Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Wykonaj polecenie na podstawie tekstów źródłowych.
Nowela sierpniowa z 1926 r.
Art. 5. Art. 44 ustawy z dnia 17 marca 1921 r. uzupełnia się następującymi końcowemi postanowieniami: Prezydent Rzeczypospolitej ma prawo w czasie gdy Sejm i Senat są rozwiązane, aż do chwili Ponownego zebrania się Sejmu 1...1, wydawać w razie nagłej konieczności państwowej rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie ustawodawstwa państwowego. Rozporządzenia te nie mogą Senatu. Jednak dotyczyć zmiany Konstytucji i ustawy Konstytucyjnej, ani też ordynacji wyborczej do Sejmu i
Źródło: Dz. U. z 1926 r. Nr 78 poz. 442.
Rozporządzenie polskiego prezydenta z 4 listopada 1926 r.
O karach za rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości oraz o karach za zniewagę władz i ich przedstawicieli.
Na zasadzie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy postanawiam, co następuje:
Art. 1. Kto publicznie lub w druku rozpowszechnia świadomie nieprawdziwą lub przekręconą, a mogqcq wyrządzić szkodę interesom Państwa albo wywołać niepokój publiczny wiadomość o niebezpieczeństwie, grożącem Państwu wjego stosunkach zewnętrznych lub wewnętrznych, a w szczególności o niebezpieczeństwie grożącemu jego ustrojowi konstytucyjnemu lub społecznemu, choćby wiadomośćpodawał jako pogłoskę — ulega karze grzywny od trzystu złotych do dziesięciu tysięcy złotych z zamianą w razie nieściągalności na areszt od dziesięciu dni do trzech miesięcy. Jeżeli sprawca dopuścił się rozpowszechniania takich wiadomości wskutek niedbalstwa — ulega karze grzywny od stu złotych do trzech tysięcy złotych z zamianę w razie nieściągalności na areszt od trzech dni do miesiąca. Druk ulega konfiskacie.
źródło: Dz.U. z 1926 r. Nr 110 poz. 640. Oceń polityczne i społeczne skutki wprowadzenia obu zacytowanych aktów prawnych.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Aleksandra

Aleksandra

HistoriaAutor odpowiedzi

Awatar autora: Aleksandra
Aleksandra
Nauczyciel
Z wykształcenia nauczyciel historii i WOS-u. W wolnym czasie lubię podróżować i gotować.
Ucz się poprzez wideo

Zdobądź solidne przygotowanie i pewność siebie na egzaminie już teraz!

Poznaj nasze kursy

Powiązane wpisy