System zapisywania liczb - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy - Odrabiamy.pl

System zapisywania liczb - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.


W systemie rzymskim do zapisania liczby używamy zdecydowanie mniej znaków niż w systemie dziesiątkowym.

Za pomocą 7 znaków (liter) : I, V, X, L, C, D i M jesteśmy w stanie ułożyć każdą liczbę naturalną od 1 do 3999.

Do każdego znaku przypisano inną wartość. 

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000 

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50 
 • D = 500


Zasady zapisywania liczb w systemie rzymskim
:

 1. Możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie.

  Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

  Przykłady:

  • VIII  `->`   `5+1+1+1=8` 

  • MMCCC  `->`   `1000+1000+100+100+100=2300` 

 2. W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości.

  W takim jednak przypadku od wartości większej liczby odejmujemy wartość mniejszej liczby.

  Przykłady:

  • IX  `->`   `10-1=9` 

  • CD  `->`   `500-100=400` 

 3. Gdy liczby (znaki) są ustawione od największej do najmniejszej to wówczas dodajemy ich wartości.

  Przykłady:

  • MMDCLVII  `->`   `1000+1000+500+100+50+5+1+1=2657`   

  • CXXVII  `->`   `100+10+10+5+1+1=127`   

 

Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.).

Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I, II, III, IIII, IIIII, ... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e.

W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy. Pod koniec tej epoki zaczęto coraz częściej używać cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb.

System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Ile wynosi suma cyfr liczby 201? Wypisz wszystkie liczby trzycyfrowe, których suma cyfr jest równa 3.

201 -> suma cyfr: $2+0+1=3$

inne liczby trzycyfrowe, których suma cyfr jest równa 3: 102, 120, 111, 300, 210.

Zadanie 2.

Ile zer ma liczba $100•1000•10•10000$?

Zapiszmy daną liczbę w prostszej postaci, czyli wykonajmy mnożenie, które w tym przypadku polega na przepisaniu jedynki i dopisaniu tylu zer ile ich jest w sumie (czyli dziesięciu).
$100•1000•10•10000=10000000000=10^{10}$ -> 10 zer

Odp.: Dana liczba ma 10 zer.

Zadanie 3.

Zapisz cyframi liczby:

 1. osiem tysięcy sto czterdzieści pięć
 2. dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta cztery
 3. milion osiem tysięcy dwa
 1. 8145
 2. 2592304
 3. 1008002

Zadanie 4.

Określ, który to wiek:

 1. 473 r.
 2. 1899 r.
 3. 201 r.
 1. V wiek
 2. XIX wiek
 3. III wiek

Zadanie 5.

Co to za liczba CMXXVII?

CMXXVII → -100+1000+10+10+5+1+1=927

Zadanie 6.

Zapisz cyframi rzymskimi liczbę 3727.

3727 -> MMMDCCXXVII

Zadanie 7.

Zapisz liczbę, której:

 1. Cyfrą setek jest 4, cyfrą dziesiątek jest 0, a cyfra jedności jest o 3 większa od cyfry setek,
 2. Cyfrą tysięcy jest 5, a każda z pozostałych cyfr tej liczby czterocyfrowej jest o 1 większa od poprzedniej.
 1. odp1
  Odp.: Szukana liczba to 407.

   
 2. odp2
  Odp.: Szukana liczba to 5678.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Narysuj na kartce okrąg...

Figura ograniczona okręgiem to {premium} koło. 

Fabryka mebli produkowała...

Dodajemy do siebie liczbę krzeseł z kolejnych dni, żeby obliczyć, ile krzeseł powstało w tej fabryce w ciągu pięciu dni: {premium}

Odpowiedź: W ciągu pięciu dni w tej fabryce powstało 559 krzeseł. 

Wypisz wierzchołki i boki...

Wierzchołki sześciokąta: M, A, R, C, I, N

{premium}

Boki sześciokąta: MA, AR, RC, CI, IN, NM

Pięć punktów nie należy do tego sześciokąta (punkty, które leżą po za sześciokątem)

 

Ile kwadracików o boku...

1 cm = 10 mm

1 cm²=100mm²

Pole kwadratu:{premium}

P=a²=2cm^2=4cm²

4cm²=400mm^²

Odp. 400 kwadracików o wymiarach 1mm x 1 mm

Czy można zbudować opisaną bryłę?

a) TAK, podstawą jest siedmiokąt (7 krawędzi przy jednej podstawie+7 krawędzi przy drugiej podstawie+7 krawędzi bocznych){premium}

 

b) TAK, podstawą jest 19-kąt (19 ścian bocznych+2 podstawy)

 

c) NIE, 21 nie dzieli się przez 2, a w graniastosłupie jest tyle samo wierzchołków przy jednej i przy drugiej podstawie

 

d) NIE, 21 nie dzieli się przez 2, a w ostrosłupie jest tyle samo krawędzi przy podstawie, co krawędzi bocznych,
więc liczba wszystkich krawędzi musi dzielić się przez 2

 

e) TAK, podstawą jest 20-kąt (20 ścian bocznych+1 podstawa)

 

f) TAK, podstawą jest 20-kąt (20 wierzchołków przy podstawie+1 wierzchołek u góry)

 

Zapisz swój wzrost za pomocą wyrażenia dwumianowego...

Jeśli masz np:

 • 153 cm to: 1 m 53 cm=1,53 m
 • {premium}
 • 167 cm to: 1 m 67 cm=1,67 m
Wybierz właściwą odpowiedź...

Średnica każdego okręgu wynosi:

 

Możemy więc narysować:

podglad pliku

Dłuższy bok prostokąta ma długość:{premium}

 

a krótszy ma długość:

 

Obwód prostokąta wynosi więc:

 

Odpowiedź: B. 60 cm

Pole z kolei wynosi:

 

Odpowiedź: D. 216 cm2

Zamień podane ułamki na ułamki nieskracalne.

Ułamki nieskracalne to takie ułamki, których nie można już skrócić. 

{premium}

Punkty B i C leżą na odcinku...

Dane:

 

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Najpierw zaznaczamy dane na rysunku:

podglad pliku 

Obliczamy długość odcinka AB:

 

Zaznaczamy na rysunku:

podglad pliku {premium}

Następnie obliczamy długość odcinka AC:

 

Zaznaczamy na rysunku:

podglad pliku

Na koniec możemy obliczyć długość odcinka BC:

 

Rysujemy:

podglad pliku

Odpowiedź: Odcinek AB ma długość 3 cm, odcinek AC - 8 cm, a odcinek BC - 5 cm. 

Oblicz w pamięci...

{premium}