System zapisywania liczb - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy - Odrabiamy.pl

System zapisywania liczb - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.


W systemie rzymskim do zapisania liczby używamy zdecydowanie mniej znaków niż w systemie dziesiątkowym.

Za pomocą 7 znaków (liter) : I, V, X, L, C, D i M jesteśmy w stanie ułożyć każdą liczbę naturalną od 1 do 3999.

Do każdego znaku przypisano inną wartość. 

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000 

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50 
 • D = 500


Zasady zapisywania liczb w systemie rzymskim
:

 1. Możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie.

  Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

  Przykłady:

  • VIII  `->`   `5+1+1+1=8` 

  • MMCCC  `->`   `1000+1000+100+100+100=2300` 

 2. W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości.

  W takim jednak przypadku od wartości większej liczby odejmujemy wartość mniejszej liczby.

  Przykłady:

  • IX  `->`   `10-1=9` 

  • CD  `->`   `500-100=400` 

 3. Gdy liczby (znaki) są ustawione od największej do najmniejszej to wówczas dodajemy ich wartości.

  Przykłady:

  • MMDCLVII  `->`   `1000+1000+500+100+50+5+1+1=2657`   

  • CXXVII  `->`   `100+10+10+5+1+1=127`   

 

Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.).

Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I, II, III, IIII, IIIII, ... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e.

W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy. Pod koniec tej epoki zaczęto coraz częściej używać cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb.

System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Ile wynosi suma cyfr liczby 201? Wypisz wszystkie liczby trzycyfrowe, których suma cyfr jest równa 3.

201 -> suma cyfr: $2+0+1=3$

inne liczby trzycyfrowe, których suma cyfr jest równa 3: 102, 120, 111, 300, 210.

Zadanie 2.

Ile zer ma liczba $100•1000•10•10000$?

Zapiszmy daną liczbę w prostszej postaci, czyli wykonajmy mnożenie, które w tym przypadku polega na przepisaniu jedynki i dopisaniu tylu zer ile ich jest w sumie (czyli dziesięciu).
$100•1000•10•10000=10000000000=10^{10}$ -> 10 zer

Odp.: Dana liczba ma 10 zer.

Zadanie 3.

Zapisz cyframi liczby:

 1. osiem tysięcy sto czterdzieści pięć
 2. dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta cztery
 3. milion osiem tysięcy dwa
 1. 8145
 2. 2592304
 3. 1008002

Zadanie 4.

Określ, który to wiek:

 1. 473 r.
 2. 1899 r.
 3. 201 r.
 1. V wiek
 2. XIX wiek
 3. III wiek

Zadanie 5.

Co to za liczba CMXXVII?

CMXXVII → -100+1000+10+10+5+1+1=927

Zadanie 6.

Zapisz cyframi rzymskimi liczbę 3727.

3727 -> MMMDCCXXVII

Zadanie 7.

Zapisz liczbę, której:

 1. Cyfrą setek jest 4, cyfrą dziesiątek jest 0, a cyfra jedności jest o 3 większa od cyfry setek,
 2. Cyfrą tysięcy jest 5, a każda z pozostałych cyfr tej liczby czterocyfrowej jest o 1 większa od poprzedniej.
 1. odp1
  Odp.: Szukana liczba to 407.

   
 2. odp2
  Odp.: Szukana liczba to 5678.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Bielik, który jest największym ptakiem...

x

Wypisz z chmurki wszystkie...

Liczby właściwe to takie, których licznik jest mniejszy niż mianownik. Natomiast liczby niewłaściwe to takie, których licznik jest większy niż mianownik.

Zapisujemy liczby:

a) właściwe  {premium}

b) niewłaściwe  

Zaznacz wielokąt, który ma dokładnie jedną parę boków równoległych.

Jedną parę boków równoległych ma trapez.


Odp. B

Która z zaznaczonych części figury jest większa?

{premium}
 


 
 


 

Zapisz wynik w postaci...

Zapisujemy w postaci ułamka dziesiętnego:

a)  {premium}

b)  

c)  

d)  

Na rysunku obok...

a) trzy trójkąty

np.: ABC, ABD, ACD, ASB, BSC...
{premium}

b) czworokąt

ABCD

c) pięciokąt

ASBCD

Do klubu sportowego "Piłka w grze" kupiono 8 większych...

Większa piłka kosztowała 39 zł

Mniejsza piłka kosztowała 31 zł


obliczmy, ile zapłacono za 8 większych piłek:

{premium}  obliczmy, ile zapłacono za 9 mniejszych piłek:

 


zatem:

 


Odp.: Więcej zapłacono za większe piłki.

Oblicz w pamięci:

{premium}

Uzupełnij tabelkę.

 

  setki dziesiątki jedności  

części

dziesiąte

części 

setne

części

tysięczne

jeden i trzydzieści jeden setnych

    1 , 3 1  

dziesięć i trzydzieści siedem setnych

  1 0 , 3 7  

sześć i dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcznych

    6 , 2 7 6
pięćset trzy i pięć setnych 5 0 3 , 0 5  
jeden i czterdzieści osiem setnych     1 , 4 8  
sto i siedem dziesiątych 1 0 0 , 7    
cztery i dwie setne     4 , 0 2  
dziesięć i trzy tysięczne   1 0 , 0 0 3
Z jednego wierzchołka pewnego...

a)

Spróbujmy narysować przykładowy wielokąt, w którym z jednego wierzchołka można poprowadzić 7 przekątnych:

 Thumb 97 z. 18 a{premium}

Odpowiedź: Ten wielokąt ma 10 boków. 

b)

Z poprzedniego podpunktu możemy wnioskować, że wielokąt ma o 3 przekątne mniej niż ma boków. To znaczy, że z jednego wierzchołka stukąta można poprowadzić 97 przekątnych.