Liczby całkowite - 5-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Liczby dodatnie i ujemne

  Przypomnienie

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

os


Liczby naturalne to liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,... Zbiór wszystkich liczb naturalnych oznaczamy symbolem N.

Możemy zapisać: N = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,...}
 

Liczby dodatnie są to liczby większe od zera, czyli na osi liczbowej leżą po prawej stronie zera. Liczby dodatnie zapisujemy ze znakiem + (plus), np. +2, +5 lub bez znaku, np. 2, 5. Czym liczba dodatnia leży bliżej zera, tym jest mniejsza, np. $$1$$ < $$5$$.
 

Liczby ujemne są to liczby mniejsze od zera, czyli na osi liczbowej leżą po lewej stronie zera. Liczby ujemne zapisujemy ze znakiem – (minus), np. -2, -7. Czym liczba ujemna jest bliżej zera, tym jest większa, np. $$−44$$ < $$−5$$
 

  Zapamiętaj

Każda liczba dodatnia jest większa od każdej liczby ujemnej, np. $$5$$ > $$-5$$, $$7$$ > $$-92$$. Zero jest większe od każdej liczby ujemnej, np. 0 > $$-8$$, $$0$$ > $$-1743$$. Zero nie jest ani liczbą dodatnią, ani ujemną.

Liczby przeciwne są to takie dwie liczby, których suma wynosi 0. Zapis $$a+b=0$$ oznacza, że a i b to liczby przeciwne.

Przykłady:

 • Liczbą przeciwną do 4 jest -4.
 • Liczbą przeciwną do -25 jest 25.
 • Liczbą przeciwną do 0 jest 0.


Liczby przeciwne leżą na osi liczbowej w tej samej odległości od zera po przeciwnych stronach.

liczby-przeciwne


Liczby całkowite to liczby naturalne oraz liczby do nich przeciwne. Zbiór wszystkich liczb całkowitych oznaczamy symbolem C.
Możemy zapisać: C = { ..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...}


Przykłady interpretacji liczb ujemnych i dodatnich:

 • + 5° -> 5 stopni powyżej zera
 • - 5° -> 5 stopni poniżej zera
 • + 100 zł -> gotówka (kapitał)
 • - 100 zł -> dług (kredyt)
 

Dodawanie liczb całkowitych

 1. Dodawanie dwóch liczb dodatnich – suma jest liczbą dodatnią.
  Przykład: $$24 + 37 = 61$$
   

 2. Dodawanie dwóch liczb ujemnych – suma jest liczbą ujemną (dodajemy liczby pomijając znaki minus, zapisujemy wynik, dopisując znak „-”.
  Przykład: $$(-24) + (-37) = (-61)$$
   

 3. Dodawanie dwóch liczb, z których jedna jest dodatnia, a druga ujemna – suma ma znak tego składnika, który na osi liczbowej znajduje się dalej od zera. Jeżeli do liczby dodatniej dodajemy liczbę ujemną, to tak naprawdę od liczby dodatniej odejmujemy liczbę przeciwną do danej liczby ujemnej.

  Przykłady:

  • $$3 + (−4) = 3 − 4 = −1$$
  • $$(−3) + 7 = 7 + (−3) = 7 − 3 = 4$$
  • $$(−8) + 10 = 10 + (−8) = 10 − 8 = 2$$
    
 4. Dodawanie dwóch liczb przeciwnych – suma jest równa 0.
  Przykład: $$(-5) + 5 = 0$$
   

Odejmowanie liczb całkowitych

Każde odejmowanie liczb całkowitych można zastąpić odpowiednim dodawaniem.

Przykłady:

 • $$3 − (−9) = 3 + 9 = 12$$
 • $$(−4) − 5 = (-4) + (-5) = −9$$
 • $$(−8) − (−11) = (−8) + 11 = 11 + (−8) = 11 − 8 = 3$$
   

Reguły odnoszące się do znaków + i -:

 • $$(+a) = +a = a$$
 • $$- (-a) = +a = a$$
 • $$- (+a) = -a$$
 • $$+ (-a) = -a$$
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Uporządkuj podane liczby w kolejności rosnącej:

 1. $$ 18, 6, 9, -13, 2, -7, 0, -3 $$
 2. $$ 12, -18, -16, 6, -105, 56 $$
 1. $$ -13, -7, -3, 0, 2, 6, 9, 18 $$
 2. $$ -105, -18, -16, 6, 12, 56 $$

Zadanie 2.

Rano temperatura wynosiła 8°C, a wieczorem spadła aż do -20°C. O ile stopni spadła temperatura?

$$8-(-20)=8+20=28°C $$

Odp.: Temperatura spadła o $$28°C$$.

Zadanie 3.

Znajdź liczbę o 7 większą od:

 1. $$ -1 $$
 2. $$ -15 $$
 3. $$ -5 $$
 1. $$−1+7= 7-1 = 6$$
 2. $$−15+7 = 7 – 15 = −8$$
 3. $$−5+7 = 7-5 = 2$$

Zadanie 4.

Do liczby -5 dodaj liczbę przeciwną do liczby o 4 większej od -5.

liczba o 4 większa od liczby -5 -> $$4+(-5)=-1$$

liczba przeciwna do liczby o 4 większej od liczby -5 -> $$-(-1)=1$$

dodaję do liczby -5 liczbę przeciwną do liczby o 4 większej od -5 -> $$-5+1=-4$$

Odp.: Wynikiem dodawania do -5 liczby przeciwnej do liczby o 4 większej od -5 jest liczba -4.

Zadanie 5.

Ile jest liczb całkowitych większych od -11 i mniejszych od 4?

liczby większe od -11 i mniejsze od 4: $$-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$$

Odp.: Jest 14 liczb całkowitych większych od -11 i mniejszych od 4.

Zadanie 6.

Jaką liczbę należy wpisać w kratkę ($$▭$$), aby równość była prawdziwa?

$$(-5)+12+(-3)+▭=0$$

$$ (-5)+12+(-3)+▭=0 $$

$$ 7-3+▭=0 $$

$$ 4+▭=0 $$ -> liczba w kratce to (-4)

Odp.: Należy wpisać liczbę -4, aby równość była prawdziwa.

Zadanie 7.

Pewnej zimowej nocy temperatura powietrza wynosiła $$-15°$$ C, a do południa wzrosła o $$9°$$ C. Jaka była temperatura powietrza w południe?

$$- 15° C + 9° C = - 6° C$$

Odp. Temperatura powietrza w południe wynosiła $$- 6°$$ C

Spis treści

Rozwiązane zadania
Pokoloruj ½ koła na ...

Zauważmy, że ułamek 1/2 odpowiada takiemu samemu ułamkowi jak 2/4.

Konfitura sprzedawana jest w słoikach

Skracamy ułamek mówiący o tym, ile konfitury potrzebuje cukiernik tak, aby jego mianownikem było 5. Wtedy licznik mówi, ile opakowań konfitury jest potrzebnych. 

 

`1 4/10\ kg=14/10\ kg=(14:2)/(10:2)\ kg=7/5\ kg`

Oblicz podaną różnicę

`a)\ 1 3/5-1/5=1+(3/5-1/5)=1+2/5=1 2/5`

`b)\ 3 7/8-5/8=3+(7/8-5/8)=3+2/8=3+1/4=3 1/4`

`c)\ 5 12/13-5/13=5+(12/13-5/13)=5+7/13=5 7/13`

`d)\ 18 18/31-2/31=18+(18/31-2/31)=18+16/31=18 16/31`

Wyłącz całości z ułamków: a) 7/5, 16/5, 78/5

`a) \ \ 7/5= 1 2/5`

`16/5= 3 1/5`

`78/5=15 3/5 ` 

`b) \ \ 16/7=2 2/7`

`25/7=3 4/7`

`38/7=5 3/7`

`c) \ \ 10/9=1 1/9`

`13/9=1 4/9`

`25/9=2 7/9`

`d) \ \ 15/13= 1 2/13`

`43/13=3 4/13`

`100/13=7 9/13`

`e) \ \ 47/10= 4 7/10`

`107/10=10 7/10`

`523/10= 52 3/10`

`f) \ \ 107/100= 1 7/100`

`739/100=7 39/100`

`1027/100= 10 27/100`

Dwie jednakowe ekierki ułożono tak, jak pokazano na rysunku. a)

a) 30°

b) 30° + 60° = 90°

180° - 90° = 90°

Ma 90°

c) Ponieważ są pod kątem prostym.

Suma powierzchni Ameryki Północnej

Suma powierzchni Ameryki Północnej i Środkowej oraz Australii i Oceanii: 

`24,5\ ml n\ km^2+8,6\ ml n \ km^2=33,1\ ml n \ km^2`

 

Obliczamy, ile wynosi szukana powierzchnia: 

`33,1\ m l n\ km^2-2\ 800\ 000\ km^2=33,1\ ml n\ km^2-2,8\ ml n \ km^2=30,3\ ml n\ km^2\ \ \ \ \ \ odp.\ B`

 

Trasa rowerowa ma 1000 m i składa ...

Trasa ma 1000 m. Po podziale na 5 otrzymujemy, że jeden odcinek ma 200 m.

`1000\ "m":5=200\ "m"`

 

Aby obliczyć ułamek danej liczby, mnozymy ułamek przez tę liczbę.

 

1/5 trasy o długości 1000 m to 200 m.

`1/5*1000=(1*strike1000^200)/strike5^1=200`

 

2/5 trasy o długości 1000 m to 400 m.

`2/5*1000=(2*strike1000^200)/strike5^1=400`

 

3/5 trasy o długości 1000 m to 600 m.

`3/5*1000=(3*strike1000^200)/strike5^1=6000`

 

4/5 trasy o długości 1000 m to 800 m.

`4/5*1000=(4*strike1000^200)/strike5^1=800`

Woda mineralna "Na zdrowie" sprzedawana...

W jednej skrzynce znajdują się 24 butelki wody. Każda butelka mieści `1^(1/2)` l wody. Obliczmy ile wody znajduje się w jednej skrzynce:

`24*1 1/2=24*1+24*1/2=24+12=36` 

W jednej skrzynce znajduje się 36 litrów wody. Obliczmy ile wody będzie w 15 skrzynkach:

`15*36=540` 

 

 

Odpowiedź: W 15 skrzynkach znajduje się 540 litrów wody.

Uporządkuj wyrażenia algebraiczne

`a)`   `a*4=4a`

`b)`   `5xa=5ax`

`c)`   `xdc=cdx`

`d)`  `2kb=2bk`

Spośród liczb podanych na rysunku wypisz:

a) Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą (cyfrą jedności) jest 0, 2, 4, 6, 8. 

Liczby podzielne przez 2 to: 62, 230, 48, 100, 150, 1200. 


b) Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą (cyfrą jedności) jest 0 lub 5. 

Liczby podzielne przez 5 to: 230, 25, 45, 125, 100, 115, 150, 745, 1200. 


c) Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfrą (cyfrą jedności) jest 0. 

Liczby podzielne przez 10 to: 230, 100, 150, 1200. 


d) Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to 00. 

Liczby podzielne przez 100 to: 100, 1200.