🎓 Mnożenie potęg o tej samej podstawie - Odrabiamy.pl
Wideolekcja
 -  gimnazjum
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
WOS

Fragment 1. Z umowy międzynarodowej
Artykuł 5. Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub
Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim[,] i dlatego zgadzają
się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do
indywidualnej lub zbiorowej samoobrony […], udzieli pomocy Stronie lub Stronom
napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami,
działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia
i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.
O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie
bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko
Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
Fragment 2. Z Karty Narodów Zjednoczonych
Artykuł 51. Żadne postanowienie niniejszej Karty nie narusza naturalnego prawa każdego
członka Organizacji Narodów Zjednoczonych, przeciwko któremu dokonano zbrojnej napaści,
do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, zanim Rada Bezpieczeństwa zastosuje środki,
konieczne dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Środki podjęte przez
członków w wykonaniu tego prawa do samoobrony powinny być natychmiast podane do
wiadomości Radzie Bezpieczeństwa i w niczym nie powinny naruszać wynikającej z niniejszej
Karty kompetencji i odpowiedzialności Rady do podjęcia w każdym czasie akcji, jaką uzna ona
za konieczną dla utrzymania albo przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
Dz.U. […], nr 87, poz. 970; www.unic.un.org.pl <br>
1. Podaj pełną polską nazwę organizacji międzynarodowej funkcjonującej na mocy
aktu prawnego, którego fragment przytoczono jako pierwszy.

2. Odnosząc się do trzech kwestii, uzasadnij, że artykuł 5. aktu prawnego, którego
fragment przytoczono jako pierwszy, nie jest sprzeczny z zaprezentowanym
artykułem Karty Narodów Zjednoczonych

około 2 godziny temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019