Liczby całkowite - 5-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy - Odrabiamy.pl

Liczby całkowite - 5-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Liczby dodatnie i ujemne

  Przypomnienie

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

os


Liczby naturalne to liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,... Zbiór wszystkich liczb naturalnych oznaczamy symbolem N.

Możemy zapisać: N = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,...}
 

Liczby dodatnie są to liczby większe od zera, czyli na osi liczbowej leżą po prawej stronie zera. Liczby dodatnie zapisujemy ze znakiem + (plus), np. +2, +5 lub bez znaku, np. 2, 5. Czym liczba dodatnia leży bliżej zera, tym jest mniejsza, np. $1$ < $5$.
 

Liczby ujemne są to liczby mniejsze od zera, czyli na osi liczbowej leżą po lewej stronie zera. Liczby ujemne zapisujemy ze znakiem – (minus), np. -2, -7. Czym liczba ujemna jest bliżej zera, tym jest większa, np. $−44$ < $−5$
 

  Zapamiętaj

Każda liczba dodatnia jest większa od każdej liczby ujemnej, np. $5$ > $-5$, $7$ > $-92$. Zero jest większe od każdej liczby ujemnej, np. 0 > $-8$, $0$ > $-1743$. Zero nie jest ani liczbą dodatnią, ani ujemną.

Liczby przeciwne są to takie dwie liczby, których suma wynosi 0. Zapis $a+b=0$ oznacza, że a i b to liczby przeciwne.

Przykłady:

 • Liczbą przeciwną do 4 jest -4.
 • Liczbą przeciwną do -25 jest 25.
 • Liczbą przeciwną do 0 jest 0.


Liczby przeciwne leżą na osi liczbowej w tej samej odległości od zera po przeciwnych stronach.

liczby-przeciwne


Liczby całkowite to liczby naturalne oraz liczby do nich przeciwne. Zbiór wszystkich liczb całkowitych oznaczamy symbolem C.
Możemy zapisać: C = { ..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...}


Przykłady interpretacji liczb ujemnych i dodatnich:

 • + 5° -> 5 stopni powyżej zera
 • - 5° -> 5 stopni poniżej zera
 • + 100 zł -> gotówka (kapitał)
 • - 100 zł -> dług (kredyt)
 

Dodawanie liczb całkowitych

 1. Dodawanie dwóch liczb dodatnich – suma jest liczbą dodatnią.
  Przykład: $24 + 37 = 61$
   

 2. Dodawanie dwóch liczb ujemnych – suma jest liczbą ujemną (dodajemy liczby pomijając znaki minus, zapisujemy wynik, dopisując znak „-”.
  Przykład: $(-24) + (-37) = (-61)$
   

 3. Dodawanie dwóch liczb, z których jedna jest dodatnia, a druga ujemna – suma ma znak tego składnika, który na osi liczbowej znajduje się dalej od zera. Jeżeli do liczby dodatniej dodajemy liczbę ujemną, to tak naprawdę od liczby dodatniej odejmujemy liczbę przeciwną do danej liczby ujemnej.

  Przykłady:

  • $3 + (−4) = 3 − 4 = −1$
  • $(−3) + 7 = 7 + (−3) = 7 − 3 = 4$
  • $(−8) + 10 = 10 + (−8) = 10 − 8 = 2$
    
 4. Dodawanie dwóch liczb przeciwnych – suma jest równa 0.
  Przykład: $(-5) + 5 = 0$
   

Odejmowanie liczb całkowitych

Każde odejmowanie liczb całkowitych można zastąpić odpowiednim dodawaniem.

Przykłady:

 • $3 − (−9) = 3 + 9 = 12$
 • $(−4) − 5 = (-4) + (-5) = −9$
 • $(−8) − (−11) = (−8) + 11 = 11 + (−8) = 11 − 8 = 3$
   

Reguły odnoszące się do znaków + i -:

 • $(+a) = +a = a$
 • $- (-a) = +a = a$
 • $- (+a) = -a$
 • $+ (-a) = -a$
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Uporządkuj podane liczby w kolejności rosnącej:

 1. $ 18, 6, 9, -13, 2, -7, 0, -3 $
 2. $ 12, -18, -16, 6, -105, 56 $
 1. $ -13, -7, -3, 0, 2, 6, 9, 18 $
 2. $ -105, -18, -16, 6, 12, 56 $

Zadanie 2.

Rano temperatura wynosiła 8°C, a wieczorem spadła aż do -20°C. O ile stopni spadła temperatura?

$8-(-20)=8+20=28°C $

Odp.: Temperatura spadła o $28°C$.

Zadanie 3.

Znajdź liczbę o 7 większą od:

 1. $ -1 $
 2. $ -15 $
 3. $ -5 $
 1. $−1+7= 7-1 = 6$
 2. $−15+7 = 7 – 15 = −8$
 3. $−5+7 = 7-5 = 2$

Zadanie 4.

Do liczby -5 dodaj liczbę przeciwną do liczby o 4 większej od -5.

liczba o 4 większa od liczby -5 -> $4+(-5)=-1$

liczba przeciwna do liczby o 4 większej od liczby -5 -> $-(-1)=1$

dodaję do liczby -5 liczbę przeciwną do liczby o 4 większej od -5 -> $-5+1=-4$

Odp.: Wynikiem dodawania do -5 liczby przeciwnej do liczby o 4 większej od -5 jest liczba -4.

Zadanie 5.

Ile jest liczb całkowitych większych od -11 i mniejszych od 4?

liczby większe od -11 i mniejsze od 4: $-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$

Odp.: Jest 14 liczb całkowitych większych od -11 i mniejszych od 4.

Zadanie 6.

Jaką liczbę należy wpisać w kratkę ($▭$), aby równość była prawdziwa?

$(-5)+12+(-3)+▭=0$

$ (-5)+12+(-3)+▭=0 $

$ 7-3+▭=0 $

$ 4+▭=0 $ -> liczba w kratce to (-4)

Odp.: Należy wpisać liczbę -4, aby równość była prawdziwa.

Zadanie 7.

Pewnej zimowej nocy temperatura powietrza wynosiła $-15°$ C, a do południa wzrosła o $9°$ C. Jaka była temperatura powietrza w południe?

$- 15° C + 9° C = - 6° C$

Odp. Temperatura powietrza w południe wynosiła $- 6°$ C

Spis treści

Rozwiązane zadania
Który z prostopadłościanów ma...

a) Najpierw obliczamy pole powierzchni każdej ze ścian prostopadłościanu:

 

 {premium}

Pole powierzchni całego prostopadłościanu wynosi więc:

 

 


b) Najpierw obliczamy pole powierzchni każdej ze ścian prostopadłościanu:

 

 

 

Pole powierzchni całego prostopadłościanu wynosi więc:

 

 


c) Najpierw obliczamy pole powierzchni jednej ściany bocznej:

 

Obliczamy pole powierzchni sześcianu:

 

  


Odpowiedź: Najmniejsze pole ma prostopadłościan C.

Wartość którego wyrażenia najmniej różni...

   {premium}

 

 

 


Odp.: C

Narysuj w zeszycie...

Rysujemy:

a) trójkąt, który ma jeden kąt rozwarty:

podglad pliku {premium}

b) czworokąt, który ma dwa kąty proste:

podglad pliku

c) pięciokąt, który ma jeden kąt większy niż 180o:

podglad pliku

Za 7 dag sera trzeba zapłacić 3,92 zł...

Obliczamy, ile trzeba zapłacić za  sera:

 {premium}

Thumb zad13str184


Wiemy, że  

Obliczamy, ile trzeba zapłacić za  sera:

 


Odp.  sera kosztuje  

Wykonaj działania.

 {premium}

 

a) 

Wynik będzie się składał z podwojonej liczby cyfr czynnika pierwszego, np. 44٠101=4444.

 

b) 

 

 

Ciekawostka:

Na wsi w 1920 r. mieszkało...

Obliczamy, ile procent ludności mieszkało w mieście w poszczególnych latach:

 

 

 

 

 

 

 

  {premium}


Zaludnienie wsi w poszczególnych latach:

Thumb zad7astr253


Zaludnienie miast w poszczególnych latach:

Thumb zad7bstr253

Z jednakowych kostek sześciennych o krawędzi 2 cm zbudowano ...

Prostopadłościan złożony z dwóch figur I i dwóch figur II wygląda następująco:{premium}

podglad pliku

Wymiary prostopadłościanu: .


Rysujemy siatkę tego prostopadłościanu.

podglad pliku

Most ma nośność 8000 kg, czyli wytrzymuje ciężar pojazdów

Wiemy, że:

most ma nośność 8000 kg

ciężarówka waży 5239 kg

przyczepa waży 3287 kg

oszacujmy czy ciężarówka może bezpiecznie wjechać na ten most:{premium}

 

 

 


Odp.: Ciężarówka i przyczepa ważą więcej niż 8000 kg, zatem ta ciężarówka nie może bezpiecznie wjechać na ten most.

Ile litrów wody mieści się...

Mamy akwarium o wymiarach 20 cm x 30 cm x 40 cm. Obliczmy jego objętość:

 
{premium}
 

Wiemy, że 1 dm3 to 1 l. A więc 24 dm3 to 24 l.

 

Odpowiedź: Akwarium ma pojemność 24 litrów.

KUPA

gówno = czekolada