System zapisywania liczb - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy - Odrabiamy.pl

System zapisywania liczb - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.


W systemie rzymskim do zapisania liczby używamy zdecydowanie mniej znaków niż w systemie dziesiątkowym.

Za pomocą 7 znaków (liter) : I, V, X, L, C, D i M jesteśmy w stanie ułożyć każdą liczbę naturalną od 1 do 3999.

Do każdego znaku przypisano inną wartość. 

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000 

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50 
 • D = 500


Zasady zapisywania liczb w systemie rzymskim
:

 1. Możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie.

  Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

  Przykłady:

  • VIII  `->`   `5+1+1+1=8` 

  • MMCCC  `->`   `1000+1000+100+100+100=2300` 

 2. W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości.

  W takim jednak przypadku od wartości większej liczby odejmujemy wartość mniejszej liczby.

  Przykłady:

  • IX  `->`   `10-1=9` 

  • CD  `->`   `500-100=400` 

 3. Gdy liczby (znaki) są ustawione od największej do najmniejszej to wówczas dodajemy ich wartości.

  Przykłady:

  • MMDCLVII  `->`   `1000+1000+500+100+50+5+1+1=2657`   

  • CXXVII  `->`   `100+10+10+5+1+1=127`   

 

Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.).

Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I, II, III, IIII, IIIII, ... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e.

W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy. Pod koniec tej epoki zaczęto coraz częściej używać cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb.

System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Ile wynosi suma cyfr liczby 201? Wypisz wszystkie liczby trzycyfrowe, których suma cyfr jest równa 3.

201 -> suma cyfr: $2+0+1=3$

inne liczby trzycyfrowe, których suma cyfr jest równa 3: 102, 120, 111, 300, 210.

Zadanie 2.

Ile zer ma liczba $100•1000•10•10000$?

Zapiszmy daną liczbę w prostszej postaci, czyli wykonajmy mnożenie, które w tym przypadku polega na przepisaniu jedynki i dopisaniu tylu zer ile ich jest w sumie (czyli dziesięciu).
$100•1000•10•10000=10000000000=10^{10}$ -> 10 zer

Odp.: Dana liczba ma 10 zer.

Zadanie 3.

Zapisz cyframi liczby:

 1. osiem tysięcy sto czterdzieści pięć
 2. dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta cztery
 3. milion osiem tysięcy dwa
 1. 8145
 2. 2592304
 3. 1008002

Zadanie 4.

Określ, który to wiek:

 1. 473 r.
 2. 1899 r.
 3. 201 r.
 1. V wiek
 2. XIX wiek
 3. III wiek

Zadanie 5.

Co to za liczba CMXXVII?

CMXXVII → -100+1000+10+10+5+1+1=927

Zadanie 6.

Zapisz cyframi rzymskimi liczbę 3727.

3727 -> MMMDCCXXVII

Zadanie 7.

Zapisz liczbę, której:

 1. Cyfrą setek jest 4, cyfrą dziesiątek jest 0, a cyfra jedności jest o 3 większa od cyfry setek,
 2. Cyfrą tysięcy jest 5, a każda z pozostałych cyfr tej liczby czterocyfrowej jest o 1 większa od poprzedniej.
 1. odp1
  Odp.: Szukana liczba to 407.

   
 2. odp2
  Odp.: Szukana liczba to 5678.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Jaką liczbę zastąpiono...

Obliczamy:

A.  {premium}

B.  

C.  

D.  

Odpowiedź: A. 40

Różnica dwóch liczb...

Oznaczmy jedną liczbę jako  , a drugą liczbę jako  .

Z treści zadania wiemy, że:

 

{premium}

Odjemną zwiększono o 375, czyli:

 

Odjemnik zmniejszono o 896, czyli:

 

 

Chcemy policzyć różnicę tych dwóch liczb, czyli:

 

Kwadracik i trójkącik możemy zastąpić liczbą 8807, ponieważ wiemy, że ich różnica tyle wynosi.

 

Możemy to zrobić pisemnie.

 

Odp. Różnica zwiększonej i zmniejszonej liczby to 10078.

W spiżarni mama ustawiła na 9 półkach po 8 słoików...

Wiemy, że mama ustawiał na każdej z 9 półek po 8 słoików kompotu

Obliczmy, ile słoików kompotu ustawiła mama w spiżarni:

 


Odp. Mama ustawiła w spiżarni 72 słoiki kompotu.

Uzupełnij:

a) 

20 g=2 dag

50 g = 5 dag

100 g = 10 dag 

b) 

200 dag = 2 kg

500 dag = 5 kg 

1900 dag = 19 kg 

c) 

3000 g = 3 kg

5000 g = 5 kg

27 000 g = 27 kg

Zgadnij wynik dzielenia i sprawdź go za pomocą mnożenia

{premium}

 

 

 

 

 

 

 

Beata odwiedziła...

Czy 1,5 m2 szkła wystarczy...

Najpierw obliczmy pole powierzchni okna w kształcie kwadratu o boku długości 12 dm:

 {premium}

 

Widzimy więc, że 1,5 m2 szkła wystarczy do oszklenia tego okna. 

Do oszklenia podwójnego okna wykorzystamy 2 razy więcej szkła, czyli:

 

Leśnicy posadzili 627 drzewek...

Dane:

627 - tyle drzewek posadzili leśnicy,

9 - po tyle drzewek było w każdym rzędzie.

Szukane:

Ile drzewek było w ostatnim rzędzie, skoro był niepełny?

Rozwiązanie:

Musimy podzielić 627 drzewek na 9. Reszta z dzielenia będzie ilością drzewek w ostatnim, niepełnym rzędzie: {premium}

podglad pliku

Odpowiedź: W ostatnim rzędzie posadzono 6 drzewek. 

Ze wszystkich cyfr od 1 do 6 utwórz...

Zadanie jest źle sformułowane. W podpunktach powinno być pytanie o sumę liczb, a nie cyfr.

Wszystkie możliwe liczby dwucyfrowe, jakie możemy utworzyć w ten sposób, będą postaci:{premium}

 gdzie w kwadracikach będą cyfry od  do  Teraz musimy

ustalić, jakie liczby wybrać.

Chcemy, by suma była największa, więc weźmy największe z nich, czyli takie, które w miejscu

dziesiątek będą miały cyfry  Wtedy w miejsce jedności zostaną do wpisania cyfry  

Wówczas cyfry z miejsca jedności sumują się do  bo  a cyfry z miejsca dziesiątek 

- do  bo  W ten sposób dostajemy, że wszystkie liczby razem sumują się do  

W drugim przypadku postępujemy tak samo, starając się, by suma była jak najmniejsza.

 

 Wszystkie możliwości (w każdym przypadku suma liczb jest równa  ) 

 

 

 

 

 

 

 Wszystkie możliwości (w każdym przypadku suma liczb jest równa  ) 

 

 

 

 

 

 

 

Promieniem nie jest ...

Promień koła to odcinek łączący {premium}środek z okręgiem, więc promieniem nie jest odcinek .


Odpowiedź: B