Liczby całkowite - 5-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy - Odrabiamy.pl

Liczby całkowite - 5-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Liczby dodatnie i ujemne

  Przypomnienie

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

os


Liczby naturalne to liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,... Zbiór wszystkich liczb naturalnych oznaczamy symbolem N.

Możemy zapisać: N = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,...}
 

Liczby dodatnie są to liczby większe od zera, czyli na osi liczbowej leżą po prawej stronie zera. Liczby dodatnie zapisujemy ze znakiem + (plus), np. +2, +5 lub bez znaku, np. 2, 5. Czym liczba dodatnia leży bliżej zera, tym jest mniejsza, np. $1$ < $5$.
 

Liczby ujemne są to liczby mniejsze od zera, czyli na osi liczbowej leżą po lewej stronie zera. Liczby ujemne zapisujemy ze znakiem – (minus), np. -2, -7. Czym liczba ujemna jest bliżej zera, tym jest większa, np. $−44$ < $−5$
 

  Zapamiętaj

Każda liczba dodatnia jest większa od każdej liczby ujemnej, np. $5$ > $-5$, $7$ > $-92$. Zero jest większe od każdej liczby ujemnej, np. 0 > $-8$, $0$ > $-1743$. Zero nie jest ani liczbą dodatnią, ani ujemną.

Liczby przeciwne są to takie dwie liczby, których suma wynosi 0. Zapis $a+b=0$ oznacza, że a i b to liczby przeciwne.

Przykłady:

 • Liczbą przeciwną do 4 jest -4.
 • Liczbą przeciwną do -25 jest 25.
 • Liczbą przeciwną do 0 jest 0.


Liczby przeciwne leżą na osi liczbowej w tej samej odległości od zera po przeciwnych stronach.

liczby-przeciwne


Liczby całkowite to liczby naturalne oraz liczby do nich przeciwne. Zbiór wszystkich liczb całkowitych oznaczamy symbolem C.
Możemy zapisać: C = { ..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...}


Przykłady interpretacji liczb ujemnych i dodatnich:

 • + 5° -> 5 stopni powyżej zera
 • - 5° -> 5 stopni poniżej zera
 • + 100 zł -> gotówka (kapitał)
 • - 100 zł -> dług (kredyt)
 

Dodawanie liczb całkowitych

 1. Dodawanie dwóch liczb dodatnich – suma jest liczbą dodatnią.
  Przykład: $24 + 37 = 61$
   

 2. Dodawanie dwóch liczb ujemnych – suma jest liczbą ujemną (dodajemy liczby pomijając znaki minus, zapisujemy wynik, dopisując znak „-”.
  Przykład: $(-24) + (-37) = (-61)$
   

 3. Dodawanie dwóch liczb, z których jedna jest dodatnia, a druga ujemna – suma ma znak tego składnika, który na osi liczbowej znajduje się dalej od zera. Jeżeli do liczby dodatniej dodajemy liczbę ujemną, to tak naprawdę od liczby dodatniej odejmujemy liczbę przeciwną do danej liczby ujemnej.

  Przykłady:

  • $3 + (−4) = 3 − 4 = −1$
  • $(−3) + 7 = 7 + (−3) = 7 − 3 = 4$
  • $(−8) + 10 = 10 + (−8) = 10 − 8 = 2$
    
 4. Dodawanie dwóch liczb przeciwnych – suma jest równa 0.
  Przykład: $(-5) + 5 = 0$
   

Odejmowanie liczb całkowitych

Każde odejmowanie liczb całkowitych można zastąpić odpowiednim dodawaniem.

Przykłady:

 • $3 − (−9) = 3 + 9 = 12$
 • $(−4) − 5 = (-4) + (-5) = −9$
 • $(−8) − (−11) = (−8) + 11 = 11 + (−8) = 11 − 8 = 3$
   

Reguły odnoszące się do znaków + i -:

 • $(+a) = +a = a$
 • $- (-a) = +a = a$
 • $- (+a) = -a$
 • $+ (-a) = -a$
 

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Uporządkuj podane liczby w kolejności rosnącej:

 1. $ 18, 6, 9, -13, 2, -7, 0, -3 $
 2. $ 12, -18, -16, 6, -105, 56 $
 1. $ -13, -7, -3, 0, 2, 6, 9, 18 $
 2. $ -105, -18, -16, 6, 12, 56 $

Zadanie 2.

Rano temperatura wynosiła 8°C, a wieczorem spadła aż do -20°C. O ile stopni spadła temperatura?

$8-(-20)=8+20=28°C $

Odp.: Temperatura spadła o $28°C$.

Zadanie 3.

Znajdź liczbę o 7 większą od:

 1. $ -1 $
 2. $ -15 $
 3. $ -5 $
 1. $−1+7= 7-1 = 6$
 2. $−15+7 = 7 – 15 = −8$
 3. $−5+7 = 7-5 = 2$

Zadanie 4.

Do liczby -5 dodaj liczbę przeciwną do liczby o 4 większej od -5.

liczba o 4 większa od liczby -5 -> $4+(-5)=-1$

liczba przeciwna do liczby o 4 większej od liczby -5 -> $-(-1)=1$

dodaję do liczby -5 liczbę przeciwną do liczby o 4 większej od -5 -> $-5+1=-4$

Odp.: Wynikiem dodawania do -5 liczby przeciwnej do liczby o 4 większej od -5 jest liczba -4.

Zadanie 5.

Ile jest liczb całkowitych większych od -11 i mniejszych od 4?

liczby większe od -11 i mniejsze od 4: $-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$

Odp.: Jest 14 liczb całkowitych większych od -11 i mniejszych od 4.

Zadanie 6.

Jaką liczbę należy wpisać w kratkę ($▭$), aby równość była prawdziwa?

$(-5)+12+(-3)+▭=0$

$ (-5)+12+(-3)+▭=0 $

$ 7-3+▭=0 $

$ 4+▭=0 $ -> liczba w kratce to (-4)

Odp.: Należy wpisać liczbę -4, aby równość była prawdziwa.

Zadanie 7.

Pewnej zimowej nocy temperatura powietrza wynosiła $-15°$ C, a do południa wzrosła o $9°$ C. Jaka była temperatura powietrza w południe?

$- 15° C + 9° C = - 6° C$

Odp. Temperatura powietrza w południe wynosiła $- 6°$ C

Spis treści

Rozwiązane zadania
Oblicz...

a)

podglad pliku {premium}

b)

podglad pliku

c)

podglad pliku

d)

podglad pliku

e)

podglad pliku

Rysunek przedstawia fragment początkowej części taśmy...

a) Zauważmy, że liczby podzielne przez 4 zostały zaznaczone kolorem żółtym

b) Liczba 28 jest podzielna {premium}przez 4 zatem tę liczbę należałoby pokolorować na żółto

zauważmy, że liczby, które przy dzieleniu przez 4 dają resztę:

-1 należy zaznaczyć na zielono

-2 należy zaznaczyć na niebiesko 

-3 należy zaznaczyć na pomarańczowo

zatem 

liczbę 45 należy zaznaczyć na zielono

liczbę 80 należy zaznaczyć na żółto

liczbę 124 należy zaznaczyć na żółto

liczbę 515 należy zaznaczyć na pomarańczowo


c) Pięć najmniejszych liczb naturalnych podzielnych przez 4 to:

0, 4, 8, 12, 16


d) Pięć najmniejszych trzycyfrowych liczb naturalnych podzielnych przez 4 to:

100, 104, 108, 112, 116


e) Pięć liczb czterocyfrowych, które nie są podzielne przez 4:

1001, 1987, 2365, 3879, 8043


f) Pięć wielokrotności liczby 4, które są większe od 20:

24, 28, 32, 36, 40


g) Pięć liczb pięciocyfrowych, których dzielnikiem jest liczba 4 to:

10000, 23460, 51100, 67328, 89644

Oblicz miary kątów oznaczonych ...

a)

Kąt 46o i kąt β to kąty wierzchołkowe, więc β=46o.

Kąt 46o i kąt 𝛼 to kąty przyległe, więc 𝛼+46o=180o, zatem 𝛼=134o. {premium}

 

b)

Kąt 27o i kąt β to kąty wierzchołkowe, więc β=27o.

Kąt prosty, kąt 𝛼 i kąt β tworzą kąt półpełny, więc:

𝛼+β+90o=180o 

𝛼+27o+90o=180o 

𝛼+117o=180o 

𝛼=63o 

 

c)

Kąt 30o i kąt 𝛼 to kąty wierzchołkowe, więc 𝛼=30o.

Kąt 50o i kąt β to kąty wierzchołkowe, więc β=50o.

Kąt 30o, kąt 𝛾 i kąt β tworzą kąt półpełny, więc:

30o+𝛾+β=180o 

30o+𝛾+50o=180o 

80o+𝛾=180o 

𝛾=100o 

 

Narysuj dowolny równoległobok ...

Pole równoległoboku to iloczyn długości podstawy i wysokości opuszczonej na tę podstawę. 


a) Pole równoległoboku wynosi 10 cm2

Podstawa tego równoległoboku może mieć długość {premium}5 cm, a wysokość opuszczona na tę podstawę 2 cm (jest to przykładowe rozwiązanie, można wskazać wiele innych)


b) Pole równoległoboku wynosi 15 cm2

Podstawa tego równoległoboku może mieć długość 5 cm, a wysokość opuszczona na tę podstawę 3 cm (jest to przykładowe rozwiązanie, można wskazać wiele innych)

c) Pole równoległoboku wynosi 36 cm2

Podstawa tego równoległoboku może mieć długość 9 cm, a wysokość opuszczona na tę podstawę 4 cm (jest to przykładowe rozwiązanie, można wskazać wiele innych)


d) Pole równoległoboku wynosi 2 dm2

Podstawa tego równoległoboku może mieć długość 2 dm = 20 cm, a wysokość opuszczona na tę podstawę 1 dm = 10 cm(jest to przykładowe rozwiązanie, można wskazać wiele innych)

 

 

Które zdanie jest fałszywe? A Sumą liczb 2/3 i 5/6 jest

PRAWDA{premium}


FAŁSZ


PRAWDA


PRAWDA


Prawidłowa odpowiedź to B.

Oceń prawdziwość zdań...

a) To zdanie jest prawdziwe.  {premium}

b) To zdanie jest fałszywe ponieważ trójkąt prostokątny ma tylko jeden kąt prosty.

c) To zdanie jest prawdziwe ponieważ:

 

d) To zdanie jest prawdziwe ponieważ w trójkącie rozwartokątnym jeden z kątów ma miarę większą niż 90o.

e) To zdanie jest fałszywe ponieważ np. obwód trójkąta o boku długości 1/2 cm nie jest liczbą podzielną przez 3.

Czy podane miary mogą być miarami kątów trójkąta?

Podane kąty {premium}  mogą być miarami kątów trójkąta, ponieważ ich suma, tak jak suma kątów w trójkącie, wynosi 180°.

Podane kąty nie mogą być miarami kątów trójkąta, ponieważ ich suma nie wynosi 180°.

Podane kąty nie mogą być miarami kątów trójkąta, ponieważ ich suma nie wynosi 180°.

Podane kąty nie mogą być miarami kątów trójkąta, ponieważ ich suma nie wynosi 180°.

Uzupełnij:

 

Od jakiej liczby odejmująć 1/3 otrzymamy 1/3

Ta liczba to: 2/3, bo 2/1/3=1/3

Czyli: {premium}

  
  


 

Jaką liczbę trzeba odjąć od 5/9, aby otrzymać 4/9

Od 5/9 trzeba odjąć 1/9, aby otrzymać 4/9, bo 5/9 - 1/9=4/9

Czyli:

 
 


 

Od jakiej liczby odejmując 1/5 otrzymamy 2 3/5

Ta liczba to: 2 4/5, bo 2 4/5 1/5=2 3/5

Czyli:

 
 


 

Jaką liczbę trzeba odjąć od 2 4/7, aby otrzymać 1 2/7

Od 2 4/7 trzeba odjąć 1 2/7, aby otrzymać 1 2/, bo 2 4/7 - 2/7=1 2/7

Czyli:

   
 


 

Czyli:

 
 


 

Czyli:

  

Wykonaj działania.

{premium}

 

a) 

b)

c) 

O ile większa jest powierzchnia

Plac zabaw dla 3- i 4-latków z alejką III tworzą razem trapez prostokątny o podstawach 30 m i 15 m oraz wysokości 20 m (16+4=20). 

Obliczamy pole tego trapezu:{premium}

Trawnik VII to równoległobok o podstawie 15 m i wysokości opuszczonej na tą podstawę 20 m (druga podstawa ma 25 m, ale nie znamy wysokości opuszczonej na tą podstawę): 

 

Obliczamy, o ile większe jest pierwsze pole od drugiego: