🎓 Znajdź liczbę dwucyfrową, która podzielona przez sumę swoich liczb daje w ilorazie trzecią część sumy swoich cyfr. - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  szkoła podstawowa

Znajdź liczbę dwucyfrową, która podzielona przez sumę swoich liczb daje w ilorazie trzecią część sumy swoich cyfr.

Magda
38412
Polub to zadanie

a - cyfra dziesiątek liczby dwucyfrowej

b - cyfra jedności liczby dwucyfrowej

 

Zatem:

 

 

 

Suma tych cyfr jest liczbą większą od 0 i mniejszą lub równą 18.

Tą liczbę dwucyfrową możemy zapisać jako: 10a+b        

Historia

Z którą zasadą Karty Atlantyckiej było sprzeczne ustalenie z konferencji w Jałcie zawarte w cytowanym fragmencie sprawozdania? Odpowiedź uzasadnij.

Źródło 1. Karta Atlantycka [fragment]
Deklaracja Wspólna Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki i Premiera p. Churchilla, reprezentującego Rząd Jego Królewskiej Mości w Zjednoczonym Królestwie, którzy, spotkawszy się, uważają za słuszne ogłosić pewne wspólne zasady w zakresie polityki narodowej ich obu krajów, na których opierają oni swe nadzieje osiągnięcia lepszej przyszłości dla świata. Po pierwsze, ich kraje nie dążą do żadnego rozrostu ani pod względem terytorialnym, ani pod żadnym innym względem. Po wtóre, nie pragną oni zrealizować żadnych zmian terytorialnych, które by nie zgadzały się ze swobodnie wyrażonymi życzeniami ludów zainteresowanych. Po trzecie, szanują oni prawo wszystkich ludów do wybrania sobie formy rządów, pod jaką chcą żyć.
Źródło: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 205.

Źródło 2. Sprawozdanie z konferencji jałtańskiej z 11 lutego 1945 r. [fragment]
Nastała nowa sytuacja w Polsce na skutek jej zupełnego oswobodzenia przez Armię Czerwoną. Wymaga to utworzenia tymczasowego Rządu Polskiego, który będzie mógł być oparty na szerszej podstawie, niż to było możliwe przed niedawnym oswobodzeniem Polski zachodniej. Działający obecnie w Polsce Rząd Tymczasowy powinien być wobec tego przekształcony na szerszej podstawie z włączeniem przywódców demokratycznych z samej Polski i od Polaków z zagranicy. [...] Ten Rząd Tymczasowy Jedności Narodowej będzie miał obowiązek przeprowadzenia możliwie najprędzej wolnych i nieskrępowanych wyborów, opartych na głosowaniu powszechnym i tajnym. [...] Zwierzchnicy trzech rządów uważają, że wschodnia granica Polski powinna biec wzdłuż linii
Curzona z odchyleniami od niej w pewnych okolicach o pięć do ośmiu kilometrów na korzyść Polski.
Źródło: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 226–227.

około 2 godziny temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Historia

Czym różnią się relacje obu dziejopisarzy?

Kronika Oliwska starsza
Wtedy, po wypędzeniu Czechów. Pomorzanie jednomyślnie wezwali rzeczonego księcia Władysława, który ogłoszony został księciem całego pomorza. A kiedy wydał rozkaz co do umocnienia kraju według własnego upodobania i woli i chciał wrócić do Krakowa, palatyn Święca i jego synowie upomnieli się u niego o pewną sumę pieniędzy, ponieważ pan Władysław, książe, wypłacenia tej sumy odmówił, wraz z innymi wieloma rycerzami wezwali pana Waldemara, margrabiego brandenburskiego, aby objął księstwo pomorskie. Ten wysłał swoich rycerzy i przy pomocy mieszczan i wspomnianych rycerzy opanował miasto Gdańsk. Codzienne były więc stracia i zwady pomiędzy rycerzami zamkniętymi w zamku, którzy utrzymywali zamek przy księciu Władysławie, a rzeczonymi rycerzami, którzy sprzyjali sprawie margrabiego. Wreszcie oblężeni w zamku widząc że nie mają znikąd pomocy, wysłali posłów do panów ziemi pruskiej i wonczas wysłano bratu Gunlera von Schwarzburg z Prusakami, którzy razem z tymi pomorzanami, co byli w zamku, ciągłymi wypadami nękali tych, którzy byli w mieście. Niektórzy zaś zuchwali mieszczanie szyderstwami i nieprzystojnymi drwinami drażnili tak dalece panów pruskich, że ci rozgniewawszy się, z silnym wojskiem oblegli miasto i atakowali je z wielką zawziętością. Widząc to mieszczanie, ponieważ nie byli zdolni dłużej opierać się potędze panów i nie mogli mieć znikąd żadnej pomocy, poddali miasto, do którego panowie wchodząc ze swoim wojskiem rozkazali wymordować wszystkich rycerzy pomorskich, których w nim zastali.

Kronika Jana Długosza
Wytrzymało miasto przez dni kilkanaście takowe oblężenie, gdy rycerstwo i szlachta walecznie go broniło; ale nareszcie przez zdradę niektórych mieszczan gdańskich rodu teutońskiego, którzy o poddanie miasta z krzyżakami tajemnie się byli umówili, w nocy otwarte im zostało i nieprzyjaciele wpuszczeni jedną bramą miasto opanowali. Wnet wszystkich rycerzy, panów i szlachte pomorską. A co większą jeszcze było niegodziwością. wszystek lud rozmaitym rodzajem kaźni wymordowali; żadnemu z polaków nie przepuszczając i nie szczędząc żadnego stanu ani płci, ani wieku, wycięli bez miłosierdzia zarówno młodzież jak dzieci i niemowlęcia.

około 11 godzin temu
Historia

Wyjaśnij, czy prawo ustanowione przez niemieckiego okupanta mogło mieć wpływ na postawę starej wieśniaczki, ukazaną w źródle 1. Odpowiedź uzasadnij.

Źródło 1. Zofia Nałkowska, Medaliony [fragment]
[Żydówka] leżąca przy torze należała do odważnych. Była trzecią z tych, którzy zstąpili w otwór podłogi. Za nią stoczyło się kilku. W tej samej chwili nad głowami podróżnych rozległa się seria strzałów […]. Gdy się rozwidniło, kobieta, ranna w kolano, siedziała na zboczu rowu kolejowego, na wilgotnej trawie. Ktoś zdołał uciec, ktoś dalej od toru, pod lasem, leżał bez ruchu. […] Ona jednak została tak – ani żywa ani umarła […]. Stara wieśniaczka […] podeszła blisko, wyjęła spod chustki blaszany kubek mleka i chleb. Nachyliła się pospiesznie włożyła to w ręce zranionej i zaraz odeszła, by tylko popatrzeć z daleka.
Źródło: Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, oprac. A. Puławski, A. Jaczyńska, D. Libionka, Warszawa 2005, s. 16.

Źródło 2. Obwieszczenie Generalnego Gubernatora z 1941 r. [fragment]
Artykuł 1
W rozporządzeniu o ograniczeniach pobytu w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 13 września 1940 r. […] wstawia się po § 4a następujący § 4b:
§ 4b
1) Żydzi, którzy bez upoważnienia opuszczają wyznaczoną im dzielnicę, podlegają karze śmierci. Tej samej karze podlegają osoby, które takim Żydom świadomie dają kryjówkę.
2) Podżegacze i pomocnicy podlegają tej samej karze jak sprawca, czyn usiłowany karany będzie jak czyn dokonany. W lżejszych wypadkach można orzec ciężkie więzienie lub więzienie.
Artykuł 2
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
Źródło: Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, oprac. A. Puławski, A. Jaczyńska, D. Libionka, Warszawa 2005, k. 6.

około 13 godzin temu