Elementy algebry - 6-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy - Odrabiamy.pl

Elementy algebry - 6-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne to wyrażenia składające się z liczb, liter, znaków działań i nawiasów.

Przykłady:

 • `x+5` 

 • `x^2-y^2` 

 • `2+a` 

 • `3x-5y` 

 • `y^2` 

 • `1/2ah` 

 • `-3/4` 


Uwaga!

Wyrażenie `3*x` możemy zapisać prościej jako `3x`.

Wyrażenie `3*(m+n)` możemy zapisać prościej jako `3(m+n)` .


Uwaga!!

Jeśli w danym wyrażeniu po kropce oznaczającej znak mnożenia występuje liczba NIE WOLNO pominąć kropki. 

Wyrażenia  `3+x*5`  nie można zapisać jako `strike(3+x5)` . 

Wyrażenia `(3m+n)*7` nie można zapisać jako  `strike((3m+n)7)` . 


Przykładowe wyrażenia algebraiczne i sposób ich odczytywania.      

Wyrażenie algebraiczne (zapis) Nazwa (sposób odczytywania)
`3+b`  suma liczb 3 i b
`a+b`  suma liczb a i b
`a-b`  różnica liczb a i b
`x*y`  iloczyn liczb x i y
`m:2`  iloraz liczby m i 2 (iloraz liczby m przez 2)
`2y`  podwojona liczba y,
liczba dwa razy większa od y,
iloczyn liczb 2 i y
`3b`  potrojona liczba b,
liczba trzy razy większa od b,
iloczyn liczb 3 i b
`1/2a`  połowa liczby a
`1/3x`  trzecia część liczby x
`x^2`  kwadrat liczby x
`y^3`  sześcian liczby y
`-2xy`  iloczyn liczb -2, x i y
`x-12`  różnica liczb x i 12, 
liczba o 12 mniejsza od x

 

Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych

Aby obliczyć wartość liczbową wyrażenia algebraicznego należy w miejsce liter (czyli nieznanych liczb) podstawić konkretne liczby (tzn. daną wartość liczbową), a następnie wykonać działania, pamiętając o kolejności wykonywania działań.

Przykład:

 • Obliczyć wartość liczbową wyrażenia $3a+9-2b$ dla $a=2$ i $b=-3$.

  $3a+9-2b=3•2+9-2•(-3)=6+9+6=21$

Jednomiany i sumy algebraiczne

 1. Jednomiany

  Jednomian to wyrażenie algebraiczne, które jest pojedynczą literą, liczbą lub iloczynem liczb i liter.

  Przykłady wyrażeń algebraicznych, będących jednomianami: 3a, 4b, 8ac, 5, a, xy, $1/2•x$, $3b^2$.

  Przykłady wyrażeń algebraicznych, nie będących jednomianami: 3a + 5b, a + b, $3b^2 + 1$


  Jednomian zapisujemy w postaci uporządkowanej, tzn. najpierw liczba (współczynnik liczbowy), potem litery w kolejności alfabetycznej. Taki jednomian jest bardziej czytelny.

  Przykład:
  $x•(-3)•y•2=-6xy$ ← -6 to współczynnik liczbowy


  Zapisując jednomiany przyjmujemy następujące zasady:

  • Znaku mnożenia stojącego przed literą lub nawiasem nie piszemy, np. zamiast 3•x piszemy 3x, zamiast 3•(m+n)piszemy 3(m+n),
  • Współczynnik 1 również jest pomijany, np. 1•x zapisujemy jako x.
   

  Jednomiany podobne (wyrazy podobne) to jednomiany różniące się co najwyżej współczynnikiem liczbowym.

  Przykłady jednomianów podobnych: $3x^3$, $-5x^3$, 4,$5x^3$

   

  Dodawanie i odejmowanie jednomianów podobnych

  Na podstawie rozdzielności mnożenia względem dodawania (odejmowania) możemy dodawać i odejmować jednomiany podobne, wykonując rachunki na ich współczynnikach liczbowych.

  Przykład: $3x^2 + 5x^2 = 8x^2$
   

 2. Suma algebraiczna

  Suma algebraiczna – wyrażenie, które jest sumą lub różnicą kilku jednomianów. Jednomiany występujące w tej sumie nazywamy wyrazami sumy algebraicznej.

  Przykład sumy algebraicznej: $7a+8c−9+k$.

Redukcja wyrazów podobnych

Jednomiany podobne to wyrazy sumy algebraicznej (sumy jednomianów) różniące się tylko współczynnikiem liczbowym.


Redukcja wyrazów podobnych
polega na dodaniu wyrazów podobnych.


Przykłady redukcji wyrazów podobnych:

 • `ul(2xy)+ul(ul(6z))-ul(10xy)+ul(ul(z))-k=-8xy+7z-k`  

  Jednomiany podobne to: 2xy i -10xy oraz 6z i z. 

 • `ul(8x)+ul(ul(2y))+ul(ul(ul(9x^2)))+7-ul(x)-ul(ul(3y))-ul(ul(ul(x^2)))=8x^2+7x-y+7` 

  Jednomiany podobne to: 9x2 i -x2, 8x i -x, 2y i -3y    

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Zapisz wyrażenia:

 1. suma liczby 2a i 9
 2. różnica b i a
 3. iloczyn x i y
 1. $2a+9$
 2. $b-a$
 3. $x•y$

Zadanie 2.

Wypisz wszystkie jednomiany, z których zbudowana jest suma $3a^3+7-6b$.

$3a^3+7-6b$ -> jednomiany: $3a^3$, $7$, $-6b$

Zadanie 3.

Zredukuj wyrazy podobne:

 1. $ 2a-3a $
 2. $ 4bc-6x+7bc-10x $
 1. $ 2a-3a=-a $
 2. $ 4bc-6x+7bc-10x=11bc-16x $

Zadanie 4.

Oblicz pole trójkąta prostokątnego, którego jedna z przyprostokątnych ma długość a cm, a druga jest o 3 cm krótsza.

$a$ -> jedna przyprostokątna

$a-3$ -> druga przyprostokątna

$P=1/2•a•(a-3)={a^2-3a}/2 $

Odp.: Pole tego trójkąta prostokątnego ma pole równe ${a^2-3a}/2$ [$j^2$].

Zadanie 5.

Oblicz średnią arytmetyczną liczb $3x+2$; $3x-1$; $3x+8$.

${3x+2+ 3x-1+ 3x+8}/3={9x+9}/3=3x+3$

Odp.: Średnia arytmetyczna tych liczb jest równa $3x+3$.

Zadanie 6.

Uporządkuj jednomiany w wyrażeniu: $2/5a • 2,5a •(-5)a$.

$2/5 a • 2,5a • (−5)a$

W powyższym wyrażeniu współczynniki liczbowe są zapisane w formie ułamków zwykłych oraz dziesiętnych.
Zacznijmy od sprowadzenia ułamków do takiej samej postaci – zamienimy ułamek zwykły $2/5$ na ułamek dziesiętny:
$2/5= 4/{10}= 0,4$

Możemy zapisać:
$2/5 a • 2,5a • (−5)a = 0,4a • 2,5a • (-5)a = - (0,4 • 2,5 •5)•(a•a•a)=-5•a^3=-5a^3$

Odp.: Dane wyrażenie przyjmuje postać $-5a^3$.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Rozwiązaniem równania a*(-7)=56 jest

 

 

  

Rozwiązaniem równania jest liczba -8. 


Poprawna odpowiedź: A. a=-8

Pociąg przebył 25 km , jadąc z jednakową prędkością 75 km/h

Przejazd trwał 20 minut. 

 

Musiałby biec z prędkością 12,5 m/s. 

 

Samolot pokonał odległość 200 km. 

 

Sznur korali nawleczonych tak jak na rysunku ma długość 430 mm. Duże korale mają średnicę dwa razy większą niż małe.

13- ilość dużych korali

2x- średnica dużych korali

26- ilość małych korali

x-średnica małych korali

14-długośc zapinki

Rozwiązanie:{premium}

13 2x + 26 x + 14 =  430

26x + 26x + 14 = 430

52x = 430 - 14

52x =  416

x = 8 mm

2x = 2 8 = 16 mm

Wpisz w kwadraciku dowolną liczbę i uzupełnij grafy.

a)  Wybieram liczbę 120 i wpisuję ją w kwadrat. 

ZMNIEJSZ O 50%:

POWIĘKSZ O 50%:

 

b)  Wybieram liczbę 100 i wpisuję ją w kwadrat. 

ZWIĘKSZ O 10%:

ZMNIEJSZ O 10%:

 

  

Jedna mila morska jest równa 1,825km. 100 mil morskich to

zadanie nr 24 , str. 137

Pojemność kartonika wynosi

5 kartoników to

6 kartonoków to

7 kartoników to

 

Oceń prawdziwość podanych...

Podnoszenie liczby do kwadratu (do drugiej potęgi) to ta sama czynność co mnożenie tej liczby przez samą siebie. Dlatego też: 

Ile różnych półprostych, widocznych na tym rysunku

Za pomocą każdego punktu możemy nazwać dwie półproste więc wszystkich półprostych widocznych na rysunku , które możemy nazwać jest : 

DA

DB

DC

AB

AC

BC

Oblicz a) 2 1/9 : 19/18