Elementy algebry - 6-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne to wyrażenia zbudowane z liczb, liter, znaków działań i nawiasów.

Przykłady:

 • $$x + 5$$
 • $$x^2-y^2$$
 • $$2+a$$
 • $$3x-5y$$
 • $$y^2$$
 • $$1/2 ah$$
 • $$- 3/4$$

  Uwaga

Wyrażenie 3•x oznacza to samo 3x (kropkę jako znak mnożenia opuszczamy).
Wyrażenie 3•(m+n)oznacza to samo 3(m+n).

Wyrażenie algebraiczne (zapis) Nazwa (sposób odczytywania)
$$3 + b$$ Suma liczb 3 i b
$$a + b$$ Suma liczb a i b
$$a - b$$ Różnica liczb a i b
$$x•y$$ Iloczyn liczb x i y
$$m÷2$$ Iloraz liczby m i 2 (iloraz liczby m przez 2)
2y Podwojona liczba y
Liczba dwa razy większa od y
(podwoić znaczy pomnożyć przez 2)
(jest to po prostu iloczyn liczb 2 i y)
3b Potrojona liczba b
Liczba trzy razy większa od b
(potroić znaczy pomnożyć przez 3)
(jest to prostu iloczyn liczb 3 i b)
$$1/2 a$$ Połowa liczby a
$$1/3 x$$ Trzecia część liczby x
$$x^2$$ Kwadrat liczby x
$$y^3$$ Sześcian liczby y
$$-2xy$$ Iloczyn liczb -2, x i y
$$x-12$$ Różnica liczb x i 12
Liczba o 12 mniejsza od x

  Uwaga

Nieznane liczby (niewiadome) zastępowane są w matematyce literami.

Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych

Aby obliczyć wartość liczbową wyrażenia algebraicznego należy w miejsce liter (czyli nieznanych liczb) podstawić konkretne liczby (tzn. daną wartość liczbową), a następnie wykonać działania, pamiętając o kolejności wykonywania działań.

Przykład:

 • Obliczyć wartość liczbową wyrażenia $$3a+9-2b$$ dla $$a=2$$ i $$b=-3$$.

  $$3a+9-2b=3•2+9-2•(-3)=6+9+6=21$$

Jednomiany i sumy algebraiczne

 1. Jednomiany

  Jednomian to wyrażenie algebraiczne, które jest pojedynczą literą, liczbą lub iloczynem liczb i liter.

  Przykłady wyrażeń algebraicznych, będących jednomianami: 3a, 4b, 8ac, 5, a, xy, $$1/2•x$$, $$3b^2$$.

  Przykłady wyrażeń algebraicznych, nie będących jednomianami: 3a + 5b, a + b, $$3b^2 + 1$$


  Jednomian zapisujemy w postaci uporządkowanej, tzn. najpierw liczba (współczynnik liczbowy), potem litery w kolejności alfabetycznej. Taki jednomian jest bardziej czytelny.

  Przykład:
  $$x•(-3)•y•2=-6xy$$ ← -6 to współczynnik liczbowy


  Zapisując jednomiany przyjmujemy następujące zasady:

  • Znaku mnożenia stojącego przed literą lub nawiasem nie piszemy, np. zamiast 3•x piszemy 3x, zamiast 3•(m+n)piszemy 3(m+n),
  • Współczynnik 1 również jest pomijany, np. 1•x zapisujemy jako x.
   

  Jednomiany podobne (wyrazy podobne) to jednomiany różniące się co najwyżej współczynnikiem liczbowym.

  Przykłady jednomianów podobnych: $$3x^3$$, $$-5x^3$$, 4,$$5x^3$$

   

  Dodawanie i odejmowanie jednomianów podobnych

  Na podstawie rozdzielności mnożenia względem dodawania (odejmowania) możemy dodawać i odejmować jednomiany podobne, wykonując rachunki na ich współczynnikach liczbowych.

  Przykład: $$3x^2 + 5x^2 = 8x^2$$
   

 2. Suma algebraiczna

  Suma algebraiczna – wyrażenie, które jest sumą lub różnicą kilku jednomianów. Jednomiany występujące w tej sumie nazywamy wyrazami sumy algebraicznej.

  Przykład sumy algebraicznej: $$7a+8c−9+k$$.

Redukcja wyrazów podobnych

Wyrazy podobne to wyrazy sumy algebraicznej różniące się tylko współczynnikiem liczbowym. Redukcja wyrazów podobnych to ich dodawanie lub odejmowanie.

Przykład redukcji wyrazów podobnych:

 • $$2xy+6z-10xy+z-k$$ -> wyrazy podobne: $$2xy$$, $$(-10xy)$$ oraz $$6z$$, $$z$$

  $$2xy+6z-10xy+z-k=2xy-10xy+6z+z-k=-10xy+7z-k $$
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Zapisz wyrażenia:

 1. suma liczby 2a i 9
 2. różnica b i a
 3. iloczyn x i y
 1. $$2a+9$$
 2. $$b-a$$
 3. $$x•y$$

Zadanie 2.

Wypisz wszystkie jednomiany, z których zbudowana jest suma $$3a^3+7-6b$$.

$$3a^3+7-6b$$ -> jednomiany: $$3a^3$$, $$7$$, $$-6b$$

Zadanie 3.

Zredukuj wyrazy podobne:

 1. $$ 2a-3a $$
 2. $$ 4bc-6x+7bc-10x $$
 1. $$ 2a-3a=-a $$
 2. $$ 4bc-6x+7bc-10x=11bc-16x $$

Zadanie 4.

Oblicz pole trójkąta prostokątnego, którego jedna z przyprostokątnych ma długość a cm, a druga jest o 3 cm krótsza.

$$a$$ -> jedna przyprostokątna

$$a-3$$ -> druga przyprostokątna

$$P=1/2•a•(a-3)={a^2-3a}/2 $$

Odp.: Pole tego trójkąta prostokątnego ma pole równe $${a^2-3a}/2$$ [$$j^2$$].

Zadanie 5.

Oblicz średnią arytmetyczną liczb $$3x+2$$; $$3x-1$$; $$3x+8$$.

$${3x+2+ 3x-1+ 3x+8}/3={9x+9}/3=3x+3$$

Odp.: Średnia arytmetyczna tych liczb jest równa $$3x+3$$.

Zadanie 6.

Uporządkuj jednomiany w wyrażeniu: $$2/5a • 2,5a •(-5)a$$.

$$2/5 a • 2,5a • (−5)a$$

W powyższym wyrażeniu współczynniki liczbowe są zapisane w formie ułamków zwykłych oraz dziesiętnych.
Zacznijmy od sprowadzenia ułamków do takiej samej postaci – zamienimy ułamek zwykły $$2/5$$ na ułamek dziesiętny:
$$2/5= 4/{10}= 0,4$$

Możemy zapisać:
$$2/5 a • 2,5a • (−5)a = 0,4a • 2,5a • (-5)a = - (0,4 • 2,5 •5)•(a•a•a)=-5•a^3=-5a^3$$

Odp.: Dane wyrażenie przyjmuje postać $$-5a^3$$.

Spis treści

Rozwiązane zadania
podane ułamki dziesiętne zamień na zwykłe

a)`0,85=85/100=17/20=17/(2*2*5)` 

b)`0,35=7/20=7/(2*2*5)` 

c)`0,075=75/1000=3/40=3/(2*2*2*5)` 

 

d)`8,625=8625/1000=345/40=69/8=69/(2*2*2)`

 

Zapisz podane zdania w postaci równań.

a) Liczba o 6 większa od x to x+6. 
Liczba ta jest równa 44. 
`x+6=44` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


b) Połowa liczby x to ½x. 
Liczba ta jest równa 30. 
`1/2x=30` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


c) Liczba 5 razy większa od x to 5x. 
Liczba ta jest równa 55. 
`5x=55` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


d) Suma liczbb x i 1 to x+10. 
Podwojona powyższa suma to 2(x+10). 
Wyrażenie to jest równe 26. 
`2(x+10)=26` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


e) Liczba 4 razy mniejsza od x to ¼x. 
Liczba ta jest równa 40. 
`1/4x=40` 

Procenty opisujące wybory chłopców zapisz w postaci ułamków dziesiętnych

Sok jabłkowy : 

`25% = 0,25`  

Sok pomarańczowy : 

`50% = 0,5`

Sok wieloowocowy : 

 `15% = 0,15 `

Sok porzeczkowy : 

`10% = 0,1`

Które wyrażenie nie jest równe 4

A. `|-4|=4` 

B. `|-10|-|-6|=10-6=4` 

C. `|-20| : (-5)= 20:(-5)=-4`  

D. `|-2|*2=2*2=4`

Zaokrąglij podane ułamki i zamień na procent.

Każdą z podanych liczb zaokrąglamy do części setnych. 

a) Przykład został rozwiązany w zeszycie ćwiczeń. 


b) `\ 0,027~~0,03=3%`  


c) `\ 0,70523~~0,71=71%`   


d) `\ 0,00871~~0,01=1%`  

W trójkącie równobocznym o boku długości 8 cm poprowadzono prostą równoległą do jednego z boków, przecinającą dwa boki tego trójkąta w połowie

 

 

Powstałe wielokąty to trapez równoramienny i trójkąt równoboczny.

obwód trójkąta: 4cm + 4cm + 4cm = 12cm

obwód trapezu: 4cm + 4cm + 4cm + 8cm = 20cm

 

 

Zamieszczony obok diagram przedstawia

`a)`

Uczniów, którzy mają co najmniej dwoje rodzeństwa jest siedmioro (numerki 1, 2, 4, 11, 12, 13, 15), a uczniów, którzy mają tylko jednego brata lub jedną siostrę jest pięcioro (numerki 3, 5, 6, 8, 14), więc pierwsze zdanie to FAŁSZ. 

 

`b)`

Drugie zdanie to FAŁSZ, ponieważ w tej klasie jest troje uczniów, którzy nie mają rodzeństwa (numerki 7, 9, 10)

 

`c)`

PRAWDA

 

`d)`

Policzmy, ile razem jest braci i sióstr uczniów tej klasy: 

`2+3+1+2+1+1+1+2+4+2+1+3=23`

`23-15=8`

Ostatnie zdanie to PRAWDA. 

Ile procent masy ciała przybywa dorszowi

piąty miesiąc- 400 g

szósty miesiąc - 500 g 

przybywa - 100 g 

`{100g}/{400g} =1/4=25/100=25%`

Droga przez labirynt prowadzi przez wszystkie komnaty. Wykonaj działanie zapisane w każdej komnacie (...)

Wykonujemy działania zapisane w każdej komnacie:

-3-5=-8

5-9=-4

-2-(-6)=-2+6=4

7+(-2)=7-2=5

1-(-7)=1+7=8

-3-(-2)=-3+2=-1

9-23=9-9-14=0-14=-14

 

Kurtka przed obniżką kosztowała...

Stara cena: 160 zł

 

A. Nowa cena: 119 zł

B. Obniżka o 25% starej ceny

`160\ "zł"-0,25*160\ "zł"=160\ "zł"-40\ "zł"=120\ "zł"` 

C. Nowa cena stanowi 4/5 starej

`4/5*160\ "zł"=128\ "zł"` 

D. Obniżka o 0,3 sarej ceny

`160\ "zł"-0,3*160\ "zł"=160\ "zł"-48\ "zł"=112\ "zł"` 

 

Odpowiedź: D.