Liczby i działania - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy - Odrabiamy.pl

Liczby i działania - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $7 + 19 = 19 +7$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $23 - 8 = 15$, bo $8 + 15 = 23$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $15 - 7 ≠ 7 - 15$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 

Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $a = b • c$, np. $12÷3 = 4$, bo $12 = 3 • 4$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Dzielenie z resztą

Dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym otrzymujemy pewien iloraz oraz resztę. 


Sposób wykonywania dzielenia z resztą:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.

 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (pewna część nam pozostanie). Maksymalna liczba 3, które zmieszczą się w 23 to 7.

 3. `7*3=21` 

 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi `23-21=2` , zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.

 5. Poprawny zapis działania: `23:3=7 \ "r" \ 2` $r.2$


Przykłady:

 • `5:2=2 \ "r" \ 1` 
  Sprawdzenie:  `2*2+1=4+1=5` 

 • `27:9=3 \ "r" \ 0` 
  Sprawdzenie:  `3*9+0=27+0=27` 

 • `53:5=10 \ "r" \ 3` 
  Sprawdzenie: `10*5+3=50+3=53` 

 • `102:20=5 \ "r" \ 2` 
  Sprawdzenie:  `5*20+2=100+2=102` 


Zapamiętaj!!!

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $5•5=5^2 $, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $7•7•7=7^3$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $3•3•3•3•3=3^5 $, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $2•2•2•2•2•2•2=2^7 $, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu działań najważniejsze jest zachowanie odpowiedniej kolejności wykonywania działań.


Kolejność wykonywania działań:

 1. Działania w nawiasach

 2. Potęgowanie

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje zarówno dzielenie jak i mnożenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej do prawej strony).
  Przykład`16:2*5=8*5=40` 

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje zarówno odejmowanie jak i dodawanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej strony do prawej).
  Przykład`24-6+2=18+2=20` 


Przykład:

`(45-9*3)-4=(45-27)-4=18-4=14` 

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Załoga jednego czołgu to cztery osoby. Ile osób łącznie jechałoby w trzynastu takich czołgach?

1 czołg – 4 kolegów ->
13 czołgów - $13•4=52$ kolegów

Odp.: W trzynastu takich czołgach jechałoby 52 kolegów.

Zadanie 2.

Wykonaj dzielenie z resztą:

 1. $27÷6$
 2. $48÷7$
 3. $93÷9$
 1. $27÷6=4$ r.$3$
 2. $48÷7=6$ r.$6$
 3. $93÷9=10$ r.$3$

Zadanie 3.

Oblicz:

 1. sumę liczb 15 i 8
 2. różnicę liczb 22 i 6
 3. iloczyn liczb 4 i 3
 4. iloraz liczb 42 i 7
 1. $ 15+8=22$
 2. $ 22-6=16$
 3. $ 4•3=12$
 4. $ 42÷7=6$

Zadanie 4.

Pewna stonoga ma 24 nogi. Ile nóg ma 5 takich stonóg?

1 stonoga – 24 nogi -> 5 stonóg - $24•5=120$ nóg

Odp.: Pięć takich stonóg ma 120 nóg.

Zadanie 5.

Zapisz w postaci potęgi:

 1. $ 13•13•13•13 $
 2. $ 4•4•4•4•4•4•4•4•4 $
 3. $ 2•2•2 $
 1. $ 13•13•13•13=13^4 $
 2. $4•4•4•4•4•4•4•4•4=4^9$
 3. $ 2•2•2=2^3 $

Zadanie 6.

Oblicz:

 1. $ 3^4 $
 2. $ 2^2$
 3. *$ 5^0$
 1. $ 3^4=3•3•3•3=81 $
 2. $ 2^2=2•2=4 $
 3. *$ 5^0=1 $ ("Każda potęga o podstawie różnej od zera i wykładniku równym zero jest równa jeden")

Spis treści

Rozwiązane zadania
a) Popatrz na fotografie...

a )

za pięć zeszytów : 5 x 2 zł 40 gr= 10 zł 200gr=12 zł{premium}

b) 

farba i zeszyt = 10 zł59gr+2 zł 40gr= 12 zł 99 gr

20 zł - 12 zł 99 gr= 19 zł 100gr -12zł 99gr= 7 zł 1 gr

Ile jest par liczb dwucyfrowych takich, że ...

Każda z liczb musi być dwucyfrowa, więc druga z nich (mniejsza z liczb) może minimalnie wynosić 10. 

Liczba 4 razy większa od 10 to 40  ( ). 

Pierwsza liczba może więc wynosić 40, a druga 10. 


{premium}


Zastanówmy się ile może wynosić maksymalnie druga (mniejsza) z liczb. 

Jeśli będzie ona równa 25, to pierwsza z liczb (większa) będzie równa 100 (  ), czyli nie będzie liczbą dwucyfrową.  

Oznacza to, że druga z liczb musi być mniejsza niż 25. Będzie to więc liczba 24. 


Otrzymamy więc pary liczb, w których druga z nich może wynosić: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 lub 24. 

Możemy zatem uzyskać 15 par liczb

W wyniku którego działania...

Obliczamy:

A.  {premium}

B.  

C.  

D.  

Odpowiedź: D.  

Oblicz w zeszycie pole powierzchni...

a)

Dane:

 

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Obliczamy pole powierzchni prostopadłościanu ze wzoru:{premium}

 

 

 

 

Odpowiedź: Pole powierzchni prostopadłościanu wynosi 262 cm2


b)

Dane:

 

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Obliczamy pole powierzchni prostopadłościanu ze wzoru:{premium}

 

 

 

 

Odpowiedź: Pole powierzchni prostopadłościanu wynosi 248 cm2


c)

Dane:

 

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Obliczamy pole powierzchni prostopadłościanu ze wzoru:{premium}

 

 

 

 

Odpowiedź: Pole powierzchni prostopadłościanu wynosi 103 cm2


d)

Dane:

 

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Obliczamy pole powierzchni prostopadłościanu ze wzoru:{premium}

 

 

 

 

Odpowiedź: Pole powierzchni prostopadłościanu wynosi 24 dm2

Wstaw w miejsce ...

liczba  jest o  większa od liczby  

 {premium}


liczba  jest o  większa od liczby  

 


liczba  jest o  mniejsza od liczby  

 


liczba  jest o  mniejsza od liczby  

 

Pokoloruj krawędzie...

Obwód kwadratu jest równy 24 cm. Narysuj ten kwadrat.

Obliczamy długość jednego boku kwadratu: {premium}

Wpisz w okienkach...

{premium}

Podaj wymiary prostopadłościanu...

Podajemy wymiary prostopadłościanu:

{premium}

 

Oblicz w zeszycie pole prostokąta...

 

a) 

Drugi bok jest 2 razy dłuższy:{premium}

 

Pole prostokąta wynosi więc:

 

 


b)

Drugi bok jest o 2 cm dłuższy:

 

Pole prostokąta wynosi więc: