🎓 Drużynowy zarządził sprzątanie lasu? " lasu" to okolicznik miejsca? - Odrabiamy.pl

Język polski
 -  szkoła podstawowa

Drużynowy zarządził sprzątanie lasu? " lasu" to okolicznik miejsca?

Sylwia
13579
Polub to zadanie

lasu -

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
WOS

O polskim systemie podatkowym
Innym powodem narastania nierówności w dochodach może być nasz system podatków od
dochodu. Po wprowadzeniu PIT w pierwszej połowie lat 90. system stopniowo ewoluował do
postaci, jaką mamy dzisiaj – czyli niemal liniowego. Stawki PIT, co prawda, mamy dwie, ale
na tę wyższą, 32-procentową, łapie się zaledwie 3 proc. podatników. Ale to jeszcze nie jest
decydujące. Gorzej, że w systemie jest wyrwa w postaci 19-procentowego liniowego PIT dla
działalności gospodarczej. […] W ciągu ośmiu lat przeciętny dochód bogatego liniowca wzrósł o 18 proc. Zamożny podatnik rozliczający się z fiskusem według skali zwiększył […] [go] w tym
czasie o 5,6 proc. […] [N]a liniowy PIT uciekają dobrze opłacani specjaliści, którzy, pracując
na umowach o pracę, musieliby płacić 32-procentowy podatek. Zachęt, aby się samozatrudnić,
mają więcej, np. ryczałtowe składki ZUS. Przy dochodzie rzędu 25 tys. zł miesięcznie
(a najbogatsi liniowcy taki średni dochód brutto uzyskiwali w 2015 r.) wynoszą ich one około
1200 zł – czyli niecałe 5 proc. tego dochodu. A to dużo mniej niż ponad 19 proc., jakie musi
zapłacić etatowiec. To sprawia, że system staje się wręcz regresywny.
J. Kapiszewski, M. Chądzyński, Jak rozciągała się siatka płac,
czyli skąd się wzięły nierówności płacowe w Polsce, 2017, serwisy.gazetaprawna.pl
Odnosząc się do tekstu, wyjaśnij, w jakiej sytuacji stawka podatku PIT nie jest
progresywna.

około 2 godziny temu
WOS

Przepisy prawne z kodeksu obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 8. § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.
Art. 11. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.
Art. 12. Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu,
oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.
Art. 14. § 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności
prawnych, jest nieważna.
§ 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do
umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa
taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie
osoby niezdolnej do czynności prawnych.
Art. 17. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej,
przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub
rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo
F – jeśli jest fałszywe. W każdym przypadku uzasadnij odpowiedź, odnosząc się
do unormowania z przytoczonych przepisów prawnych.
Adam, urodzony w 2016 roku, mógł być w 2019 roku spadkobiercą części
majątku swego zmarłego dziadka na drodze dziedziczenia testamentowego.
Czynność prawna w postaci zakupu w 2019 roku przez Annę, urodzoną
w 2010 roku, paczki lizaków za 6 złotych w hipermarkecie jest ważna.

około 2 godziny temu