Ułamki zwykłe - 5-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Ułamki zwykłe

Ułamek składa się z licznika, mianownika oraz kreski ułamkowej.

ułamek

Wyrażenie postaci `a/b` , gdzie a i b to liczby naturalne oraz b jest różne od zera, nazywamy ułamkiem zwykłym.

Ciekawostka

Współczesny sposób zapisu ułamków pochodzi od matematyków hinduskich, którzy zapisywali licznik i mianownik nie używając kreski rozdzielającej. Dodanie kreski rozdzielającej zawdzięczamy Arabom tłumaczącym dzieła Hindusów. W Europie znane do dziś oznaczenie ułamków jako pierwszy w swoich pracach publikuje włoski matematyk Fibonacci.

Ułamki to inny zapis dzielenia liczb naturalnych.
Iloraz liczb naturalnych `a:b` możemy zapisać w postaci ułamka `a/b` . Dzielna a jest licznikiem ułamka, dzielnik b różny od zera jest mianownikiem, a kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia: `a:b=a/b` , gdzie b jest różne od zera ($$b≠0$$).

Przykłady:

 • `9/2=9:2`  

 • `2/3=2:3`  

Odwrotność ułamka

Jeżeli dany jest ułamek `a/b`, to ułamek `b/a` nazywamy odwrotnością ułamka `a/b` , gdzie `a!=0 \ "i" \ b!=0` .

Przykłady:

 • `3/4` jest ułamek `4/3` ;  

 • odwrotnością liczby `4=4/1`  jest ułamek `1/4`,

 • odwrotnością ułamka  `1/9` jest liczba `9/1=9`


Ułamek w życiu codziennym

W życiu codziennym ułamek jest stosowany bardzo często, głównie oznacza część (kawałek) jakiejś całości.

Przykład:

 • Gdy podzielimy pizzę na 7 kawałków i zabierzemy 3 kawałki, to będziemy mieli `3/7`  („trzy siódme”) pizzy.

  Ogólnie:

  `a/b`   → jeśli mamy jakiś przedmiot (np. jabłko, tort, pizzę, czekoladę), to mianownik b mówi na ile części go dzielimy, a licznik a – ile takich części zabieramy.

Rodzaje ułamków zwykłych

 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.

  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.

  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.

 3. Gdy z ułamków niewłaściwych wyciągniemy całości, powstają liczby mieszane. Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

  $$4 1/9= 4 + 1/9$$ ← liczbę mieszaną zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

  Przykłady: $$8/5={13}/5$$, $${13}/4={31}/4$$.

Wyłącznie całości z ułamka niewłaściwego

Wyłącznie całości z ułamka niewłaściwego - dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

wylaczenie
 

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy – licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego; mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład: $$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$

Rozszerzanie i skracanie ułamków

 1. Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.
  Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

  Przykład:
  Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:
  $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$

 2. Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:
  Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:
  $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$

Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika

Ułamki o różnych mianownikach można sprowadzić do postaci o jednakowych mianownikach.
W tym celu wystarczy rozszerzyć lub skrócić te ułamki (lub jeden z nich) tak, aby w mianowniku otrzymać taka samą liczbę (czyli właśnie ułamki o takich samych mianownikach).

Wspólnym mianownikiem może być wspólna wielokrotność dwóch liczb, będących mianownikami danych ułamków, lub najmniejsza wspólna wielokrotność danych mianowników.
Przykład: Sprowadźmy do wspólnego mianownika ułamki $$1/{12}$$ i $$3/{16}$$.

 1. I sposób
  Wspólnym mianownikiem może być wspólna wielokrotność liczb, będących mianownikami danych ułamków, czyli liczba $$12•16= 192$$.

  W tym przypadku rozszerzamy pierwszy ułamek przez 16, a drugi przez 12, tak aby oba ułamki miały ten sam mianownik (równy $$12•16$$).
  Następnie rozszerzamy ułamki przez 16 oraz 12:
  $$1/{12}= {1•16}/{12•16}= {16}/{192}$$
  $$3/{16}= {3•12}/{16•12}= {36}/{192}$$

 2. II sposób
  Wspólnym mianownikiem może być najmniejsza wspólna wielokrotność dwóch liczb, będących mianownikami danych ułamków, czyli NWW (12, 16).

  nww

  Wspólnym mianownikiem danych ułamków będzie liczba 48.
  $$1/{12}= {48÷12•1}/{48}= 4/{48}$$
  $$3/{16}= {48÷16•3}/{48}= 9/{48}$$

  Lub inaczej: pierwszy ułamek rozszerzamy przez 4 (bo $$12•4=48$$), a drugi przez 3 (bo $$16•3=48$$).
  $$1/{12}={1•4}/{12•4}= 4/{48}$$
  $$3/{16}={3•3}/{16•3}=9/{48}$$

Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 1. Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik.

  Przykład:
  $$3/8$$ < $$5/8$$

 2. Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:
  $$4/5$$ > $$4/9$$

 3. Porównywanie ułamków o różnych mianownikach
  Aby porównać ułamki o różnych mianownikach, najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika, a następnie porównujemy ich liczniki. Z dwóch ułamków o jednakowych mianownikach większy jest, który ma większy licznik.

  Przykład:
  Porównajmy ułamki $$2/3$$ i $$3/4$$.
  $$2/3$$ ? $$3/4$$

  $${2•4}/{3•4}$$ ? $${3•3}/{4•3}$$ ← sprowadzamy ułamki do wspólnego mianownika (rozszerzamy ułamki, tak aby w mianownikach otrzymać takie same liczby).

  $$8/{12}$$ < $$9/{12}$$

Działania na ułamkach zwykłych

 1. Dodawanie ułamków właściwych o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  `4/7+6/7=(4+6)/7=10/7=(7+3)/7=7/7+3/7=1+3/7=1 3/7`    

 2. Dodawanie ułamków właściwych o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika a następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  `3/10+ 1/5=3/10+ (1*2)/(5*2)=3/10+2/10=(3+2)/10=5/10=(5:5)/(10:5)=1/2`  

  `1/12+3/16=?` 

  Zaczynamy od sprowadzenia ułamków do wspólnego mianownika.
  • I sposób

   Wspólnym mianownikiem może być wspólna wielokrotność liczb będących mianownikami danych ułamków, czyli liczba `12*16=192` . 

   `1/12=(1*16)/(12*16)=16/192` 

   `3/16=(3*12)/(16*12)=36/192`   

   Wykonajmy dodawanie ułamków:

   `1/12+3/16=16/192+36/192=(16+36)/192=52/192=(52:4)/(192:4)=13/48`  

  • II sposób

   Wspólnym mianownikiem może być najmniejsza wspólna wielokrotność dwóch liczb będących mianownikami danych ułamków, czyli NWW (12, 16).

   nww


   Wspólnym mianownikiem danych ułamków będzie liczba 48.

   `1/12=(1*4)/(12*4)=4/48` 

   `3/16=(3*3)/(16*3)=9/48`  

   Wykonajmy dodawanie ułamków:

   `1/12+3/16=4/48+9/48=(4+9)/48=13/48`  

    

 3. Dodawanie liczb mieszanych, których części ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób

   Zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   Przykład:

   `2 1/3+1 1/3=(2*3+1)/3+(1*3+1)/3=(6+1)/3+(3+1)/3=7/3+4/3=(7+4)/3=11/3=(9+2)/3=9/3+2/3=3+2/3=3 2/3` 

  • II sposób

   Oddzielnie dodajemy części całkowite i oddzielnie części ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   `2 1/3+1 1/3=ul(2)+1/3+ul(1) +1/3=(ul(2+1))+(1/3+1/3)=3+2/3=3 2/3`  

 4. Dodawanie liczb mieszanych, których części ułamkowe mają różne mianowniki

  • I sposób

   Zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   Przykład:

   `2 1/3+1 1/2=7/3+3/2=(7*2)/(3*2)+(3*3)/(2*3)=14/6+9/6=23/6=(18+5)/6=18/6+5/6=3+5/6=3 5/6` 

  • II sposób

   Oddzielnie dodajemy części całkowite i oddzielnie części ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   `2 1/3+1 1/2=2+1/3+1+1/2=(2+1)+(1/3+1/2)=3+(2/6+3/6)=3+5/6=3 5/6` 

 5. Odejmowanie ułamków właściwych o jednakowych mianownikach – odejmujemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  `5/6-2/6=(5-2)/6=3/6=(3:3)/(6:3)=1/2`  

 6. Odejmowanie ułamków właściwych o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika, następnie wykonujemy odejmowanie.

  Przykład:

  `3/10-1/5=3/10-(1*2)/(5*2)=3/10-2/10=(3-2)/10=1/10`  

 7. Odejmowanie liczb mieszanych, których części ułamkowe mają takie same mianowniki

  • I sposób

   Zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   Przykład:

   `2 1/3-1 1/3=7/3-4/3=3/3=1`  

  • II sposób

   Oddzielnie odejmujemy części całkowite i oddzielnie części ułamkowe, które mają identyczne mianowniki

   Przykład:

   `2 1/3-1 1/3=(2-1)+(1/3-1/3)=1+0=1`  

 8. Odejmowanie liczb mieszanych, których części ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób

   Zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianownika, a potem wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   `2 1/3-1 1/2=7/3-3/2=(7*2)/(3*2)-(3*3)/(2*3)=14/6-9/6=5/6`  

  • II sposób

   Oddzielnie odejmujemy części całkowite i oddzielnie części ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   `2 1/2-1 1/3=(2-1)+(1/2-1/3)=1+((1*3)/(2*3)-(1*2)/(3*2))=1+(3/6-2/6)=1+1/6=1 1/6` 

 9. Odejmowanie ułamka właściwego od liczby naturalnej.

  • I sposób

   Daną liczbę zamieniam na liczbę mieszaną (czyli pożyczam całość z danej liczby i zamieniam ją na ułamek o liczniku i mianowniku równych mianownikowi danego ułamka – patrz przykład), następnie wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   `15-3/5=14 5/5-3/5=14+5/5-3/5=14+(5/5-3/5)=14+2/5=14 2/5` 

  • II sposób

   Zamieniamy daną liczbę na ułamek niewłaściwy o mianowniku równym mianownikowi danego ułamka, a następnie wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   `15-3/5=(15*5)/5-3/5=75/5-3/5=72/5=(70+2)/5=70/5+2/5=14 2/5` 

 10. Odejmowanie liczby mieszanej od liczby naturalnej.

  • I sposób

   Daną liczbę zamieniam na liczbę mieszaną (czyli pożyczam całość z danej liczby i zamieniam ją na ułamek o liczniku i mianowniku równych mianownikowi danego ułamkowego – patrz przykład), następnie wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   `10-2 1/4=9 4/4-2 1/4=(9-2)+(4/4-1/4)=7 +3/4=7 3/4`  

  • II sposób

   Zamieniamy daną liczbę na ułamek niewłaściwy o mianowniku równym mianownikowi części ułamkowej liczby mieszanej oraz liczbę mieszaną zamieniamy na ułamek niewłaściwy, a następnie wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   `10-2 1/4=(10*4)/4-9/4=40/4-9/4=31/4=(28+3)/4=28/4+3/4=7+3/4=7 3/4` 

 11. Mnożenie ułamka właściwego przez liczbę naturalną – mnożymy licznik przez tę liczbę, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  `5/7*6=(5*6)/7=30/7=4 2/7` 

 12. Mnożenie liczby mieszanej przez liczbę naturalną

  • I sposób

   Zamieniamy liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy (czyli włączamy całości), a następnie mnożymy licznik przez daną liczbę naturalną, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

   Przykład:

   `1 2/5*4=7/5*4=(7*4)/5=28/5=5 3/5` 

  • II sposób

   Liczbę mieszaną przedstawiamy w postaci sumy, a następnie wykonujemy działania korzystając z własności rozdzielności dodawania względem mnożenia.

   Przykład:

   `1 2/5*4=(1+2/5)*4=1*4+2/5*4=4+8/5=4+1 3/5=5 3/5`  

 13. Mnożenie ułamka właściwego przez ułamek właściwy – mnożymy licznik przez licznik, a mianownik przez mianownik.

  Przykład:

  `1/4*3/7=(1*3)/(4*7)=3/28`  

 14. Mnożenie liczb mieszanych – zaczynamy od zamiany liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe, a następnie mnożymy licznik przez licznik, a mianownik przez mianownik.

  Przykład:
  `2 4/5*3 1/3=14/strike5^1*strike10^2/3=14/1*2/3=14*2/3=(14*2)/3=28/3=9 1/3` 

 15. Dzielenie ułamków właściwych – aby podzielić ułamek przez ułamek mnożymy pierwszy z nich przez odwrotność drugiego.

  Przykład:
  `12/17:9/5=strike12^4/17*5/strike9^3=4/17*5/3=(4*5)/(17*3)=20/51`  

 16. Dzielenie liczb mieszanych – zaczynamy od zamiany liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe, a następnie mnożymy pierwszy z nich przez odwrotność drugiego.

  Przykład:
  `2 4/5:3 1/3=14/5:10/3=strike14^7/5*3/strike10^5=7/5*3/5=(7*3)/(5*5)=21/25`  

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Zamień na ułamki niewłaściwe:

 1. $$ 2 1/3 $$
 2. $$ 5 2/5 $$
 3. $$ 1 3/4 $$
 1. $$ 2 1/3=7/3 $$
 2. $$ 5 2/5={27}/5 $$
 3. $$ 1 3/4=7/4 $$

Zadanie 2.

Podróżnicy mieli do pokonania 76 km. Pierwszego dnia przeszli 20 km, a drugiego 17 km. Jaką część całej trasy przeszli pierwszego dnia, jaką drugiego, a jaka część jeszcze im została?

pierwszy dzień -> $${20}/{76}={10}/{38}={5}/{19}$$ całej trasy

drugi dzień -> $${17}/{76}$$ całej trasy

pozostała część trasy -> $$76-(20+17)=76-37=39 km$$ - $${39}/{76}$$ całej trasy

Zadanie 3.

Motor pani Oli spala 4 litry benzyny na 100 km. Zapisz za pomocą ułamka, ile litrów benzyny spala ten motor na 1 km.

$${4l}/{100km}= {4l}/{100 km}={1}/{25} {l}/{km} $$

Odp.: Motor pani Oli spala $$1/25$$ litra benzyny na 1 km.

Zadanie 4.

Znajdź liczbę x: $$x+4/5=1 1/2$$.

$$x+ 4/5=1 1/2 $$

$$x=1 1/2-4/5=15/10 - 9/10=6/10=3/5 $$

Odp: Liczba x wynosi $$3/5$$.

Zadanie 5.

Znajdź liczbę 4 razy większą od $$7/13$$.?

$$4• {7}/{13}={4•7}/{13}={28}/{13}=2 {2}/{13}$$

Odp.: Ta liczba to $$2 {2}/{13}$$.

Zadanie 6.

Dorosły kot przesypia przeciętnie $$2/3$$ doby. Ile godzin dziennie śpi kot?

$$2/3 • 24h=16h$$

Odp.: Dorosły kot przesypia dziennie 16 godzin.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Uzupełnij . Słowa opis wyrażenia.

`"Suma liczby "2 3/8\ i \ 6 7/8 \ "pomniejszona o\ " 1 5/8`

` `

`2 3/8+6 7/8-1 5/8=8 10/8-1 5/8=7 5/8` 

` ``"Różnica liczby"\ 7 1/5\ i\ 3 4/5\ "powiększona o"\ 2 3/5`

`7 1/5-3 4/5+2 3/5=6 6/5-3 4/5+2 3/5=3 2/5+2 3/5=5 5/5=6` 

`"Suma liczb"\ 4 3/9,\ 3 5/9,\ 1 7/9,\ 6/9`

`4 3/9+3 5/9+1 7/9+6/9=7 8/9+1 13/9=8 21/9=8 7/3=10 1/3` 

`"Suma liczby"\ 5 1/3\ i\ 2 5/6\ "pomniejszona ich róźnicę. "`

`(5 1/6+2 5/6)-(5 1/6-2 5/6)=7 6/6-(4 7/6-2 5/6)=` `7 6/6-2 2/6=5 4/6=5 2/3` 

`"Różnica liczby"\ 4\ i\ 1/4`

`4-1/4=3 4/4-1/4=3 3/4`

Do klubu Cha-cha należą dzieci w wieku od 11 do 13 lat.

Liczba  dziewcząt w klubie:

`5+7+9=12+9=21`

Liczba chłopców w klubie:

`3+2+5=10`

Liczba wszystkich dzieci należących do klubu:

`10+21=31`

a) Dziewczęta stanowią `21/31`  dzieci należących do klubu, a chłopcy `10/31` .

b) Dwunastolatki stanowią `7/21`  dziewcząt należących do klubu.

 

Zamalowaną część figury podzielono ...

a)

I. Zamalowana była 1/2 figury. Podzielono tą część na dwie równe. Każdą z nowych części można opisać ułamkiem 1/4.

II. Zamalowana była 1/4 figury. Podzielono tą część na dwie równe. Każdą z nowych części można opisać ułamkiem 1/8.

III. Zamalowana była 1/3 figury. Podzielono tą część na dwie równe. Każdą z nowych części można opisać ułamkiem 1/6.

IV. Zamalowane było 3/5 figury. Podzielono tą część na dwie równe. Każdą z nowych części można opisać ułamkiem 3/10.

 

b)

 

`1/2\ ":"\ 2=1/4`  - działanie odpowiada rysunkowi I

`1/4\ ":"\ 2= 1/8`  - działanie odpowiada rysunkowi II

`1/3\ ":"\ 2= 1/6`  - działanie odpowiada rysunkowi III

`3/5\ ":"\ 2=3/10`  - działanie odpowiada rysunkowi IV

Oblicz pola trójkątów przedstawionych ...

Pierwszy trójkąt: 
`a=3 \ "m"` 
`h=2,2 \ "m"` 

`ul(ul( \ P \ ))=(3 \ "m"*2,2 \ "m")/2=(6,6 \ "m"^2)/2=ul(ul( \ 3,3 \ "m"^2 \ ))`  


Drugi trójkąt: 
`a=4 \ "dm"` 
`h=3,5 \ "dm"` 

`ul(ul( \ P \ ))=(4 \ "dm"*3,5 \ "dm")/2=(14 \ "dm"^2)/2=ul(ul( \ 7 \ "dm"^2 \ ))` 


Trzeci trójkąt: 
`a=0,8 \ "m"` 
`h=0,3 \ "m"` 

`ul(ul( \ P \ ))=(0,8 \ "m"*0,3 \ "m")/2=(0,24 \ "m"^2)/2=ul(ul( \ 0,12 \ "m"^2 \ ))`   

Jaką długość ma bok kwadratu o podanym polu?

Pole kwadratu obliczamy ze wzoru: 
`P=a^2` 
gdzie a to długość boku kwadratu. 


a) Pole kwadratu wynosi 64 cm2
`P=64 \ "cm"^2` 

Szukamy takiej liczby, której druga potęga wynosi 64. 
Taka liczba to 8. 
`64=8^2` 

`P=(8 \ "cm")^2=8 \ "cm"*8 \ "cm"=64 \ "cm"^2`  

Oznacza to, że bok kwadratu ma długość 8 cm

b) Pole kwadratu wynosi 25 m2
`P=25 \ "m"^2`  

Szukamy takiej liczby, której druga potęga wynosi 25. 
Taka liczba to 5. 
`25=5^2`  

`P=(5 \ "m")^2=5 \ "m"*5 \ "m"=25 \ "m"^2`   

Oznacza to, że bok kwadratu ma długość 5 m

c) Pole kwadratu wynosi 49 km2
`P=49 \ "km"^2`  

Szukamy takiej liczby, której druga potęga wynosi 49. 
Taka liczba to 7. 
`49=7^2`  

`P=(7 \ "km")^2=7 \ "km"*7 \ "km"=49 \ "km"^2`   

Oznacza to, że bok kwadratu ma długość 7 km

Każdy z trójkątów I, II, III ze strony 199 jest podzielony na części. Przyjrzyj się im

a) Składa się z 4 równych trójkątów. Jest `1/4` całego trójkąta I. 

b) 

Potrzeba 16 trójkątów.

Jeden zielony trójkąt jest` 1/16` częścią trójkąta II. 

 

c)

Mamy 16 trójkątów zielonych a w każdym po 4 żółte trójkąty, dlatego razem w dużym trójkącie zmieściłyby się 64 żółte trójkąty (16*4).

Żółty trójkąt to `1/64` całego trójkąta.

Czy trójkąt równoboczny jest też trójkątem równoramiennym

Trójkąt równoramienny jest to trójkąt o co najmniej 2 bokach ( ramionach) równej długości dlatego trójkąt równoboczny jest to też trójkąt równoramienny. ( dowolne dwa boki możemy uznać za ramiona).

Jeżeli pewną liczbę zmniejszymy o 12 1/7. otrzymamy

`... -12 1/7=5 2/7`

`12 1/7+5 2/7=17 3/7`

`17 3/7-12 1/7=5 2/7`

 

Babcia Krysia na swoje 60 urodziny dostała kosz z 60 różnymi kwiatami

`1/6*60=60/6=10/1=10`

`1/4*60=60/4=15`

`2/5*60=(2*60)/5=120/5=24`

`2/15*60=(2*60)/15=2*4/1=8`

`1/20*60=60/20=3/1=3`

Wstaw znak <, = lub >...

a)

`2,ul(4)2\ >\ 2,ul(2)4` 

`2,0ul(1)\ >\ 2,0ul(0)7` 

`0,0ul(5)1\ <\ 0,0ul(6)` 

 

b)

`ul(5),89\ >\ ul(4),99` 

`2,ul(1)6\ >\ 2,ul(0)16` 

`45,900\ =\ 45,90` 

 

c)

`ul(1),001\ >\ ul(0),799 `

`0,ul(3)030\ >\ 0,ul(0)303` 

`6,18\ =\ 6,180`