🎓 Czym różni się plan od mapy? - Odrabiamy.pl

Przyroda
 -  szkoła podstawowa

Czym różni się plan od mapy?

Damian
75735
Polub to zadanie
Jest wiele cech różniących plan i mapę. Przede wszystkim mapa prezentuje obszary znacznie większe - od regionów przez państwa po cały świat. Na planie przedstawiamy obiekty znacznie mniejsze - od przedmiotów i pomieszczeń po budynki, osiedla oraz miasta. Na mapach, zwłaszcza fizycznogeograficznych, znajdziemy informację o rzeźbie terenu. Na planach tego typu informacji nie ma. Co więcej, na mapie znajdują się południki i równoleżniki przechodzące przez dany obszar. Na planach południków i równoleżników nie ma, co najwyżej znajduje się tam siatka z liczbami i literami, które ułatwiają odnalezienie np. ulic lub obiektów na planie miasta.
Wideolekcja
content
28 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Język polski

1. Księga Koheleta powstała ok. III w. p.n.e. Zaliczana jest do ksiąg mądrościowych, dydak-
tycznych, ponieważ zawiera rady, co człowiek powinien czynić. Jej autorstwo jest przypisy-
wane królowi Salomonowi. Poświadczać mają to pierwsze słowa księgi. Jednakże nie można

jednoznacznie tego potwierdzić. Może to być chwyt literacki zachęcający do jej przeczytania
ze względu na walory mądrościowe.
Kohelet nie jest imieniem, ale nazwą funkcji pełnionej przez konkretną osobę, która była

kimś w rodzaju łącznika zgromadzenia z Bogiem. Kohelet inaczej nazywany jest Eklezjaste-
sem.

Według Koheleta od początku istnienia świata i człowieka nic się nie zmienia. Powtarza-
ją się te same zjawiska w przyrodzie i życiu człowieka. Człowiek nie może patrzeć pesymi-
stycznie na swe życie i działania. W podejmowanym przez siebie wysiłku powinien dostrze-
gać także radość, bowiem świadczą one o sile i możliwościach człowieka, którymi go Bóg

obdarzył. Dlatego też może i powinien korzystać z życia. Paradoksalność życia człowieka
wyraża się tym, iż człowiek jest świadomy przemijalności czasu. Jest to szczególnie widoczne
we fragmencie zatytułowanym Wszystko zależne jest od czasu, a ostatecznie od Boga. Bóg,

zdaniem Koheleta, odgrywa zasadniczą rolę w życiu człowieka. Mędrzec uważa, że okazywa-
niem Bogu bojaźni i kierowaniem się Jego przykazaniami człowiek może osiągnąć radość ży-
cia.

2. Marność nad marnościami (Vanitas vanitatum et omnia vanitas). Słowa te wskazują na

nietrwałość ludzkiego życia; działań, często też efektów, a jednocześnie na konieczność po-
szukiwania takiej wartości, która będzie trwała. Motyw artystyczny ukazujący kruchość ludz-
kiego życia nazwano motywem vanitas.

Praca domowa
Zapisz własnymi słowami rady Koheleta dotyczące tego, jak przeżywać swój los.

około 15 godzin temu