Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaHistoria

Podaj nazwę organizacji, którą reprezentował Jan Bażyński. Jan Bażyński, O losie […] pod panowaniem krzyżackim [fragment] Nie tajno, miłościwy królu, tobie i twojej radzie […], ile krzywd i niegodziwości, ile zniewag[…] naddziadowie1 i ojcowie nasi, a na koniec my sami wycierpieliśmy od mistrza i Zakonu
Pruskiego. […] Komturowie i posiadacze zamków nie sromali się2, bez przeprowadzenia
sprawy, bez złożenia sądu, zabierać nam dobra i majątki, żony w oczach mężów i córki
wobec rodziców porywać […]. A tym, którzy się na takie krzywdy uskarżali, miasto3
wymierzenia sprawiedliwości, zdejmowano głowy albo wydzierano mienie. Przyciśnieni tak
wielką niedolą, uczyniliśmy wszyscy między sobą związek, abyśmy się od tylu cierpień
zasłonić mogli. […] Sprawa nasza wniesiona została przed sąd Fryderyka4 cesarza
rzymskiego, rzeczony cesarz, odrzuciwszy najsłuszniejsze i jawnie za nami mówiące dowody,[…] unieważniwszy wyrokiem swoim nasz związek skazał nas na sześćkroć sto tysięcy
złotych kary i na wieczne poddaństwo mistrzowi i Zakonowi […]. Wyrok cesarza, tak
niesłuszny i tyrański, spowodował nas do wypowiedzenia posłuszeństwa Krzyżakom
i podniesienia przeciw nim oręża […]. Przeto udajemy się do Majestatu twego z prośbą, abyś
nas raczył przyjąć za twoich i królestwa twego wieczystych poddanych i hołdowników,
i wcielił do Królestwa Polskiego, od którego jesteśmy oderwani.
1 Naddziad – pradziad, przodek.
2 Nie sromali się – nie wstydzili się.
3 Miasto – zamiast.
4 Fryderyk III Habsburg – król Niemiec, Święty Cesarz Rzymski Narodu Niemieckiego. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 12, Warszawa 1959, s. 32–33.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Cezary

Cezary

HistoriaAutor odpowiedzi

Awatar autora: Cezary
Cezary
Nauczyciel
Absolwent historii na specjalności nauczycielskiej, szczególnie jestem zainteresowany czasami nowożytnymi i historią prawa miejskiego. Poza tym fan sportu szczególnie kalisteniki i piłki nożnej
Ucz się poprzez wideo

Zdobądź solidne przygotowanie i pewność siebie na egzaminie już teraz!

Poznaj nasze kursy

Powiązane wpisy