Działania pisemne - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy - Odrabiamy.pl

Działania pisemne - 4-szkoly-podstawowej - Baza Wiedzy

Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $9 + 3 = 12$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $1 + 5 + 6 = 12$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $1+2+1=4$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Odejmowanie pisemne

 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik, wyrównując ich cyfry do prawej strony.

  odejmowanie1
   
 2. Odejmowanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw odejmujemy jedności, w naszym przykładzie mamy 3 - 9. Jeśli jedności odjemnej są mniejsze od jedności odjemnika (a tak jest w naszym przykładzie), wtedy z dziesiątek przenosimy jedną (lub więcej) „dziesiątkę” do jedności i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: od 3 nie możemy odjąć 9, więc przenosimy (pożyczamy) jedną dziesiątkę z siedmiu dziesiątek i otrzymujemy 13 – 9 = 4, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 4, a nad cyframi dziesiątek zapisujemy ilość dziesiątek które nam zostały czyli 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostało nam sześć dziesiątek).

  odejmowanie2
   
 3. Odejmujemy dziesiątki, a następnie zapisujemy wynik pod cyframi dziesiątek. Gdy dziesiątki odjemnej są mniejsze od dziesiątek odjemnika, z setek przenosimy jedną (lub więcej) „setkę” do dziesiątek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 6 – 6 = 0, czyli pod cyframi dziesiątek zapisujemy 0.

  odejmowanie2
   
 4. Odejmujemy setki, a następnie wynik zapisujemy pod cyframi setek. Gdy setki odjemnej są mniejsze od setek odjemnika, z tysięcy przenosimy jeden (lub więcej) „tysiąc” do setek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 2 – 1 = 1, czyli pod cyframi setek zapisujemy 1.

  odejmowanie3
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik odejmowania pisemnego. W naszym przykładzie różnicą liczb 273 i 169 jest liczba 104.


Dla utrwalenia przeanalizujmy jeszcze jeden przykład odejmowania pisemnego.

Wykonamy pisemnie odejmowanie: 4071 - 956.

 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik.

  odejmowanie11
   
 2. Odejmujemy jedności: od 1 nie możemy odjąć 6, więc pożyczamy jedną dziesiątkę z siedmiu i otrzymujemy 11 – 6 = 5, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 5, natomiast nad cyframi dziesiątek wpisujemy 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostaje sześć dziesiątek).

  odejmowanie12
   
 3. Odejmujemy dziesiątki: 6 – 5 = 1, czyli pod cyframi dziesiątek wpisujemy 1.

  odejmowanie13
   
 4. Odejmujemy setki: od 0 nie możemy odjąć 9, więc pożyczamy jeden tysiąc i rozmieniamy go na 10 setek (bo jeden tysiąc to dziesięć setek) i otrzymujemy 10 – 9 = 1, czyli pod cyframi setek wpisujemy 1, a nad cyframi tysięcy wpisujemy 3, bo tyle tysięcy zostało.

  odejmowanie14
   
 5. Odejmujemy tysiące: w naszym przykładzie mamy 3 – 0 = 3 i wynik zapisujemy pod cyframi tysięcy.

  odejmowanie15
   
 6. Wynik naszego odejmowania: 4071 – 956 = 3115.

Mnożenie pisemne

 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Dzielenie pisemne

 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Zadania powtórzeniowe

Zadanie 1.

Oblicz sposobem pisemnym: $114+87$:

Zadanie 2.

Oblicz sposobem pisemnym: $892-112$.

Zadanie 3.

Oblicz sposobem pisemnym: $67•31$.

Zadanie 4.

Oblicz sposobem pisemnym: $6170÷5$.

Zadanie 5.

W Polsce jest 8902 szlaków górskich i 21892 szlaków nizinnych. Ile jest razem szlaków turystycznych?

$8902+21892=? $

zadanie5

Odp.: W Polsce jest w sumie 30794 szklaków turystycznych.

Zadanie 6.

Liczbę X powiększono najpierw o 234, a potem jeszcze o 478 i otrzymano 901. Znajdź liczbę X.

$X+234+478=901$  |-234
$X+478=901-234$  |-478
$X=901-234-478$

Obliczam sposobem pisemnym:
zadanie61

zadanie62

Odp.: Liczba X wynosi 189.

Spis treści

Rozwiązane zadania
Zakreśl kółkiem cyfrę:

Oblicz sposobem pisemnym

Thumb zad. 1 str. 106 kom

Ustal, ile pełnych dziesiątek i pełnych ...

a) Mamy liczbę  . 

W liczbie tej mieszczą się 2 pełne setki

W 1 setce mieści się 10 dziesiątek. Skoro mamy 2 setki, to mieści się w nich 20 dziesiątek (2 razy po 10 dziesiątek). 

Dodatkowo mamy jeszcze 5 dziesiątek, czyli łącznie 20+5=25 dziesiątek

{premium}


b) Mamy liczbę   . 

W liczbie tej mieści się 8 pełnych setek

W 1 setce mieści się 10 dziesiątek. Skoro mamy 8 setek, to mieści się w nich 80 dziesiątek (8 razy po 10 dziesiątek). 

Dodatkowo mamy jeszcze 7 dziesiątek, czyli łącznie 80+7=87 dziesiątek


c) Mamy liczbę  .

W 1 tysiącu mieści się 10 setek. Skoro mamy 4 tysiące, to mieści się w nich 40 setek (4 razy po 10 setek). 

Dodatkowo mamy jeszcze 7 setek, czyli łącznie 40+7=47 setek

W 1 setce mieści się 10 dziesiątek. Skoro mamy 47 setek, to mieści się w nich 470 dziesiątek (47 razy po 10 dziesiątek). 

Dodatkowo mamy jeszcze 8 dziesiątek, czyli łącznie 47+8=55 dziesiątek


d) Mamy liczbę  .

W 1 tysiącu mieści się 10 setek. Skoro mamy 9 tysięcy, to mieści się w nich 90 setek (9 razy po 10 setek). 

W 1 setce mieści się 10 dziesiątek. Skoro mamy 90 setek, to mieści się w nich 900 dziesiątek (90 razy po 10 dziesiątek). 

Dodatkowo mamy jeszcze 6 dziesiątek, czyli łącznie 90+6=96 dziesiątek

a) O ile liczba o 17 większa od 39 jest większa

Obliczamy, jaka jest liczba o 17 większa od 39: 

{premium}

Obliczamy, jaka jest liczba o 13 mniejsza od 39: 

 

Obliczamy, o ile 56 jest większe od 26: 

 

ODP: Liczba ol 17 większa od 39 jest o 30 większa od liczby o 13 mniejszej od 39. 

 

 

Obliczamy, jaka jest liczba o 14 mniejsza od 53: 

 

Obliczamy, jaka jest liczba o 9 mniejsza od 53:

 

Obliczamy, o ile 39 jest mniejsze od 44: 

 

ODP: Liczba o 14 mniejsza od 53 jest o 5 mniejsza od liczby o 9 mniejszej od 53. 

Narysuj trójkąt i zmierz rozwartości jego kątów.

Rozwiązanie przedstawiono na rysunku: {premium}

Napisz słowami przybliżone odległości od Ziemi:

a) trzysta osiemdziesiąt tysięcy kilometrów{premium}
 
b) sto pięćdziesiąt milionów kilometrów

c) czterdzieści bilionów kilometrów

Uporządkuj ułamki rosnąco.

Porządkujemy ułamki rosnąco, czyli od najmniejszego do największego.

a) Ułamki mają takie same liczniki, więc ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

 

b) Ułamki mają takie same mianowniki, więc ten jest większy, który ma większy licznik. 

 

 

Zapisz cyframi rzymskimi...

Zapisujemy cyframi rzymskimi:

a) 8 - VIII,

b) 12 - XII, {premium}

c) 16 - XVI,

d) 23 - XXIII,

e) 29 - XXIX,

f) 34 - XXXIV.

Adam (A), Beata (B), Czarek (C) i Dagmara (D)...

promień jest połową odległości AB:{premium}

|AB|:2=4:2= 2 [m]

Przyjmij za jednostkę...

Pierwszy sposób: 

Drugi sposób:

Zgodnie z rysunkiem obliczamy obwód prostokata 5 x 7 :

Pierwszy sposób: 

Drugi sposób:

Zgodnie z rysunkiem obliczamy obwód prostokata 4 x 6 :