Liczby całkowite - 5-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Liczby dodatnie i ujemne

  Przypomnienie

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

os


Liczby naturalne to liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,... Zbiór wszystkich liczb naturalnych oznaczamy symbolem N.

Możemy zapisać: N = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,...}
 

Liczby dodatnie są to liczby większe od zera, czyli na osi liczbowej leżą po prawej stronie zera. Liczby dodatnie zapisujemy ze znakiem + (plus), np. +2, +5 lub bez znaku, np. 2, 5. Czym liczba dodatnia leży bliżej zera, tym jest mniejsza, np. $$1$$ < $$5$$.
 

Liczby ujemne są to liczby mniejsze od zera, czyli na osi liczbowej leżą po lewej stronie zera. Liczby ujemne zapisujemy ze znakiem – (minus), np. -2, -7. Czym liczba ujemna jest bliżej zera, tym jest większa, np. $$−44$$ < $$−5$$
 

  Zapamiętaj

Każda liczba dodatnia jest większa od każdej liczby ujemnej, np. $$5$$ > $$-5$$, $$7$$ > $$-92$$. Zero jest większe od każdej liczby ujemnej, np. 0 > $$-8$$, $$0$$ > $$-1743$$. Zero nie jest ani liczbą dodatnią, ani ujemną.

Liczby przeciwne są to takie dwie liczby, których suma wynosi 0. Zapis $$a+b=0$$ oznacza, że a i b to liczby przeciwne.

Przykłady:

 • Liczbą przeciwną do 4 jest -4.
 • Liczbą przeciwną do -25 jest 25.
 • Liczbą przeciwną do 0 jest 0.


Liczby przeciwne leżą na osi liczbowej w tej samej odległości od zera po przeciwnych stronach.

liczby-przeciwne


Liczby całkowite to liczby naturalne oraz liczby do nich przeciwne. Zbiór wszystkich liczb całkowitych oznaczamy symbolem C.
Możemy zapisać: C = { ..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...}


Przykłady interpretacji liczb ujemnych i dodatnich:

 • + 5° -> 5 stopni powyżej zera
 • - 5° -> 5 stopni poniżej zera
 • + 100 zł -> gotówka (kapitał)
 • - 100 zł -> dług (kredyt)
 

Dodawanie liczb całkowitych

 1. Dodawanie dwóch liczb dodatnich – suma jest liczbą dodatnią.
  Przykład: $$24 + 37 = 61$$
   

 2. Dodawanie dwóch liczb ujemnych – suma jest liczbą ujemną (dodajemy liczby pomijając znaki minus, zapisujemy wynik, dopisując znak „-”.
  Przykład: $$(-24) + (-37) = (-61)$$
   

 3. Dodawanie dwóch liczb, z których jedna jest dodatnia, a druga ujemna – suma ma znak tego składnika, który na osi liczbowej znajduje się dalej od zera. Jeżeli do liczby dodatniej dodajemy liczbę ujemną, to tak naprawdę od liczby dodatniej odejmujemy liczbę przeciwną do danej liczby ujemnej.

  Przykłady:

  • $$3 + (−4) = 3 − 4 = −1$$
  • $$(−3) + 7 = 7 + (−3) = 7 − 3 = 4$$
  • $$(−8) + 10 = 10 + (−8) = 10 − 8 = 2$$
    
 4. Dodawanie dwóch liczb przeciwnych – suma jest równa 0.
  Przykład: $$(-5) + 5 = 0$$
   

Odejmowanie liczb całkowitych

Każde odejmowanie liczb całkowitych można zastąpić odpowiednim dodawaniem.

Przykłady:

 • $$3 − (−9) = 3 + 9 = 12$$
 • $$(−4) − 5 = (-4) + (-5) = −9$$
 • $$(−8) − (−11) = (−8) + 11 = 11 + (−8) = 11 − 8 = 3$$
   

Reguły odnoszące się do znaków + i -:

 • $$(+a) = +a = a$$
 • $$- (-a) = +a = a$$
 • $$- (+a) = -a$$
 • $$+ (-a) = -a$$
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Uporządkuj podane liczby w kolejności rosnącej:

 1. $$ 18, 6, 9, -13, 2, -7, 0, -3 $$
 2. $$ 12, -18, -16, 6, -105, 56 $$
 1. $$ -13, -7, -3, 0, 2, 6, 9, 18 $$
 2. $$ -105, -18, -16, 6, 12, 56 $$

Zadanie 2.

Rano temperatura wynosiła 8°C, a wieczorem spadła aż do -20°C. O ile stopni spadła temperatura?

$$8-(-20)=8+20=28°C $$

Odp.: Temperatura spadła o $$28°C$$.

Zadanie 3.

Znajdź liczbę o 7 większą od:

 1. $$ -1 $$
 2. $$ -15 $$
 3. $$ -5 $$
 1. $$−1+7= 7-1 = 6$$
 2. $$−15+7 = 7 – 15 = −8$$
 3. $$−5+7 = 7-5 = 2$$

Zadanie 4.

Do liczby -5 dodaj liczbę przeciwną do liczby o 4 większej od -5.

liczba o 4 większa od liczby -5 -> $$4+(-5)=-1$$

liczba przeciwna do liczby o 4 większej od liczby -5 -> $$-(-1)=1$$

dodaję do liczby -5 liczbę przeciwną do liczby o 4 większej od -5 -> $$-5+1=-4$$

Odp.: Wynikiem dodawania do -5 liczby przeciwnej do liczby o 4 większej od -5 jest liczba -4.

Zadanie 5.

Ile jest liczb całkowitych większych od -11 i mniejszych od 4?

liczby większe od -11 i mniejsze od 4: $$-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$$

Odp.: Jest 14 liczb całkowitych większych od -11 i mniejszych od 4.

Zadanie 6.

Jaką liczbę należy wpisać w kratkę ($$▭$$), aby równość była prawdziwa?

$$(-5)+12+(-3)+▭=0$$

$$ (-5)+12+(-3)+▭=0 $$

$$ 7-3+▭=0 $$

$$ 4+▭=0 $$ -> liczba w kratce to (-4)

Odp.: Należy wpisać liczbę -4, aby równość była prawdziwa.

Zadanie 7.

Pewnej zimowej nocy temperatura powietrza wynosiła $$-15°$$ C, a do południa wzrosła o $$9°$$ C. Jaka była temperatura powietrza w południe?

$$- 15° C + 9° C = - 6° C$$

Odp. Temperatura powietrza w południe wynosiła $$- 6°$$ C

Spis treści

Rozwiązane zadania
Na podstawie rysunku uzupełnij zdania...

Prawidłowe odpowiedzi to A {premium}i D.

W sumie 8,45+2,53+9,02...

Obliczmy wynik sumy liczb: 8,45; 2,53 i 9,02:

 


Wiemy, że pierwszą liczbę zmniejszono o 2,4;zatem wynosi ona teraz: {premium}

 


Wiemy, że drugą liczbę zwiększono o 4,47; zatem wynosi ona teraz:

 


Obliczmy sumę liczb 6,05; 7 i 9,02:

 


zauważmy, że:

 

Obliczmy o ile należy zatem zmniejszyć trzecią liczbę:

wykonajmy sprawdzenie:

 


Odp.: Trzecią liczbę należy zmniejszyć o 2,07.

Która liczba ma więcej dzielników? a) 18, czy 28

a)

Dzielniki liczby 18:

1,2,3,6,9,18

Dzielniki liczby 28:{premium}

1,2,4,7,14,28

Te liczby mają tyle samo dzielników.


b)

Dzielniki liczby 24:

1,2,3,4,6,8,12,24

Dzielniki liczby 34:

1,2,17,34

Więcej dzielników ma liczba 24.

Uzupełnij:

Uzupełnijmy najpierw kremową ramkę
 

więc

 

{premium}
Uzupełnijmy teraz zieloną ramkę
 

więc 

 
[1 l = 1000 ml więc 1 ml to 1000 razy mniej niż 1 l, czyli 1000 razy mniej niż 1000 cm3]


Zatem: 
 

 

 

 

 

  

Wykonaj dodawanie i porównaj...

c) Najpierw wykonujemy działania:

 {premium}

 

Wyniki są równe.

d) Najpierw wykonujemy działania:

 

 

Wyniki są równe. 

Wykonaj dzielenie i sprawdź...

a)

podglad pliku

spr. 

podglad pliku {premium}


b)

podglad pliku

spr. 

podglad pliku


c)

podglad pliku

spr.

podglad pliku

W klasowym konkursie rachunku pamięciowego...

Obliczamy, ile punktów zdobyła Maja:

 

Prawidłowa odpowiedź to A.

Wykonaj obliczenia:

Działanie, które należy wykonać w danym momencie (zgodnie z prawidłową kolejnością wykonywania działań) zostało podkreślone. {premium}

 


 

 

Dokończ rysunki równoległoboków ...

Równoległobok to czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych. 

Przeciwległe boki mają równe długości. {premium}

RÓWNOLEGŁOBOK EFGH:

 


RÓWNOLEGŁOBOK LMNO:

Wypisz wszystkie liczby złożone ...

Liczby większe od 501 i mniejsze od 514:

502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513.

 

Liczby parzyste są złożone, ponieważ są podzielne przez 2.

Zatem 502, 504, 506, 508, 510, 512 na pewno są liczbami złożonymi.

 

Liczba 503 to liczba pierwsza.

Liczba 505 to liczba złożona, ponieważ jest podzielna przez 5.

Liczba 507 to liczba złożona, ponieważ jest podzielna przez 3 (5+0+7=12, 12 jest podzielne przez 3).

Liczba 509 to liczba pierwsza.

Liczba 511 to liczba złożona, ponieważ jest podzielna przez 7 (511:7=73)

Liczba 513 to liczba złożona, ponieważ jest podzielna przez 3 (5+1+3=9, 9 jest podzielna przez 3). 

 

Liczby złożone: 502, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513.