dane z diagramu wiemy, że:


a) Cały urlop na wypoczynek przeznaczyło 22% ankietowanych.

Cały urlop na pracę zarobkową przeznaczyło 7% ankietowanych.b) Połowę urlopu na pracę niezarobkową przeznaczyło 7% ankietowanych.

Połowę urlopu na wypoczynek przeznaczyło 17% ankietowanych.c) Cały urlop lub w znacznej części na pracę zarobkowe i niezarobkowe przeznaczyło:

4%+13%+7%+6%=30% ankietowanych

W pewnej instytucji zatrudnionych jest 240 osób...

{premium}

 

 

 

 

 

Trójkąt można zbudować z odcinków o długości

ODP:{premium} A, B, C

 

Aby z odcinków można było zbudować trójkąt suma długości dwóch boków musi być większa od

długości trzeciego boku. Jeżeli znamy długości wszystkich odcinków, to wystarczy sprawdzić jeden 

warunek: suma długości dwóch krótszych odcinków jest większa od długości najdłuższego odcinka.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy 18 m^2 płytek wystarczy...

Musimy oszacować, czy powierzchnia podłogi jest mniejsza lub równa 18 metrom kwadratowym. {premium}

 

Odp. Powierzchnia podłogi jest większa niż 18 metrów kwadratowych, więc taka ilość płytek nie będzie wystarczająca.

Akwarium ma w podstawie prostokąt o wymiarach...

Obliczam ile litrów wody wlano do akwarium : {premium}`1 \ "l"=1 \ "dm"^3`  

Oblicz.

 

{premium}  

 

 

 

 

Zapisz, a następnie oblicz potęgę:

 {premium}


   

Dwanaście minut - jaka to część godziny?

Godzina ma 60 minut. {premium}