🎓 Co to jest "question tag" i jak go używać? - Odrabiamy.pl

Język angielski
 -  szkoła podstawowa

Co to jest "question tag" i jak go używać?

Łukasz
12
Polub to zadanie
"Question tag" to po polsku pytanie rozłączne. Pytań rozłącznych używamy, żeby potwierdzić jakąś informację. Używamy w nich: czasowników w formie twierdzącej w zdaniach przeczących (np. He isn't swimming, is he?); czasowników w formie przeczącej w zdaniach twierdzących (np. He's swimming, isn't he?); takich samych operatorów, jakie występują w danym zdaniu (np. He swam in the sea, didn't he?); odmiany czasownika "do/did", kiedy nie ma w zdaniu żadnego operatora (np. She goes swimming every day, doesn't she?) oraz czasownika modalnego, kiedy jest on częścią zdania (np. She can swim, can't she?).
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Język angielski

Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz w luki 7.1.–7.3. litery, którymi
oznaczono brakujące zdania (A–E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.
Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

NATURE IN THE BIG CITY
When we think of huge cities like New York or London, nature is not the first thing that comes
to mind. Instead, we imagine streets filled with cars and buses, and a few trees trying to
survive in this unfriendly environment. 7.1. _____ But while both these two great parks are
welcoming green spaces, they seem too perfect to have much to do with nature.
However, if you make the effort to look for it, you discover that nature in a city area is nothing
unusual. For example, I used to think that real nature could be found only outside cities.
7.2. _____ This small green space along the banks of the River Thames had been set up by
volunteers, and it featured labelled plants, information maps, and pictures of the riverside
birds. Schoolchildren were brought there to discover the bits of nature that still survived in
their city, and it was an amazing experience.
While that little piece of nature has since been built over, some larger, more organised projects
are being developed in cities. One of the most recent and impressive of these is the
Walthamstow Wetlands in North London. 7.3. _____ And because of its size, as you walk
along its trails you can forget that the city centre is only a short trip away.
adapted from https://www.countryfile.com

A. That it was right in the centre of a busy part of the city made it even more remarkable.
B. To my surprise, when I moved to London years ago, I came across a riverside nature
preserve.
C. Of course, Central Park and Hyde Park in these big cities are well-known all over the
world.
D. Life was better in the countryside, but in the city access to nature was equally
important.
E. At 210 hectares, it is the largest water and marshland reserve in a city in Europe.

34 minuty temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia

Przeczytaj tekst źródłowy i zaznacz właściwe zakończenia zdań.

Podobno arrasy były tak drogie, że Zygmunt August bał się zamieszek, do jakich mogłoby dojść, gdyby szlachta dowiedziała się, jak wielkie sumy poszły na te „królewskie zbytki”. Zgodnie z życzeniem władcy jego współpracownicy spalili rachunki.
[...] Po śmierci ostatniego Jagiellona arrasy na mocy królewskiego testamentu otrzymują trzy siostry króla. Po ich śmierci miały stać się własnością Rzeczypospolitej, a opiekę nad nimi miał przejąć Sejm. [...] Sejm Rzeczypospolitej strzegł praw państwa do nich, niejednokrotnie walcząc z kolejnymi królami, choćby ze spokrewnioną z Jagiellonami dynastią Wazów, którzy próbowali powoływać się na swoje prawa własności [...].

A. Zgodnie z testamentem Zygmunta Augusta arrasy wawelskie po śmierci sióstr króla miały
[] zostać sprzedane w celu pokrycia kosztów wojny o Inflanty.
[] należeć do osobistego wyposażenia kolejnych władców Polski.
[] stać się własnością Rzeczypospolitej.
[] być rozdzielone między żyjących krewnych Jagiellonów.

B. Zadaniem sejmu w sprawie arrasów było
[] sprzedanie ich za granicę, aby odzyskać pieniądze wydane na „królewskie zbytki”.
[] strzeżenie praw państwa do ich własności.
[] rozdanie tkanin najbardziej zasłużonym szlachcicom.
[] powierzenie niezależnego zarządzania nimi dynastii panującej.

C. Królowie Polski, którzy dążyli do przeniesienia na siebie praw własności do drogocennych tkanin, byli przedstawicielami dynastii wywodzącej się
[] z Moskwy.
[] ze Szwecji.
[] z Francji.
[] z Siedmiogrodu.

około godziny temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019