Ułamki zwykłe i dziesiętne - 6-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy - Odrabiamy.pl

Ułamki zwykłe i dziesiętne - 6-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych

Ułamek zwykły to wyrażenie postaci $a/b$, gdzie a, b to liczby naturalne oraz b jest różne od zera,

a – to licznik
b – to mianownik
 

  Ciekawostka

Współczesny sposób zapisu ułamków pochodzi od matematyków hinduskich, zapisywali oni licznik i mianownik, nie używając jednak kreski rozdzielającej. Dodanie kreski rozdzielającej zawdzięczamy Arabom tłumaczącym dzieła Hindusów. W Europie jako pierwszy w swoich pracach znane do dziś oznaczenie ułamków publikuje włoski matematyk Fibonacci.

Ułamki to inny zapis dzielenia liczb naturalnych.
Iloraz liczb naturalnych a : b możemy zapisać w postaci ułamka $a/b$. Dzielna a jest licznikiem ułamka, dzielnik b różny od zera jest mianownikiem, a kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia:
$a : b = a/b$ , gdzie b jest różne od zera (b≠0)

Przykład:

 • $9/2= 9÷2$

Odwrotność ułamka

Jeżeli dany jest ułamek $a/b$ to ułamek $b/a$ nazywamy odwrotnością ułamka $a/b$.

Przykłady:

 • $3/4$ jest odwrotnością ułamka $4/3$,
 • 4 jest odwrotnością ułamka $1/4$.

Rodzaje ułamków zwykłych

 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.

  Przykłady:

  • `3/8` 

  • `7/27` 

  •  `1/4` 

  • `0/5` 
    
 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego licznik jest większy od mianownika lub jest mu równy. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1 lub równą 1.

  Przykłady:

  • `15/7` 

  • `3/1` 

  • `129/5` 

  • `10/10` 
    
 3. Gdy z ułamków niewłaściwych wyciągniemy całości, powstają liczby mieszane.

  Liczba mieszana składa się z części całkowitej (jest nią liczba naturalna) oraz części ułamkowej (jest nią ułamek zwykły właściwy). 

  Przykłady:

  • `1 3/5` 

  • `5 7/15` 
    

Wyłączanie całości z ułamka niewłaściwego

Wyłączanie całości z ułamka niewłaściwego - krok po kroku

Dzielimy (być może z resztą) licznik przez mianownik (inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” w liczniku).

Otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. część całkowita) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. część ułamkowa).


W tym przypadku wykonujemy dokładnie odwrotne działania niż przy zamianie liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy. 


Zamiana ułamka niewłaściwego `16/3`  na liczbę mieszaną:

 1. Najpierw dzielimy licznik przez mianownik, czyli `16:3=5 \ \ "r" \ 1 \ \ \ "bo" \ \ \ 5*3+1=15+1=16` 

 2. Otrzymujemy 5 całości. Pozostaje nam jeszcze 1 część. 

Mamy więc: 

`16/3=5 1/3` 


Przykłady:

 • `21/4=5 1/4` 

 • `35/6=5 5/6` 


Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną lub liczbę naturalną nazywana jest wyłączaniem całości z ułamka

 

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: 

 1. Mianownik części ułamkowej mnożymy razy część całkowitą liczby mieszanej.

 2. Do otrzymanego iloczynu dodajemy licznik części ułamkowej.

Mianownik szukanego ułamka niewłaściwego jest równy mianownikowi części ułamkowej liczby mieszanej.

Przykłady: 

`3 1/4=(3*4+1)/4=13/4` 


`5 2/7=(5*7+2)/7=37/7` 

Rozszerzanie ułamków

Rozszerzanie ułamków - krok po kroku.

Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu. Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

Przykład:

 • Rozszerz ułamek $3/5$ przez 3. Licznik i mianownik należy pomnożyć przez 3:

  $3/5={9}/{15}$

Skracanie ułamków

Skracanie ułamków - krok po kroku.

Dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera. Otrzymany w ten sposób ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Przykład:

 • Skróć ułamek $8/{16}$ przez 2. Licznik i mianownik należy podzielić przez 2.

  $8/{16}=4/8=2/4=1/2$

Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika

Ułamki o różnych mianownikach można sprowadzić do postaci o jednakowych mianownikach. W tym celu wystarczy rozszerzyć lub skrócić te ułamki (lub jeden z nich) tak, aby w mianowniku otrzymać taka samą liczbę (czyli właśnie ułamki o takich samych mianownikach). Wspólnym mianownikiem może być wspólna wielokrotność dwóch liczb, będących mianownikami danych ułamków, lub najmniejsza wspólna wielokrotność danych mianowników.

Przykład: Sprowadźmy do wspólnego mianownika ułamki $1/{12}$ i $3/{16}$

 • I sposób

  Wspólnym mianownikiem może być wspólna wielokrotność liczb, będących mianownikami danych ułamków, czyli liczba 12•16= 192.
  W tym przypadku rozszerzamy pierwszy ułamek przez 16, a drugi przez 12, tak aby oba ułamki miały ten sam mianownik (równy 12•16).

  Rozszerzamy oba ułamki:
  $1/{12}= {1•16}/{12•16}= {16}/{192}$
  $3/{16}= {3•12}/{16•12}= {36}/{192}$
   

 • II sposób

  wspólnym mianownikiem może być najmniejsza wspólna wielokrotność dwóch liczb, będących mianownikami danych ułamków, czyli NWW (12, 16).

    Wyznaczanie najmniejszej wspólnej wielokrotności

  nww
  $NWW(12,16)=2•2•2•2•3= 48$

  Wspólnym mianownikiem danych ułamków będzie liczba 48.

  $1/{12}={48÷12•1}/{48}= 4/{48}$ $3/{16}={48÷16•3}/{48}= 9/{48}$
   

Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 1. Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach.

  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik.

  Przykład:

  • $3/8$ < $5/8$
    
 2. Porównywanie ułamków o takich samych licznikach.

  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  • $4/5$ > $4/9$
    
 3. Porównywanie ułamków o różnych mianownikach.

  Aby porównać ułamki o różnych mianownikach, najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika, a następnie porównujemy ich liczniki. Z dwóch ułamków o jednakowych mianownikach większy jest, który ma większy licznik.

  Przykład:

  • Porównajmy ułamki $2/3$ i $3/4$
   $2/3$ ? $3/4$

   ${2•4}/{3•4}$ ? ${3•3}/{4•3}$ ← sprowadzamy ułamki do wspólnego mianownika (rozszerzamy ułamki tak aby w mianownikach otrzymać takie same liczby)

   $8/{12}$ < $9/{12}$

 

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Ułamek dziesiętny możemy zaokrąglać, w miarę potrzeb, do pewnego rzędu, czyli podawać go z dokładnością do określonej liczby miejsc po przecinku - do jedności, do części dziesiątych, części setnych itd. Jeżeli zaokrąglamy ułamek do pewnego miejsca po przecinku (czyli do danego rzędu) wtedy odrzucamy wszystkie cyfry znajdujące się na prawo od miejsca do którego zaokrąglamy i:

 • Jeżeli pierwsza z odrzuconych cyfr jest mniejsza od 5, to ostatnią cyfrę naszego przybliżenia zostawiamy bez zmian (jest to tak zwane zaokrąglenie w dół lub zaokrąglenie z niedomiarem). Jeżeli odrzucone cyfry były położone przed przecinkiem, należy na ich pozycjach wpisać zera,
 • Jeżeli pierwsza z odrzuconych cyfr jest większa lub równa 5, to ostatnią cyfrę naszego przybliżenia zwiększamy o 1 (jest to tak zwane zaokrąglenie w górę lub zaokrąglenie z nadmiarem). Jeżeli odrzucone cyfry były położone przed przecinkiem, należy na ich pozycjach wpisać zera.

Przykłady:

 • Zaokrąglenie liczby 2,871 do części setnych:

  $2,871 ≈ 2,87$, bo 1 < 5
   
 • Zaokrąglenie liczby 8,899 do części dziesiątych:

  $8,899 ≈ 8,9$, bo 9 > 5

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

Przy rozwiązywaniu działań, w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne, należy najpierw przedstawić je tej samej postaci – ułamka zwykłego lub ułamka dziesiętnego.

Następnie wykonujemy obliczenia jak zawsze, pamiętając o kolejności wykonywania działań:

 1. działania w nawiasach,
 2. potęgowanie i pierwiastkowanie,
 3. mnożenie i dzilenie,
 4. dodawanie i odejmowanie.

Przykład: Wykonaj działanie $0,8 - 2/5$.

 • I sposób
  Zamienimy ułamek dziesiętny na zwykły:
  $0,8 = 8/{10}=4/5$

  Możemy wykonać działanie:
  $0,8 - 2/5= 4/5- 2/5= 2/5$

 • II sposób
  Zamieniamy ułamek zwykły na dziesiętny:
  $2/5= 4/{10}= 0,4$

  Możemy wykonać działanie:
  $0,8 - 2/5= 0,8 – 0,4 = 0,4$

Przykład:

 • $0,6 +2/3=6/{10}+2/3=3/5+2/3=9/{15}+{10}/{15}={19}/{15}$
   

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Do sumy liczb $15 1/6$ i $9 7/8$ dodaj ich różnicę.

$15 1/6+9 7/8+(15 1/6-9 7/8)=15 4/24 + 9 21/24+(15 4/24 - 9 21/24)=24 25/24+5 7/24=29 32/24=30 8/24=30 1/3 $

Odp.: Wartość tego wyrażenia wynosi $30 1/3$.

Zadanie 2.

Wykonaj działania na ułamkach dziesiętnych:

 1. $ 5,6+28,42+12,9-8,342 $
 2. $ (31,9-9,92)+18,12-6,8 $
 1. $ 5,6+28,42+12,9-8,342=34,02+12,9-8,342=46,92-8,342=38,578 $
 2. $ (31,9-9,92)+18,12-6,8=21,98+18,12-6,8=40,1-6,8=33,3 $

Zadanie 3.

Oblicz $3/5$ z liczby 85.

$3/5 •85={3•85}/5={255}/5=51$

Zadanie 4.

Oblicz jakim ułamkiem liczby 49 jest liczba 7.

$7/{49}=1/7$

Odp: Liczba 7 jest $1/7$ liczby 49.

Zadanie 5.

Na obozie wioślarskim dziewczęta stanowiły $3/8$ wszystkich uczestników. Chłopców było o 12 więcej niż dziewcząt. Ile dziewcząt i ilu chłopców było na tym obozie?

dziewczęta -> $3/8$ wszystkich uczestników

chłopcy -> $1- 3/8=5/8$ wszystkich uczestników

Chłopców jest o $2/8$ wszystkich uczestników więcej. -> $12= 2/8 x$, gdzie x oznacza ilość wszystkich uczestników.

$12= 2/8 x$

$x=48$ -> na obozie jest 48 uczestników

dziewczęta -> $48• 3/8=18$

chłopcy -> $48-18=30$

Odp.: Na tym obozie jest 18 dziewcząt i 30 chłopców.

Zadanie 6.

Podziel:

 1. $ 36,5÷5 $
 2. $ 179,2÷32 $
 3. $ 2,5÷0,625 $
 1. $ 36,5÷5=7,3 $
 2. $ 179,2÷32=5,6 $
 3. $ 2,5÷0,625=4 $

Zadanie 7.

Mama kupiła 6 litrów miodu. Chciała przelać go 1,5 litrowych słoików. Ile jest ich potrzebnych? A ile jest potrzebnych słoików o pojemności $1/4$.

Aby policzyć ilość słoików musimy podzielić ilość wszystkich litrów miodu przez pojemność słoika:

$6 ÷ 1,5 = 60 ÷ 15 = 4$
Odp.: Mama potrzebuje 4 słoiki o pojemności 1,5 litra

$6 ÷ 1/4= 6•4= 24$
Odp.: Mama potrzebuje 24 słoiki o pojemności $1/4$ litra

Spis treści

Rozwiązane zadania
Jak długi odcinek Kanału Łuczańskiego w Giżycku musi przepłynąć jacht

Skala planu centrum Giżycka to 1:24 000. Oznacza to, że 1 cm na planie odpowiada 24 000 cm w rzeczywistości. {premium}

 

Zatem 1 cm na planie odpowiada 240 m w rzeczywistości. 

Długość odcinka łączącego na mapie Jezioro Niegocin i przystań na kanale Łuczańskim wynosi 3,5 cm. Dodatkowo przystań ma długość 0,5 cm. 

Trasa, na planie, jaką musi przebyć statek ma długość 3,5 cm + 0,5 cm = 4 cm. 

Obliczamy długość rzeczywistą tego odcinka: 


Odpowiedź:
Jacht musi przepłynąć odcinek długości 960 m

Jedna z podanych równości jest nieprawdziwa.

Janek ustawił pionek...

Janek w 6 rzutach mógł uzyskać następujące kombinacje rzutu reszka orzeł.

O- orzeł

R- reszka

O-O-O-O-O-O

O-O-O-O-O-R{premium}

O-O-O-O-R-R

O-O-O-R-R-R

O-O-R-R-R-R

O-R-R-R-R-R

R-R-R-R-R-R

zatem pionek może stać w następujących miejscach w układzie współrzędnych:

 

 

W przypadku 10 rzutów monetą pionek może stać w 11 punktach, dla następujących rzutów: 

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

O-O-O-O-O-O-O-O-O-R

O-O-O-O-O-O-O-O-R-R

O-O-O-O-O-O-O-R-R-R

O-O-O-O-O-O-R-R-R-R

O-O-O-O-O-R-R-R-R-R

O-O-O-O-R-R-R-R-R-R

O-O-O-R-R-R-R-R-R-R

O-O-R-R-R-R-R-R-R-R

O-R-R-R-R-R-R-R-R-R

R-R-R-R-R-R-R-R-R-R

 

 

Rodzina państwa Iksińskich składa się z 5 osób

Podwyżka Pana X  

Podwyżka Pani X  

Miesięczny dochód na członka  

 

Co jest większe: |-2|*3 czy |-15| - |-7|?

 

 

Popatrz na narysowany...

a) Ściana ABCD i EFGH mają wyamiry 3 cm x 2 cm {premium}

b) Krawędzie : AE,BF,CG,DH mają 5 cm długości 

c) Ściany prostopadłe: EFGH i ABCD

d) 

Krawędzie równoległe : 

BC,FG,EH

Krawędzie prostopadłe:

EA,DH,BF,CG

Na podstawie podanych informacji ...

  W 10 ciągu Fareya mianowniki ułamków będa nie większe od 10.

   Ułamki w szóstym ciągu Fareya wygladać będą następująco:

 

Sposób konstrukcji:


   

Poruszamy się dwukrotnie w stronę prawą (strona prawa odpowiada liczbie 1) i raz w stronę lewą (strona lewa odpowiada liczbie 0). 


 

Cała nuta to całość, czyli 1

Półnuta, to połowa całej nuty, czyli 1/2∙ 1 = 1/2
Dwie półnuty tworzą całą nutę, tak jak 1/2+1/2=1. 

Ćwierć nuta to połowa półnuty, czyli 1/2∙ 1/2 1/4.
Dwie ćwierć nuty dają półnutę, tak jak 1/4+1/4=1/2.

Ósemka to połowa ćwierć nuty, czyli 1/2∙ 1/1/8
Dwie ósemki dają ćwierć nutę, tak jak 1/8+1/8=1/4.

Szesnastka to połowa ósemki, czyli 1/2∙ 1/1/16
Dwie szesnastki dają ósemkę, tak jak 1/16+1/16=1/8.

 

Oblicz wartości wyrażeń dla podanych wartości zmiennych:

{premium}

 

 

Suma trzech liczb jest równa 92. Druga z liczb jest dwa razy większa od pierwszej

x - pierwsza liczba 

2x - druga liczba 

2x + 12 - trzecia liczba 

 

x + 2x + 2x + 12 = 92 

5x + 12 = 92 | -12 

5x = 92 - 12 

5x = 80 | : 5 

x = 80 : 5 

x = 16 

 

2x = 2 ∙ 16 = 32

2x + 12 = 32 + 12 = 44

Odp : Szukane liczby , to 16 , 32  i 44 

Oblicz