🎓 Usłyszysz dwukrotnie wywiad z podróżniczką. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D. - Odrabiamy.pl

Język hiszpański
 -  liceum

Język hiszpański
 -  liceum

Usłyszysz dwukrotnie wywiad z podróżniczką. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D.

Arleta
1162
odpowiedziała na to pytanie

3.1. Cuando a Alicia le ofrecieron realizar el viaje alrededor del mundo, - Kiedy zaproponowano Alicii podróż dookoła świata, -
A. estaba en pleno auge de su carrera laboral. - była u szczytu swojej kariery zawodowej.
B. disponía de ahorros suficientes. - miała wystarczająco dużo oszczędności.
C. necesitaba comprar una moto. - musiała kupić motor.
D. atravesaba un periodo difícil. - przechodziła trudny okres.

3.2. Enumerando las ventajas de su medio de transporte, la mujer no menciona - Wymieniając zalety swojego środka transportu, kobieta nie wspomina o
A. el hecho de percibir directamente la naturaleza. - fakcie bezpośredniego zetknięcia z naturą.
B. la posibilidad de acceder a lugares apartados. - możliwości dostępu do odległych miejsc.
C. el tiempo que uno tarda en desplazarse. - czasie podróży.
D. el contacto con los autóctonos. - kontakcie z miejscowymi.

3.3. Según Alicia, ¿qué rasgo comparten los niños de los países poco desarrollados con los demás niños? - Według Alicii, jaką mają wspólną cechę dzieci w krajach słabo rozwiniętych z innymi dziećmi?
A. Desconfían de los desconocidos. - Nie ufają nieznajomym.
B. Muestran curiosidad. - Wykazują ciekawość.
C. Son caprichosos. - Są kapryśne.
D. Dan guerra. - Prowokują kłótnię.

3.4. Refiriéndose al lado solidario de sus viajes, Alicia afirma que - Nawiązując do solidarnej strony swoich podróży, Alicia stwierdza, że:
A. la visita a un hospital la inspiró a brindar ayuda. - wizyta w szpitalu zainspirowała ją do niesienia pomocy.
B. una asociación de mujeres le pidió apoyo económico. - stowarzyszenie kobiet poprosiło ją o wsparcie finansowe.
C. la idea de recaudar dinero le surgió durante su primer viaje. - pomysł na zbieranie pieniędzy przyszedł jej do głowy podczas pierwszej podróży.
D. el relato de su viaje dejó indiferentes a los padres de los niños. - relacja z jej podróży pozostawiła obojętnych rodziców dzieci.

3.5. En la entrevista, Alicia - W wywiadzie Alicia
A. explica los motivos de sus actividades. - wyjaśnia powody swoich działań.
B. indica cómo organizar un viaje en moto. - pokazuje, jak zorganizować podróż na motorze.
C. advierte de los peligros de los viajes en solitario. - ostrzega o niebezpieczeństwach podróżowania w pojedynkę.
D. se queja de la falta de promoción de su labor solidaria. - narzeka na brak promowania jej pracy solidarnościowej.


Rozwiązanie:

3.1. D

3.2. C

3.3. B

3.4. A

3.5. A


Uzasadnienie:

3.1. "Total, estaba pasando por una crisis." - Ogółem przechodziłam kryzys.

3.2. "Te da la posibilidad de llegar a los sitios más recónditos.Y luego, la moto te permite estar en contacto con todo lo que te rodea. Cuando te desplazas en coche, vas en tu burbuja con tu calor, tu olor, tu música. En moto, en cambio, estás en pleno contacto con la naturaleza; si hay polvo, lo tragas, si llueve, te mojas... Además, la moto despierta muchísima simpatía. Llegas a cualquier pueblo y enseguida te rodea gente que empieza a hacerte preguntas y te pones a charlar con ellos" - Daje Ci możliwość dotarcia do najbardziej odległych miejsc, a następnie motocykl pozwala być w kontakcie ze wszystkim wokół ciebie. Kiedy podróżujesz samochodem, jedziesz w bańce z upałem, zapachem, muzyką. Na motocyklu jednak jesteś w pełnym kontakcie z naturą; jeśli jest kurz, połykasz go, jeśli pada deszcz, mokniesz ... Ponadto motocykl budzi wiele sympatii. Dostajesz się do dowolnego miasta i natychmiast jesteś otoczony ludźmi, którzy zaczynają zadawać ci pytania i zaczynasz z nimi rozmawiać.

3.3. "Esos niños, como todos los niños de todos los rincones del mundo, se interesaban por todo y me hacían mil preguntas. " - Te dzieci, jak wszystkie dzieci ze wszystkich zakątków świata, były interesowały się wszystkim i zadawały mi tysiąc pytań.

3.4. "Cuando durante mi primer viaje llegué a Guadalajara, en México, me pidieron que fuera a contar mis aventuras en un hospital de oncología infantil. (...) Y a partir de entonces busco sitios donde pueda ayudar." - Kiedy przyjechałam do Guadalajary w Meksyku, podczas mojej pierwszej podróży, poproszono mnie o opowiedzenie moich przygód w szpitalu onkologicznym dla dzieci. (...) I od tego czasu szukam miejsc, w których mogę pomóc.

3.5. " Un año más tarde, en el siguiente viaje, pensé que, dado que me seguía tanta gente, si algunas de esas personas pusieran un poco de dinero, podríamos reunir entre todos una cantidad para los que necesitaran ayuda económica. Y así surgió la idea de recaudar fondos. Desde entonces, cada viaje que realizo es una acción de ayuda." - Rok później, podczas następnej podróży, pomyślałam o tym, jako że naśladowało mnie tyle ludzi, że jeśli jakaś część tych osób zainweste trochę pieniędzy, moglibyśmy zebrać razem ilość dla tych, którzy potrzebują pomocy finansowej. I tak wpadłam na pomysł zbierania funduszy. Od tego czasu każda podróż jaką realizuję, jest formą pomocy.

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
28 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019