Matura 2023 – co musisz wiedzieć przed egzaminem

utworzone przez | lis 29, 2022 | Efektywna nauka

Od 2023 roku do szkół wchodzi nowa formuła egzaminu maturalnego. Jak będzie wyglądała? Jakie są nowe zasady? Sprawdź najważniejsze informacje na temat matury podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

W artykule:

Matura 2023 – informacje ogólne

Matura z języka polskiego

Część ustna

Część pisemna

Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych

Matura z języka angielskiego

Część ustna

Część pisemna

Matura z matematyki

Egzaminy maturalne zbliżają się wielkimi krokami. W roku szkolnym 2022/2023 zdający przystępują do matury w nowej formule. Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, zebraliśmy najważniejsze informacje na temat obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym. Skupimy się na trzech głównych przedmiotach maturalnych: języku polskim, matematyce oraz języku angielskim. Zapraszamy!

Matura 2023 – informacje ogólne

Czego spodziewać się w nowej formule matury? Jakie są progi punktowe? Czy obowiązuje ustny egzamin? Poniżej odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023.

Kto zdaje maturę w 2023 roku?

Formuła matury 2023 została przygotowana dla absolwentów 4-letniego liceum (2023 r.) i 5-letniego technikum (2024 r.). Będzie zatem obowiązywała jedynie przez 2 lata.

Ile punktów trzeba zdobyć, żeby zdać maturę?

Próg zdawalności matury nie zmienia się. Należy zdobyć 30% punktów z każdej części egzaminu, również z części ustnej. Jedynie wybrany przedmiot dodatkowy, który maturzyści piszą na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zdawalności. Oznacza to, że zdasz maturę bez względu na to, czy egzamin z przedmiotu dodatkowego napiszesz na 10% czy na 90%.

Czy w 2023 roku będą matury ustne?

Tak, w 2023 roku matury ustne odbędą się. 

Czy w 2023 roku trzeba zdawać rozszerzenie (maturę na poziomie rozszerzonym)?

Tak, aby zdać maturę, należy wybrać co najmniej jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. 

Kiedy będą matury ustne?

Matury ustne zarówno z języka polskiego, jak i z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego), odbędą się w dniach 10-23 maja 2023 roku. Egzaminy ustne będą przeprowadzane w szkołach według terminów ustalonych przez komisje egzaminacyjne. Dokładne terminy poznasz więc w szkole. 

Matura z języka polskiego

Matura z języka polskiego składa się z części ustnej oraz części pisemnej. Aby zdać egzamin, należy zdobyć 30% punktów z każdej części.

Część ustna

Część ustna egzaminu trwa 30 minut. Po wylosowaniu zestawu pytań masz 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Kolejne 15 minut jest przeznaczone na Twoją wypowiedź oraz rozmowę z egzaminatorami.

Zestaw egzaminacyjny składa się z dwóch zadań. Pierwsze sprawdza znajomość treści oraz problematyki lektury obowiązkowej. Pochodzi ono z puli jawnych pytań, które zostały opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Z kolei drugie zadanie jest związane z literaturą, językiem lub innymi dziedzinami sztuki. Na podstawie otrzymanego w zestawie materiału stymulującego, czyli tekstu literackiego, nieliterackiego bądź ikonicznego (grafiki, plakatu, obrazu itp.), omawiasz zagadnienie ujęte w temacie zadania. 

Twoja wypowiedź na egzaminie powinna mieć charakter argumentacyjny, a więc przypominać nieco rozprawkę. Na początku wprowadzasz do tematu, później przedstawiasz tezę i argumenty potwierdzające przyjęte założenie. Na samym końcu prezentujesz wniosek, który wynika z wcześniejszych rozważań.

Sprawdź listę pytań jawnych z matury ustnej z języka polskiego (formuła 2023) z opracowaniami nauczycieli Odrabiamy.pl

Za część ustną egzaminu możesz zdobyć maksymalnie 30 punktów. Egzaminy odbędą się w szkołach 10-23 maja 2023 roku. Szczegółowe terminy zostaną ustalone przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w Twojej szkole. Poznasz je w późniejszym terminie. 

Matura z języka polskiego – formuła 2023
Część ustna
Czas trwania
30 minut:
 • 15 min. – przygotowanie do odpowiedzi
 • 15 min. – wypowiedź zdającego oraz rozmowa z egzaminatorem
 • Zadania na egzaminie
  Zestaw dwóch zadań
  1. Zadanie, które sprawdza znajomość treści oraz problematyki lektury obowiązkowej.
  2. Zadanie związane z literaturą, językiem lub innymi dziedzinami sztuki – zdający otrzymuje materiał, na podstawie którego przedstawia zagadnienie.
  Elementy egzaminu
  1. Wypowiedź zdającego dotycząca wylosowanych zadań.
  2. Rozmowa z egzaminatorami.
  Liczba punktów do zdobycia
  30 punktów
  Termin
  10-23 maja (szczegółowe terminy ustalają komisje egzaminacyjne)

  Część pisemna

  Na część pisemną egzaminu z języka polskiego przewidziano aż 240 minut, czyli pełne 4 godziny. Otrzymasz dwa arkusze egzaminacyjne podzielone na trzy części:

  1. Język polski w użyciu.
  2.
  Test historycznoliteracki.

  3. Wypracowanie.

  To pewna nowość, ponieważ w poprzednich latach arkusz egzaminacyjny składał się z dwóch części.

  Pierwsza część, czyli Język polski w użyciu, sprawdza czytanie ze zrozumieniem dwóch tekstów oraz znajomość zagadnień językowych. Tutaj czeka Cię napisanie notatki syntetyzującej na podstawie znajdujących się w arkuszu tekstów. Notatka syntetyzująca powinna zawierać 60–90 wyrazów. Za tę część egzaminu możesz uzyskać w sumie 10 punktów (w tym 4 punkty za notatkę).

  Notatka syntetyzująca na maturze – jak napisać? (czytaj)

  Druga część to Test historycznoliteracki. Znajdują się w niej zadania odnoszące się do wiedzy z kilku okresów literackich, np. średniowiecza, renesansu bądź romantyzmu. To właśnie tutaj pojawią się pytania sprawdzające znajomość treści oraz problematyki lektur obowiązkowych (lista lektur obowiązujących na maturze znajduje się poniżej). Za tę część możesz uzyskać 15 punktów.

  Ostatnia część znajduje się w drugim arkuszu egzaminacyjnym i polega na napisaniu wypracowania w formie tekstu argumentacyjnego (rozprawki). Wypracowanie powinno zawierać co najmniej 300 wyrazów.

  Wypowiedź argumentacyjna, czyli rozprawka (czytaj)

  Do wyboru będziesz mieć dwa tematy wypracowania, a nie trzy, jak do tej pory. W temacie nie zostanie również wskazana forma wypowiedzi ani konkretna lektura obowiązkowa, do której masz się odwołać w tekście. Pamiętaj jednak, żeby w swojej wypowiedzi argumentacyjnej uwzględnić dwa utwory literackie oraz dwa konteksty. Jednym z utworów, do których się odwołujesz, powinna być lektura obowiązkowa.  W tej części egzaminu oceniana jest przede wszystkim Twoja zdolność argumentacji. Za wypracowanie otrzymasz maksymalnie 35 punktów.

  Za całą część pisemną masz szansę zdobyć w sumie 60 punktów. Egzamin odbędzie się w czwartek 4 maja. Początek o godzinie 9:00 rano.

  Matura z języka polskiego – formuła 2023
  Część pisemna
  Czas trwania
  240 minut = 4 godziny
  Elementy egzaminu
  Trzy części:
  1. Język polski w użyciu.
  2. Test historycznoliteracki.
  3. Wypracowanie.

  2 arkusze egzaminacyjne:
 • arkusz 1. – część 1 i 2;
 • arkusz 2. – część 3.
 • Formy wypowiedzi pisemnych
  W części 1. – notatka syntetyzująca (60–90 wyrazów) → 4 pkt.

  W części 3. – tekst argumentacyjny (co najmniej 300 wyrazów) → 35 pkt.
  Wypracowanie
  2 tematy do wyboru.

  Co uwzględnić w wypracowaniu?
 • 2 utwory literackie, w tym lekturę obowiązkową.
 • 2 konteksty.

 • Każdy temat wymaga odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej.
  Oceniana jest przede wszystkim zdolność argumentacji.
  Liczba punktów do zdobycia
  60 punktów:
 • część 1. – 10 pkt (ok. 17%)
 • część 2. – 15 pkt (25%)
 • część 3. – 35 pkt (ok. 58%)
 • Termin
  4 maja (czwartek), godzina 9:00

  Matura 2023 – lista lektur obowiązkowych

  Podczas pisania egzaminu maturalnego będzie sprawdzana Twoja znajomość wybranych lektur obowiązkowych. Takich zadań spodziewaj się w drugiej części testu. Niektóre lektury należy poznać w całości, natomiast inne będą obowiązywały jedynie we fragmentach. Warto zatem wcześniej dowiedzieć się, z których utworów literackich należy się przygotować.

  Poniżej znajduje się lista rozwijana lektur obowiązkowych, których treść i problematykę należy znać, przystępując do egzaminu maturalnego.

  Lektury obowiązkowe na maturze 2023

  Utwory literackie obowiązujące na egzaminie w całości:
  1) Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
  2) Sofokles, Antygona;
  3) Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich;
  4) William Szekspir, Makbet;
  5) Molier, Skąpiec;
  6) Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
  7) Juliusz Słowacki, Kordian;
  8) Bolesław Prus, Lalka;
  9) Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
  10) Henryk Sienkiewicz, Potop;
  11) Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
  12) Stanisław Wyspiański, Wesele;
  13) Stefan Żeromski, Przedwiośnie;
  14) Tadeusz Borowski, opowiadania: Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
  15) Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
  16) Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
  17) Albert Camus, Dżuma;
  18) George Orwell, Rok 1984;
  19) Sławomir Mrożek, Tango;
  20) Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
  21) Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
  22) Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
  23) Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach).

  Utwory literackie obowiązujące na egzaminie we fragmentach:
  1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;
  2) Homer, Iliada (fragmenty);
  3) Lament świętokrzyski (fragmenty);
  4) Legenda o św. Aleksym (fragmenty);
  5) Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
  6) Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
  7) Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
  8) Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
  9) Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty);
  10) Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
  11) Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty).

  Ponadto na maturze obowiązują utwory z zakresu szkoły podstawowej:
  1)
  bajki Ignacego Krasickiego;
  2)
  Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza;
  3)
  Balladyna Juliusza Słowackiego.

  Matura z języka angielskiego

  Kolejny egzamin napiszesz z języka obcego nowożytnego. Tutaj skupimy się na języku angielskim, ponieważ to on jest najczęściej wybierany przez uczniów. Schemat egzaminu wygląda identycznie dla każdego języka obcego nowożytnego.

  Podobnie jak w przypadku języka polskiego, matura z języka angielskiego również dzieli się na część ustną oraz pisemną. Aby zdać egzamin, należy z obydwu części zdobyć po 30% punktów.

  Część ustna

  Część ustna egzaminu trwa jedynie 15 minut i ma formę rozmowy z egzaminatorem. Jak dokładnie przebiega taki egzamin?

  Najpierw wylosujesz zestaw pytań składający się z 3 zadań. Następnie osoba egzaminująca zada Ci kilka pytań związanych z życiem oraz zainteresowaniami, żeby oswoić Cię z sytuacją egzaminacyjną. Jest to tak zwana rozmowa wstępna, która trwa około 2 minuty. 

  Pierwsze zadanie egzaminacyjne polega na rozmowie, w czasie której odegrasz z egzaminatorem role przewidziane w zadaniu. Musisz uwzględnić wskazane w poleceniu 4 elementy.

  Drugie zadanie to opis ilustracji oraz odpowiedź na 3 pytania związane z tą ilustracją. 

  Natomiast ostatnie zadanie to tak zwana wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. Dodatkowo egzaminator zada ci 2 pytania związane z wylosowanym materiałem. 

  Za część ustną egzaminu możesz zdobyć 30 punktów. Ustne egzaminy będą przeprowadzane w szkołach 10-23 maja. Szczegółowe terminy ustalają komisje egzaminacyjne i zostaną podane w późniejszym terminie przez Twoją szkołę.

  Matura z języka angielskiego – formuła 2023
  Część ustna
  Czas trwania
  ok. 15 minut
  Elementy egzaminu
 • Rozmowa wstępna.
 • Rozmowa z odgrywaniem roli.
 • Opis ilustracji i odpowiedź na 3 pytania.
 • Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na 2 pytania.
 • Liczba punktów do zdobycia
  30 punktów
  Termin
  10-23 maja (szczegółowe terminy ustalają komisje egzaminacyjne)

  Część pisemna

  Część pisemna egzaminu z języka angielskiego będzie trwała 120 minut, czyli  2 godziny.

  Wymagany ogólny poziom biegłości językowej na maturze z języka angielskiego to B1, a w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych B1+. W porównaniu do lat poprzednich poziom biegłości językowej na maturze z języka obcego nowożytnego nieznacznie wzrósł z A2+ oraz B1 (w zakresie rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych).

  Egzamin pisemny składa się z czterech części. Są to:

  • rozumienie ze słuchu, 
  • rozumienie tekstów pisanych (czyli czytanie ze zrozumieniem), 
  • znajomość środków językowych,
  • wypowiedź pisemna. 

  Zmianie uległa też liczba zadań. W formule 2023 na egzaminie z języka obcego pojawi się 12 zadań. W poprzedniej formule matury było ich 10. Oznacza to większą liczbę zadań w części gramatycznej oraz części sprawdzającej czytanie ze zrozumieniem.

  Ostatnie zadanie polega na napisaniu dłuższej formy wypowiedzi na podstawie określonych w poleceniu założeń. Zazwyczaj jest to:

  • e-mail, 
  • list prywatny (inaczej nieformalny),
  • wpis na blogu,
  • wpis na forum. 

  Długość tekstu powinna wynosić 80-130 wyrazów.

  Za część pisemną egzaminu z języka angielskiego możesz uzyskać 60 punktów. Egzamin pisemny odbędzie się w piątek 5 maja o godzinie 9:00.

  Matura z języka angielskiego – formuła 2023
  Część pisemna
  Czas trwania
  120 minut = 2 godziny
  Poziom biegłości językowej wg skali ESOKJ
  B1 (B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych)
  Elementy egzaminu
 • Rozumienie ze słuchu (3-4 zadania – 25% pkt).
 • Rozumienie tekstów pisanych (4-5 zadań – 33% pkt).
 • Znajomość środków językowych (3-4 zadania – 22% pkt).
 • Wypowiedź pisemna (1 zadanie – 20% pkt).

 • Łącznie 12 zadań → więcej zadań z gramatyki i czytania ze zrozumieniem.
  Formy wypowiedzi pisemnych
 • E-mail,
 • list prywatny (nieformalny),
 • wpis na forum,
 • wpis na blogu.

 • Długość: 80-130 wyrazów.
  Liczba punktów do zdobycia
  60 punktów:
 • zadania zamknięte – 32-38 pkt
 • zadania otwarte – 28-22 pkt
 • Termin
  5 maja (piątek), godzina 9:00

  Matura z matematyki

  Ostatnim obowiązkowym egzaminem jest matura podstawowa z matematyki. Na jej napisanie będziesz mieć 180 minut, czyli dokładnie 3 godziny.

  Podczas egzaminu możesz korzystać z cyrkla, linijki i kalkulatora prostego. Co ważne, rysunki także wykonujesz długopisem lub piórem z czarnym tuszem bądź atramentem. Ołówek na egzaminie jest zakazany!

  Razem z testem otrzymasz broszurę z wybranymi wzorami matematycznymi, z której możesz korzystać podczas egzaminu: Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki.

  Broszura z wybranymi wzorami matematycznymi na egzamin maturalny z matematyki

  Ryc. Broszura z wybranymi wzorami matematycznymi na egzamin maturalny z matematyki

  Egzamin składa się z różnego rodzaju zadań zamkniętych oraz otwartych, które są ze sobą przeplatane. Oznacza to, że nie będzie podziału na część z zadaniami zamkniętymi oraz część z zadaniami otwartymi. Jest to pewna nowość w stosunku do lat poprzednich. W nowej formule pojawią się tak zwane wiązki zadań, czyli zestawy pytań odnoszące się do wspólnego kontekstu tematycznego. Każde zadanie w takiej wiązce można rozwiązać niezależnie od innego. Wiązka może się składać zarówno z zadań zamkniętych, jak i otwartych. Tego typu zadania będą oznaczone np. 7.1, 7.2, 7.3.

  Warto zwrócić uwagę na ograniczony w tym roku zakres wymagań. W arkuszu pojawi się tylko jedno zadanie na dowodzenie. Brak będzie zadania na dowód geometryczny. Zostaną też usunięte wzory skróconego mnożenia dla potęg trzecich. Na maturze nie pojawi się także zadanie dotyczące brył obrotowych, a wymagania związane z wielomianami zostaną ograniczone.

  Za poprawne rozwiązanie całego arkusza możesz zdobyć maksymalnie 46 punktów.

  Matura z matematyki – formuła 2023
  Czas trwania
  180 minut
  Wymagania
  Ograniczony zakres wymagań:
 • ograniczenie liczby zadań na dowodzenie w arkuszu (do jednego),
 • brak zadania na dowód geometryczny,
 • usunięcie wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich,
 • ograniczenie wymagań dotyczących wielomianów,
 • ograniczenie wymagań ze stereometrii, m.in. całkowite usunięcie zagadnień dotyczących brył obrotowych.
 • Zadania na egzaminie
  Zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, na dobieranie) i zadania otwarte (z luką, krótkiej odpowiedzi, rozszerzonej odpowiedzi). Wiązki zadań.
  Liczba punktów do zdobycia
  46 punktów:
 • zadania zamknięte – 29 pkt
 • zadania otwarte – 17 pkt
 • Termin
  8 maja (poniedziałek), godzina 9:00

  Wiesz już, kiedy odbywają się egzaminy maturalne, w jaki sposób przebiegają i na co zwrócić uwagę podczas nauki. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć Ci powodzenia. Połamania długopisów!

  Materiały źródłowe

  Ilustracje

  [Ryc] https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/wybrane_wzory_matematyczne_EM2023.pdf

  Informacje

  1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20221010%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20FIN_aktualizacja_1.pdf
  2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2023 roku: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20221010%20E8_EM_23%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN_aktualizacja_1.pdf
  3. Aneks do Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2021 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2023: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_j%C4%99zyka_polskiego_Formu%C5%82a%202023.pdf
  4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2021 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2023: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/EM%20Komunikat%20o%20egzaminie%20ustnym%20z%20j%C4%99zyka%20polskiego_Formu%C5%82a%202023.pdf
  5. Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego (część ustna oraz część pisemna na poziomie podstawowym) od roku szkolnego 2022/2023. Aktualizacja z 25 marca 2022 r.: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_polski_PP.pdf
  6. Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego w Formule 2023 obowiązujący w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/2023/20221109_Aneks_2023_2024_jezyk_polski_EM_PP_23.pdf
  7. Informator o egzaminie maturalnym z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego (poziom podstawowy) od roku szkolnego 2022/2023: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_matematyka_PP.pdf
  8. Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki w Formule 2023 obowiązujący w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/2023/Aneks_2023_2024_matematyka_EM_PP_F23.pdf
  9. Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2022/2023: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_angielski.pdf
  10. Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego w Formule 2023 obowiązujący w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/2023/Aneks_2023_2024_jezyk_angielski_EM.pdf

  Iwona

  Iwona

  Nauczycielka języka polskiego w liceum. Kocham gotowanie i francuską literaturę. W kręgu moich zainteresowań znajduje się również edytorstwo i copywriting.

  Ostatnie artykuły

  Niemieckie wynalazki, które zmieniły świat

  Niemieckie wynalazki, które zmieniły świat

  Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak niektóre wynalazki zrewolucjonizowały świat i ułatwiły nam życie. Oczywiście do czasu, aż nagle zabraknie przedmiotu codziennego użytku lub niespodziewanie ulegnie on awarii. Wiele zawdzięczamy Niemcom i ich pomysłom....

  Nie trać czasu! – czyli o technikach zarządzania czasem

  Nie trać czasu! – czyli o technikach zarządzania czasem

  Kiedy zbliża się koniec semestru, liczba sprawdzianów i zadań domowych do oddania może być przytłaczająca! Z pomocą przychodzą techniki zarządzania czasem. Ułatwią Ci efektywniejsze wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę. W artykule:Po co korzystać z technik...

  Wpis na blogu – jak napisać? (język angielski)

  Wpis na blogu – jak napisać? (język angielski)

  Wpis na blogu to jedna z form wypowiedzi pisemnej, z którą można się spotkać na egzaminie ósmoklasisty oraz na maturze podstawowej z języka angielskiego. Taki rodzaj tekstu charakteryzuje się tym, że może zawierać w sobie elementy innych form, np. recenzji,...

  Wypowiedź pisemna – najważniejsze zasady (język angielski)

  Wypowiedź pisemna – najważniejsze zasady (język angielski)

  Tworząc wypowiedź pisemną w języku angielskim, uczeń powinien kierować się podstawowymi zasadami, które pomogą mu stworzyć dobrze napisany oraz poprawny tekst. Najważniejsze w pracach pisemnych jest to, by odnieść się do wszystkich punktów polecenia i je rozwinąć,...

  Jak napisać dobry artykuł na maturze? (język angielski)

  Jak napisać dobry artykuł na maturze? (język angielski)

  Według słownika artykuł to tekst publicystyczny, naukowy, literacki zamieszczony w czasopiśmie lub w książce. Celem jego napisania jest publikacja. Obecnie artykuły ukazują się coraz częściej także w internecie. Od 2015 roku wspomniana dłuższa forma wypowiedzi...