Past continuous – czas przeszły niedokonany (poziom podstawowy)

utworzone przez | wrz 12, 2022 | Język angielski, Szkoła podstawowa

Past continuous możemy także spotkać pod nazwą past progressive tense – przetłumaczymy go na język polski jako czas przeszły ciągły, a więc niedokonany. Ten czas gramatyczny jest w pewnym sensie podobny do swojego teraźniejszego odpowiednika – present continuous. Używamy go jednak w odniesieniu do czynności oraz wydarzeń trwających przez pewien czas w przeszłości, dlatego czasownik to be przyjmuje formy przeszłe – was oraz were.

Present continuous – czas teraźniejszy odnoszący się nie tylko do chwili obecnej (czytaj)

W artykule:

Zastosowanie czasu past continuous

Budowa czasu past continuous

Past continuous vs past simple

Słowa i wyrażenia charakterystyczne dla czasu past continuous

Czasu past continuous używamy:

  • mówiąc o czynności, która trwała w konkretnym momencie w przeszłości, jednak nie wiemy, kiedy czynność ta się rozpoczęła i kiedy miała swój koniec, np. Lucy was driving her car at 9 a.m. on Friday. (O 9 rano w piątek Lucy prowadziła swój samochód.);
  • mówiąc o czynności lub wydarzeniu, które było w trakcie i zostało w pewnym sensie przerwane przez inną przeszłą, nagłą czynność wyrażoną czasem past simple; te dwa czasy bardzo często występują w powyższym kontekście, ale szczegółami tego ciekawego połączenia zajmiemy się w dalszej części artykułu; np. Mia was riding her bike when suddenly she saw her classmate. (Mia jechała rowerem, kiedy nagle zobaczyła koleżankę z klasy.);
  • wyrażając dwie lub więcej czynności albo wydarzeń w przeszłości, które miały miejsce jednocześnie, np. Tina and Fred were walking on the beach, eating ice cream and talking. (Tina i Fred spacerowali po plaży, jedli lody i rozmawiali.);
  • opisując tło przeszłych wydarzeń: atmosferę, otoczenie itd.; szczególnie we wstępach do opowiadania lub powieści, a więc w literaturze, zanim nastąpi opis głównych wydarzeń, np. One rainy autumn afternoon, Lisa was looking out of the window and drinking hot tea. The wind was blowing and people were rushing to their homes holding umbrellas in their hands. (Pewnego deszczowego, jesiennego popołudnia Lisa wyglądała przez okno i popijała gorącą herbatę. Wiał wiatr, a ludzie pędzili do swoich domów, trzymając parasole w dłoniach.);
  • opisując stale powtarzające się czynności, które irytują mówiącego, z użyciem przysłówków czasu, takich jak: always (zawsze), constantly (ciągle, wiecznie) itp.; np. He was always taking my things without asking! (Zawsze brał moje rzeczy bez pytania.).

Tworzenie czasu past continuous

Zdania twierdzące
I / He / She / It
was
watching TV.
Zdania twierdzące
You / We / You / They
were
watching TV.
Zdania przeczące
I / He / She / It
was not (wasn't)
watching TV.
Zdania przeczące
You / We / You / They
were not (weren't)
watching TV.
Pytania
Was
I / he / she / it
watching TV?
Pytania
Were
you / we / you / they
watching TV?
Krótkie odpowiedzi
+ Yes, I / he / she / it was.
+ Yes, you / we / you / they were.
Krótkie odpowiedzi
- No, I / he / she / it wasn't.
- No, you / we / you / they weren't.
Pytania szczegółowe (przykłady)
Who was watching TV?
Where were they watching TV?
When were you going to Vienna?
What were you doing yesterday?
Why was she sleeping?
What time were they watching TV?

Uwaga!
W celu utworzenia czasownika z końcówką -ing najczęściej po prostu dodajemy ją do bezokolicznika, np. see – seeing, do – doing, eat – eating itp.

Jednak możemy wyróżnić kilka innych sytuacji:
1) kiedy czasownik zakończony jest na samogłoskę -e, wtedy przed dodaniem końcówki zostaje ona usunięta, np. make – making, taste – tasting, have – having itp.;
2) kiedy czasownik zakończony jest na -ie, zastępujemy je samogłoską „y” i dodajemy -ing, np. lie – lying, die – dying, tie – tying itp.;
3) kiedy czasownik jest jednosylabowy i zakończony pojedynczą samogłoską, po której występuje pojedyncza spółgłoska, wtedy podwajamy ostatnią spółgłoskę i dodajemy końcówkę -ing, np. swim – swimming, fit – fitting, run – running itp.

Past continuous vs past simple

Past simple – czyli najczęściej używany czas przeszły w języku angielskim (czytaj)

Mieliście już na naszym blogu okazję zapoznać się z wpisem dotyczącym czasu past simple, więc warto do niego wrócić w celu porównania tych dwóch czasów.
Podstawową różnicą między tymi dwoma czasami jest fakt, iż czasu past continuous używamy do opisu czynności, które trwały przez jakiś czas w przeszłości i nie jest istotne, czy zostały one zakończone ani kiedy się rozpoczęły – są więc one niedokonane. Natomiast czas past simple stosujemy, mówiąc o czynnościach już zakończonych, dlatego określamy je jako dokonane. W ich przypadku znamy czas ich zakończenia, jednak nie czas ich trwania.

Czas past simple oraz past continuous zazwyczaj występują w jednym zdaniu w kontekście opisanym powyżej. Jest to sytuacja, kiedy mowa o dwóch czynnościach lub wydarzeniach, z których jedno trwało dłużej (past continuous) i zostało przerwane przez krótsze, nagłe wydarzenie (past simple).
Istnieją dwa charakterystyczne wyrażenia pozwalające na szybkie rozpoznanie powyższego kontekstu – są to when (kiedy, gdy) oraz while (podczas gdy). When zazwyczaj służy do wprowadzania czasu prostego (simple), a while ciągłego (continuous). 

past simple + while + past continuous

np. The teacher walked into the classroom while Susan was looking out of the window.
(Nauczyciel wszedł do klasy, kiedy Susan wyglądała przez okno.)

past continuous + when + past simple

np. Polly was washing her face when her cat jumped out of the shower and scared her to death.
(Polly myła twarz, kiedy jej kot wyskoczył z prysznica i wystraszył ją na śmierć.)

past continuous + while + past continuous

np. Christian was looking for Anna while she was reading a book upstairs.
(Christian szukał Anny, podczas gdy ona czytała książkę na piętrze.)

Słowa i wyrażenia charakterystyczne dla czasu past continuous

Podobnie jak inne czasy gramatyczne w języku angielskim, past continuous także łączy się z charakterystycznymi dla siebie słowami lub wyrażeniami. Są to określenia czasu typowe dla konkretnych sytuacji, które opisane zostały na początku artykułu w sekcji dotyczącej zastosowania tegoż czasu.

Określenia czasu:

at that time (w tamtej chwili), then (wtedy), while (podczas gdy), when (kiedy), as (kiedy, podczas gdy), all morning / evening / night (cały ranek / wieczór / całą noc), all day / week / month / year (cały dzień / tydzień / miesiąc / rok), yesterday (wczoraj), last Monday / Tuesday / Wednesday (w zeszły poniedziałek / wtorek / środę), last week / month / year (w zeszłym tygodniu / miesiącu / roku), this time yesterday / last week / month / year (o tej porze wczoraj / w zeszłym tygodniu / miesiącu / roku), at 2 p.m. / midnight / noon (o 14.00 / północy / w południe), from twelve to two (od dwunastej do drugiej) itp. 

Utrwal wiedzę

Poniżej znajdują się zadania wraz z odpowiedziami, do rozwiązania których wykorzystano wiedzę zaprezentowaną w tym artykule.

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Materiały źródłowe

Informacje

1. Dooley J. i Evans V., Grammarway 4, Express Publishing, 1999.
2.
Rosińska M., Edwards L., Repetytorium. Podręcznik do szkół ponadpodstawowych (poziom podstawowy i rozszerzony), Macmillan, 2022.

Agnieszka

Agnieszka

Z wykształcenia anglistka, a z zamiłowania tłumaczka literatury anglojęzycznej. Uwielbiam podróże, górskie wędrówki oraz koncerty muzyki alternatywnej.

Ostatnie artykuły

Arkusz diagnostyczny – Język włoski, CKE wrzesień 2022

Arkusz diagnostyczny – Język włoski, CKE wrzesień 2022

W dniach 28-30 września przyszłoroczni maturzyści mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę, pisząc próbne egzaminy. Od 2023 roku obowiązuje nowa formuła matury, a poziom testu ma być wyższy. Arkusze diagnostyczne wraz z odpowiedziami publikujemy w naszym serwisie.Co...

Arkusz diagnostyczny – Język francuski, CKE wrzesień 2022

Arkusz diagnostyczny – Język francuski, CKE wrzesień 2022

W dniach 28-30 września przyszłoroczni maturzyści mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę, pisząc próbne egzaminy. Od 2023 roku obowiązuje nowa formuła matury, a poziom testu ma być wyższy. Arkusze diagnostyczne wraz z odpowiedziami publikujemy w naszym serwisie.Co...

Arkusz diagnostyczny – Język angielski, CKE wrzesień 2022

Arkusz diagnostyczny – Język angielski, CKE wrzesień 2022

W dniach 28-30 września przyszłoroczni maturzyści mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę, pisząc próbne egzaminy. Od 2023 roku obowiązuje nowa formuła matury, a poziom testu ma być wyższy. Arkusze diagnostyczne wraz z odpowiedziami publikujemy w naszym serwisie.Co...

Arkusz diagnostyczny – Język polski, CKE wrzesień 2022 

Arkusz diagnostyczny – Język polski, CKE wrzesień 2022 

W dniach 28-30 września przyszłoroczni maturzyści mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę, pisząc próbne egzaminy. Od 2023 roku obowiązuje nowa formuła matury, a poziom testu ma być wyższy. Arkusze diagnostyczne wraz z odpowiedziami publikujemy w naszym serwisie.Co...

Arkusz diagnostyczny – Język niemiecki, CKE wrzesień 2022

Arkusz diagnostyczny – Język niemiecki, CKE wrzesień 2022

W dniach 28-30 września przyszłoroczni maturzyści mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę, pisząc próbne egzaminy. Od 2023 roku obowiązuje nowa formuła matury, a poziom testu ma być wyższy. Arkusze diagnostyczne wraz z odpowiedziami publikujemy w naszym serwisie.Co...