Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Matematyka

Punkty A = (–1, –1), B = (4, –2) i C = (5, 3) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego (AB = BC).

a) Znajdź współrzędne punktu D będącego środkiem podstawy tego trójkąta.

b) Oblicz długość wysokości opuszczonej na podstawę tego trójkąta.

Odpowiedź nauczyciela