Prostopadłościany i sześciany - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat

Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Z drutu o długości 60 cm wykonano szkielet sześcianu. Jaką długość ma jedna krawędź sześcianu?

12 -> ilość krawędzi w sześcianie

$$60÷12=5 cm$$ -> długość jednej krawędzi

Odp.: Jedna krawędź tego sześcianu ma 5cm.

Zadanie 2.

Marek zbudował szkielet prostopadłościanu z zapałek o długościach 10 cm, 3 cm i 6 cm. Jaką długość mają w sumie wszystkie krawędzie tego prostopadłościanu?

Każdy prostopadłościan ma po 4 krawędzie o długości jednej z trzech wymiarów.

$$4•10+4•3+4•6=40+12+24=76 cm $$

Odp.: Suma długości wszystkich krawędzi tego prostopadłościanu wynosi $$76 cm$$.

Zadanie 3.

Oblicz pole powierzchni całkowitej sześcianu o długości krawędzi:

 1. 8 cm
 2. 4 m
 3. 9 km

$$P_p=6•P_{ściany}$$

 1. $$ 8^2•6=64•6=384 cm^2 $$
 2. $$ 4^2•6=16•6=96 m^2 $$
 3. $$ 9^2•6=81•6=486 km^2 $$

Zadanie 4.

Jaką długość krawędzi ma sześcian o polu powierzchni 486 $$cm^2$$?

$$486÷6=81 cm^2$$ -> pole jednej ściany (dzielimy pole powierzchni sześcianu przez ilość ścian sześcianu)

$$a^2=81$$ -> $$a=9 cm$$

Odp.: Długość krawędzi tego sześcianu wynosi 9cm.

Zadanie 5.

Oblicz pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach 7 dm, 3 dm i 1 dm.

Ściany tego prostopadłościanu:

 • 2 ściany o wymiarach 7 dm i 3 dm;
 • 2 ściany o wymiarach 3 dm i 1 dm;
 • 2 ściany o wymiarach 7 dm i 1 dm.
$$P_p=2•(7•3)+2•(3•1)+2•(7•1)=2•21+2•3+2•7=42+6+14=62 dm^2 $$

Odp.: Pole powierzchni tego prostopadłościanu wynosi 62 $$dm^2$$.

Zadanie 6.

Jakie pole powierzchni ma sześcian, którego suma krawędzi wynosi 48 cm?

Sześcian ma w sumie 12 krawędzi, zatem możemy zapisać:

$$12a=48$$ -> $$a=4 cm$$ -> długość jednej krawędzi sześcianu

Możemy więc policzyć pole sześcianu:

$$P_p=6•a^2=6•16=96 cm^2$$

Odp.: Pole powierzchni tego sześcianu wynosi 96 $$cm^2$$.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Wypisz wierzchołki...

Wierzchołki: W,I,E,L,O,K,Ą,T

Boki: WI,IE,EL,LO,OK,KĄ,ĄT,TW

Oblicz różnicę...

Podane wielkości wyraź we wskazanej jednostce

`a)\ 3000\ m=3\ km`

`\ \ \ 12\ 000\ m=12\ km`

`\ \ \ 30\ 000\ m=30\ km`

`\ \ \ 1\ 000\ 000\ m=1000\ km`

 

`b)\ 40\ cm=4\ dm`

`\ \ \ 100\ cm=10\ dm`

`\ \ \ 150\ cm=15\ dm`

`\ \ \ 3\ m=30\ dm`

`\ \ \ 10\ m=100\ dm`

 

`c)\ 200\ cm=2\ m`

`\ \ \ 1000\ cm=10\ m`

`\ \ \ 1500\ cm=15\ m`

`\ \ \ 20 \ 000\ cm=200\ m`

 

`d)\ 30\ m=3000\ cm`

`\ \ \ 200\ m=20\ 000\ cm`

`\ \ \ 1000\ m=100\ 000\ cm`

`\ \ \ 50\ 000\ m=5\ 000\ 000\ cm`

Wpisz odpowiednie liczby.

`ul( \ 1 \ )*6=6` 

`17*ul( \ 1 \ )=17` 

`ul( \ 0 \ )*8*7=0` 

`ul( \ 1 \ )*52*ul( \ 1 \ )=52` 

`ul( \ 0 \ )*ul( \ 5 \ )*14=0` 

`7*4*ul( \ 1 \ )=28` 

`4*ul( \ 1 \ )*5=20` 

`20*ul( \ 0 \ )*13=0` 

`10*ul( \ 1 \ )*1=10` 

Odkryj, w jaki sposób można obliczyć liczby, których brakuje na osiach...

Który z okręgów ma promień równy 15 mm?

Na każdym okręgu zaznaczamy punkt. Rysujemy odcinek łączący środek okręgu z zaznaczonym puntem. 

Mierzymy, ile wynosi długość każdego z narysowanych odcinków - promieni. 

Poprawna odpowiedź: B. 

Które z podanych liczb są większe niż...

Spośród podanych liczb od liczby `2,83` większe są liczby:

`2,84`   i    `2,9` 

Wykonaj obliczenia.

`"a)"\ 40+10*3=40+30=70`

`"b)"\ 5*6+17=30+17=47`

`"c)"\ 100-5*8=100-40=60`

`"d)"\ 7*9-8=63-8=55`

`"e)"\ 34-24:8=34-3=31` 

`"f)"\ 48:8-4=6-4=2`

`"g)"\ 13+8:2=13+4=17` 

`"h)"\ 16:8+77=2+77=79` 

`"i)"\ 75+50:5*2=75+10*2=75+20=95` 

Bilet normalny na...

`96 "zł" - " koszt normalnego biletu"`

`1/3 \ "z" \ 96 \ "to:"`

`96:3=32"`

`96-32=64`

`"Odp. Koszt biletu ulgowego to 64 zł"`

W prostokąt wpisz liczbę...

`22*3=66` 

`40*3=120` 

`60*3=180` 

`59*3=177` 

`100*3=300` 

`14*3=42`