Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaWOS

Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie uzupełnij tabelę Wpisz literę P przy zdaniach prawdziwych, a F - obok wypowiedzeń fałszywych

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Rozdział I

Ustawowy ustrój majątkowy
Art. 31

$1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności: 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków [...].

Art. 33

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił [...].


1. Wynagrodzenie każdego z małżonków stanowi ich majątek osobisty. Prawda/ Fałsz
2. Ustawa odnosi się do majątku nabytego przed zawarcie małżeństwa. Prawda/ Fałsz
3. Ustawowa wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Prawda/ Fałsz
4. Przedmioty odziedziczone z mocy prawa stanowią majątek osobisty każdego z małżonków. Prawda/ Fałsz

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Marlena

Marlena

WOS